Kadir Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

dua

Kadir süresini, ramazan gecesi bin kere okuyan , Allah’ı sübhanehu ve tealayı rüyasında görür, pazartesi gecesi beş yüz defa okuyan Nebi ekremi mana aleminde görür ve bağlı işleri fetholur.

Bir kişi bulunduğu yerde Kadir Suresini okusa Allah(Celle Celâlühü)oraya bir melek yerleştiriyor, melek okuyan kişi için kıyamete kadar, Allah'tan af ve marifet diler, okuyan toprak olur gider melek yine o okuyan için aynı yerde af ve marifeti için dua etmeye devam eder.

Resulüllah (S.A.V) Efendimiz buyurdu ki: Kadir suresini okuyan kimseye Ramazan orucu ve Kadir Gecesini ihya etme sevabı verilir. (Ruhu'ı Beyan Tefsiri)

Cenab-ı Hak Kadir suresini 100 (Yüz)defa okuyan kimsenin kalbine İsmi Azam'ı bahşeder, O kul dilediği kadar dua eder ve haceti karşılanır.

Kadir suresini yatsı namazından sonra 7 defa okuyan, Gökten inen şerlerden sabaha kadar afiyette olur. Yemin etsem yalancı olmam ki, cehennemden beraati verilir. Caferi Sadık (R.a)

Kim Kadir süresini güneş doğarken 1 defa okursa,  okuduğu anda Allah-u Teâlâ dan 70 defa Salât feyz ve bereket yağar ve 70 kere de Rahmet yağar 

Kim de Cuma günü Kadir suresini bin (1000) defa okursa, ölmeden önce Resulüllah (S.A.V) Efendimiz'i rüyasında görür.

Resulüllah (S.A.V) Efendimiz şöyle buyurdular: Sizinle iblis arasında, Yecüc Mecüc seddi gibi bir seddin Allah tarafından konulmasını arzu ediyorsanız sabah ve akşam namazlarından sonra 3 defa Kadir suresini yerinizden henüz kalkmadan okuyunuz ve şöyle dua ediniz; Ya Allah! Ey kudret sahibi! Benim üzüntü ve sıkıntılarımı gider (ed-Dürrü'n-Nazım)

Cenab-ı haktan bir haceti olan kimse cuma gecesi gece yarısından sonra kalkıp abdest alarak kıbleye karşıya oturup 41 defa “İnna enzelnahü” Sure-i şerifesini sonra 41 defa aşağıdaki dua-i şerifi okuduktan sonra; 

Okunacak dua şudur; “Allahümme ya men yektefi an cemiy'ı halkıhi ve la yektefi anhü ehadün min halkıhi ya ehade men la ehade lehü ingadaarricaaü illa minke ve habetil el'amalü illa fiyke ve süddetitdaraigu illa ileyke ya ğıyaasel müsteğıysiyne eğısni."” Biiznillahi Teala isteği kabul olur ve arzusu yerine getirilerek mükafatlandırılır

Kim Kadir gecesi Farzlardan bir farzda Kadir suresini okursa, bir çağrıcı şöyle seslenir: Ey Allah'ın kulu! (Kul hakkı hariç) geçmiş günahların bağışlandı sen artık bu amelini yenile. (Hüseyin Bin Ali. R.A.dan)

Kadir suresini okuyan kimsenin sesi , okurken kelimelerin çıkmasıyla cereyan ettikçe, sanki kılıcını sıyırmış da Allah(C.C) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazanır.

Kadir suresini gizli okuyan kimse Allah(C.C) yolunda kana boyanmış gibi olur.

Kadir suresini on (10) defa okuyan kimsenin 1000(Bin) tane günahı bağışlanır.

Sefere çıktığında okuyan kimse salimen evine döner.

Dağa çıkarken okuyan kimseyle şeytanlar arasına bu sure girmiş olur. Yani şeytanlar ona zarar veremez. Arabaya binince okuyan kimse selamet içinde bağışlanmış olarak arabadan iner.

Kadir Suresini yazıp içen kimse hayat suyundan içmiş olur. Bu sureyi büyük bir leğen veye çamaşır yıkanan temiz bir şey içine yazılıp sonra elbisesini o şey içine daldıran kimse ebediyen zina etmez.

Kadir suresini yazıp seccadenin üzerine o suyu serpen kimsenin o yerde kıldığı namaz kabul olunur.

Kadir suresini yazıp suyunu bir hastanın ya da delinin üzerine okunursa Allah'(C.C)ın izniyle iyileşir.

Kimde çocuğunun anlından tutup Kadir Suresini üzerine okusa, çocuğunda arzu ettiği güzel huyları görmeyi Allah (C.C) ona nasip eder. (Tefsir-i Hanefi)

Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı, hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır.

Kadir suresini devamlı okuyan sıhhat üzerine olur, afiyet bulunur. Üzerine Ruhaniler iner, kendisine hemen cevap verirler. İmam Temimi' de aynı konuları belirtmiştir.

Kadir Suresinin faziletlerinden biri de şudur: Bu sureyi okumaya devam eden kimseye yüce makamlardaki ruhaniler hazır olurlar. Bunu arzuladığın zaman kalbin bütün hikmetiyle Kadir Suresini okumaya devam et, niyetini halis kıl.

Arif olan bazı ilim adamları kendi dostlarından birine demişlerki: Sana İsmi Azam'ı öğreteyimmi? O halde Fatiha, İhlas Surelerini, Ayet'el kürsi'yi ve birde Kadir suresini oku ve sonra kıbleye yönelerek arzu ettiğin şekilde dua et, Allah(C.C) şüphesiz senin duanı kabul buyurur,

Kimde sevdiği kimsenin anlına sağ elini koyup Kadir Suresini okursa , şüphesiz ki Allah(C.C) ona sevdiği şeyi gösterir.

Kim de Kadir Suresini abdest aldıktan sonra okursa , ayağa kalkınca günahsız olarak kalkmış olur. Anasından doğduğu gündeki kadar temiz olur.

Kadir Suresini abdest aldıktan sonra dünya kelamı konuşmadan 1 kere okursa 50 sene gündüz oruç ve gece teheccüt  namazı kılmış sevabı verilir, 2 kere okursa peygamberin sevabından hissedar olur, 3 kere okursa cennetin 8 kapısı açılır dilediğinden girer ve hesap azap görmez.

Şeyh Ebu Hasen Şazeli(R.A) diyor ki; Sözünde doğru olmayı arzu ediyorsan , Kadir Suresi okumak suretiyle kendine yardımcı ol.(ed-Dürrü'n-Nazım)

Meşaiyattan bazısı demiştir ki; Her kim Kadir , Kafirun ve İhlas surelerini temiz bir su üzerine 10 (On) defa okuduktan sonra onu yeni elbisenin üzerine serpecek olursa, o elbise üzerinde bulunduğu müddetçe mübarek bir hayat geçirir.

Diğer bir rivayette ; Kim Kadir Suresini 36 (Otuz Altı) defa okuduktan sonra onu yeni elbisenin üzerine dökecek olursa , o elbise onun üzerinde durduğu müddetçe Cenab-ı Hak tarafından geniş Rızık içinde bulunur.

Kim de Kadir suresini okur da öylece hacetini yerine getirmek için gayret sarf ederse , her halde sevinçli bir gönülle döner ve hacetini yerine getirmiş olur. Hayır işlerinde, adak, oruç, yardım ve benzeri konularda harekete geçemeyen, hep duraklayan, şeytanın önüne geçip engel olduğu kimse hayır yapmaya gücü yetmiyorsa tertemiz bir kap içine ateşte eritilmemiş bal ile yazar ve o balı yemeğinin içine karıştırırsa, hayır duygusu içine doğar ve içindeki her türlü kötülük ayrılıp gider.

Kim Cuma gecesi Kadir Suresini 1000(BİN) defa okursa ve O'na 1000(BİN) salavat getirir ve öyle uyursa Peygamvber Efendimiz(SAV)'i rüyasında görür. Tavsiye edilen salavat şudur; Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi ma'lummin leke.

Yağmur yağarken 100 adet okuyanın o anki tüm dilekleri kabul olur

Yatsı Namazından sonra bu sureyi 7 kere okuyan kimse, gökten inen bütün şerlerden sabaha kadar emin olur, bunu okuyan bitirmeden cehennemden beraat yazılır.(Hadisi Şerif)

Güneş doğarken okuyana 70 kere ALLAH C.C Salat eder. 70 kere rahmet eder.

Dünyanın hangi parçasında oturup bu sureyi okuyup kalkan insan için ALLAH C.C o sureyi okunan yere  bir melek yaratır. O melek kıyamete kadar onun günahları için istiğfar eder ve şeytanlar 1000 senelik mesafede ondan uzaklaşırlar.

Her  Cuma gecesi 7 kere bu sureyi okuyana ALLAH C.C ve bütün melekleri ile ona salat ederler.

Güzelce Abdest aldıktan sonra bu sureyi 1 kere okuyan kişiye ALLAH C.C Elli Senelik Gündüzleri Oruç ve  Geceleri Teheccüt sevabı yazar. 2 Kere okuyana İbrahim a.s ve Musa a.s Peygamberlerin sevaplarına ortak edilir. 3 kere okunursa cennetin 8 kapısı birden açılır ve sıddıklardan yazılır.

Hadisi Şerifte Buyrulmuştur ki Kadir suresini 1 kere dahi okuyana Ramazan orucunu tutmuş ve kadir gecesini ihya etmiş sevabını alır.

Hz.Ali (Radıyallahu Anh)'ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "Her kim onu ('İnna Enzelnahu' Süresi'ni) zeval vaktinde (öğlen namazının vakti ilk girdiği anda) yirmi bir kere okursa o sure onu bütün günahlardan uzaklaştırır ve nihayet o kişi insanların en abidlerinden (en çok ibadet edenlerinden) olur."" es-Süyuti,Zeylü'l-Le'ali'l­"masnu'a,rakam:154,sh:137;Resail-iAhmediyye (91} sh:65"

Hz. Ali (R.A.)’ dan rivayet edilmiştir.Bir kimse “İnna enzelnahü fi leyletil kadri” sûresini okursa, Allah onun kabrinden Cennette iki kapı açar, okuduğu her ayete, İncil okuyanın sevabı verilir.

Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin’in oğlu Ali’nin oğlu Muhammed (R.A.))dan:“İnna enzelnahü”yü sesli okuyan Allah yolunda kılıcını sıyıran gibidir. “İnna enzelnahü” yü sessiz okuyan Allah yolunda kana bulanan gibidir. Kişi on defa okursa bin tane günahı bağışlanır

Hadis-i Şerif: Kim “inna enzalnahü” yü, Haremi Şerif’te bin (1000) defa okursa; yapılmış ve yapılacak bütün hac ve ümrelerin sevabı ona verilir.

Kim “inna enzalnahü” yü, Arafat’ta vakfede 100 (yüz) defa okursa, kıyamete kadar cihad edenlerin ecri kendisine verilir.

Kim “inna enzalnahü” yü, Mina Mescidi’nde 70 (yetmiş) defa okursa, kıyamete kadar verilecek bütün sadakaların ecri kendine verilir.

Kim “inna enzalnahü” yü, Medine’de Peygamberimizin kabri yanında 21 (yirmibir) defa okursa, peygamberimizi sevenlerin ve nebilerin ecri verilir.

Kim “inna enzalnahü” yü, Makam-ı İbrahim’in arkasında 7 (yedi) defa okursa, Davut (A.S.)’ ın ibadetinin sevabı verilir.

Kim “inna enzalnahü” yü, Kâ’be’ye bakarken 7 (yedi) defa okursa, Allah ona rahmet nazarıyla bakar.

Kim “inna enzalnahü” yü, Mina’ya yöneldiğinde okursa, Allah ona afiyet verir.

Kim “inna enzalnahü” yü, Mina’dan Arafat’a yöneldiğinde okursa, Allah-ü Teâlâ cennette onun ruhunu peygamberlerin ruhu ile tanıştırır.

Kim “inna enzalnahü” yü, Rukn-ü Yemani ve Hacer-ul Esved arasında 3 (üç) kerre okursa, kıyamete kadar amel edenlerin ecri verilir.

Kim “inna enzalnahü” yü, Mültezem’de üç kere okursa, semavatın melekütünde veli olarak çağrılır.

Kim “inna enzalnahü” yü, altın oluğun altında 80 (seksen) kere okursa, onun için 80 oluk yapılır, her oluktan mahlukat sayısınca nur akar. Allah-ü Teâlâ o nurun her zerresinden bin melek yaratır, melekler kıyamete kadar onun için istiğfar ederler.

Kim bu sûreyi Safa Tepesi’nde okursa, oraya ayak basan, yahut kıyamete kadar ayak basacak olanlar adedince ona sevab yazılır.

Kim bu süreyi Merve’de okursa, Safa’da ki gibi ecir verilir.

Kim bu süreyi iki cemreden (şeytan taşlamadan) sonra okursa, dünya yaratılalıdan kıyamete kadar halk edilen bütün koyunların tüyü adedince ecir yazılır.

Kim bu süreyi ihrama girerken okursa, Allah onu Cehenneme haram kılar.

Kim bu süreyi Haremi Şerif’e girerken okursa, Allah onun düşmanlarına Cenneti haram kılar, mağer ki tevbe etmiş olsunlar.

Kim bu süreyi her yedi tavafında okursa, kıyamete kadar tavaf edenlerin ecri verilir.

Kim bu süreyi Zemzem içerken, yahut altın oluktan akan suyu içerken okursa, semavatın melekütünde (herkes tarafından bilinmeyen gizli sırlarında) alimlerden olarak çağrılır.

Ebu Cafer (R.A.) demiştir ki: Şayet kader (takdir) in önüne geçen bir şey olsaydı, ben derdim ki; yolculuğa çıkarken, evinden çıktığında bu süreyi okuyan kişi muhakkak geri döner. (bunu rahatlıkla söyleyebilirdim, ancak kader değişmez)

Kim bu süreyi Mescidi Aksa’da dört kere okursa, şeytanla onun arasına girilir. (Şeytan ona zarar veremez.)

Kim bu süreyi hayvanına (araba, vapur, tren) binerken okursa; sağ salim ve bağışlanmış olarak iner.

Kim bu süreyi yazıp suyunu içerse, Ab-ı hayat içmiş gibi olur.

Kim bu süreyi yazıp suyuna eblisesini daldırırsa, o elbise giyince günah işlemez.

Kim bu süreyi yazıp suyunu seccadesine serpse, o seccadede kıldığı bütün namazları kabul olunur.

Kim bu süreyi yazıp suyunu hasta vaya deliye içirirse, iyileşir.

Kim ki, çocuğunun (nasıyesinden) başın ön kısmında olan saçların kökünden tutup bu süreyi okursa; Hz. Allah çocuğunda seveceği ve razi olacağı davranışları ona gösterir. (yaratır)

Yine zevcesinin nasiyesinden tutup bu süreyi okuyan kişiye de, Hz. Allah zevcesinde hoşnud olacağı davranışları gösterir.

Hadis-i Şerif: Kadir Sûresi’ni okuyana, Ramazan-ı Şerifte oruç tutan ve Kadir Gecesi’ni ihya eden kişinin sevabı verilir.

Hadis-i Şerif: Kim Kadir Sûresi’ni 100 (yüz) kerre okursa; Allah onun kalbine İsmi A’zam’ı yerleştirir, o kulun istediği herşeyi Allah verir.

Kim bu süreyi Cuma günü 1000 (bin) kerre okursa; rüyasında Muhammed (A.S.)’ ı görmeden ölmez.

(Tefsiri Hanefi, Ruhulbeyan ve Hazinet’ül Esrardan özetle)

Bir kimse abdestin arkasından “İnna enzelnahü fileyletil kadr” sûresini bir kerre okursa; sıddıklardan olur. Onu iki kerre okuyan; şehidler divanındadır. Onu üç kerre okursa; Allah onu Peygamberleri haşrettiği gibi haşreder.

Abdest aldıktan sonra Zemzem içer gibi Kıble’ye dönerek; ayakta abdest suyunun artığından içmek lâzımdır. Bunun yetmiş hastalığa şifa olduğu ve en küçüğünün yorgunluktan kaynaklanan nefes tıkanması olduğu hakkında hadisi şerif vardır.

3 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

  1. Kadir süresini halis bir niyetle okuyanin çözemeyeceği hiç bir işi yoktur

    YanıtlaSil
  2. niyetlerimizi nasıl halis eyleyebiliriz ?

    YanıtlaSil
  3. onu bende merak ediorum ihlas diyorlar hep de nasıl elde edeceğim? sadece allah rızası için yapılırsa ihlas meydana geliyorumuş galiba, yani halis niyet.

    YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski