İbni Ebi Cemre’nin Çok Faziletli Zikri

dua
dua

(1. zikir)
Subhanallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Adede mâ alimallâhu teâlâ ve zinete mâ alimallâhu teâlâ ve mil emâ alimallâhu teâlâ.

(2. zikir)
Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh. Adede mâ alime ve zinete mâ alime ve mil emâ alime ve estağfirullâhe misle zâlik. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme ed-âfe zâlike zerraten zerraten ve alâ külli zerratin estağfirullâh. Ev sılillâhümme sevâbe hâzezzikri ve hâzihissalâti ilâ ehli tevhîdike min sâiri abîdike mimmen âmene billâhi ve saddeqal mürselîne minel müstaqdimîne vel müste'hirîn. Vemen qâme bisıfetil islâmi ilâ yevmiddîni min ehlissemâvâti ve ehlil eradîne min evveliddünya ilâ yevmiddîn. Allâhümme sıl küllen minhum bimâ terdâhü lehû ve bimâ türdîhi bihî ve bimâ tüqarribuhû bihî mink. Ve bimâ turîhuhü bihi indeke yâ erhamerrâhimîn. yâ erhamerrâhimîn. yâ erhamerrâhimîn. Feinnehü verade an nebiyyike Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme enneh. İzâ qâlel abd: ''Yâ erhamerrâhimîn'' selâsen yeqûlu lehül melek: İnne erhamerrâhimîne qad aqbele aleyke fesel. Allâhümme münne aleynâ bihayriddârayni bilâ mihnetin bi fadlike kemâ yelîqu bifadlike vezziyâdeti min fadlike kemâ yelîqu bifadlike fî âfiyetin bilâ mihneh. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve selleme teslîmen yelîqu bi celâli vechike ve kerami celâlik.

Allah-u Te'ala'nın bildikleri sayısınca,
Allah-u Te'ala'nın bildiklerinin ağırlığı kadar
ve Allah-u Te'ala'nın bildikleri dolusunca
Allah (bütün noksan sıfatlardan) münezzehtir.
Bütün hamdler Allah'a mahsustur.
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah her şeyden büyüktür ve Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.
Yine bu kadar (sayı üzere) Allah'tan mağfiret diliyorum
Allah-u Te’ala Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beytine ve sahabesine, bütün bu (sayıla)nların her bir Zerresinin katlarınca salat-ü selam eylesin.
Her bir zerreye mukabil de Allah'tan mağfiret dilerim Ey Allah’ım! Bu zikrin ve bu salevatın sevabını öncekilerden ve  sonrakilerden, göklerin ahalisinden ve yerlerin halkından, dünyanın evvelinden  ceza gününe kadar gelecekler içerisinden Allah'a iman etmiş, Rasülleri tasdik etmiş ve ceza gününe kadar geleceklerden İslam sıfatıyla kaim olmuş herkese vasıl eyle. Ey Allah’ım! Onlardan herbirine, Senin kendisi için razı olduğun,
Seni kendisiyle razı edeceği, kendisini Sana yaklaştıracak ve Kendi katında onu kendisiyle rahata erdireceğin sevaplar nasip eyle
Ya Erhamerrahimin!
Ey acıyanların merhametlisi!
Ey merhametlilerin en çok acıyanı
(bu duamı ve hediyemi kabul eyle)!
Zira Senin peygamberin Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in: Bir kul üç kere: ' Ya Erhamerrahimin!' derse melek ona: 'Şüphesiz Erhamürrahimin (olan Allah) sana yönelmiştir, artık ondan isteyebilirsin' der' buyurduğu varid olmuştur Ey Allah’ım! Sen bize fazlına yakışacak şekilde fazl-u keremini lütfeyle ve lütfuna layık olacak surette iki cihanın hayırlarını  ve ziyade lütuflarını afiyet içerisinde, mihnetsiz ve meşakkatsiz bir  şekilde ihsan eyle. (Amin! Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beytine ve sahabesine, Zatının celaline ve celalinin keremine layık olacak şekilde salat-ü  selam eylesin

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski