Bol Rızık ve Borçların Hemen Ödenmesi İçin Denenmiş Zikirler

Ebû Abdullah Kureşî hazretleri Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. Hazreti Hasen soyundandır. Âriflerin ileri, gelenlerinden ve açık kerâmetleri görünen bir zât idi. 599 (m. 1202) senesinde Beyt-i Makdis’de vefât etti. Kabri hâlen ziyâret edilmektedir. Burada yapılan duâların kabûl olduğu çok tecrübe edilmiştir. Ebû Abdullah Kureşî hazretleri, cüzzam hastalığına yakalandı. Namaz vakitlerinde bu hastalık tamamen yok olur, namazdan sonra tekrar bedeninde görülürdü. Ebû Abdullah Kureşî’nin birçok kerâmetleri ve menkıbeleri vardır. Ebû Abdullah bin Es’âd, Abdullah Kureşî’nin şöyle anlattığını nakletti: 

Bana hocam Ebü’r-Rabî bir gün şöyle dedi: “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne öğreteyim mi?” Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Şu duâyı devamlı oku” dedi. Okumamı istediği duâ şöyle idi:

  “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsıt, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Razzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahim, yâ bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikram… yâ Hannân, yâ Mennân infehni minke bi nafhati hayrin tugninî bihâ ammen sivâk…

 İn testeftihü fekâd câekemü’l-feth… İnnâ fetehnâleke fethan mübînâ… Nasrun minellahi ve fethun karîb… Allahümme yâ Ganî; yâ Hamîd, yâ Mubdî, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arşil Mecîd, yâ Fe’âlün limâ yürîd, ikfihi bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr… Vensurnî bimâ nasarte bihirrusül… İnneke alâ küllî şey’in kadîr…”

 Sonra bana şöyle dedi: “Her kim bu duâyı namazlardan sonra, özellikle cuma namazından sonra okursa, Allahü teâlâ onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahi, Allahü teâlânın lütfu keremi ve inâyeti ile öder.”  

Kendisi şöyle anlatır: “Bir gün Abdullah el-Muâviri’ye gittim. Bana ‘Ey şerîf! Başın darda kaldığı zaman, yapacak olduğun bir duâ öğreteyim mi?’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ dedim. 

Bunun üzerine şu duâyı öğretti: (Yâ Vâhid, yâ Ehâd, yâ Vâcid, yâ Cevâd, İnfehnâ minke bi nefhati hayrin inneke alâ külli şey’in kadîr…) Abdullah el-Muâvirî bu duâyı bana öğretmek için okuduktan sonra başım hiç darda kalmadı, rızkım çoğaldı.”

dua

 

İmam-ı Yâfi(Rahimehullah) kendisiyle yevessül edilen (yüzü suyu hürmetine Allaâh-u Teâlâ’dan talepte bulunulan) büyük velillerden Ebû Abdillâh el-Kuraşi (Rahimehullah)’ın “Şeyhim Ebu Abdillah el Mâliki(Rahimehullah) bana bir dua öğretti ki hangi şeye muhtaç olsam Allâh-u Teâl’nın fazl-ı rahmetiyle bu dua sayesinde mutlaka elde ettim ve hayatım boyunca o duânın bereketiyle harcamalar yapıyorum.Sana harcayıp da bitiremeyeceğin bu hazineyi öğreteyim mi? dediğini naklettikten sonra;
Her kim özellikle cuma namazının ardından olmak üzere her namazın akabinde bu kelimelere devam ederse Allâh-u Teâlâ onu hiçbir mahlukata muhtaç etmez,ummadığı yerden rızıklandırır,geçim işini ona kolay eder.dağ gibi borcu olsa da ödemesine yardım eder.” demiştir.
Kâzi Muhammed ibnü Sa’id (Rahimehulah)’dan nakledildiğine göre;Şeyh Bedrettin İbnü Akil(Rahimehullah); ” Ben bu duayı ilim için okuyordum,arkadaşım Nâsıruddin İb nü Müslim mal için okuyordu,Allah-u Teâla bana ilimden çok nasip verdi,ona da çok mal verdi.” demiştir.

Ya Allâh! Yâ Vâhidü;(Ey bir olan!) Ye Ehâdü!(Ey tek olan) Yâ Mevcud!(Ehyhakiki varlığı olan) Ya Cevâdü(Ey cömert) Ya Vâcid(Ey her şeyi kendi katında hazır bulunması sebebiyle her hususuta zengin olan) Yâ Mûcidü(Ey Mahlukatı yoktan var eden) Yâ Bâsıtu!(Ey rızkı genişleten) Ya Kerim1(Ey kerem ve iyilik sahibi) Ya Vehhabu! (Ey bolca bağışta bulunan) Ya Ze’t-tavl! (Ey bol lutüf sahibi) Ya Latifu!(Ey lütuf sahibi) Yâ Ğaniyyü!(Ey zengin olan) Ya Muğni!(Ey zengin eden) Ya Fettâhu! (Ey hayır kapılarını açan) Ya Alim! (Ey her şeyi hakkıyla bilen)Yâ Halim!(Ey suç işleyenlere acele ceza vermeyip fırsat tanıyan)
Ya Rezzaku!(Ey bolca rızık veren) Yâ Hayyu!(Ey ölmesi ve yok olması düşünülmeyen hakiki ve ebedi hayat sahibi)Yâ Kayyûm!(Ey hiçbir konuda başkasına ihtiyaç duymayıp zâtı ile kâim olan)
Yâ Rahman!(Ey dünyada mümin-kafir ayırmaksızın her bir kuluna son derece acıyan9 Ya Rahim! (Ey ahirette yalnız imân edenleri son derece esiğreyecek olan) Ya Bedi’a’s-semavati ve’l-arz(Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı) Ya Ze’l celâli ve’l-ikram!(Ey cela ve ikram sahibi) Ya Hannan!(ey çok acıyan) Yâ Mennân!(Ey çok iyilikte bulunan)
en bana tarafından öyle bir hayır (ve bereket) esintisi ikram et ki onun vesilesiyle senden başkalarından müstağni (ihtiyaçsız) kılasın.
Eğer fetih(işlerimizde açılım) talep ediyorsanız,işte muhakkak size fetih gelmiştir”
Gerçekten biz sana pek açık tam bir fetihle büyük bir fetih nasib ettik.
Allah’tan büyük bir yardım ve pek yakın bir fetih(sahip olacaktır)
Ey Allâh!Y’a Ğaniyyü (ey zengin olan) Ya Muğni (Ey zengin kılan) Ya Hamidü(Ey bütün hamdler kendisine ait olan) Ya mecidü (Ey ulu ve kaviyy)Ya Mübdiü )Ey yoktan yaratan) Y Muidü(Ey tekrar iade edecek olan)
Ya Rahim! (Ey çok acıyan)Ya Vedud (Ey dostlarını çok seven) Ya Zel’-Aarşi’l-Mecid(Ey o ulu arş’ın Rabbi) Ey dilediğini yapan.
Haramına karşı (yasak ettiğin şeylere bulaşmamam için) bana helâlinle kâfi gel ve fazl-u keremin ile beni Senden gayrine muhtaç etme.
Zikri (Kur’ân-ı Kerim-i) koruduğun gibi beni de koru,rasullerine yardım ettiğin gibi bana da nusretini bahşeyle.Şüphesiz Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin ” Amin

OKUNACAK DUA;
“Estağfirullah ellezi la ilâhe illa hüvel hayyel gayyüm bedias semâvâti vel ardı vemâ beynehümâ min cemi’ cürmi ve zulmi vema ceneytühü ala nefsi ve etubü ileyh
Ya Allah, Ya Vâhidu, Ya Ehadu, Ya Mevcûdu, Ya Cevâdu, Ya Vâcidu, Ya Mûcidu, Ya Bâsitu, Ya Kerîmu, Ya Vehhâbu, Ya Za’t Tavl, Ya Ganiyyu, Ya Muğnî, Ya Fettâhu, Ya Alîmu, Ya Halîmu, Ya Rezzâgu, Ya Hayyu, Ya Kayyûmu, Ya Rahmanu, Ya Rahîmu, Yâ Bediassemâvâti Vel Ard, Ya Zel-celal vel-ikram, Ya Hannânu Ya Mennân
İn fahnî bi nefhetin minke tuğninî bi hâ ammen sivâk!
İn testeftihû fegad câe kümül feth
Innâ fetahnâ leke fethan mubînâ
Nasrun minallâhi ve fethun garîb!
Allahumme Ya Ganiyyu, Ya Muğni, Ya Hamidu, Ya Mecidu, Ya Mübdiu, Ya Muidu, Ya Rahimu, Ya Vedudu, Ya Ze’l-arşi’l-mecîd, Ya Fa’alen Lima Yürid u
İkfini bi halâlike,an harâmike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk!
Vahfaznî bima hafizte bi-hizzikr.
Vansurnî bimâ nasarte bihirrusul
İnneke alâ külli şey’in kadîr!”

1 Yorumlar

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

  1. imam gazalinin bol rizik borclarin odenmesi duasini neden kaldirdiniz.?
    YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski