Teravih Namazından Sonra Kılınan Çok Faziletli Namazlar

 Ramazân-ı Şerîf'te Teravihten Sonra Kılınacak Çok Fazîletli Nafile Namazlar

1.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişiye kılları adedince sevap verilir ve bir o kadar da günahı silinir.

2.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere A‘lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A‘lâ), 1 kere Zilzâl (İzâ zülzileti’l-ardu), 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 4 rekât kılan kişiye bin fakire yemek yedirmiş ve kıyâfet giydirmiş kadar sevap verilir.

3.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 5 kere Kevser, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişi hac yapmış ve Haremeyn-i Şerîfeyn’de (Harem-i Şerîf ve Ravza-i Mutahhara’da) namaz kılmış kadar sevap yazılır.

4.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 15 kere Kevser, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi affolunmuş olarak âhirete intikāl eder.

5.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere A‘lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A‘lâ), 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 8 rekât kılan kişi meleklerin istiğfârına nâil olur ve kendisine zenginlik kapısı açılır.

6.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 15 kere Kâfirûn, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişiye cehennemden âzâd olduğuna dâir kudretten berâat yazılır.

7.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 7 kere Kâfirûn, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişi bin altın sadaka vermiş kadar sevap kazanır.

8.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 12 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye namazda okuduğu her bir harfe karşılık bir senelik sevap yazılır.

9.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Âyete’l-Kürsî, 1 kere Kadir, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 8 rekât kılan kişiye ağniyâ-i şâkirîn (şükreden zenginler) ve fukarâ-i sâbirîn (sabreden fakirler) sevâbı verilir.

10.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kadir, 1 kere Kâfirûn, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 4 rekât kılan, namazdan sonra da 10 kere istiğfâr, 10 kere salât-ü selâm, 10 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” okuyan kişiye cennette çeşit çeşit köşkler ihsân olunur.

11.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 7 kere Kadir, 11 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfâr edip ardından 75 kere salât-ü selâm getiren ve 75 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” zikri okuyan kişinin günahları affedilir ve bin fakiri doyurmuş kadar sevâba nâil olur.

12.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 11 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişiye cennette köşkler binâ edilir ve mahşere yüzü nurlu gelir.

13.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 11 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi yirmi sene oruç tutma sevâbına nâil olur ve kıyâmetin dehşetinden emîn olur.

14.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 7 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 8 rekât kılan kişinin kıldığı namaz kabrinde ona yoldaş olur ve onun yerine Münker-Nekir meleklerinin suâline cevap verir.

15.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kâfirûn, 7 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa bütün günahları affolunarak cennete girişi müyesser olur.

16. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi bin âbid (ibâdetli kişi) sevâbına nâil olup mahşerde hesâbı kolay olur.

17. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere Kadir, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişinin günahları affolunup dünyâ fitnelerinden ve kabir azâbından emîn olur.

18. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 12 rekât kılan kişi, Hakk Te‘âlâ kendisinden râzı olduğu hâlde peygamberlerle berâber haşrolunur.

19. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kevser, 1 kere Kâfirûn, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişinin isteği gerçekleşir, gamdan emîn olur ve cennete girmesi için berâat yazılır.

20. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişi iki sene oruç tutmanın sevâbıyla bir şehîd ecrine nâil olur.

21. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 4 rekât kılan kişiye, ibâdeti makbûl ve günahı mağfûr (bağışlanmış) hâlde cennette nurdan bir makam verilir.

22. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere A‘lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A‘lâ), 1 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullâh), 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişiye kıldığı namazlara karşılık cennette yetmiş tâne şehir ihsân edilir.

23. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere A‘lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A‘lâ), 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 4 rekât kılan kişinin günahı tamâmen affolunarak âhiret elemlerinden emân (güvence) bulur.

24. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 6 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullâh), 5 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye amel defteri sağ elinden verilir, hesâbı kolay olur ve duâsı kabûl olur.

25. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 5 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 8 rekât kılan kişi, günahı affedilip kabir azâbı defolunarak selâmetle Sırat’tan geçirilir.

26. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Zilzâl, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişi bir sene oruç tutmuş sevâbına nâil olup duâsı kabûl olur.

27. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kadir, 1 Kāri‘a, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 12 rekât kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfâr edip ardından 75 kere salât-ü selâm getiren ve 75 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” zikri okuyan kişiye Mûsâ ve Hârûn (Aleyhimesselâm)ın sevâbı verilir ve cennette derecesi yüce olur.

28. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere İnşirâh (Elem neşrah), 5 defâ İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûrelerini okuyarak 4 rekât kılan kişinin ölümü kolay olur, kabri azaptan emîn olur ve (nâfile) hac sevâbına nâil olur.

29. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullâh), 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye cennet-i âlâda mücevherlerle süslü köşkler ihsân buyrulur.

30. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere Âyete’l-Kürsî, 3 kere Zilzâl, 25 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 12 rekât kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa orucu kabûl edilir ve günahından pak olarak cennete girer.

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski