Ana içeriğe atla

Yayınlar

Sürekli Zina Eden Kişiyi Vazgeçirmek İçin Dua

İçki kumar uyuşturucu madde bağımlılığı zina ve her türlü ahlaksı kötü işlerin defi için uygulanır  Kaynak: H. Esrar

Tarih-i Taberi - Online Oku İndir

Tarih-i Taberi - Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir'üt-Taberi Oku - İndir  

Hz. Ali ve Fatiha Şerif Uygulaması

Fatiha suresinin faziletleri, sırları ve havasları

Kef Duası Nedir?

Kef  Duası her hangi bir maksatla okunacağı vakit 41 kere okunur.

Evlilik Hakkında Uyumluluk Ebced Hesabı

Kadın vs Erkeğin isimleri ebced ile hesap edilip toplanır 7 ilave edilir 9 a bölünür  Kalana bakılır  Bir kalırsa evlilik boşanma ile biter 2 kalırsa büyük saadete işaret eder 3 kalırsa ilk yıllarda büyük sıkıntılara işaret eder yaşlılıkta rahata isaret eder Dört kalırsa evlilikte uğursuzluk ve kotu haller olur eşlerden biri ihanet eder 5 kalırsa çok evlat ve çok mala işaret eder 6 kalırsa sürekli geçimsizlik olur Yedi kalırsa eşler birbirini çok sever ve öyle devam eder Sekiz kalırsa bol rızık olur Kalan olmaz ise evlilik uygun değildir  Örnek Ali ve Fatma evlenecek 110 ve 135 ebced 245 eder 7 ekledik  252 eder 9 a bölecegiz kalana bakacagız  Kalan 0 

Simya Tozu Nedir?

Simya tozu nedir ne amaçla yapılır?  

Hz. Süleyman ve İki Su Hamalı

Nabak şehrinde bir piri sakka (su hamalı) vardı. ömrü müflislik ile geçmişti. Adına Sakkayı Hamidi derlerdi. Müflis hir dervişti. Süleyman Aleyhisselâmı tenha görüp gönlünden varayım Hazreti Süleymanla konuşayım belki ban bir ihsan eder dedi. Varıp Süleyman Makamına geldi. Hatipler reddetmek istedi. Sakka Hamidi bağırarak seslendi: Ey emiri insi ve cin zıllı Mabud Ey Süleyman bin Davud degahina şeylillaha geldim. Derdi olan bir pirim bana ihsan eyle dedi. Hazreti Süleyman pirin avazını duydu. Pisliğini görüp görüp acıyıp seslendi ki Gel ya pir seni kimse reddetmesin dedi. Haciplere emir etti yanına getirdiler.  sual etti ki: Ya piri aciz kac yaşındasın. Ya nebiyallah atan Davud Aleyhisselâm dünyaya geldiğinde ben şeriat emrine girdim yaşim o vakit 44 idi. amma o vakitten sonra ne kadar oldu bilmiyorum dedi. Süleyman Aleyhisselâm hakimlere emir etti hesapladılar.  Davud Aleyhisselâm doğumundan vefatına yüz yıl tutup müddet-i saltanatdan dahi sekiz yıl geçmiş yüz sekizde kırk dör

Akrep Burcunun Görevli Meleği

 Süleyman aleyhissselam azamet ile saltanat divanı kurdu ins ve cin ve vahş (yabani hayvan) ve kuş ve mür(karınca) ve mar(yılan) çevresinde toplandı o divanda hazır oldu ve müvekkel ervah (görevli ruhaniyetler) dahi izlerdi. Süleyman divanda iken o vakit İlya bin Yahunasen ava gitmişti. attan düşüp yaralandı dili tutuldu konuşamaz oldu hüddamları(yardımcı) onu alıp çadırına getirdiler. Süleyman Aleyhisselâma varıp hemen durumu haber verdiler. Süleyman hemen emir etti 4444 hakimin en üstünü Lokman bin Ada varıp nabzını tuttu kontrol etti. Bildi ki bu iş cin işidir. Talihine baktı. gelip Süleymana haber verdi dedi ki Ya nebiyallah İlya bin Yahunase cinden zarar dokunmuş ondan bu hale gelmiş. Talini dahi tuttum bildim ki talii akreptir ve yıldızı Merihtir. Ona çare budur ki nübüvvet mührünün (saltanat mührünün - mührü Süleyman) altıncı ismini okuyup müvekkeli burcu akrebi davet etmelisin. Görüntüsü ortaya çıkar ve ona hüküm edersin O işi yapan cinniyi tutup huzurn

Sarsail Melek Nedir?

Sarsail melek Akrep burcu maliki böyle anlatınca Süleyman Aleyhisselâm sual etti: Bize ömründen ve cihandan haber ver Sarsail cevap verdi ki: Ya Süleyman benim ömrüm uzundur ne miktardır ben bilmem Allah bilir zira ki Hak teala alemi yaratdı ay ve güneşi var etti on iki burcu feleklerde süs etti. Bizim emsalimiz müvekkel burcları ve tekvinleri ol vakit yarattı. Alemin ibdasını ve hilkasını (yaratılışını) Allahdan gayrı kimse bilmez. amma batı tarafında küreyi Nardan (ateş küresinden) yitmiş bin yılda bir kerre akrep burcu şeklinde bir ateş zuhur eder ki rubu meskuna (dünya karasına) iner ve doğu tarafından dahi aslan burcu şeklinde ateş küresinde bir ateş inip rubu meskun alemi içine düşüp deryalar kaynatıp kuru yerde olan mahlukatı helak eder bu hali ben yitmiş bin kerre gördüm. Bundan başka nişan bilmem dedi. Süleyman Aleyhisselâm gayet şaşırıp seslendi: Ya Sarsail Melek bu uzun ömrün içinde cihan sarayında alemi ulvide acayip neler gördün haber ver dinleyim de

Heybet, Onur, Makam, Saygınlık ve Celal Kazanmak İçin Dua

"Salli ve sellim ve bârik yâ Celîlü 'ale'l-mübeşşeri bihî fi't-tevrâti ve'l-incîl" صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ يَا جَلِيلُ عَلَى الْمُبَشَّرِ بِهِ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ "Ey (azamet, yücelik, ululuk ve izzet vasıflarına sahip olan) Celîl! Kendisi(nin nübüvveti) Tevrât ve İncîl'de mübeşşer (müjdelenmiş) olan zata salat-ü selam et ve bereket yağdır." Havassı ve Okunma Adedi Her kim "el-Celîl" ism-i şerifiyle (Rasûlullâh ﷺ'e 73 kere) salat-ü selam okursa, Allâh(-u Te'âlâ) o kişiye heybet (saygınlık) ve celal (onur) ilka eder. [Ahmed 'Abdülcevâd, Salevâtü'l-muhibbîn 'alâ Habîbi Rabbi'l-'âlemîn]

Başına Gelecek İyi ve Kötü Şeyleri Rüyada Görmek İçin Zikir

ESMÂULLÂHİ'L-HÜSNÂ HAVÂSSI (OTUZ İKİNCİ İSM-İ ŞERİF) اَلْخبِيرُ "el-(Kh)abîr" el-(Kh)abîr, Yüce Rabbimizin "Her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olan; kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak tarzda bilen; kendisinden gizli haberler saklı kalmayan; kalplerde gizlenen her şeyi ortaya çıkaran" manalarına gelen ism-i şerifidir. BU İSM-İ ŞERÎFLERİN HAVÂSSI 1. Her kim bu ism-i şerifi yedi gün boyunca zikretmeye devam ederse Allâh-u Te'âlâ ona yararı dokunacak bazı şeyleri kendisine manen ilham edip, o kişiyi duruma göre tedbir almaya sevkeder. Nitekim sadık rüyalar bu kabildendir. 2. Kayıp bir şeyini bulmak isteyen kişi bu ism-i şerifi (mümkün mertebe çokça) yedi gün boyunca zikrederse Allâh-u Te'âlâ kaybettiği şeyi o kişiye buldurur. 3). Bir zalimin zulmü altında inleyen kişi bu ism-i şerifi çokça zikrederse Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle o kişinin zulmünden kurtulur. 4. Her kim bir işi hususunda Allâh-u Te'âlâ'ya danışmak ve rüyası

Bol Rızık ve Borçların Hemen Ödenmesi İçin Denenmiş Zikirler

Ebû Abdullah Kureşî hazretleri Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. Hazreti Hasen soyundandır. Âriflerin ileri, gelenlerinden ve açık kerâmetleri görünen bir zât idi. 599 (m. 1202) senesinde Beyt-i Makdis’de vefât etti. Kabri hâlen ziyâret edilmektedir. Burada yapılan duâların kabûl olduğu çok tecrübe edilmiştir. Ebû Abdullah Kureşî hazretleri, cüzzam hastalığına yakalandı. Namaz vakitlerinde bu hastalık tamamen yok olur, namazdan sonra tekrar bedeninde görülürdü. Ebû Abdullah Kureşî’nin birçok kerâmetleri ve menkıbeleri vardır. Ebû Abdullah bin Es’âd, Abdullah Kureşî’nin şöyle anlattığını nakletti:  Bana hocam Ebü’r-Rabî bir gün şöyle dedi: “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne öğreteyim mi?” Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Şu duâyı devamlı oku” dedi. Okumamı istediği duâ şöyle idi:   “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsıt, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Razzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahim,

Virüs ve Pandemiden Korunma Duası

  "Yâ Hayyu, yâ Kayyûm! Rabbenekşif 'anne'l-azâbe innâ mü'minûne, bismillâhi zi'ş-şâni'l-'azîmi'l-bürhâni'ş-şedîdi's-sültâni, mâ e'zame'ş-şâne, külle yevmin hüve fî şânin, mâ şâ allâhü kâne ve mâ lem yeşe' lem yekün, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-'aliyyi'l-'azîmi, allâhümme innî e'ûzü bike mine't-ta'ni ve't-tâ'ûni ve hücûmi'l-vebâi ve mevti'l-füc'eti ve min me'arrati'l-hummâ ve min sû'i'l-kadâi ve deraki'ş-şekâi ve şemâteti'l-e'dâi, inneke 'alâ külli şey'in kadîrun, ve nünezzilü mine'l-kur'âni mâ hüve şifâün ve rahmetün li'l-mü'minîne, ve sallallâhü te'âlâ 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî ve sahbihî ve selleme teslîmen."  

Kıyamet Günü Her Beladan Emin Olmak İçin

Alî (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır: Rasûlullâh ﷺ bana bir takım vasiyetlerde bulunmak üzere şöyle buyurdu: "Ey Ali! Sana bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Onları iyi belle ki sen benim bu vasiyetimi muhafaza ettiğin müddetçe hayırda olmaya devam edersin. 12. Ey Ali! Haşr Suresi'ni oku ki kıyamet gününde her şerden emin olarak haşrolunasın (mahşere getirilesin). Ey Ali! Benim bu vasiyet(ler)imi iyi muhafaza et, şüphesiz ki sen hak üzeresin, hak (daima) seninle beraberdir." [el-Fütûhatü'l-Mekkiyye, Muhyiddîn ibni Arabî]  

Basiret, Bilinç ve Kalp Gözünü Açan Şeyler

 1- Helal gıda 2- Oruç tutmak 3- Misvak kullanmak 4- Allahı zikretmek 5- Kuran-ı kerimi yüzünden okumak.  6- Kuran ve vaaz dinlemek. 7- Güzel koku sürünmek. Kötü ve neden yapıldığı bilinmeyen (parfüm gibi ne olduğu bilinmeyen) kokulardan uzak durmak. 8- Mekruhlardan ve hatta şüpheli olan şeylerden dahi uzak durmak. Peygamberimiz “şüpheli olana dalan harama dalmıştır” buyuruyor. 9- Şehvetini dizginlemek ve cinsel yaşantıyı normal yaşamak. 10- Bol bol zekat ve sadaka vermek.  11- Kalbi bozan hallerden uzak durmak. 12- Çok istiğfar okumak. 13- Geceleri, bilhassa son üçte birinde uyanık olmak. İşte, riyazatta hem basireti kapatan etkenlerden uzak durulur, hemde basireti açan amellerle meşgul olunur. Vücudun madden ve manen yenilenme süresi olan 41 günün sonunda insan, ruhlar, cinler ve melekle alemini gören, duyan, anlayan ve onlarla iletişim kuran bir kişi halini alır.

Basiret, Bilinç ve Kalp Gözünü Kapatan Şeyler

1- Haram gıda 2- Haram söz söylemek 3- Haram ses dinlemek 4- Haram koku koklamak 5- Harama bakmak 6- Haramın işlendiği ortamda bulunmak 7- Haram olmayan ama mekruh sayılan şeylerle uğraşmak. Sigara gibi 8- Şehvet ve cinsellik 9- Mal mülk hırsı 10- Kin, nefret gibi , kalben işlenen kötülükler.  

Rüyada Gizemli Şeyler Keşfetmek

 İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh hazretlerinden rivayettir. Cuma gecesi olunca kalkıp bir celsede bir defa besmele ile 66 defa sure-i ihlası okusan ondan sonrada 5631 defa ya Allah diye zikredip sonra uyusan, Allahü Zülcelal hazretleri filhal bir melek gönderip her ne türlü isteğin varsa rüyanda sana gösterir, her türlü şeyden haber verir.  İster define ister manevi ilimler ve gizli ilimler her türlü şeyi öğretir. Ve eğer bu minval üzere her hafta cuma gecesi okumaya devam etsen, Allahü Teâlâ seni Salih kullarından yazar. Bu bir azim (azametli ve çok büyük) sırdır ki tez zamanda kalp gözlerin açılır. Hiç şekk ve şüphe yoktur. Amma şartı budur ki her zaman aynı yerde ve tek oturuşta ve aynı vakitte yanlışsız olarak okuyacaksın. (Gencine-i Esrar s. 221)  

Salavatı Suğra - Abdülkadir Geylani k.s

Gavs-ı Azam Seyyid Şeyh Abdül Kadir Geylani (k.s.) Hz.leri bu salavatı Bağdat’ta yazmıştır. Faziletleri bakımından Dünya çapında ün yapmış, çok kutsal, çok önem, çok etkili mucizevi bir salavattır. Bu salavatta çok özel büyük bir nimet vardır ki, kıymetini iyi bilin. 1001 çeşit faydası var. Hayatınıza %100 başarı getirecek. Kendinizi güvende ve huzurlu hissedeceksiniz. Şanssızlık diye bir şey olmayacak. Değişime hazır olun. Aşağıdaki salavatı 3, 7, 9 gibi tek sayı olarak okuyunuz. Her okumada ellerinize üfleyiniz. Okuma bittikten sonra tüm vücudunuza sürünüz. Salavat-ı Suğra Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu, ve rahmetunlil âlemîne zuhûruhu, adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul eddu ve tuhîtu bil haddi salaten lâ ğayete lehâ ve lâ müntehâ velenkıdae salâten dâimeten bi devâmike ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen kesîran misle zâlike.” Manası: “Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan ön

Kadınlar Hakkında - İmam-ı Gazâlî, Nasâyihü’l-Mülûk

Kadınlar Sekiz Sınıftır 1.)Maymun Tabiatlı: Giyinme ve Kuşanmaya Meyilli Olanlar. 2.)Köpek Tabiatlı:Dünyalık Bulamayınca Vuran Kıranlar. 3.)Yılan Sıfatlı: Kocasına ve Başkalarına Kibirlenenler. 4.)Akrep Sufatlı:Gece ve Gündüz Koğuculuk Yapanlar. 5.)Fare Tabiatlı:Evindeki Eşyaları Başkasına satanlar. 6.)Tilki Tabiatlı:Yalandan hasta olup Hile yapanlar 7.)Karga Tabiatlı:Evinde durmayıp da GEZENLER 8.)Koyun Tabiatlı: Gece ve Gündüz İbâdetle Meşğul olanlar. Sekizinci kısım hariç,Diğerleri CEHENNEMLİKTİR. (İmam-ı Gazâlî, Nasâyihü’l-Mülûk)  

Her İnsanın Toprağı Gömüleceği Yerdendir?

“Her şahsın toprağı onun defnedileceği yerdendir. Bu durumda Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem'in defnedileceği yerin Mekke olması gerekirdi, çünkü asıl toprağı oradandır. Fakat denilmiştir ki, Nuh aleyhisselam zamanındaki tufanda su kaynayıp dalgalanınca köpüğünü dört bir yana saçtı. İşte o zaman Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem'in asıl cevheri Medine'deki türbesinin hizasına düştü. Bunun için Rasûlullah Efendimiz hem Mekkî hem Medenî oldu. Hasretini çektiği yer Mekke ise de türbesi Medine'dedir.” (Sühreverdî, Avârif, s 75-76)