Salâtü’l- Fevâtihi’l-Hakîka Duası - İbn Arabî Hz

 Muhyiddîn İbn Arabî Hazretlerinin Salâtü’l-Fevâtihi’l-Hakîka Duası

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Allah’ım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve âline, Senin sonsuz kemâlin ve onun kemâlinin büyüklüğü ölçüsünde salât eyle.


Allah’ım! Senden, hoşnut olduğun ve murad buyurduğun en faziletli, en mükemmel salavât ile, bütün kulların ve bizim Efendimiz, tevhid ehlinin imamı, mezîd dairelerinin merkez noktası, levh-i esrar, nur-u envâr, bütün asırlarda yaşayan insanların sığınağı, ezel lisanıyla ebed minberlerinin biricik hatibi, nâsut âleminde lâhut nurlarının müstesna mazharı Hazreti Muhammed’e (aleyhisssalâtü vesselâm) salât eylemeni diliyorum. Bütün esmâ ve sıfâtınla, Sana, Senin inayetinle ve Senin nezdinde ibadet ü taatta bulunan O’dur. Senin ancak dostlarına layık gördüğün hususî cevher ve zinetlerle muhallâ ve müzeyyen müstesna kulun O’dur. Nübüvveti itibariyle eşi ve benzeri olmayan yekta-yı mutlak O’dur. Muhammediyet sırrıyla, ne zâhirde ne de bâtında yüce makamına yaklaşılması mümkün olmayan Ferd-i mukaddes O’dur. O’dur ümmetinin rahmeti engin sahibi. O’dur ilmiyle de eşsiz seyyid ve efendi. O’dur, vehim zulmetlerini hak ve yakîn şualarıyla mahvedip silen. O’dur, nur-u Mübîn ile şeytanların vesvese şüphelerini kökünden kesen. O’dur, en büyük şefaatçi, şefaati kabul edilen en Kerîm elçi, en
doğru ve sağlam yolun, en muhkem zikrin biricik sahibi. O’dur müstesna sevgili ve O’dur Hakk’ın en
açık, en Zâhir delili.Hakâik-i Ferdâniyye libaslarıyla mütecellî O’dur. Şuûn-u Rabbâniyye safvetiyle mütemeyyiz O’dur. Senin havl ü kuvvetinle eşya üzerinde tasarruf sahibi olan O’dur. Ademden vücuda çıkmaları hususunda, Senin kudretinle zerrât-ı kâinata el uzatıp yardım eden O’dur. Rahmanî ihtisasların kâbesi, Samedânî yakînin cadde-i kübrası O’dur. O, en müstesna kulların içinde, Zâhir ve Bâtın, Senin en faziletli kulundur. O, en büyük kulların arasında açık ve gizli, Senin en mükemmel kulundur. İnfial ve mahlûkiyet dairesinde kemâl noktasının nihaî zirvesini O tutar. Senin yarattıkların içerisinde birine “Vücut” ismi verilecekse buna en layık olan da şüphesiz O’dur.

Söz ve fiillerde kaza ve kaderin mütenevvî tecellîlerini en güzel şekilde alıp kabul eden O, Senin mülkün olan bütün memleketlerinde en Câmi’ zıllüllah O, Senden başka ne varsa hepsi
üzerinde Senin ulvî füyûzâtından durmadan köpüren fazlın O’dur. Manevî istivânın mahalli O,
Ehadiyet ve Samedaniyet hazinelerinin sırrı O, hem tafsîl hem de icmâl bakımından bütün âlemlere
gönderilmiş olması hasebiyle daveti en şumüllü olan da yine O’dur. O’nun yüzu suyu hürmetine Sen hataları affeder, O’nun hatırına günahları bağışlar, O’nun Hakkı için arz ve sema ehlini ihsanlara gark edersin. Mele-i A’lâ’yı O’na teşrifatçı eyledin. Evvel-Âhir, dünyada ve âhirette O’nu sena ettin. O’nun
hazinesine koyduklarından bütün varlığa infakta bulundun ama o, başta olduğu gibi, yine hep dolu
olarak kaldı. O’na indirdiğin ve O’nunla gerçekleştirdiklerinle O’nu, en mukaddes makamların ve en nâdir kemâlâtın sahiplerine üstün kıldın.


Allah’ım! Mustafâ, müctebâ ve murtazâ kulun ve nebin, mukaddes davet yükünün kâimi, Senin hüccet ve delillerinin fasîh dili, Seninle, Senin inayetinle kullarını Sana getiren hidayet şehrâhının eşsiz rehberi, Senin izninle Senin huzuruna davet eden müstesna davetçi, Efendimiz Hazreti
Muhammed’e salât eyle. Senin nurunun ufuklarında, butûn ve zuhûr feleklerinde her biri bir yıldız olan, hiç ayrılmadan hep Senin Nebî’nin kapısında duran, O’na olan ihtiyaçlarının şuuruyla yaşayan, O’nu çok seven ve O’nun tarafından sevilen, kurbuna mazhariyet için yarışan, yolunda canlarını ortaya koyan, her hallerinde getirdiği mukaddes kitabın ahkâmına tâbî olan, akâid-i hâkka üzerine kalblerini muhafaza buyurduğun, gönüllerini ve vicdanlarını Resûlü’nün hoşnutluğuna muhalif hallerden arındırdığın âl ü ashâbına, mirasçılarına ve kıyamet gününe kadar bihakkın onlara ittiba edenlere de salât ve Selâmeyle Allah’ım! 

Âmîn!

salavat

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski