Sabah 10 Defa Okuyana Günde 6 Fazilet ve Mükafat Verilir

zikir

Lâ ilâhe illallâh. Vallâhu ekber.
ve subhanallâhi ve bihamdih. ve estağfirullâh.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil evveli vel âhiri
vezzâhiri vel bâtın. Biyedihil hayr.
Yuhyî ve yumît. ve hüve alâ külli şey in qadîr.

Allah-u Te'ala'dan başka ilah yoktur.
Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür.
Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim,
O'na hamd ederim ve O'ndan mağfiret dilerim.
Evvel ve Ahir olan (başı ve sonu olmayan),
Zahir ve Batın (ayetleriyle açık, Zatıyla gizli) olan,
dirilten ve öldüren,
Kendisi her şeye kadir olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan
hiç bir günahtan kurtuluş ve hiç bir ibadete kuvvet yoktur. 

Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim sabahladığında (10 kere) (Bu Duayı) okursa:
Ona (6 fazilet) verilir.
1. İblis ve askerlerine karşı korunur.
2. Kendisine tonlarla sevap verilir.
3. Cennette bir derecesi yükseltilir.
4. Hurilerle evlendirilir.
5. Yanında devamlı (onu korumak üzere) (12 bin) melek hazır
bulunur.
6. Kendisine Tevrat’ı, İncil’i ve Zebur ve Furkan okuyan kadar
sevap yazılır.
Bunların Dışındaki Faziletleri
1. Ona hac ve umre yapıp, haccı ve umresi kabul edilen kişinin
ecri yazılır.
2. O gün ölecek olursa şehitlerin mührüyle damgalanır.
3. İbni Merduye’nin rivayetine göre bu kişi İbrahim
(Aleyhisselam)’ın özel kubbesi içerisinde onunla birlikte olur.

4. İbni Merduye’nin İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan yaptığı
rivayete göre:
Bu kişi öleceği zaman (12) melek yanına gelerek onu cennetle
müjdelerler ve dirileceği zaman ona kabrinden mahşere kadar
eşlik ederler.
Kendisine kıyamet gününün dehşetlerinden bir şey isabet edecek
olursa:
Korkma, sen âmîn (güvencede olan kimse)lerdensin, derler.
Sonra Allah-u Te’ala onu kolay bir hesaba tabi tutar.
İnsanlar çetin bir muhasebeye tutulmuşken onun cennete
yollanması emrolunur.
Böylece melekler onu durduğu yerden alıp zifafa hazırlanan biri
gibi süsleyerek biiznillahi Te’ala cennete girdirirler.

(İbnü's-Sünni, Amelü'l-yevmi ve'l-leyle, No: 73, Sh:68-69)
(Heysemi, Mecma'u'z-zevaid, 10/115)
(İbni Merduye, Süyuti, ed-Dürrü'l-mensur, 12/688-689)

(el-Leali'l-mesnu'a, 1/89)
(Muhammed el-Menbeci, el-Misbah
fi ezkari'l-mesai ve's-sabah, Sh: 101-102)
(Zebidi, el-İthaf 5/171)

(Ebu Ya'la; Heysemi, Mecma'u'z-zevaid, No: 17000, 10/155)
(El-Haraiti, Mekarimü'l-ahlak, No: 469)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski