Recep Ayında Kılınan Fazileti Büyük Namazlar

İlk Gece akşam-yatsı arası: RASULULLAH (SAV)"Her kim, recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; 1 Fatiha ve bir İhlâs ile yirmi rekât kılar ve onlar arasında on selâm verirse, onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Ruhû'l Emin olan Cibril onu bana bildirdi" buyurdu. Biz: "ALLAH C.C. ve RASULÜ bilir" deyince;

RASULULLAH (SAV): "ALLAH'u Teâlâ, onu, canı, malı, ailesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer." buyurdu. Hadis'i Şerif, Suyûti, Cûzekani, el-Le'âli,2/55


İlk Cuma Gecesi Namazı (Regaib gecesi) : "Her kim recebin ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında, oniki rekat kılar, her rekatta, bir Fatiha, üç Kadir Sûresi, oniki kere de İhlâs Sûresi okuyup, her iki rekatta bir selam verirse, namazı bitirince, 'ELLAHÜMME Salli ala Muhammedinin Nebiyyil Ümmiyyi ve alâ alihi ve sellim' diye yetmiş kere bana salat okur, sonra secdeye kapanarak, secdesinde; "Sübbunün Kuddusün Rabbül melaiketi verRuh" Başını kaldırdıktan sonra(iki secde arasında); "Rabbiğfir verham vetecevez âmme te'a lemu

feinneke entel âzizül eâ'damü" sonra ikinci secdeye vararak birinci secdede söylemiş olduğunun benzerini tekrar ederde, bitiminde ALLAH'u Teâlâ'dan muradını isterse, dileği muhakkak yerine getirilir." Nefsim Kudret elinde olan ZAT'a yemin ederim ki, erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa mutlaka ALLAH'u Teâlâ, denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları ve ağaçların yaprakları kadarolsa da onun bütün günahlarını mağfiret

eder. Bu kişi, hane halkından yediyüz kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır. Kabrindeki ilk gecesi olunca bu namazın sevabı güleç bir yüzle kendisine gelip, keskin ve belağatlı bir dille ona: " 'Ey dostum! Sevinebilirsin, muhakkak ki her zorluktan kurtuldun' dediğinde o,'Sende kimsin? VALLAHi senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli ve senden hoş kokulu bir şahıs görmedim'der. O da ona:'Ey sevgilim! Ben şu sene, şu ay, şu gece kılmış olduğun namazın sevabıyım.

Bu gece, isteğini yerine getireyim, tek başına kaldığın şu anda yana yoldaş olayım ve yalnızlık hissini senden gidereyim diye geldim. Sur'a üfürüldüğü zamanda, kıyamet arsalarında başının üstünde gölge olacağım, artık müjdelenebilirsin.

Zira MEVLA'ndan ebediyen hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin' diye cevap verir." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, el-Gunye 1/330-331, İmam-ı Gazali,İhyâü'l-Ulûm , Kitabu'l Bereke,2856/718 ,

"Her kim, recebin ilk perşembesini tutar, sonra Cuma gecesi oniki rekat kılarsa, ALLAH'u Teâlâ her rekat için ona,dosdoğru yer(cennet)de, hiç şeksiz yüz kasr (köşk) verir." Hadis'i Şerif, Şerh-u Şir'ati'l-İSLAM,sh:133

"Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana, ALLAH'u Teâlâ ve melekleri gelecek seneye kadar Salâtta bulunurlar. Arş'ın Rabbi kime Salât ederse, o kişi, dünyadan ancak imanla çıkar, dünyada ancak İSLÂM'la yaşar. Kıyamet günüde ancak ebrar (iyi kullar) ile haşr olur." Hadis'i Şerif, Şerh-u Şir'ati'l-İSLAM,sh:133

İlk Cuma günü namazı(öğle-ikindi arası): Dört rekattır, her rekatta bir Fatiha, Yedi Ayet-el Kûrsi, beşer kere de İhlâs-Felâk ve Nâs Sûreleri okunur. Namazdan sonra 25 kere "La Havle velâ Kuvvete İlla BİLLAHİL Âliyyil Âziymil Kebiril Müteâl" zikrini tekrarlar. Sonunda da 10 kere "EstağfirULLAHe ve etübü ileyh" der. Recep ayının yarısında (15'nde) kılınacak namaz:

"Herkim recebin yarı gecesinde ondört rekat kılar; her rekatta, bir Fatiha, 20 İhlâs, üçer kerede Felâk ve Nâs Sûrelerini okur. Namazı bitirince bana on kere Salât okur sonra da otuzar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil'de bulunursa yani :

"SübhenALLAHi velhamdüLİLLAHi velâ ilehe illALLAHü VALLAHü ekber" derse ALLAH'ü Teâlâ ona, sevaplarını yazmak, Firdevs'de kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar bütün günahları siler. Bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz. Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine yediyüz hasene yazar, her rükû ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden on kasr(köşk) bina eder. Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı

yakuttan on şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzlarına koyarak:"Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla" der." Hadis'i Şerif, Cûzekanî, Suyûti, el-Le'âli,2/57 Gündüzünde, Recebin yarı(onbeşinci) gecesi, bir Fatiha, on İhlâs ile yüz rekât kılınıp, peşine bin kere istiğfarda bulunmak, gününde de bir Fatiha ve bir İhlâs ile elli rekat kılmak, teşvik edilen amellerdendir. (Muhammed en-Nâzili, Hazinetü'l esrâr,sh:67) Mirac Gecesi Namazı: "Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik, haseneler yazılır. O Recebin bitmesine üç gün kaladır. Her kim o gecede oniki rekat kılar; her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir Sûre okur, her iki rekatta(teşehhüt) okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere: "SübhanALLAHi velhamdüLİLLAHi ve Lâ İlahe

İllALLAHü VALLAHÜ ekber" deyip, yüzkere de istiğfarda bulunur, sonrada Nebi(SAV)'e yüz defa Salât okursa; Bu kişi dünyadan yahut Ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, birde sabah oruca niyet ederse, bir masiyet(günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten ALLAH'u Teâlâ onun bütün dualarını kabul eder."

Hadis'i Şerif, Beyhâki, Suyûti, Ali el Müttaki, Kenzü'l-ummâl,no:35170,12/312-313

"Herkim, Recebin yirmiyedinci gecesi iki rekat kılıp her bir rekatta bir Fatiha ve yirmi kere İhlâs Sûrelerini okur, namazı bitirince, RASULULLAH'a (SAV) on kere Salâvat getirdikten sonra; "Ey ALLAH'ım! Ey keremlilerin en keremlisi olan ALLAH'ım! Şüphesiz ben SEN'den, aşıkların sırlarının müşahedesi bereketine ve yirmi yedinci gece kendisini Mirac'a çıkardığında, gönderilenlerin Efendisi'ne tahsis ettiğin halvet hürmetine, benim kederli kalbime acımanı ve duama icabet etmeni isterim" derse, muhakkak ALLAH'u Teâlâ, onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır. Ve kalplerin

öldüğü günde onun kalbini diri tutar.(Ruhunu öldürmez, imân nurunu söndürmez)" Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecalis,1/141,2/90

Receb Ayında Mü'minle münafığı ayıran namaz; "Ey Selman!"Herhangi bir imanlı kadın veya erkek bu ayda otuz rekat kılar; her rekatta, bir kere Fatiha, üç(er) kerede İhlâs ve Kâfirun Sûrelerini okursa, mutlaka ALLAH'u Teâlâ ondan günahlarını siler, ayın tamamını oruç tutmuş gibi kendisine ecir verir, gelecek seneye kadar(devamlı) namaz kılanlardan(sayılmış) olur. Kendisi için hergün, Bedir Şehidlerinden bir Şehid ameli yükseltilir.Her günün orucuna mukabil onun için, bir senelik ibadet yazılır. Onun için bin derece yükseltilir. Eğer ayın tümünü tutup bu namazı da kılarsa, ALLAH'u Teâlâ onu ateşten kurtarır, cenneti kendisine vacip kılar ve ALLAH'u Teâlâ'nın(manevi) civarında(makbullerden) olur. Cibril(A.S.) bunu bana bildirdi ve: "Ya Muhammed(SAV)! Bu(namaz) sizinle, müşrik ve münafıklar arasında bir alâmettir, çünkü münafıklar bunu kılamazlar" dedi.

(Hacet namazına şu şekilde niyet edilir: "Yâ Rabbi beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recep-i Şerif hürmetine, feyz-i İlahine, afv-ı İlahine, rıza-i İlahine nail eyle. Abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve Ahiret sıkıntılarından halâs eyle. Rıza-i şerifin için, ALLAHÛ Ekber.")

(Kılınışı)Ey Selmân Ayın başında on rekat kılıp;her rekatta bir Fatiha, üç(er) kere de İhlâs ve Kâfirun Sûrelerini okursun. (Son) selamı verince: "Lâ ilahe illALLAHü vahdehü lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyül-lâ yemüt biyedihil hayr. Ve hüve âla külli şey-in kadir." dersin sonra ellerini yüzüne sür. Ayın ortasında on rekat kılıp;her rekatta bir Fatiha, üç(er) kere de İhlâs ve Kâfirun Sûrelerini okursun.(Son) selamı verince, ellerini kaldırıp; "Lâ ilahe illALLAHü vahdehü lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyül-lâ yemüt biyedihil hayr. Ve hüve âla külli şey-in kadir. İlahen Vahiden Ehaden Sameden Ferden vetran lem yettehız sahibeten velâ veleden" de sonrasında ellerinle yüzünün üstünü meshet.

Ayın Sonunda on rekat kılıp;her rekatta bir Fatiha, üç(er) kere de İhlâs ve Kâfirun Sûrelerini okursun.(Son) selamı verince, ellerini kaldırıp; "Lâ ilahe illALLAHü vahdehü lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyül-lâ yemüt biyedihil hayr. Ve hüve âla külli şey-in kadir.Ve SallALLAHü âla Seyyidina Muhammedin ve âla alihi'ddahirine ve Lâ Havle velâ Guvvete illa BİLLAHİL Âliyyil Âziym" de ve dilediğini iste duan kabul edilir. ALLAH'u Teâlâ seninle cehennem arasına, her birinin mesafesi gökle yer arası kadar geniş olan yetmiş hendek koyar ve her rekata mukabil sana bir milyon rekat yazar, ayrıca sana ateşten berat ve sıratı geçiş izni verir." Hadis'i Şerif, AbdulkadirGeylani, Gûnye 1/329-330, Safûri, Nüzhetü'l mecâlis,1/141
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski