Cinlerden Korunmak ve Büyüleri Bozmak İçin Haftada Bir Okunacak Dua

Sihirbazların (Büyücülerin), Şeytanların, Zâlimlerin, Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin Duâ

Bismillâhirrahmânirrahîm Uîzü nefsî ve hâmile hâze’l-kitâbi billâhillezi [Halaka’l-arda vessemâvâti’l-‘ulâ. er-Rahmânu ‘ale’l-arşistevâ. Lehû mâ fissemâvâti ve’l-ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahte’s-serâ. Ve in techer bi’l-kavli fe innehû ya’lemu’s-sirra ve ahfâ. Allâhu lâ ilâhe illâ hû. Lehu’l-esmâu’l-husnâ] Min şerri külli şeytânin merîd ve cebbârin ‘anîd. Ve cinniyyin şedîd. Ve min külli zî mihlebin bâsitın zirâ’ayhi bi’l-vasıyd. Ve min şerri külli sâhirin ve sâhiratin ve sâkinin ve sâkinetin fi’l-berri ve’l-bahri ve’l-âkâmi ve’l-âcâmi ve men yûle’u bi’l-ferşi ve’l-muhûl. Ve min şerri külli insiyyin nâkıdı’l-‘uhûd. Ve min şerri men yete’arradu bi’l-ecsâdi ve men yesteriku’s-sem’a ve’l-ebsâr. Ve men izâ zukirallâhu zâbe kemâ yezûbu’l-hadîdu ve’r-rasâsu ‘ale’n-nâr. Ve ‘uîzu nefsî ve hâmile hâza’l-kitâbi billâhi’l-hannâni’l-mennânillezî sehhara li Dâvûde’l-cibâle ve li Süleymâne’r-rîha ve’l-cinni ve’l-ins. [İnnehû min Süleymâne ve innehû bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Ellâ ta’lû ‘aleyye ve’tûnî müslimîn] [Keteballâhu le ağlibenne ene ve rusulî. İnnallâhe Kaviyyun ‘Azîz] [Ve men yetevekkel ‘alAllâhi fe huve hasbuhû. İnnAllâhe bâliğu emrihî] [Kad ce’alAllâhu li külli şey’in kadrâ] [vAllâhu min verâihim muhît. Bel huve Kur’ânun mecîd. Fî levhin mahfûz] Ve tevekkeltu ‘alAllâhi ve elce’tu zahrî ilAllâh [Yâ kavmenâ! Ecîbû dâ’iyAllâhi ve âminû bihî yağfirlekum min zünûbikum ve yucirkum min ‘azâbin elîm] [Kullu men ‘aleyhâ fân. Ve yebkâ vechu Rabbike Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm] [Ve Zekeriyyâ iz nâdâ Rabbehû Rabbi lâ tezernî ferden ve ente Hayru’l-Vârisîn. Festecebnâ lehû. Ve vehebnâ lehû Yahyâ. Ve aslahnâ lehû zevcehû. İnnehum kânû yusâri’ûne fi’l-hayrâti ve yed’ûnenâ rağabev ve rahakâ. Ve kânû lenâ hâşi’în] Âmentu billâhi’l-‘Azîm. Vestemsektu bi’l-urveti’l-vuskâ. Va’tesamtu bi hablillâhi’l-metîni ve kelimâtillâhi’t-tâmmâti küllihâ min şerri mâ halaka bi elfi Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm. Ve sallAllâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammediv ve ‘alâ âlihî’t-tayyibîn. Ve ‘ıtratihi’t-tâhirîn. Ve sahâbetihi’l-ekrâmine ilâ yevmi’d-dîn. Ve selleme teslîmen kesîra.


Arapçası
dua
dua
dua

(Kaynak: Mecmuâtü’l-Ahzab orijinli olarak el-Kulûbu’d-Dâria)

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski