Salâtü’l- Kutb Duası - İbn Arabî Hz

 Muhyiddîn İbn Arabî Hazretlerinin Salâtü’l- Kutb Duası

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Allah’ım! Bütün mahlûkatının en kâmili, arz ve semavat ehlinin seyyidi, en büyük nur, tılsımlı hazine, yekta cevher, engin sır, manası ve muhtevası itibariyle eşsiz, yaratılmışlar içerisinde bir misli ve benzeri olmayan Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) salât ve Selâm eyle.
 

Mesajı bütün çağları kuşatan İnsanlığın İftihar Tablosu O Şanı Yüce Nebî’nin zamanımızdaki ete- kemiğe bürünmüş, cemaat enginliğinde bir Ferd-i ferîd, Cenab-ı Allah’ın kaza ve hükümlerindeki hüccet ve umdesi, O’nun mahlûkatına olan matmah-ı nazarı, insanlar arasında en doğru şekilde Hakk’ın ahkâmını uygulayan, ruhaniyetiyle ve nuraniyetinin nuruyla bütün âlemlere feyiz ifâza eden; kendisini meleklerin ruhlarına şahit tuttuğu, bütün varlık için bir emn ü eman olmak üzere bu zamanda hususî
payelerle serfiraz kıldığı, vücut dairesinin kutbu, sem’ ve şuhûd mahalli; Hakkın mazharı ve sıdkın madeni olduğu için kâinattaki her zerrenin harekât ve sekenâtından haberdâr olan bu zamandaki
halifesinden de razı ol. 

Ey geleceğinde zerre kadar şüphe olmayan mahşer gününde bütün insanları bir araya getirecek olan
Yüceler Yücesi Allah’ım! Beni de ona kavuştur ve onunla bütünleştir. Ta ki, her iki cihanda ondan cüdâ
düşmeyeyim. Hiçbir hâlde ondan ayrılmayayım. Her işte onun gibi olayım ve bunu yaparken de ona mümasil olma ve ötesine geçme mülahazasıyla değil de yine ona ittiba ve ondan istifade şuuru
içinde bulunayım. Allah’ım! Kendileriyle dua edildiği zaman kabule vesile olan birbirinden güzel isimlerin Hakkı için

Senden dileniyorum: Beni birbirinden hoş ve güzel nimetlerinle sevindir. Bana Senden olan beklentilerimde haybet yaşatma. Beni haybet ve hüsrana uğramış bir kulun olarak huzurundan uzaklaştırma ve Senin hususî bir donanımla donatıp hükümlerini kendisiyle yeryüzünde tenfîz
buyurduğun kullarının yanında bana hüsran yaşatma. Şüphesiz ki Sen, keremiyle ma’ruf bir
Vâhid ü Kerîm, ben ise her zaman Senin inayet ve sıyanetine muhtaç bir abd-i fakirim.
 

Allah’ım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), tertemiz, dupduru ehline, kerem ve iyilik temsilcileri olan ashâbına salât eyle ve onların hatırına dualarımı yüce katında
kabul buyur.

salavat

 

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski