Âyet-i Hamse ( Beş Âyetler ve Havâssı)

Bismillâhirrahmânirrahiym. *
Elem tera ilel melei min benî isrâîle min ba’di mûsâ iz kâlû li nebiyyin lehümüb’as lenâ meliken nükâtil fî sebîlillâhi kâle hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtâlü ellâ tükâtilû kâlû ve mâ lenâ ellâ nükâtile fî sebîlillâhi ve kad uhricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen minhüm vallâhü aliymün biz-zâlimîn*
El-Bakara Sûresi 246. Âyet

Bismillâhirrahmânirrahiym*
Le kad semiallâhü kavlellezîne kâlû innellâhe fakıyrun ve nahnü ağniyâ’*
Se nektübü mâ kâlû ve katlehümül enbiyâe bi ğayri hakkın ve nekûlü zûkû azâbel harıyk*
Alî îmran Sûresi 181. Âyet

Bismillâhirrahmânirrahıym*
Elem tera ilellezîne kıyle lehüm küffû eydiyeküm ve ekıymüs salâte ve âtüz zekâte felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü izâ ferîkun minhüm yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeten ve kâlû Rabbenâ lime ketebte aleynel kıtâle lev lâ ahhartenâ ilâ ecelin karîbin kul metâud dünyâ kaliylün vel âhiratü hayrun li menittekâ ve lâ tuzlemûne fetîlâ*
En-Nisâ Sûresi 77. Âyet

Bismillâhirrahmânirrahiym*
Vetlü aleyhim nebeebney âdeme bil hakkı iz karrabâ kurbânen fe tükubbile min ehadihimâ ve lem yütekabbel minel âhari kâle le aktülenneke kâle innemâ yetekabbelüllâhü minel müttekıyn*
El-Mâide Sûresi 27. Âyet

Bismillâhirrahmânirrahiym*
Kul men rabbüs semâvâti vel erdı kulillâh*
Kul efettehaztüm min dûnihî evliyâe lâ yemlikûne li enfüsihim nef’an ve lâ daran kul hel yestevil a’mâ vel besıyru em hel testeviz zulümâtü ven nûru em cealû lillâhi şürakâe halekû ke halkıhî fe teşâbehel halku aleyhim*
Kulillâhü hâliku külli şey’in ve hüvel vâhıdül kahhâr*
Er-Ra'd Sûresi 16. Âyet


Sırları;

İmam-ı El Bûnî Hazretleri Diyor ki;
“Kur’ân-ı Kerîm’de tesiri büyük öyle beş ayet vardır ki, okuyanı Allah’ın izni ile korkulan şeylerden emin kılar , bütün elem verici şeylere ve hastalıklara karşı koruyucu bir manevi kalkan vazifesi görür. ”
Selman-ı Farisi radıyallâhu Anhâ Bir Rivayette;
“Ya Resullâh! Hayatım boyunca çok günah işledim. Nerdeyse ömrüm dahi sona erecek. Bana Bir şey Öğret ki,ömrüm uzun olsun,günahlarım mağfiret olsun ve muradım hasıl olsun”dediğinde Resulüllah Sallallâhu Aleyhi ve’s-Sellem
Bu Beş Ayeti Kerimeyi Öğretti ve Buyurdular ki;

“Bir Kimse bu beş ayeti kerimeleri okursa ve üzerinde taşırsa ,ömrü uzun olur,günahı mağfiret olunur ve muradı hasıl olur”
Bu Ayeti yazıp da üzerinde yaşıyan kimseler,insanlar arasında hürmet görür ve nazardan korunurlar.
Hz. İbn-i Mes’ud Radıyallâhu Anhâ’dan Rivayetle:
“Allah Resulü Sallallâhu Aleyhi ve’s-SellemAyet-i Hamse’yi hazerde seferde, gazalarda okurdu. Allahü Teala ona her seferinde Yardım Etti ve Fethi Müyesser Kıldı”

Selametle.
Yararlandığım kaynaklar: Kuran-ı kerim,büyük dua kitabı
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski