Mahmut Efendi Hz. Sabah Tesbihatı

SABAH NAMAZINI KILDIKTAN SONRA MAHMUD EFENDİ HZ.LERİNİN ve bu yolun büyüklerinin YAPTIĞI TESBİHAT

*Sabah namazının 2 rekat sünneti kılınır
*Sabah namazının farzını kılıp selam verdikten sonra
9 defa) La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümitü vehuve ala kulli şeyin kadir.

1 defa) La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümitü vehuve hayyun la yemütü biyedihil hayru vehuve ala kulli şeyin kadir
3 defa) Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh
1 defa) Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram
Okuyup daha sonra tesbih dualarına başlıyorlar Şöyle ki:
Ala rasulina salevat
dendikten sonra Salavatı şerife getirip
Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
Diyerek Ayetel kursi’yi okuyorlar ve daha sonra

33 defa Sübhanallah
33 defa Elhamdülillah
33 defa Allahü Ekber

( Eğer bunlar müezzin tarafından ilan edilirse sadece Sübhanallah ,Elhamdülillah, Allahü ekber denir başka bir şey ilave edilmez.)

La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehuve ala kulli şeyin kadir sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab
Dedikten sonra ellerini kaldırarak dua ediyorlar. Duadan sonra
Vel hamdü lillahi rabbil alemin esteizü billah faalem ennehü

10 defa
La ilahe illallah
10’uncusunda

La ilahe illallah muhammedürrasülüllah sallallahü Teala ve sellem ila şerefinnebiyyi ve alihi ve eshabihi ve meşayihina el Fatiha
Deyip 1 Fatiha okuyorlar
Sonra:
Euzü billahi mineşşeytanir racim
İnnallahe vemelaiketehü yusallüne alennebiyyi ya eyyühellezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima

3 defa ) Allahümme salli ala seyidina muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed bi adedi kulli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira
3. de kesiran lafzı iki sefer tekrarlanır ve devamında
Ve salli ve sellim ve barik ala cemil enbiyai vel mürseline ve a’li küllin ecmeine vel hamdülillahi rabbil alemin

Ala eşrafil alemine seyyidina muhammedin salevat
“salavat-ı şerife okunur”
Ala ekmelil alemine seyyidina muhammedin salevat
“salavat-ı şerife okunur”
Ala efdalil alemine seyyidina muhammedin salevat
“salavat-ı şerife okunur”

3 defa ) Euzü billahis semiil alimi mineşşeytanirracim
Diyerek haşr suresinin 21. Ayetinden sonuna kadar okunur şöyleki (süre-i Haşr 21-24)

Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil-leraeytehû khâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik’ül Guddûs-üs-Selâmü’l Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir.Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel’ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm.

Anlamı:
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile
Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

Sadakallahül azim sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifune ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi rabbil aleminel Fatiha

Diyerek 1 defa Fatiha şerifeden sonra:
7 defa ) Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü vehuve rabbül arşil azim
3 defa ) Bismillahi hayril esmai bismillahillezi la yezurru measmihi şeyün fil arzi ve la fissema
Manası: Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez, O, her şeyi işitir ve bilir.
4 defa ( ali İmran suresi 18.ayet)
Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Manası; Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Okumaya devam et.
Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihişehadete ve hiye li ve dia tün indallahi
1 defa ) “İnned dîne indâllâhil islâm,…..”
(Allah indinde tek din İslam’dır) Ali İmran, 19.
1 defa ( ali İmran süresinin 26.27. ayetleri)
[“Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab”]
manası
[“De ki ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.”]

1defa: ( Rum Suresinin 17.18.19. Ayetleri )
“Fe subhânallâhi hîne tumsûne ve hîne tusbıhûn. Ve lehul hamdu fîs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hîne tuzhırûn.Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba’de mevtihâ, ve kezâlike tuhrecûn.”

Manası; Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı -ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur- tesbih edin, namaz kılın. O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! İşte siz de böylece diriltileceksiniz.

1 defa : ) Allahümme ma esbeha bi min ni’metin ev bi ehadin min halkike vahdeke la şerike leke felekel hamdü velekeşşükrü

Manası:
Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz.
[Akşam okurken (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsa) demelidir.]

( Mektubat-ı Rabbani cilt 3, mektup 17 sh 24)

1 defa )
Sübhanel ebediyyil ebed
Sübhanel vahidil ehad
sübhanel ferdissamed
sübhane rafi i semai bi gayri amed
sübhane men besedal erzi ala main cemed
sübhane men halekal halka fe ehsahum adeda
sübhane men kasemerrizka velam yense ehade
sübhanellezi lem yettehiz sahibeten vela veleda
sübhanellezi lem yelid ve lem yüled velam yekün lehü küfüven ehad

“Ebedî olan Allah her türlü noksanlardan münezzehtir. Vahid-Ehad olan Allah münezzehtir. Ferd ve Samed olan Allah münezzehtir. Gökleri direksiz yüksekte tutan Allah münezzehtir. Yeri donup yoğunlaşmış suyun üzerinde yayan Allah münezzehtir. Bütün mahlukları yaratan ve onları bir bir sayan Allah münezzehtir. Rızkın taksimatını yapan ve hiç birini unutmayan Allah münezzehtir. Ne eş ne de çocuk edinmeyen Allah münezzehtir. Doğurmayan, doğmayan ve hiçbir dengi olmayan Allah münezzehtir.”

Okunur. Bu tesbihin fazileti hakkında Efendi Hazretleri k.s. şöyle buyurmuştur. İmamı Azam Efendimiz rh.a rüyasında Allah’u Teâlâ Hazretlerini gördü ve ona sordu:

“Yâ Rabbi! Mahşer gününün sıkıntısından neyle kurtulabilirim? Allah’u Teâlâ Hazretleri buyurdu ki: “Her kim sabah-akşam bu tesbihata devam ederse mahşer gününün sıkıntısından emin olur.”
dua

1 Yorumlar

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski