NEFSİN 7 MAKAMI ZİKRİ


Devamını Oku »

CENNETE GİRECEK OLAN HAYVANLAR

 CENNETE GİRECEK OLAN HAYVANLAR.
1- Salih aleyhisselamın devesi,
2- İbrahim aleyhisselamın danası,
3- İsmail aleyhisselamın koçu,
4- Musa aleyhisselamın sığırı,
5- Yunus aleyhisselamın Yunus ismi verilen balığı,
6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi,
7- Süleyman aleyhisselamın karıncası,
8- Belkısʼa gönderilen hüdhüd kuşu,
9- Eshab-ı Kehfʼin Kıtmir isimli köpeği,
10- Muhammed aleyhisselamın devesi.
Bu hayvanların, Cennete koç şeklinde gireceği bildirilmiştir. (Mişkatül-Envar, Şir'at-ül-islam şerhi)

islam
Devamını Oku »

İMANLI ÖLMEK SONUNUN GÜZEL OLMASI İÇİN

Devamını Oku »

KİŞİLERİN BİRBİRİNİ SEVMESİ İÇİN DUA

Devamını Oku »

BOZUK İŞLERİN DÜZELMESİ İÇİN DUA

Devamını Oku »

ÇOCUKLAR HAKKINDA HADİSLER


1-)

“Evlâd kokusu, cennet kokusudur.” Kenzü’l-İrfân; 339/847. (Menavî’den)

2-)
“Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur.” Kenzü’l-İrfân; 338/844. (Menavî’den)

3-)
“Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın.” İbn Mıhled, Ahbâru’s-Sığar, s.: 135.

4-)
“Çocuk doğduğu yere aittir.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; 40.

5-)

“Hepiniz çoban ve muhafızsınız; maiyyetinizde bulunanların hukukundan sorumlusunuz. İş başındakiler de muhafızdır, memurlarından sorumludur. Erkek, aile fertlerinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır; o da, ondan sorumludur. Hizmetçi muhafızdır, o da efendisinin malından sorumludur. Hülâsa hepiniz muhafızsınız ve maiyyetinizdekilerden sorumlusunuz.” Riyazü’s-Sâlihîn; c: 1, s: 337, H. No: 298.

6-)
“Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın.” Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7091.

7-)

Kuleyb b. Menfaa’nın, dedesinden naklettiğine göre: Dedesi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e gelmiş şöyle sormuş:
- “Yâ Resûlallah! Kime iyilik ve ihsanda bulunayım?” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise şu cevabı vermiş:
- “Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bunlardan sonra gelen yakınlarına ve (sende) hakkı bulunan ve ziyareti şart olan kimselere.” Seçme Hadisler; 143/12 (Ebû Dâvud’dan)

8-)
“Çocuğun ana-babası üzerindeki hakkı, ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 41 (Beyhâkî’den)

9-)

“Hiç bir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli mîrâs bırakamaz.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 43 (Tabarânî’den)

10-)
“Çocuklarınıza önce ‘lâ ilâhe illallah’ cünlesini öğretiniz.” TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, s: 358, İbn Mahled, s: 142; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 158.

11-)
“Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adâleti gözetin.” Buhârî, Hîbe, 12-13. TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, s: 356.

12-)
“Allah’u Teâlâ, her hak sâhibine hakkını vermiştir. Dikkat ediniz, vârise vasiyyet yoktur.” 250 Hadis; 100/126. (Buhârî-Müslim)

13-)
“Bir kimse, bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse, bu (sözü) bir yalandır.” Seçme Hadisler; 40/50. (Ahmed İbn-i Hanbel’den)

14-)

Enes bin Mâlik’in rivâyet ettiğine göre, Rasulullah’la beraber bulunan bir adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu öptü ve dizine oturttu. Daha sonra kızı gelince, kızını önüne oturttu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
- “Onlara aynı şekilde davranman gerekmez mi?” diye sordu. İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 44 (Bezzâr’dan)

15-)

Nu’man b. Beşîr’den şöyle dediği rivâyet olunmuştur.
- Babam, beni (aldı da) Rasulullah’a götürdü ve şöyle dedi:
- “Ben, şu oğluma bir köle hediye ettim.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
- “Oğullarının hepsine (aynı) hibede bulundun mu?” buyurdu:
Babam:
- “Hayır” cevabını verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
- “O hâlde, (onu) geri al” buyurdu. 40x40; 424/20. (Müslim, c: 5, s: 65)

16-) “Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte âdil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adâlete (eşitliğe) riâyet ediniz.” 250 Hadis; 46/51. (Taberânî’den)

17-)
“(Anasından) doğan her çocuk (İslâm) dini üzerine doğar. Ebeveyni (Mûsevî ise) onu yahudileştirir; (Nasrânî ise) onu hıristiyanlaştırır, (müşrik ise) onu müşrik yapar. Ashab-ı kiram tarafandan:
- Ey Allah’ın Resûlü! Ya, kendisine böyle bir telkinde bulunulmadan ölen çocuk (ne olacak)? denildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
- “Onların (büyüdüklerinde neyi) yapacaklarını Allahu Teâlâ daha iyi bilendir.” buyurdu. 40x40; 423/17. (Tuhfetü’l-Ahvezî, c: 6, s: 344)

18-)
“Kimin kız çocuğu olup da, onu canlı canlı gömmez, ona hakâret etmez ve erkek çocuğunu ona tercih etmezse Allahu Teâlâ o kimseyi Cennet’e kor.” Seçme Hadisler; 165/49 (Ebu Davud’dan)

19-)

“Çocuklarınızı, peygamberimizi, ehl-i beyti ve Kur’an okumayı sevmek gibi üç özellikte terbiye ediniz.” Kenzü’l-İrfân; 192/441 (Camiu’s-Sağîr’den)

20-)
“Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namaz kılmalarını söyleyin. On yaşlarına girdiklerinde kılmazlarsa, onları cezalandırın. Yataklarını ayırın.” İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 41 (Ahmed İbn Hanbel’in Müsnedi’nden)

21-)
“Ana-babanın çocuklara olan vazifeleri, onlara yazmayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve sağlıklı ve helâl yiyecekler temin etmeleridir.” İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 43 (Beyhâkî’den)

22-)
“Bir kimse, çocuklarını Cehennem’in ebedî ateşinde yanmaya bırakıyorsa, güneşin sıcaklığından korumasında hiç bir hikmet yoktur.” Siret Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 213

23-)

“Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizleri aldatan da bizden değildir. Kendi nefsi için sevdiğini, diğer mü’minler için de sevip istemedikçe, hiç bir kul hakkı ile mü’min olamaz.” (500 Hadis; 220/346)

24-)
“Bir genç, yaşlı olması sebebiyle bir ihtiyara ikram (ve hürmet) ederse, Allahu Teâlâ da, o gence yaşlılığı sırasında hürmet ve ikramda bulunacak bir kimseyi müvekkil kılar.” 40x40; 429/39 (Tuhfetü’l-Ahvezî, c: 6, s: 167)

25-)
“İnsan ölünce kendisinden ameli kesilmiş olur. Ancak bundan üç şey müstesnâdır:
1- Sadaka-i câriye
2- kendisinden yararlanılan ilim
3- Kendisine duâ eden evlâd.” 500 Hadis; 45/67 (Müslim’den)

26-)
“Kişinin Cennet’te derecesi yükselir. Adamcağız:
- “Bu nereden geldi? diye sorar.” Kendisine:
- “Çocuğunun senin için istiğfar etmesinden” denir.” Seçme Hadisler; 162/43 (İbni Mâce’den)

27-)
“Kim Kur’an’ı okur, öğrenir ve onunla amel ederse, Kıyâmet Günü, anne ve babasına nurdan bir taç giydirilir. Onun ziyası, güneş ışığı gibidir. Onun ana-babasına iki hulle giydirilir ki dünya onlarla boy ölçülemez. Onlar: “Ne karşılığında bunlar bize giydirildi?” derler. “Çocuğunuzun Kur’an tutması sebebiyle” denilir.” 40x40; 187/24 (Et-Terğîb, cilt; 2, sayfa: 355)

28-)

“Allah yolunda sarfettiğin para, bir köle azat etmek üzere sarfettiğin para, bir miskine tasadduk ettiğin para, ehil ve ıyâline sarfettiğin para... bunların ecir (ve sevap) bakımından en büyüğü, ehil ve ıyâline sarfettiğin paradır.” 250 Hadis; 125/157 (Müslim’den)

29-)

“Hanımına yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Kendi nefsine yemek yedirmen de senin için bir sadakadır.” (Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizî’den)

30-)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:
Bir gün Nebî aleyhisselam, Hazreti Ali’nin oğlu Hasan’ı öpmüştü, yanında Habîs’in oğlu Akra’ vardı. O:
- Benim on çocuğum var, hiç birini öpmedim dedi.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (hayretle) onun yüzüne baktı ve dedi ki:
- Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. 250 Hadis; 132/165 (Buharî-Müslim)

31-)
“Eğer bir kimse kızlara değer verdiğinden dolayı eziyet görürse ve onlara iyi davranırsa, onlar Cehennem’e karşı perde olurlar.” Sîret Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 226.

32-)
“Kim erginlik çağına varan iki kızına, onlar yanında kaldıkları veya kendisi onların yanında kaldığı müddetçe iyilik yapar ihsanda bulunursa, bu kızlar onu mutlaka cennete dahil ederler.” Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7090.

33-)

“Çocuk bülûğa erince babası onu evlendirsin, aksi halde çocuk günah işleyebilir, onun bu günâhı da babaya ait olur.” İbni Kayyim el-Cevziyye, s. 159. TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 8, sayfa: 356.

34-)
“Kim, üç kız çocuğu bakıp büyütür ve onları güzel terbiye eder; onları evlendirir ve onlara ihsanda bulunursa, onun için cennet vardır.” Seçme Hadisler; 248/79 (Ebu Dâvud’dan)

35-)
“Dindarlığını ve karakterini beğendiğiniz biri size dünür gelirse, sorumluluğunuzdaki kızı onunla evlendiriniz. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesad olur.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; 31 (Tirmizî’den)

36-)
“Kızını, fâsık bir kimse ile evlendiren kimse, kesinlikle ona merhametsizlik etmiş olur.” Kenzü’l-İrfân; 345/861 (Menâvî’den)

37-)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
“Kim ki, yalnız Allah rızası için bir yetimin başını meshederse (okşarsa), kendisine elinin dokunduğu tüyler, saçlar sayısınca mükâfat verilir.” buyurmuş ve: “Kim ki, himayesi altında bulunan veya herhangi bir yetime ihsan ederse, onunla Ben Cennette bunlar gibi (yanyana)yız” diyerek parmakları arasından şahâdet parmağı ile orta parmağını işaret ederek göstermiş.” Seçme Hadisler; 243/75.

38-)

“Kim müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka Cennete koyacaktır.” Tirmizî, Birr 14 (1918) Kütüb-i Sitte, cilt: 2, sayfa: 517 Hadis No: 180.

39-)
“Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyu geceleri namaz kılmış, gündüzleri orut tutmuş ve sabahtan akşama yalın kılıç Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap alır. Keza, ben ve o, şu iki kardeş (parmak) gibi cennette kardeş oluruz.” buyurdu ve şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yapıştırdı. Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 475 Hadis No: 7095.

40-)

“Bülûğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, sıhhat buluncaya kadar mecnûndan kalem kaldırılmıştır (işledikleri suç yazılmaz.)” Ebu Dâvud, Hudûd 16, (4398, 4403) Kütüb-i Sitte, cilt: 6, sayfa: 307 Hadis No: 1658.
Devamını Oku »

SİCCİN NEDİR?

 Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki:
Sakın (hîleye sapmayın, âhiret hesâbını unutmayın). Çünkü kötülerin kitâbı muhakkak ki Siccîn'dedir. Siccîn'in ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? (O) yazılmış (mühürlenmiş) bir kitabdır. (Mutaffifîn sûresi: 7-9)
Hafaza (koruyucu melekler) yâni Kirâmen Kâtibîn, bir kişinin amel defteri ile göğe çıkıp, Allahü teâlâya arz makâmına vardıklarında; "Siz kullarımın üzerine hafazasınız. Kalbini bilen benim. Amelinde ihlâs olmadığından yâni Allah rızâsı için yapmadığından, defterini Siccîn'e koyun" diye Allahü teâlâ vahy eder (bildirir). (Ebüssü'ûd Efendi)
2. Şakîlerin, kötülerin ve azâb olunan rûhların bulunduğu yer.
Mü'min öldükten sonra, kendisini rüyâda gösterebilir. Çünkü mü'minlerin rûhu serbest kalır. Kâfirlerin rûhları ise, serbest kalmaz. Siccîn'de haps olunur. (Selmân-ı Fârisî)
Bir insan eğer îmânsız gittiyse, üç yüz altmış Siccîn melekleri, Cehennem'den, katrandan daha kara zakkum yaprağı getirip, o îmânsız çıkan cânı (rûhu), ona sarıp, derhal Cehennem'e iletip yerini gösterirler. (İmâm-ı Gazâlî)
Rûhlar, Siccîn'de iken, cesed olunmaksızın da azâb çekerler. (İmâm-ı Yâfiî) 3. Yerin altında veya Cehennem'in dibinde bulunan büyük bir taş

islam
Devamını Oku »

SALAVATI MEŞİŞ

Salavat-ı Meşiş
Abdüsselâm bin Meşiş Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvâttır. Sabah,akşam ve yatsı namazlarından sonra sıdk ve ihlasla okunması nefsin tekemmülüne sebebdir.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ men minhu inşakkatil esrâru venfelekatil envâru Ve fihi irtekkatil hakâiku Ve tenezzelet ulumu âdeme fe'acezel halâika velehu tedâeletil fuhumu felem yüdrikhu minnâ sâbikun
vela lâhikun Feriyâdul meleküti bizehri cemâlihi munikatun Ve hiyâdul ceberuti bifeydi envârihi mütedeffikatun Velâ şey'e illa vehüve bihi menutun iz levlel vâsitatu lezehebe kemâ kilel mevsut Salâten teliku bike minke ileyhi kemâ hüve ehluhu
Allâhümme innehü sırrukel câmiuddâllu aleyke Ve hicabukel a'zamu el kâimu leke beyne yedeyke Allâhümme elhikni bisâlihi ümmetihi ve hakkikni bi muhabbetihi Ve arrifni iyyâhu ma'rifeten Eslemu biha min mevâridil cehli Ve ekrau biha min mevâridil cehri ve ekrau biha min mevâridil fadli Ve ehmilni ala sebilihi ilâ hadratike hamlen mahfufen bi nusratike Vekzif bi alel bâtili feedmeğuhu Ve zicbi fi bihâril ehadiyyeti Venşilni min evhâlittevhidi Ve eğrikni fi ayni bahril vahdeti hatta lâ era velâ esmau velâ ecidu velâ uhissu illâ biha Vec'alil hicâbel azama hayâte ruhi ve ruhahu sırra hakikati ve hakikatehu câmia avâlimi bitah kikil hakkil evveli
Yâ evvelu ya âhiru ya zâhiru ya bâtinu yâ Allah unsurni bike leke ve eyyidni bike leke vecma beyni ve beyneke ve hul beyni ve beyne ğayrike Allahu Allahu Allahu İnnellezi ferada aleykel kur'ane lerâddüke ila meâdin Rabbenâ Âtina min ledunke rahmeten ve heyyi'lena min emrine raşeda.
(Bundan sonraki kısmı Abdullah İbni Abbas'a (r.a.) a aittir.)
Yâ dâimel fadli alel beriyya Yâ bâsitel yedeyni bill'atiyye Yâ sâhibel mevâhibisseniyye Salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin hayril verasseciyye veğfirlenâ yâ zel ulâ fi hâzihil aşiyye.
MÂNÂSI :
Ey Rabbim! Sen salât ve selam ediver ona ki esrârın kabuğunu kırıp inkişaf ettirdi, nûrları her tarafa yaydı, hakikatler kendisinde yüceldi, Âdemoğlunun tüm bilgileri kendisine aktı ve böylece mahlukatı âciz bıraktı; anlayışları zayıf bıraktı, ne geçmişte ne de gelecekte kendisine yetişecek yoktur. Cemâlinin pırıltısıyla, melekûtun muhteşem cennet bahçesi, nûrlarının fışkırıp taşmasıyla ceberûtun havuzu. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Zira aracı olmasaydı şayet, giderdi mevcudiyeti aracıya bağlı olan. Senin ona ettiğin, onun da ehli olduğu bir salâtla ona salât ediver.
Ey Rabbim! O her şeyi içinde barındıran, Sana delâlet eden sırrındır; Senin katında, Senin için duran en büyük hicâbındır. Ey Rabbim beni, ümmetinin salihleri arasına koyuver, bana kendi sevgini hakikatiyle tattırıver!.
Bana onun mârifetini veriver!. Cehâlet pınarlarından ona teslim oldum, fazilet pınarlarından onunla içtim. Beni onun yolunda, nusretinle yeğnileşmiş olarak, kendi şanına taşıyıver!.
Beni bâtılın üzerine atıver de onu mahvedeyim. Beni vahdaniyet denizlerinde yüzdürüver, küfrün bataklıklarından çıkarıver!. Beni vahdet denizinin pınarının içine daldır da yalnızca bunu göreyim, duyayım, bulayım, hissedeyim.
En büyük hicâbı, ruhumun hayatı, onun ruhunu, hakikatimin sırrı, onun hakikatini, O İlk Hakkı hakkıyla bilerek âlemleri içinde düren kılıver!. Ey her şeyin başı ve sonu, ey zâhir ve bâtın olan Yüce Allah, bana Kendinle Kendin için yardım ediver, bana Kendinle Kendin için destek veriver; beni Kendinle bir beraber kılıver, benimle Senin gayrin arasına giriver de, onların aramıza girmesine engel oluver!.
Allah-u Allah-u Allah!. Senin için Kur'ân'a razı olan, elbette ki seni o güne geri döndürecektir. Ey rabbimiz, bize katından rahmet veriver, bize işimizde doğruyu, doğru yolu hazır ediver. Ey insanlar üzerinde dâim fazlı olan! Ey ihsan etmek için ellerini açmış olan! Ey yüce ihsanların sahibi!.


Seciyesi kainatın en hayırlısı olan Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve sellem)'e salât ediver. Bize mağfiret ediver, ey bu gecede, bu sabahta yüceler yücesi olan
Devamını Oku »

SIKINTILARDAN KURTARMA VE DİLEK DUASI

Çok kuvvetli bir beyittir .. Tam bir kerede okunacak yani 1001 kere tek bir seferde okunacak ..
Okunuşu : Hüve’l-Habibüllezi türca şefaatühü.Li-külli havlin mine’l-Ahvâli muktahimi


Devamını Oku »

KISMET AÇMAK DOST KAZANMAK

Kısmetin açılması ve gören görmeyen dost düşman herkesin sevgisini kazanmak için ÇARŞAMBA GÜNÜ GÜNEŞ DOĞMADAN 7 DEFNE YAPRAĞI TÜTSÜLENİR 1.000 KEREDE
ALLAHÜMME YA HABİBİ YA VEDUD YA FETTAH YA CEMALİ-HU YA MÜCİYB
Okunur süper tesirli dua eğer okuyanda NAZAR CİN BÜYÜ yok ise tesirini 1 günde gôsteriyor , ister inanarak ister inanmayarak oku faydası görülüyor
islam
Devamını Oku »

HARFLERLİN BULUNDUĞU TABİATLAR

Mevcut olan yirmisekiz (28) harf anasırı erbaaya (Dört unsur) ayrılmış olup, her unsurda yedi (7) harf vardır. Bu harfler ve mensub oldukları unsurlar şöyledir:


1. Ateş unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meftuh (açık) tur. Kuru ve sıcak olup, safravi tabiatıdır. Ateş harflerinin yönü doğu olup, cezb edici ve galiptir.Ateşe mensub olan harfler bunlardır:

ا هـ ط م ف ش ذ2. Toprak unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meczum (kesik) dur. Kuru ve soğuk olup, sevdaviye tabiatıdır. Toprak harflerinin yönü güney olup, cezb edilen ve mağluptur.

Toprağa mensub olan harfler bunlardır:

ب و ى ن ص ت ض3. Hava unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler mağmum (kapalı) dur. Nemli ve sıcak olup, demeviye tabiatıdır. Hava harflerinin yönü batı olup, cezb edici ve galiptir.

Havaya mensub olan harfler bunlardır:

ج ز ك س ق ث ظ4. Su unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meksur (kırık) dur. Nemli ve soğuk olup, balgam tabiatıdır. Su harflerinin yönü Kuzey olup, cezb edilen ve mağluptur.

Suya mensub olan harfler bunlardır:

د ح ل ع ر خ غ
islam
Devamını Oku »

HAVAS İLMİ VE ŞARTLARI

BU İLMİN ŞARTLARI VE YAPILIŞI
Bu ilmin şartları ülemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. Allah Teala nın sırları harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, bu sırlarıda Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kurani Kerimde Mü’min Suresinin 60. Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اُدْعُونِى اِسْتَجِب ْلَكُمْ

Bismillâhirrahmânirrahiym. Udûnî istecib leküm.
( Bana ibadet ve dua edinki, karşılığını vereyim ).
Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla gerçekleşmez. Bu mübarek ilmin şartlarıda şöyledir:

1. Kesin karar: Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

اُدْعُو الله َوَاَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِاْلاِجَابَةً

Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh.
( Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua ediniz).
Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele başlamak ve kalben inanarak Allah (Celle Celalüh) a yönelmelidir.

2. Sabır etmek: Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam etmelidir. Allah Teala hazretleri Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmuştur:

يَا اَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونْ

Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette kullâhe lealleküm tüflihûn.
(Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızla Allah c.c. a bağlanınız. Ve Allah’tan korkunki, kurtuluşa erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200 ).
Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir nasibi vardır. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (sa.v.) şöyle buyurmuşlardır:

مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ

Men sabera zafera.
(Sabır eden zafer bulur).

3. Sır saklamak: Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır. Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

اِسْتَعِينُواعَلَى قَضَاءِ حَوَا يِجِكُمْ بِالْكِتْمَانْ

İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân.
(Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla yardımcı olunuz). Ameli tenha ve kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede şöyle böyle yaptım yahutta şunları bunları yaparım deme! Hazreti Ömer r.a. in “Sırrını saklayan kendinden emin olur “ sözü meşhurdur.

4. Müttaki olmak: Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak takva ile olurki, Cenabu Hak Taha Suresi nin 132. Ayeti Kerimesinde:

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Vel âkibetü littakvâ.
(Güzel akibet takva ile elde edilir).
diye buyurmuştur. Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek, giybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka ve nasihata önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şevkat ve merhametle bakmaktır.

5. Acele etmemek: Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru kalb ile yapmak, zihnindeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve arzunu bir noktada toplaki, muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek ve isteyerek yap. Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez.

6. Temiz olmak: Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisen ve olduğun yer, hele hele kalbinin temizliğine çok dikkat et.

7. İcazetli olmak: Bu işi yapan kişinin icazetli (İzinli) olması şarttır. İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir.

8. Teşhis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik, taslit, irsali hatif, davet, hastalandırmak, hastayı iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis (Tanımak) edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın. Annesinin isminide bilmiyorsan Havva olarak kabül eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, dahada tesirlisi teşhis ve isimleri beraber kullanmaktır.

9. Riyazatlı olmak: Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü olan gıdalar yememek, mideninde boş veyahutta gereğinden fazla tıka basa tok olmaması lazımdır.

10. Himmetli olmak: Yüce şeyleri sefil işler için alet etme! Zira Hak Teala hazretleri Bakara Suresi nin 41. Ayeti Kerimesinde şöyle buyurmuştur:

وَلاَتَشْتَرُوا بِآيَاتِى ثَمَنًا قَلِيلاً

Velâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ.
(Benim Ayetlerimi az bir bahaya satmayın). Allah Teala nın Ayetlerini kötü işlerde ve kötü niyetlerde kullanmayınız!

11. Amel zamanını bilmek: Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi tayin edip, gezegenlerin özelliklerine göre yapmak. Ayrıca amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.
12. Kıbleye yönelmek: Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelerek yazmak. Yazıları aslına göre düzenlemek ve yerine koymak. Yazılan isim veya Ayeti Kerime ise geride olan bir kelimeyi veyahutta harfi öne, önde olan bir kelimeyi veya harfide geriye almamalıdır. Ayrıca yazınında çok güzel olması lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya harfleri yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır.

13. Salavati şerife getirmek: Her amelden önce ve sonra Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavati şerife getirmek. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ( s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur:

اَلدُّعَابَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ عَلَىَّ لاَ يُرَدُّ

Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü.
(İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez).
Şu mübarek Salavati şerife çok faziletlidir:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammed in nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Adede halkıke ve ridâe nefsike vezinete arşike ve midâde kelimâtik.

14. İstihare: Her amelden önce İstihare yaparsan, yapacağın işte basiretli olursun. İstiharenin yapılışı şöyledir: İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare duasını 3, 5, veya 7 defa okursun. Okunacak İstihare duası budur:

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِِيمُ اَنْ تُبَيَّنَ لِى عَاقِبَةِ اَمْرِى (فِى الشَّىْءِ اَلْفُلاَنِى وَيَذْكُرُحَاجَتِهِ) فَإِنْ كَانَ خَيْراً فَأَشْرَحْ لَهُ صَدْرِى وَوَفِّقْنِى لِعَمَلِهِ وَاِنْ كَانَ شَرًّا فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el fülani ve yezküru haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her ne ise içinden geçirirsin. Fein kâne hayran fe eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in kâne şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ külli şeyin kadîr.

Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli başaracağına vede muradına ereceğine inanarak yaparsın. Şayet ruhun daralırsa bırakırsın. İsrar edersen senin zararına olur. İstihare tam uyanık bir şekilde ve kalpten Allah Teala nın kudretine inanarak olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O’dur.

15. Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak: Ruhanileri hakir ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret etmiş ve aşağılamış olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan işlerde sakın kullanmaya kalkma! Ayrıca istenen her hacetide Ruhanilere sorma!

16. Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere okuyacağın Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve okurken hiç kekelememelidir. Azimeti kitaptan veya levha üzerinden okumak yeterli değildir. Çünkü kalbin yazı ile iştiğal olup, gerekli olan huşu’ gider. Buda erkanların en gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır.

17. Amelin yapılışı: Yapacağın bir amelde levha üzerine yazman gerekirse, yazıyı demirden bir mil ile levha üzerine nakşedersin. Kağıt veya deri üzerine ise kamış ile yazarsın. Kamışın ucunu yontacağın zaman üç defa:

آهٍ آهٍ آهٍ

Âhin Âhin Âhin
deyip, Talak Suresi nin 3. Ayeti Kerimesi olan şu Ayeti Kerime yi:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسْبُهُ اِنَّ الله َبَالِغُ اَمْرِهِ قَدْجَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Ve men yetevekkel alellâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ.
okursun. Kamışın ucunu kestikten sonra kamışı eline alıp:

قَطَعَتُ قَلَمِى ِلاَجْلِ عَمَلِى كَذَا وَكَذَا

Kataatü kalemî li ecli ameli kezâ ve kezâ.
dersin. Keza ve keza yerinde maksadın her ne ise onu söylersin. Eğer Ayeti Kerimeyi önce okursan, amelin daha etkili ve daha tesirli olur.
Yaptığın amel muhabbet için ise, matlub ve talibin gezegenlerinin tabiatı birbirine dost ise ikisininde isimlerini yazarsın. Gezegenleri düşman ise matlubun ismini yazıp, talip olanın ismini yazmazsın.
islam
Devamını Oku »

ŞER-İ TEVESSÜL ŞARTLARI

Havas ilminde ; Peygamberleri a.s ,Allah c.c dostlarını r.a istenilen şey için vesile kılarken ve ruhanileri çağırıp onlardan bir şey isterken aşağıdaki şartlar dahilinde olması şarttır.Okunan dua veya azimetin manasının bilinmesi bu açıdan çok önemlidir yoksa bilmeden kaş yapayım derken göz çıkarılması an meselesidir aman dikkat...

“İnsanların çoğu tevessülün hakikatini anlamakta hata etmektedirler. Bu nedenle doğru bir tevessülün anlaşılması gereken şeklini açıklayacağız. Bu konuya girmeden bu doğruları belirtelim;

Birincisi;
Niyetin mutlaka edeb dışı bir şey olmamasıdır ve Muhakkak ki tevessül duanın yollarından sadece biridir, Allah Sübhanehu ve Teala’ya yönelmenin / teveccühün kapılarından bir kapıdır. Hakiki ve asıl maksat sadece Allah Sübhanehü ve Teala’dır. Kendisi vesile yapılan kişi sadece Allah Sübhanehu ve Teala’ ya yaklaşmak için vasıta ve vesiledir. Kim bunun dışında bir şekilde inanırsa şirk koşmuş olur.

İkincisi;
Bu vasıta ile tevessül yapan kişi tevessülü ona olan muhabbeti ve onu Allah Sübhanehü ve Teala’nın o vasıtayı (aracıyı) sevdiğine inandığı içindir. Şayet bunun zıttı o kişide ortaya çıksa tevessül yapan kişi o vasıtadan en uzak olan olanı ve onun bu hallerini çirkin görmekle insanların ona karşı en şiddetlisi kesilir.

Üçüncüsü;
Şayet tevessül yapan kişi / mütevessil, kendisini Allah Teala’ya vesile kıldığı kişinin Allah Teala gibi veya ondan düşük bir durumda kendi başına fayda ve zarar vereceğine inansa şirke girer.

Dördüncüsü;
Tevessül (dini açıdan illa da) lazım /gerekli ve zaruri bir emir değildir. Duaya olan icabet de tevessüle bağlı değildir. Asıl olan Allah Teala’ya mutlak duadır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır; “ Kullarım benden sana sorduklarında; ben onlara çok yakınım” “ Deki; İster Allah diye ister Rahman diye dua edin her ne ile dua ederseniz, güzel isimler onun içindir.”

Beşincisi ;
Ruhanileri çağırıp onlardan bir şey istemeden önce mutlaka yukarıdaki adaba uymalı ve onlarıda yaratanın ve o özellikleri kendilerine verenin Allah'u Teala c.c olduğunu asla unutmamalıdır. Bunun için azimet gibi bir şey okunacağı zaman evvela Fatiha ,İhlas , Salavatı usulüne göre okuyup Cenab-ı Allah'a c.c maruzatımız neyse duamızı etmeli ve o ruhanilerin bize bir vesile olarak yardımcı olmalarını da istemeliyiz çünkü bize ulaşan her nimet mutlaka bir vesileler ,sebebler dairesinde Allah'ın c.c izni ve inayetiyle ulaşır.

Günlük hayatımızda da resmi yada gayri resmi bir işimiz olduğu zaman aynı edebi gözetmemiz şarttır.MESELA ;
Nasıl resmi makamdaki bir görevliyle işimiz olduğunda ona muracat edip işimizin yapılması için talepte bulunuyorsak RUHANİLERLE olan irtibat sebebide bunun gibidir.Bunu şirkle karıştıranlar eğer dünya işlerinde de Allah'a c.c dua etmeden işleri için bir görüşme yapmaya gidip o işin yapılabilmesi için gerekli kişilerle görüşüp yalnız onlardan meded umuyorlarsa yani ;yukarıdaki TEVESSÜL şartlarına uymazlarsa asıl onların kendileri kendi iddalarına göre yine şirktedirler de haberleri yoktur...

KISACASI BU KONULARIN MADDİ MANEVİ ,RUHANİ YADA BEŞERİ DİYE BİR AYIRIM ŞEKLİ YOKTUR...

USUL OLMADAN VUSUL OLMAZ

islam
Devamını Oku »

DENİZLERE HÜKMEDEN MELEKLER

Eğer denizlerle alakalı bir işle amel etmek istersen, mesela bir kimse veya bir hayvan veya bir nesne denize düşse onu çıkarmak istesen, hemen hacetini söyleyip sonrada o mevsimde denizlere müvekkel olan meleğin ismini zikret. Biiznillah maksat hasıl olur. Amma tam taharet ve huşu lazımdır.


1 yıl içinde 4 mevsimde bütün denizlere hükmeden meleklerin isimleri:
Baharda bütün denizlere hükmeden meleğin ismine كليد kelyed derler.
Yazın bütün denizlere hükmeden meleğin ismine تهوم tehûm derler.
Sonbaharda bütün denizlere hükmeden meleğin ismine مدريَّييل medriyâyȋl derler
Kışın bütün denizlere hükmeden meleğin ismine: شييل كزايرم şeyȋli kezâyerim derler


Kaynak:Abdurrauf Etki

islam
Devamını Oku »

KAYIP ÇALINTI DUASI

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, [her gün 25 kere] (Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne ......) duasını okumalı. Buluncaya kadar okumaya devam etmeli. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir. (İbni Âbidin)
islam
Devamını Oku »

BÜYÜ VE SİHİR TESİRİNİ BOZMA

Büyük Alim Nüsret Efendi ''Mahadar'' isimli eserinde sihir ve büyünün nasıl çözüleceğini şöyle açıklamıştı: 
Sihir yapılanın bir dostu dört metre ipe çözülmesi kolay 200 düğüm atar. Sihir yapılanın önüne bir çay bardağı su koyar ve sihir yapılan kişi düğümlü ipi eline alır. Besmeleyle ( Bismillahirrahmanirrahim )  Felak süresi okur ve ilk düğüme üfürür ve hemen düğümü çözer bu esnada, ' bana yapılan sihiri çözdüm' der. Akabinde Besmeleyle Nas süresini okur ikinci düğüme üfler. Hemen çözer ve 'bana yapılan sihiri çözdüm ' der . 
Böylece Besmeleyle Felak - Nas sürelerini okuyarak bütün düğümleri çözdükten sonra ip hazır olan bardaktaki suda ıslatılır ve su içilir ipte ateşte yakılır. Ancak bu okuma sırasında aralıklarla bir kor üzerinde birer tatlı kaşığı üzerklik tohumu yakılarak buhur yapılmalıdır. Hasta daha bu esnadayken bile sihrin tesirinin büyük ölçüde azaldığını hisseder

Devamını Oku »

Nakşibendi Hazretleri Hasbiyallahü Zikri

 Şah-ı Nakşibendinin: Hüsbünallah Virdi
Nakşibendi tarikatının piri Bahaüddin Nakşibendi hazretlerinin, Hz. Peygamber (sav) efendimizden mana aleminde ders alıp kendine vird edindiği Evrad-ı Kudsiye isimli meşhur ve mübarek virdinde Hasbünallahla ilgili şöyle bir bölüm vardır.
OKUNUŞU
“Hasbünallahü li dinina. Hasbünallahi li dünyâna. Hasbünallahuʼl-kerimu lima ehemmena. Hasbünallahüʼl-Halimüʼl-Kaviyyü li men beğâ aleynâ, Hasbünallahüʼr-Şedîdü li men kâdenâ bi sûin, Hasbünallahüʼr-Rahîmü Indeʼs-sâm,Hasbünallahüʼr-Raûfu indeʼmesʼeletî fiʼl-cedes,Hasbünallahüʼl- Hakimüʼl-Kerîmü indeʼl-hisâb, Hasbünallahüʼl Latifü indeʼl-mizân, Hasbünallahüʼl-Hakimü Indeʼl-Cenneti veʼn-Nâr, Hasbü​nallahüʼl- Kadîru İndeʼs-Sırât, Hasbiyailahü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbüʼl-Arşiʼl- Azim.”
ANLAMI:
“Dînî ve dünyevî bütün işlerimizde Al​lah bize yeter.
Bizi kaygıya sevk eden şeylere karşı kerem sahibi Allah bize yeter. Bize zulmedenlere karşı Allahʼın kudreti ve hilmi bize yeter.
Bize tuzak kuranlara karşı da şedîd ismiyle muamele eden Al​lah bize yeter.
Rahîm olan Allah son nefesimizde bi​ze yeter. Raûf olan Allah kabir suallerine karşı bize yeter.
Kerîm olan Allah, hesap günü bize yeter. Lâtîf olan Allah, amellerin tartıldığı zamanda bize yeter.
Hakîm olan Allah Cennet ve Cehennem hakkında bize yeter. Kadîr olan Allah, sırat köprüsünde bize yeter.
Kendinden başka gerçek ilâh olmayan Allah bana yeter.
Ben işimi Oʼna havale ediyorum, O Bü​yük Arşʼın sahibi Rabbimdir.”

islam
Devamını Oku »

SALATI BEDEVİ KÜBRA SALAVATI

 Salavat-ı Bedevî Kübra

الهم صل وسلم وبارك علي سيدنا و مولانا محمد شجرة الاصل النورانیه, ولمعة القبضة الرحمانیة, و افضل الخلیقة الا نسانیة, واشرف الصوره الجسمانیة, ومعدن الاسرار الربانیة, و خزاین العلوم الصطفاییة, صاحب القبضة الاصلیة, والبهجة السنیة, والرتبة العلیة, من اندرجت النبیون تحت لوایه, فهم منه والیه, وصل و سلم و بارک علیه وعلی آله و صحبه عدد ما خلقت, ورزقت و امت و احییة, الی یوم تبغث من افنیت, و سلم تسلیما کثیرا و الحمدلله رب العالمین*


Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra.

Anlamı: Allâh'ım! Nûrânî aslın şeceresi, Rahmâniyet kabzasının parlaması, insan mahlukatının efdali, cismanî sûretlerin en şereflisi, ilâhî sırların menbaı, seçilmiş-arı (ıstıfa) ilimlerin hazineleri; asli kabza, Alîy rütbe, yüce güzellik sahibi Efendimiz, Mevlâmız Muhammed'e salât eyle; ki tüm Nebiler O'nun sancağının altında derecelenmiştir, onlar O'ndandır O'nadır... Ve O'na, O'nun Âl-una ve ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fâni ettiklerini bâ'settiğin güne kadar salât ve selâm eyle... Ve yine O'na ve diğerlerine salât ve teslimi kesir (hakkıyla, daimî selâmet) olarak selâm eyle...
Fazileti ve Etkinliği Ahmed Bedevi Hz'nin Görüşü Bu salavatı beş vakit namazın arkasından 3 defa mutlaka okuyun.Yatmadan önce 7 defa okunur.Kalp gözü açılır.ve manevi sırlara erişir. Sekiz yüz bin Delâil'ül Hayrat okumuş sevabı ve nimeti alır.Günlük 100 defa okunduğunda Allah tarafından rızık ve kolay sevet elde eder. Bu salavatı bedeviyi okuyan Delâilül Hayratı 800.000 defa okumaya eşdeğer nimet alır. Bu salavatı şerifi temiz bir kalp ile günde 100 defa okursa Allah sana kolay servet verir ve rızıklandırır. Bu salavat farz namazlarından sonra 3 defa okunursa kişi büyüden ve bütün kötülüklerden korunur.Ruhsal durumu güçlenir. Bu salavatı şerife yatmadan önce 7 defa merak etdiğin şeyleri rüyanda görürsün.kötü rüya görmezsin. Bu salavatı farz namazların arkasından 3 defa okumayı alışkanlık haline getir. sabah-akşam 10 defa okunur. Salavat-ı Bedevi Kübra'nın Fazileti Ev, mülk,araba almak için günde 21 defa okunur. Düşman için günde 100 defa Muhabbbet ve sevgi için günde 45 defa okunur. sihir,büyü ve cin saldırılarına karşı günde 3-5-7 defa okunur. Mağrifet ve kurtuluş için günde 70 defa okunur. Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar. Doğum kolaylığı,manevi güç,rahat yaşam, rızık ,servet ve bereket için günde 100 defa okunur. Perşembe günü kuşluk vakti Duha (kuşluk) namazından sonra 3 defa okursa dileği duası kabul olur. Hastalıklar,kalp sıkıntısı, panik atak ve tedavi için okunur. Borçlardan kurtulmak için sabah namazından sonra 100 defa okunur. Dilekler için salavatı bedevî kübrayı okuyup sonra ev,cami,okula yada muhtaç fakir kimselere kuru fasulye çorbası dağıtırsan ne dileğin varsa kabul olur.*


Kaynaklar
1-Mevlana Hişam Kabbani

2-El itisam Salavat-ı Bedevi Kübra Mührü
islam
Devamını Oku »

SALAVATI KÜBRA - BÜYÜK SALAVATLAR

 ÜÇ ÇEŞİT SALAVATI KÜBRA VARDIR.
1-SalavatıBedevi Kübra (Büyük Derviş)
DelailülHayratın yazılmasına vesilen olan bu salavatı Muhammed Süleyman Cezuliyazmıştır.
2-SalavatıKübra (Büyük Salavat) Cebrail a.s Efendimiz s.a.v e getirmiştri.Allah'ın enbüyük hediyesidir. Arifan yayınlarında En büyük salatü selamlar kitabında yeralmaktadır.
3-EsSalat'ul Kübra (En Büyük Salavat) 33 salavat ve 25 Kuran-ı Kerim ayetindenoluşur. ŞeyhAbdülkadir Geylani Hz.Irak Bağdatda yazmıştır.
1- SALAVAT-I BEDEVÎ KÜBRA (BÜYÜK DERVİŞ)
ٮٮ﮵ملاعلاٮ﮳رهللدمحلا و ارٮ﮵ثک امٮ﮵لستملس و ,ٮٮ﮵ن﮲ڡا ٮم ٮعٮ﮳ت موی ٮ﮵لا ,ةٮ﮵ٮ﮵حا و ٮما وٮ﮴ڡزرو ,ٮ﮴ڡلحامددعهٮ﮳حص و هلآ ﮲ ﮴ ﮲ ﮶﮲ ﮴ ﮴ ﮴ ﮲
ٮ﮵لعوهٮ﮵لع کراب وملس و لصو ,هٮ﮵لاو هنم مهف ,هٮ﮵اول ٮحت ٮوٮ﮵ٮ﮳نلاٮ﮳حردٮا ٮم ,ةٮ﮵لعلا ةٮ﮳ترلاو ,ةٮ﮵نسلا ة﮳حهٮ﮳لاو ,ةٮ﮵لصالا ﮴﮲﮴﮲﮲
ةضٮ﮳﮴ڡلا ٮ﮳حاص ,ةٮ﮵ٮ﮵ا﮲ڡطصلا مولعلاٮٮ﮵ازخ و ,ةٮ﮵ناٮ﮳رلا رارسالا ٮدعمو ,ةٮ﮵نامس﮳حلا هروصلا﮲ڡرشاو ,ةٮ﮵ناسن الا ةڡ﮴ٮ﮵لحلالض﮲ڡا و ﮲﮲﮲
,ةٮ﮵نامحرلا ةضٮ﮳﮴ڡلا ةعملو ,هٮ﮵ناروٮ﮲لا لصالا ةر﮳حشدمحم اٮ﮲الوم و اٮ﮲دٮ﮵سٮ﮵لعكراٮ﮳و ملسو لص مهلا
Allahümmesalli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedʼin şeceretil aslin nuraniyyeti velemʼâtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefissuveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmilıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetisseniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi vesalli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte veemette ve ahyeyte ilâ yevmin tebʼasu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi vealeyhim tesliymen kesiyra.

Anlamı:
Allâh'ım!Nûrânî aslın şeceresi, Rahmâniyet kabzasının parlaması, insan mahlukatınınefdali, cismanî sûretlerin en şereflisi, ilâhî sırların menbaı, seçilmiş-arı(ıstıfa) ilimlerin hazineleri; asli kabza, Alîy rütbe, yüce güzellik sahibiEfendimiz, Mevlâmız Muhammed'e salât eyle; ki tüm Nebiler O'nun sancağınınaltında derecelenmiştir, onlar O'ndandır O'nadır... Ve O'na, O'nun Âl-una veashabına yaratıp rızıklandırdıkl arının, öldürüp dirilttiklerinin adedince,fâni ettiklerini bâ'settiğin güne kadar salât ve selâm eyle... Ve yine O'na vediğerlerine salât ve teslimi kesir (hakkıyla, daimî selâmet) olarak selâmeyle...

Fazileti
Busalavatı beş vakit namazın arkasından 3 defa mutlaka okuyun.Yatmadan önce 7defa okunur.Kalp gözü açılır.ve manevi sırlara erişir.
Sekizyüz bin Delâil'ül Hayrat okumuş sevabı ve nimeti alır.Günlük 100 defaokunduğunda Allah tarafından rızık ve kolay sevet elde eder.
Busalavatı bedeviyi okuyan Delâilül Hayratı 800.000 defa okumaya eşdeğer nimetalır.


 Busalavatı şerifi temiz bir kalp ile günde 100 defa okursa Allah sana kolayservet verir ve rızıklandırır.
Busalavat farz namazlarından sonra 3 defa okunursa kişi büyüden ve bütünkötülüklerden korunur.Ruhsal durumu güçlenir.
Busalavatı şerife yatmadan önce 7 defa merak etdiğin şeyleri rüyandagörürsün.kötü rüya görmezsin.
Busalavatı farz namazların arkasından 3 defa okumayı alışkanlık haline getir. sabah-akşam10 defa okunur.
Salavat-ıBedevi Kübra'nın Fazileti
Ev,mülk,araba almak için günde 21 defa okunur.
Düşmaniçin günde 100 defa
Muhabbbetve sevgi için günde 45 defa okunur.
sihir,büyüve cin saldırılarına karşı günde 3-5-7 defa okunur.
Mağrifetve kurtuluş için günde 70 defa okunur.
Kıyametgününde yüzü dolunay gibi parlar.
Doğumkolaylığı,manevi güç,rahat yaşam, rızık ,servet ve bereket için günde 100 defaokunur.
Perşembegünü kuşluk vakti Duha (kuşluk) namazından sonra 3 defa okursa dileği duasıkabul olur.
Hastalıklar,kalpsıkıntısı, panik atak ve tedavi için okunur.
Borçlardankurtulmak için sabah namazından sonra 100 defa okunur.
Dilekleriçin salavatı bedevî kübrayı okuyup sonra ev,cami,okula yada muhtaç fakirkimselere kuru fasulye çorbası dağıtırsan ne dileğin varsa kabul olur.
Kaynaklar
1-MevlanaHişam Kabbani 2-Elitisam
Salavat-ıBedevi Kübra Mührü Aşk-ıHafzz"
2- SALAVATI KÜBRA (BÜYÜK SALAVAT)
Euzübillahimineşşeytanirracimbismillahirrahmanirrahim Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn

 Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muʼalla
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefiʼa yevmil mahşer

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş)
 Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Miʼrac
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Naʼleyn
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemelenbiyai vel mürseliyn
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.
Sübhanerabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahirabbil alemiyn.
Salavatı (Kübra) Anlamı:
Euzubillahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
“EyMürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
Ey Nebî(peygamber)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun.
EySıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Rukû‘Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey SecdeEdenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyKa‘deye Oturanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun.
EyKıyamda Duranların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun.
Ey NamazKılanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyZikredenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyŞâhitlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyEvvelkilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EySonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllahʼın Rasûlü! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllahʼın Nebîsi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllâhʼın Habîbi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Birmilyon salât vebirmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllâhʼa (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâmsenin üzerine olsun. EyAllâhʼın Mahlûkatının En Hayırlısı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun. EyAllâhʼın Rasüllerinin Sonuncusu! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)
https://m.facebook.com/notes/evrensel-%C5%9Fifa-ve-bilinmeyen-ger%C3%A7ekler/salavat%C4%5B1
 EyEnbiyânın Sultânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyEsfiyânın Burhânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMustafâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMu‘allâ (son derece üstün kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâmsenin üzerine olsun.
EyMüctebâ (seçkin kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun.
EyMüzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâmsenin üzerine olsun.
Ey Mekkî(Mekkeli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMedenî (Medîneli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Arabî(Arab kavmine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyKuraşî (Kureyş kabilesine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyHâşimî (Hâşim oğullarına mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyEbtahî (Mekkeʼde bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyZemzemi (Zemzemle büyüyen)!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyTihâmî (Mekkeʼnin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir- milyon salâtve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ümmî(Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Birmilyon salâtve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyÂdemoğullarının Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun. EyAhmed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMuhammed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâhâ!Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyYâsîn! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMüddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)!Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyKevser ırmağının sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun. EyMahşer gününün Şefaatçisi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâcsahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMi‘râc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyÖncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun. EyMuhsin (Allâh-u Te‘âlâʼyı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyKevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyNa‘leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)
https://m.facebook.com/notes/evrensel-%C5%9Fifa-ve-bilinmeyen-ger%C3%A7ekler/salavat%C4%6B1-bede
 EyEfendim!
EyAllahʼın Rasûlü!
EyNebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!
Ey cezâgününde (şefaat makamına erdirilen) Allahʼın Peygamberi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
İzzet sahibiRabbini, onların vasfettikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nitelemelerinden)tenzih ederim.
Gönderilenpeygamberlerin tümüne selâm olsun.
Bütünhamdler de âlemlerin Rabbi olan Allahʼa olsun...
Elhamdulillah..Elhamdülillah....
SalavatıKübra Hz.Muhammed (s.a.v) e Cebrail aracılığı ile gelmiştir.Allah'ın birhediyesidir.Bu salavatın bir ismide gökyüzüdür.
Salavatıkübranın okuyucular için faydaları ve fazileti çoktur.Bu salavatda bilgelik vebüyük nimet vardır.
ŞeyhMuhyiddin Abdülkadir Geylani Hz.ve İmam Şeyh Bağdadi Cüneyt tarafından Faydaları
1-Beklenmedikrızık ve servet geçim kolaylığı
2-Temelihtiyaç,aile içinde barış huzur ve sevgi elde etmek için
3-Allah'tanbir hediye alacaksın gözlerin görmediği kulakların duymadığı kalbinhissetdiği
4-Sorunlarıçözmek,Derece ve rütbe için
5-En azgece-gündüz 1 defa oku düzenli olarak okuyan herkes mükafatını fazlasıylaalır.yeterli rızık (giyecek ve yiyecek)
Aileiçinde huzur
6-Hem budünyada hemde ahiretde Allah onu her zaman korur.
7-Allahhac ve umre nasip eder.
8-Tümiçtenlikle temiz bir kalp ve samimiyetle salavatı kübrayı okumak gerekir. 9-Salavatıkübra okuyan 600.000 değerinde nimet ve sevab alır. 10-Yüksekzafer için salavatı kübra okunur.
Salavatı Kübra Ve Faziletleri
SalavatıKübrayı hergün sabah ve yatsıdan sonra 1 defa okuyun
1.Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar.ve Kıyamet gününün şiddetindenkorunur.
2.Ömründeüç kez okuyana Allahu teâla Tevat'ı,İncil'i Zebur'u ve Furkan'ı okuyan kimseninsevabı verilir.
3-Nesnelere45 veya 100 defa okunduğunda hazine olur. 4-Düşmanve zalim için 100 defa okunur.

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)
https://m.facebook.com/notes/evrensel-%C5%9Fifa-ve-bilinmeyen-ger%C3%A7ekler/salavat%C4%7B1-bede
 5-Evalmak ve eşyaları yenilemek için günde 21 defa okunur.
6-Ruhsalve fiziksel güç için 100 defa okunur
7-Zihin,kalpgözü,hafıza güçlenmesi için okunur.
8-Hayvanlarındilini anlamak için salavatı kübra 45 defa okunur yalnız 41 gün oruç tutmakgerekir.
9-Ev,camive ya okul yaptırmak için hacca gitmek için 3 yıl bırakmadan Her Cuma gecesisalavatı kübrayı oku (abdestli olarak)
10-Perşembegünü kuşluk vakti namaz kıldıktan sonra salavatı kübrayı oku beklenmedik yerdenrızık gelir.Duaların kabul olur.
11-SalavatıKübrayı hergün 3-5 veya 7 defa okursan hiçbir büyücü seninle uğraşamaz cinlersaldıramaz,büyü ve sihir geçmez.Bütün tehlikelerden korunursun.
Allah'ınizniyle sana kimse zarar veremez,incitemez.
12-ÖzellikleFatiha okumalarında salavatı kübrayı peşinden 11 defa oku çok etkilidir. 13-Muhabbet,sevgi ve sevdiğine kavuşmak için salavatı kübra 11 veya 45 defa okunur. 14-Hastalarıntedavisi için,İşlerin kolaylaşması için salavatı kübra oku
14-Kolayservet,rızık için salavatı kübra oku
15-Kalpgözünün açılması için,1000 defa Yâ latif esmasını oku sonra salavatı kübrayı 3defa oku 16-Salavatıkübra okuyanın maneviyatı güçlü olur.
17-Borçlardanve maddi sıkıntılardan kurtulmak için salavatı kübra sabah namazından sonraokunur. 18-Salavatıkübrayı okuyan Allah'tan mağfiret ve kurtuluş istesin.
19-Kimbu salavatı okursa Allahu teâla ondan yetmişbin çeşit belayı def eder. 20-Günahlarıbağışlanır.
DİLEKLER İÇİN SALAVATI KÜBRA
1-İlkönce istiğfar yap 11 defa ve ya 100 Estağfirullah el azim,sonra Fatiha Tavassulyap.sonra
2-SalavatıKübra (17,21,33,63,100,111) defa okunur.en son
3-"Ya Allah Ya Latif Ya Allah Ya Rezzak" ihlas,felak,nas,kevser ve fatiha okuduanı et. FatihaTavassul
1-PeygamberMuhammed s.a.v Fatiha
2-DörtHalife Fatiha 3-Hızıra.s Fatiha
4-ŞeyhAbdülkadirGeylani Fatiha 5-ŞeyhCüneyd Bağdadi Fatiha

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)
https://m.facebook.com/notes/evrensel-%C5%9Fifa-ve-bilinmeyen-ger%C3%A7ekler/salavat%C4%8B1-bede
 6-MuhyiddinErbil Veliyullah Fatiha 7-Mevlanaİmrani Abdullah Fatiha
8-AbdulRezzak Fatiha
9-ve ilahadreti name-i peygamber icazah Fatiha
kaynaklar:
1-FaziletliSalavat Okuma 2-nasha'ihul'ibad
3-salavatıkübra hikmetli salavat ******************************************
3- ES-SALAVATIKÜBRA DUASI (EN BÜYÜK SALAVAT)
Kuran-ı Kerimin 25 ayetleri arasında 33 salavatmanevi bir mozaik serpiştirimiş salavatdır.El Hac İsmail ibn Es Seyyid MuhammedEl Kadiri Seid tarafından derlenmiştir. ( el füyuzat ı rabbaniyye)
Bismillahirrahmanirrahim
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz aleyhimâ anittum harîsun aleykum bil muʼminîne raûfun rahîm.(9 / TEVBE - 128 )A'büdu'llahe rabbi ve lâ üşrike bihi şey'en Allahümme inni ed'ûke bismikelhüsna külliha La ilahe İla ente Sübhaneke en tusalliye alâ muhammedin ve alâmuhammedin Kema sallayte 'ala İbrahime ve' ala ali Ibrahim inneke hamidünmecid. Allahümme Salli 'ala Muhammedi-nin-Nebiyi'l ümmiyyi Ve 'ala alihi vesahbihi ve sellim teslima Ve sallallahü 'ala ve Muhammed-in' ala aliMuhammed-in Salaten mâ hüve ehlüha Allahümme Ya Rabbi Muhammed- ve aliMuhammed-in salli alâ Muhammedin ve alâ ali muhammedin ve eczi muhammedensallallahü aleyhi ve selleme mâ hüve ehlühü Allahümme rabbis-semavatis seb'i veRabbe'l 'arşil azim.rabbenâ ve rabbe küllü şey'in ve münzilet tevrâti velincili vez zeburi vel Kur'anil azim. Allahümme entel evvelü feleyse kablekeşey'ün Ve entel âhirü feleyse ba'deke şey'ün Ve entez zahirü feleyse fevkakeşey'ün Ve entel bâtınü feleyse dûneke şey'ün felekel hamdü Lâ ilahe İlla enteSübhaneke İnni küntü minez zalimin Mâşâallahü kane ve mâ lem yeşa lem yekün lâkuvvete İlla billah. Allahümme Salli 'ala Muhammed-in' abdike ve Nebiyyike veResulike Salaten MübâreketenTayyibeten kemâ emerte en nusalliye aleyhi veselleme teslima Da'vâhum fîhâ subhânekellâhumme ve tehiyyetuhum fîhâ selâmun,ve âhıru da'vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîn (10 / YÛNUS - 10 ) Yâ sîn.Velkurʼânil hakîm.İnneke leminel murselîn.Alâ sırâtın mustekîm.(36 / YÂSÎN 1-4) Lekad mennallâhu alel muʼminîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlûaleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), vein kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin). (3 / ÂLİ İMRÂN - 164 ) Ve izehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekumresûlun musaddikun limâ meakum le tuʼminunne bihî ve le tensurunnehu, kâle eakrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakummineş şâhidîn.(3 / ÂLİ İMRÂN - 81) Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.(21/ ENBİYÂ - 107) Allahümme salli ve sellim 'ala' abdike ve nebiyyike ve resûlikeseyyidina ve nebiyyinâ Muhammed ellezine yettebiûner resûlennebiyyel-ümmiyellezi ver-râsûlil-arabiyyi ve alâ alihi ve eshâbihi ve ezvacihive zürriyetihi ve ehli beytihi Salaten tekûnü leke rıdan ve lehü veli hakkihieda. Ve âtihil -vesilete ve'l fazilete Veş-şerefe ved-derecetelaliyeter-refi'âte Veb'ashül makâmel

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)
mahmûdellezi ve adtehü yâ erhamer rahimin.Allahümme innâ netevesselü bike ve nes'elüke ve neteveccehü ileyke bi kitâbikel-azizi ve nebiyyikel kerimi seyyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem.Ve bi şerefihil-mecidi Ve ebeveyhi ibrâhime ve ismaile Ve bi sâhibeyhi EbiBekrin ve Umera ve zinnûreyn usmâne ve âlihi fâtımete ve aliyyin ve veledeyhimael-Haseni vel Hüseyni ve ammeyhi hamzete vel abbase ve zevceteyhi hadicete veÂişete.
kaynak Delâil-i Abdulkadir Geylani salavat-ıkübra tercüme ve şehri
Fazileti
-Kim bu Es-Salavatı Kübra duasını okursa Allahüzerinden 72 bin çeşit bela ve musibeti alır. -Hasta ise şifa bulur. Onu kıyamet günüşiddetinden kurtarır.
-Çok büyük rızık ve nimet alır.
-Duası kabul olur.
-Günahları bağışlanır.
-Dileği gerçekleşir.
-Hacet için Cuma gecesi niyetlenip okunur.y
islam
Devamını Oku »

PEYGAMBERİMİZİN RUHANİYETİNİ HİSSETMEK


islam
Devamını Oku »

SALAVATI KEVSER

Gümüşhanevî Hazretleri buyuruyor ki : Salavât-ı Kevser‘i okuyan kimseye İlâhî rahmet sağanak gibi yağar. Allâh Rasulü’nün ve diğer peygamberlerin şefaati de o kimseye vardır. Bu salat, çok etkilidir. Bu salavat-ı şerife’nin faziletleri çoktur.

Salavât-ı Kevser’in Faziletleri

Rızkın genişlemesi,
Afetlerden kurtulmak,
Kolay rızık elde etmek,
Sıkıntılardan kurtulmak,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ’in muhabbetini kazanmak,
Aşere-i Mübeşşere’nin (Cennetle Müjdelenen Sahabeler), meleklerin ve bütün müslümanlar’ın sevgisini kazanmak gibi büyük sırları ihtiva etmektedir.
Bu salavat günde en az bir defa okunmalıdır.

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin adede mâ kâne ve adede mâ yekûnü ve adede mâ hüve kâinün
fi ilmillâhi teâlâ ve salli ve sellim alâ rûhıhî fil ervâhı ve alâ cesedihî fil ecsâdi ve alâ kabrihî fil kubûri ve alâ ismihî fil esmâ’ Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil alâmeti vel ğamâmeti veş şefâati vel kirâmi ven nübüvveti ver risâleti salâten dâimeten ilâ yevmil kıy ânı Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinillezî hüve ebhâ mineş şemsi vel kameri adede hasenâti ebî bekrin ve umer Ve adede nebâtil erdi ve evrâkış şecar Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin adeder remli vel hasâ vel meder Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin adede men hacce va’temara Ve adede mâ yatlüu aleyhiş şemsü vel kamer Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinis senedil a’zami ves seyyidil ekram Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil mekâmil enveri vel vechil akmer Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil cebînil ezher Ve sâhıbil livâil hamdi fil mahşeri vet tâci vel miğfer. Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil havdı vel kevseri vel mıhrâbi vel minberi adeder remli ve katril metar Ve adede mu’cizâtihilletî lâ yuhsar Ve hüven nebiyyül müftehar Ve sellim teslîmâ

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ ve mevles sekaleyni muhammedin adedel melâiketi saffen saffâ.
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ ve mevlel âlemeyni muhammedin adede âyâtil kur’âni harfen harfâ Ve alâ âlihil kirâmi ve ashâbihil ızâm Ve sâdâtihil fihâm Ve sellim teslîmâ

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin abdike ve rasûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim

Bismillâhirrahmânirrahıym Bismillâhirrahmânirrahıym Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ aynil ınâyeti ve kenzil hidâyeh Ve tırâzil hulleh Ve arûsil memleketi ve lisânil hücceti ve şefîıl ümmeti ve imâmil hadrati ve nebiyyil ümmeti seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin ve âdeme ve nûhın ve ibrâhîmel halîli ve alâ mûsel kelîmi ve alâ rûhillâhi ıysel emîn Ve alâ dâvûde ve süleymâne ve zekeriyyâ ve yahyâ ve alâ âlihim ve sahbihim ecmeıyn

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinillezî cema’te bihî şettâtin nüfûs Ve nebiyyikellezî celeyte bihî zalâmel kulûb Ve habîbi kellezıhtertehû alâ külli habîb Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinillezî câenâ bil hakkıl mübîn Ve erseltehû rahmeten lil âlemîn Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin kemâ yenbeğıy li şerafi nübüvvetihî ve li azıymi kadrihil azıym Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinir rasûlil kerîmil mütâıl emîn Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinil habîbi ve alâ ebîhi ibrâhîmel halîli ve alâ ehıyhi mûsel kelîm Ve alâ rûhıllâhi ıysel emîn Ve alâ abdike ve nebiyyike süleymâne ve alâ ebîhi davûde ve alâ cemiy’ıl enbiyâi vel mürselîn Ve alâ ehli tâatike ecmeıyn Min ehlis semâvâti vel eradıyn Ferhamnâ bihim yâ erhamer râhimîn Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyi adede mâ fis semâvâti ve mâ fil erdi ve mâ beynehümâ ve ecir lutfeke fî ümûrinâ vel müslimîne ecmeıyn

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinis sâbikı lil halkı nûruhû ve rahmettin lil âlemine zuhûruhû adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salâten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salâten lâ gayete lehâ ve lâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bi devâmike bâkıyeten bi bekâike ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen misle zâlik

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim Allâhümme sehhır lî emrar rizkı ve a’sımnî minel hırsı vet talebi fî talebihî ve min kesratih Allâhümme rabbehû ve minez zülli lil halkı bi sebebihî ve minet tefekküri vet tedbîri fî tahsıylihî veş şühhı vel buhli ba’de husûlih Vec’alhü sebeben li ikâmetihil ubûdiyyeti ve müşâhedete ahkâm Allâhümme tevelle emrî bi zâtike ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve lâ ilâ ehadin min halkıke vehdinî ilâ sırâtın müstekıym Sırâtıllâhillezî lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil erdi ve lâ ilallâhi tesıyrul ümûr Sübhânellâhil azıym

Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym
Fe lâ uksimü bi mevâkıın nücûmi ve innehû le kasemün lev ta’lemûne azıym İnnehû le kur’ânün kerîmin fî kitâbin meknûnin lâ yemessühû illel mutahherûn Tenzîlün min rabbil âlemin E fe bi hâzel hadîsi ta’cebûn Ve tedhakûne ve lâ tebkûne ve entüm sâmidûn Fescüdû lillâhi va’büdû

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli alâ muhammedin abdike ve rasûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Allâhümme innî es’elüke bi mekâıdil ızzi min arşike ve münteher rahmeti min kitâbike ve bismikel a’zami ve ceddikel a’lâ ve bi kelimâtiket tâmmâtilletî lâ yücâvizühünne en tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim Ve en tu’tıyenî rizkan halâlen tayyiben ğayra matlûbin ve ğâliben ğayra mağlûbin Yâ vâsial mağfirati ve yâ râzikal mukallilîn Ve yâ nâsıral âcizîn Allâhümme in kâne rizkıy fis semâi fe enzilhü ve in kâne fil erdi fe ahrıchü ve in kâne beıyden fe karribhü ve in kâne asîran fe sehhilhü Ve in kâne kalîlen fe kessirhü Ve in kâne kesîran fe bârik lî fîh Allâhümmec’al yedel ulyâ bil atâi ve lâ tec’al yedes süflâ bil isti’tâi yâ fettâhu yâ razzâku yâ alîm Allâhümme innî es’elüke min fadlikel azıymi min hayrikel cesîmil amîm En tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellem Ve en tec’ale lî ve lil müslimîne min külli hemmin ve ğammin feracen ve min külli dıykın mahracen Ve min fâhışetin sirran ve ilâ hayrin sebîlen ve en tüveffiyenî alâ dînî ve tühevvine alâ mâ ehâfü usrahû min ümûrid dünyâ vel âhırati inneke alâ külli şey’in kadîr Yâ nı’mel mevlâ ve yâ nı’men nasıyru ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr Hasbünallâhü ve nı’mel vekîl Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ men feddaltehû alâ cemiy’ıl mahlûkâtike ve kerramtehû alâ umûmi mevcûdâtik Ve hassastehû bil mekâmil mahbûbiyyeti ve beastehû ilâ kâffetil insi vel cinnil kasîmil vesîmin nebiyyil kerîmi seyyidil enbiyâi vel mürselîne ve imâmihim ve mükaddemihim ve temâmihim seyyidinâ muhammedinillezî evlâhü mevlâhül vücûde bi esrihâ Ve ebâhahül esrâra fil isrâ’ Ve emeddehû minhü nebîlün tâilün mâ lehû ehadün fil enbiyâ’ Şemsül meârifi kamerul avârifi kenzül letâifi bahrul ulûm Ve matlabül fühûm Ve ersü rubûıd dalâl Mâhıy şerîatî ehlil muhâli seyyidül bathâi vez zemzemi ves safâ Nebiyyüllâhi ve habîbüh Ve safiyyühû ve halîlühû ve neciyyühû ve abdühû ve rasûlüh Ahsenün nâsi halkan ve a’zamühüm hulükan ve ebsetuhüm kinnen ve ekseruhüm ciddâ Ve evferühüm aklen ve ecmelühüm şeklen ve evdahuhüm kavlen ve a’zezühüm hayâen ve ebhecühüm şeklen ve asdekuhüm naklâ Ve asberuhüm fi tâatillâhi ve ezkâhüm fer’an ve atyebühüm aslâ Elbedrut tâliu ved dıyâül lâmiu nüzhetün nüfûsi rayhânül kulûb Habîbüllâhi rasûlü rabbil âlemîn Kâidül ğurril muhaccelîn Hâdimühû cibrîlül emîn Seyyidül enbiyâi ve hâtemihim bit ta’zıymi vet tekrîm Ve aleyhim hakkan lehüt takdîmü bi kadrihî ındeke teveffenâ müslimîn

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin ve heb lenallâhümme min rizkıkel halâlit tayyibil mübâraki mâ tesûnü bihî vücûhünâ anit tearrudi ilâ ehadin min halkık Vec’al lenallâhiimme ileyhi tarîkan sehlen min ğayri teabin ve lâ nesabin ve lâ minnetin ve lâ buğyeh Ve cennibnellâhü nımel harâme haysü kâne ve ayne kâne ve inde men kâne Ve hul beynenâ ve beyne ehlihî vakbıd annâ eydiyehüm vasrif annâ kulûbehüm hattâ lâ netekallebü illâ fî mâ yürdıyke ve lâ nesteıynü bi nı’metike illâ alâ mâ tühıbbü yâ erhamer râhımîn Bismillâhir rahmânir rahıym Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî adede men sallâ aleyhi minel ahyâr Ve adede men lem yüsalli aleyhi minel eşrâri ve adede nebâtil eşcâr Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin adedel ahsâi vel emdâr Ve adede katarâtil emtâr Ve adede mâ kâne ve mâ yekûnü ilâ yevmil haşri vel karâr Ve adede enfâsil müstağfirîne bil eshâr Ve salli aleyhi mâ teâkabel leylü ven nehâr Ve salli aleyhi mâ teâkabel leylü ven nehâr Ve salli aleyhi adede kelimâtike ve zinete arşike ve mebleğa ılmike yâ azîzü yâ ğaffâr Ve salli aleyhi adeder rimâli fil kıfâr Ve adede emvâcil bihâr Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin kemâ emarte en yüsallâ aleyhi ve kemâ tühıbbü ve terdâ Ve salli aleyhi kemâ yenbeğıs salâtü aleyh Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve alâ cemiy’ıl enbiyâi vel mürselîn Ve alâ melâiketikel mukarrabîn Ve alâ ehli tâatike ecmeıyn Min ehlis semâvâti vel eradıyne ve radıyallâhü tebârake ve teâlâ an sâdâtinâ ve mevâlînâ ve kurrati a’yüninâ ebî bekrin ve ümera ve usmâne ve aliyyin vel haseni vel huseyn Vel hamzeti vel abbâsi ve talhate ve zübeyrin ve abdirrahmânibni avfin ve ebî ubeydete amr ibni cerrahın ve sa’din ve seıydin ve an fâtımete ve an ashâbi rasûlillâhi aleyhim ecmeıyn Ve anil mühâcirîne vel ensâr Vel hulefâir râşidînel ahyâr Ve tebeıt tâbiıyne lehüm bi ıhsânin ilâ yevmid dîn, rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmeıyn

Salavât-ı Kevser Tercümesi

Bismillâhirrahmânirrahıym
“Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) ve O’nun âl ve ashabına Senin ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı şeylerin sayısınca; olanların, olacakların adedince, rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle.
Ve yine O’nun nezih, pak, mücellâ, musaffâ ve ruhlar âlemindeki ruhuna, cesetler arasındaki mübarek cesedine, kabirler arasındaki cennet bahçesi kabrine ve isimler listesindeki Arş-ı A’la’da yazılı ism-i şerifine rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle.Allah’ım! Alâmetler sahibi, bulut, şefaat, keramet, nübüvvet ve risalet sahibi Efendimiz Muham- med Mustafa (s.a.v.)’e Kıyamete kadar rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
Ey Rabbimiz! Güneş’ten ve Ay’dan daha güzel ve daha parlak yüzlü olan Muhammed (s.a.v.)’e, Ebû Bekir ve Ömer’in (r.anhüma) işledikleri sevap sayısınca ve yine yeryüzündeki nebatat ve ağaç yapraklan sayısınca ve zerre zerre kumlar, topraklar ve çakıl taşları sayısınca rahmet, bereket ve selam eyle.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, hac farizasını ifa edenlerin, umreye gidenlerin, Güneş’in ve Ay’ın üzerine doğduklarının sayısınca rahmet, bereket ve selam eyle.
Allah’ım! Efendimiz, büyük destek ve dayanağımız Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle.
Makâm-ı Mahmûd sahibi, dolunay gibi parlak yüzlü ve en kıymetli şahsiyet olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler nasip et.
Nur yüzlü, parlak alınlı, mahşer gününde Li- vâü’l-Hamd, tac ve miğfer sahibi Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle Rabbimiz.
Havz-ı Kevser, mihrab-minber sahibi olan Efendimiz, dayanağımız Muhammed (s.a.v.)’e yer- yüzündeki kum tanecikleri ve yağmur katreleri sayısınca rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle Allah’ım.
Ey Rabbimiz! İftihara mazhar olmuş, Senin sevgilin, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed (s.a.v.)’e mucizeleri ve Senin ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı, karada, denizde bulunan şeylerin sayısınca salat et. O’nun âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet ver.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım! Efendimiz, insin ve cinnin, Ha- rameyn’in imamı Muhammed (s.a.v.)’e, Kur’an’ın her harfi sayısınca rahmet, selamet ve bereket ver; saf saf meleklerin sayısınca, rahmet, selamet ve bereket nasip et.
Ayrıca Muhammed (s.a.v.)’in âl ve ashabına, tâbiîn ve tebei tâbiîn ve bütün selef-i sâlihine rahmet, bereket ve selamet ihsan eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Kulun ve resulün, sevgilin ve ümmî olan Efendimiz, büyük dayanağımız, Muhammed (s.a.v.)’e, âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet et.

Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım! Göz bebeği, şefkat-merhamet menbaı, hidayet hâzinesi, kâinatın haya timsali sevgilisi, hakkın, hakikatin ve adaletin mümessili ve haykıran lisanı, ümmetin yegâne şefaatçisi, beşeriyetin imamı, ahir zaman ümmetinin nebisi, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya ve Âdem’e, Nuh’a, İbrahim el-Halil’e, Mûsâ Kelimullah’a, Allah’ın mucizesi İsa el-Emîn’e, Davud’a, Süleyman’a, Ze- keriya’ya, Yahya Aleyhimüsselam efendilerimize, âl ve ashabına rahmet, bereket ve selametler nasip eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! O’nun yüzü suyu hürmetine birbirinden kopmuş, dağılmış fertleri bir araya getir. Elçin olan O’nun hürmetine, katılaşmış kalplerin karanlıklarını nura dönüştür. Bütün sevdiklerine ve O’nun sevgisini tercih buyurduğun, sevgilin ve O’nu bize apaçık bir hak-hakikat ve bütün âlemlere rahmet bir peygamber olarak gönderdiğin, güzel ahlâkın tamamlayıcısı Muhammed’e (s.a.v.) yaraşır ve layık olduğu bereketi, rahmeti ve selameti bahşeyle Allah’ım.
Ey Allah’ım! Kerem sahibi, biricik örnek ve güvenilir Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
Ayrıca O’nun atası İbrahim el-Halîl, kardeşi Mûsâ el-Kelîm ve Senin apaçık mucizen İsâ el- Emîn ve yine Senin kulun ve elçin Süleyman, onun babası Davud Aleyhimüsselam ve bütün resul ve peygamberlerine ve Sana itaat eden kullarına rahmet, bereket ve selamet bahşeyle.
Yine gök ehlinin hürmetine bizlere rahmet eyle, kalplerimize nur ve rızanı celbedecek güzellikleri nasip et.
Allah’ım! Göklerdekiler, yerdekiler ve bunların arasındakiler adedince, biricik sevgilin, ümmî olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle. O’nun yüzü suyu hürmetine, gazabını celbedecek, bizleri senden uzaklaştıracak amelleri işlemekten uzak kıl ve muhafaza eyle.
Allah’ım! Nuru ve rahmeti bütün kâinatı ihata eden, insin ve cinnin peygamberi, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, gelmiş-geçmiş, gelecek mümin ve asi kulların sayısınca, tükenmek bilmeyen, nihayetsiz salat-ü selam olsun. Ayrıca onun âl ve ashabına rahmet, mağfiret ve selametler ihsan eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Yine Efendimiz ve biricik şefaatçimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına selametler, bereketler nasip eyle.
Ey Rabbimiz! Bizlere helal-bol rızık kapılarını musahhar kıl. Bahşettiğin nimetlerin şükrünü eda etmeyi, rızan doğrultusunda harcamayı, Seni bize unutturacak zenginlik ve dünya sevgisinden, hırsından uzak durmayı nasip et.
Rabbimiz! Fazl-u kereminden bizlere ihsanda bulunduğun serveti, rızanı kazandıracak amellere harcamayı nasip et. Aşırı cimrilikten ve Senin razı olmayacağın harcamalardan da sakınmayı bizleri muvaffak eyle.
Allah’ım! Bizlere gösterişten uzak bir kulluk şuuru ihsan eyle. Seni unutturacak, gazabını celbe- decek her türlü davranıştan uzak eyle. Bir göz açıp kapama süresince bile olsa beni nefsime bırakma. Nefsin, şeytanın ve kötü insanların şerrinden Sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Bizleri, göklerin-yerin ve bu ikisinin arasında bulunan her şeyin yegâne sahibi Allah’ın yoluna, sırat-ı müstakime hidayet et. Şüphesiz bütün işlerin sonu Allah’a döner.
Yüce, en yüce Allah’ı teşbih ederim (O, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir).

Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym.
“Yıldızların yerlerine yemin ederim ki -eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir- o, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyor ve Allah’ın verdiği rızka O’nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?” [Vâkıa Suresi, ayet: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82]
“Haydi Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin.” [Necm Suresi, ayet: 62]

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Senin kulun ve elçin Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına, rahmet, selamet ve bereket ver.
Allah’ım! İzzet ve sonsuz kereminle, Arş’ı A’lâ ve İsm-i A’zam hürmetine, yüceliğin ve sonsuz kelimelerinin hürmetine, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun âl ve ashabına rahmet, selamet ve bereket ihsan et. Bizlere de helal-bol ve zahmetsiz, kedersiz rızık lütfetmeni Senden niyaz ediyorum. Şüphesiz Sen mağfireti ve hâzineleri bol, biz ise aciz kullarınız. Ey acizlerin, kimsesizlerin Rabbi! Sana açılan ellerimizi boş çevirme. Sen lütfü bol, ihsanı sonsuz yüce Rabbimizsin.
Allah’ım! Rızkım gökyüzünde ise onu indir. Yeryüzünde ise onu çıkar. Çok uzakta ise onu yaklaştır. Onu elde etmek zor ise onu elde etmem için bana kolaylıklar nasip et. Az ise onu artır. Çok ise onu bana bereketli, bol eyle.
Allah’ım! Zengin olanların elini cömert eyle. Yoksullara da sabırlar ve hayırlı yaşantılar bahşey- le.
Ey bütün kapıları açan, ey rızık veren, ey her şeyi bilen! Senden sıhhat, afiyet ve hayırlı bir yaşam diliyorum, benden yardımını esirgeme.
Ayrıca Senden, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, âl ve ashabına sonsuz rahmet, selamet ve bereketler diliyoruz.
Allah’ım! Keder ve üzüntümüzü ferahlığa tebdil eyle. Dünyada manen ve maddeten darlık çeken bütün kullarına, bizlere bolluk ve esenlik nasip eyle.
Rabbimiz! Toplumları kasıp kavuran ahlaksızlık ve her türlü fuhuş ve menhiyattan Sana sığınıyoruz. Hepimize iman ve güzel ahlak şuuru ihsan eyle!
Allah’ım! Son nefesimizi verirken İslâm üzerinde Sana kavuşmayı, korktuğumuzdan emin, umduğumuza cümlemizi nail eyle. Şüphesiz Sen herşeye kâdirsin. Ey büyük Mevla’mız, yardımcımız! Günahlarımızı bağışla. Sen bize yetersin, dönüş de Sanadır. Şüphesiz kuvvet ve kudret ancak Allah’ın sayesindedir.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Bütün mahlûkatına üstün kıldığın, büyük lütfuna mazhar kıldığın, Makâm-ı Mah- mûd’a yükselttiğin, insanlara ve cinlere elçi olarak gönderdiğin, iki omuzu arasında O’na özel olarak tahsis buyurduğun peygamberlik mührünün sahibi, bütün peygamberlerin öncüsü Efendimiz Muham- med (s.a.v.)’e salat-ü selam olsun.
Yine kâinatta nâmütenahî hikmetlerle yarattığın, bunca mucizeler yanında rehber ve sevgili kulun Muhammed (s.a.v.)’e Mi’rac mucizesini bahşederek, gizli hâzinenden bazı sırları O’na izhar edip bizim de onlardan haberdar olmamızla Senin kudretin ayan beyan bir daha zuhur etmiştir. Bunun için de Sana ne kadar hamd etsek azdır.
Rabbimiz! Ne olur, hamdimizi, şükrümüzü daim eyle! Nankörlerden, kalp gözü kapalı olanlardan eyleme.
Ey Allah’ım! Ey sevgili elçisine, diğer elçilere bahşetmediği ayrı özellikleri bahşeden! O’nu Kur’an’ın yüce ahlakıyla şereflendiren! İnsanlığın, cinlerin ve birçok meleğin ulaşamadığı mertebelere, iyilik-güzellik mertebelerine ulaştırdığın, marifetlerin Güneş’i ve Ay’ı, lütfün hâzinesi, ilimler ummanı, anlama kabiliyetinin mihenk taşı, dalalet bulutlarını hidayet nuruyla izale eden, batıl dinleri Şeriat-ı Garrâ ile hükümsüz kılan, Harameyn-i Şe- rifeyn’in, zemzem ve Safâ’nın, iki dünya güneşinin efendisi, Allah’ın (c.c.) son nebisi, seçilmiş, desteklenmiş, Allah’ın biricik sevgili kulu, dostu, insanların en güzeli, en akıllısı, en ahlaklısı, en merhametlisi, en beliğ hatibi, vücutça en güzel yaradılışlı, en iffetli olanı, Allah’a itaatte en sabırlı, nefis itibarıyla en nezih nefse sahip, neseb itibarıyla en asil ve en temiz, kalplerin reyhan kokusu, Allah’ın sevgili kulu, Âlemlerin Rabbi Allah’ın son elçisi, dolunay yüzlü, Muhammed Mustafa’ya salat-ü selam olsun. Bizleri de O’nun Livâü’l-Hamd sancağı altında toplanmayı ve O’nunla cennette komşu olmayı nasip eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına rahmet, selamet ve bereket nasip et.
Rabbimiz! Rızık hâzinenden bizlere helal, bol ve mübarek geçim yolları nasip eyle.
Ey Allah’ım! Bizlere taksim buyurduğun rı- zıkların kazanç yollarını kolaylaştır. Haramlara sapmadan, mihnetsiz, minnetsiz ve azmadan geçimimizi temin hususunda yardımını esirgeme.
Bizi harama saptıracak art niyetli insanların şerrinden, hilesinden cümlemizi muhafaza eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına, salih kullarının getirdikleri salat-ü selam adedince ve O’na salat-ü selam getirmeyenlerin sayısınca ve yine nebatatın adedince rahmet, selamet ve bereketler nasip et.
Rabbimiz! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e kum taneleri, toprak zerreleri, yağmur taneleri sayısınca; yine şu ana kadar olanların ve mahşer gününe kadar olacakların sayısınca ve seher vakitlerinde Sana istiğfar edenlerin nefes alışverişlerinin sayısınca salat-ü selam eyle.
Yine gece-gündüzün meydana gelişlerinin adedince, kelimelerinin adedince ve ilminin, denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, O’na salat-ü selam getirilmesi hususunda emrettiğin gibi ve razı olacağın ve sevdiğin gibi salat-ü selam eyle. O’na yaraşır ve layık olduğu şekilde rahmet eyle, selamet ve bereket bahşet Allah’ım.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’c, âl ve ashabına, bütün peygamber ve resullere, mu- karrabûn meleklere, Senin itaatinde bulunan müminin ve müminâta rahmet eyle, selam ve bereketler nasip et.
Şanı yüce Allah, efendilerimiz, veli nimetlerimiz, gözlerimizin bebeği; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Haşan, Hz. Hüseyin, Hz. Hamza, Hz. Abbas, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Hz. Abdurrahmân bin Avf, Hz. Ebû Ubeyde Amr bin el-Cerrâh, Hz. Sa’d, Hz. Saîd, Hz. Fatıma ve Resû- lullah (s.a.v.)’in bütün ashabından, Muhacir-Ensar, Hulefâi Râşidîn, tâbiîn, tebei tâbiîn ve Kıyamete kadar onlara tabi olan bütün Müslümanlardan razı ol, mekânlarını cennet eyle, bizleri de onların safına ilhak eyle. Âmin ya Rabbe’l-âlemîn.”
islam
Devamını Oku »

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim.

Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür.
İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır.

UYGULANIŞI:
Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır.
Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur.
Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan!
"ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir.

Ardından israfi-umar duası okunur.

KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR
İsrafu umar okunuşu:
Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi La yagfelu vela yenamu vela yemutu Ve bi külli kitabin enzelehü ve bi külli rusulin erselehü ve bi külli melekin mukarrabin fissema-i vel ardi Ve bi küllirruhaniyyetil ulviyyeti Li nebiyyillahi süleyman bin davud Ellezi eta-ahu el cinni vel insi vel mürdetü veşşeyatini Verriyahu vel vuhuşu Vettuyuru
En teberru kasemii Ve tetesarrafuu
min hezel mekani Hatta tahdaral muluki vel a'vaanu Ve teküünüü Müsaaidiine fii amelii Min kayri zararin vela ifsadin Bi hakki
Tagbetatin2
Mezlekin2
Maakırin2
Kelyeşin2
melyeşin2
Beyhuşin2
heyşin2
şelşemuunin2
Kuuduuşin2
Hüve eduunaayin2
Hüve aali edüünaayin2
Bihi mezlefin2
makferin2
Makrahin2
İyyaake a'nuu Veleke ekuulu Yaa amiru hezel mekan
Ev bi esaakinü hezed daar
Ve hezihil ardi ev taaye bi lafzil cem-i bi hakki hezel kasemil azim
Ve bi hakkil melikil hakimü aleyküm Taariş El aahizu binasiyetin
Ve bi hakkil melikil Kevkil
Ve bi hakkil ahdil me'huzi aleyküm En tensarifuu Ve tuazziluu min heezel mekani Entüm ve harimeküm ve evladeküm
Ve kebiirüküm ve sağiiruküm Ve men yülevvizü biküm Min bahşin aleyhi Min huzuril ervahi vel muluki Hatta akzaa hacetii (dileğini söyle)
Sümme teuuduu ila mekaniküm Velaa tüfsidüü ala amelii
Vela teşuuşuu Ala Fi istihdaarii Ve küünüü Avnen Lii Fi amelii Ve saaiduunii Fii külli umuurii Ve fii kazaai Havaaicii Külleha Bi İ'mariddaari Ve bi İskaani hezelmekaani Sümmensarifuu Haysü Şi'tüm Bi hakki hezel kasemil azimi aleyküm ellezii Ta'zimuunehüü heyaa
El vaahan (3 defa)
el acel (3 defa)
essaate (3 defa)
Barekellahu fiküm ve aleyküm 3
elhamdülillah (3 defa)
7 salavat
7 besmele ve
arkasında 100 defa:"
muhammedur resullullahi sa-dıgul vağdül emiyn"

La ilahe illallahul melikül hakkun mübiyn"

okuduktan sonra niyetinizi söyler! dua edersiniz.
ve buna 7 gün devam ederseniz
Hak c.c helal rızık kapılarını bu duanın hürmetine ardına kadar açar inşallah. mücerreptir.

Bulunulan yerden/mekandan cinlerin uzaklaştırmak için olduğu söylenen "İsrafu Umar" ismi verilen dua(!)


islam
Devamını Oku »

MELEKLER TARAFINDAN PEYGAMBERİMİZE İLETİLEN SALAVAT


islam
Devamını Oku »

EBUL MUTEMİRİN TESBİHATI


islam
Devamını Oku »