Ana içeriğe atla

Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Dualar

"Allah’ım! Uzuvlarımızı Sana kulluk yapmakla, kalplerimizi Seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini - gündüzünü Sana lâyık olmaya çalışmakla meşgul eyle!..

Bizi, bizden önce gelip - geçmiş sâlihler topluluğuna ilhak eyle! Bizi de, onlara vermiş olduğun maddi - manevi güzel rızıklarla rızıklandır. Onlar için olduğun gibi, bizim için de ol! Âmin." - (1. Sohbet)

"Allah'ım! Bize, Sana dayanıp Sana güvenmeyi ve böylece halis, salih ve kalbi selim sahibi Müslümanlar olmayı nasip eyle ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin." - (2. Sohbet)

"Allah'ım! Sen, hepimizi doğru yola sevket, hepimizin tövbesini kabul buyur. Hepimizi günah yolundan döndür. Hepimize merhamet et! Allah’ım! Bizi lütfunla ve Senin rızan için uyandır. Sırf Senin rızan için uyanmış olalım.

Allah’ım, dünyâda da âhirette de vuslatını bize nasip eyle. Sana yakın olmanın ve Seni görmenin zevkini bize tattır. Bizi yalnız Senin yoluna râzı olup, Senden başkasından geçenlerden eyle!Ve, bize dünyâda iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin." - (3. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi, Senden gafil olanların ve Seni tanımayanların uykusundan uyandır! Allah’ım! Bize Senin yakınlığını, beraberliğini ihsan et!.. Ve, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin.” - (4. Sohbet)

"Allahım! Bizi kendine yaklaştır, asla uzak tutma ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru. Âmin.” - (5. Sohbet)

"Allah’ım! Bütün hal ve hareketlerimizde bizi nifaktan, ikiyüzlülükten uzak tut ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru. Âmin.” - (6. Sohbet)

"Bize sabırlar ihsan eyle. Ayaklarımızı hak yoldan ayırma. Bize lütuflarını bol eyle. Bu lütuflarına şükretmemizi de nasip et. Âmin.” - (7. Sohbet)

"Allah'ım! Bize, Senin takdiratına muvafakat etme ve bu hususta nizayı bırakma nimetini ver. Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin." - (10. Sohbet)

“Allah’ım! Tövbelerimizi kabul eyle. Bizleri, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve babamız İbrahim aleyhisselama bağışla.

Allah'ım! Bizim kimimizi kimimize musallat etme. Bazımızı bazımızla faydalandır ve bizleri rahmetine garkeyle. Âmin.” - (11. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi helak olmaktan kurtar. Senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da, ahirette de. Dünyada kalplerimizle, ahirette de gözlerimizle yalnız Sana nazar etmeyi dileriz. Âmin.” - (12. Sohbet)

"Allah’ım! Hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (14. Sohbet)

"Allah’ım! Sana kulluk hususunda bize yardım et. Bizi Sana karşı günahkar olup da rezil - rüsva eyleme! Âmin.” - (17. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi tevhidle güzelleştir. İnsanlardan ve Senden başka her şeyden geçmek ve yalnız Sana bağlanmakla bizi buhurla! Âmin.” - (18. Sohbet)

"Allah’ım! Beni söylediklerimle faydalandır. Onları da söylediklerimle ve dinledikleri ile faydalandır. Âmin.” - (20. Sohbet)

"Allah’ım! Senden başka ne varsa, bizi hepsinin yanında yokluğa ulaştır. Yalnız ve sadece Senin yanında varet, yalnız ve Sadece senin yanında var olalım! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (22. Sohbet)

"Allah kendisinden razı olsun, Abdülkadir Geylani Hazretleri, her sohbetin başında, «Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn.» der, bunu üç defa tekrarlardı. Her söyleyişin akabinde de bir lahza sükut ederdi. Üçüncü söyleyişten sonra, duaya ve Allah’a yakarışa devamla derdi ki:

"Mahlukatının adedince, Arş’ının büyüklüğünce, zatının rızâsınca, kelimelerini yazacak mürekkeplerin çokluğunca, ilminin sonsuzluğunca ve bütün yarattıkları sayısınca Allah’a hamdolsun. O ki, gaybı da bilir, hazırı da. O ki, Rahmân’dır, Rahîm’dir, Melik’tir, Kuddûs'tur, Aziz'dir. Hakîm’dir. Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yokdur. O, tektir, şeriki - ortağı yoktur. Mülk de, hamd de yalnız O'na mahsustur. Diriltir, öldürür. Kendisi ebediyyen diridir, asla ölmez. Hayır O’nun elindedir.

O, herşeye kâdirdir. Dönüş de yine O’nadır. Ben şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Resulüdür. Onu hidâyetle ve hak din ile göndermiştir. Tâ ki, bu hak dini, bütün bâtıl dinlerin üzerine çıkarsın; müşriklerin hoşuna gitmese de…

Allah'ım! Muhammed aleyhisselâma ve onun soyuna salât - selâm eyle. İslâm ümmetinin önderini de, İslâm ümmetini de muhafaza eyle. Tebeayı da, tebeanın başındakini de Sen koru. Onların kalplerini hayır bahsinde birbirine kenetle.

Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Birinin şerrini diğerinden defet. Birbirlerine zararlı olmasınlar. Allah’ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun, onları ıslah et. Sen bizim ihtiyâçlarımızdan haberdarsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları afvediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun, onları örtüver. Bizi, nehyettiğin yerlerde görme. Nehyettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşme. Biz, daima Senin emrettiğin yerlerde bulunalım.

Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme, kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi Senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize; zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilhâm et… Yâ Rabbi, kötü fiillerimizi ifşa etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyân üzere bizi cezalandırma. Ya Rabbi, eğer unutur veya hata edersek bu yüzden bizi muahaze etme.

Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları afvet, bizi mağfiret eyle, bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfir kavimlere karşı da bize yardım et. Âmin.” - (26. Sohbet)

"Allah’ım! Senden; kazasız - belasız Senin yakınlığını isteriz. Kazâ-i ilâhî’n ve kader-i ilâhî’n bahsinde bize lütfeyle. Sen; bizim lehimize olmak üzere, şerirlerin şerrinin ve fâcirlerin hilesinin hakkından gel. Nasıl dilersen ve dilediğin gibi Sen bizi koru.

Senden; hem din, hem dünya, hem de ahiret bahsinde af ve afiyet dileriz. Senden; salih amellerde muvaffakiyet ve yine amellerde ihlas dileriz. Âmin.” - (27. Sohbet)

"Allah’ım! Bize kendini tanıt. Ta ki Seni tanıyabilelim. Âmin.” - (28. Sohbet)

"Allah’ım! Sen, benim tövbemi de, onların tövbesini de kabul buyur! Allah’ım! Sen, beni de, onları da gafletten uyandır! Bana da, onlara da merhamet et! Kalplerimizi ve diğer uzuvlarımızı Senin sevginin dışında her şeyden boşalt.
Onları yalnız ve sadece kendine hasret. Eğer Senin haricinde bir şeyle meşgul olurlarsa veya olmaları gerekirse, bu takdirde diğer uzuvlar, dünyalık hususunda aile efradının geçimine hasredilsin. Nefs, âhiret işlerine hasredilsin.

Kalp ve öz de yalnız ve sadece Sana hasredilsin, ey Rabbimiz! Allah’ım! Sebeplere dayanmaktan, heveslere, hevai duygulara, âdet - alışkanlıklara kapılmaktan Sana sığınırız.

Bütün diğer hallerde de şerlerden Sana sığınırız… Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin." - (32. Sohbet)

"Allah’ım! Senden, Sana karşı mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinde sabırlar dileriz. Senden takvâ dileriz. Bizi Sen’den başkasına muhtaç etmemeni dileriz. Sen’den başka her şeyden sıyrılmayı, yalnız Senin rızanı kazandıracak davranışlarda bulunmayı ve seninle aramızdaki perdenin kalkmasını dileriz...

Ey, Bir olan yaratan! Bizi, Seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle. Senin yolunda gitmemize engel çıkaranlardan bizi kurtar. Bizi, kendin için seçilmişlerden eyle. Bizim iddialarımızı lûtfunun ve rahmetinin delilleriyle tashih et. Kalplerimizi temizle. İşlerimizi kolaylaştır.

Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir. Sen’den başkasıyla ünsiyet etmekten koru. Bizim bütün kederlerimizi bir tek keder yap. O da Sana yakınlık olsun. Dünya ve ahiret, Sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulunmasın!.. Allah’ım, bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru! Âmin.” - (36. Sohbet)

"Allah’ım! Bize ilim - irfan rızkı ver. İlim - irfan öğrenmede ihlas nasip et! Âmin." - (37. Sohbet)

"Allah’ım! Sen, Sana tevekkül, Sana itaat, Seni zikir, Senin emirlerine muvafakat ve Seni tevhid ile kalplerimizi ihya et. Âmin." - (38. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi rahmetinin elinden bırakma. Eğer bırakırsan, biz dünya denizinde boğuluruz. Varlık denizinde boğuluruz. Ey keremini saçan! Bize idrak ver. Anlayış ver. Bize hakikatleri idrak ettir. Âmin.” - (41. Sohbet)

"Allah’ım! Bizim kalplerimizi nurlandır. Onların Sana ulaşmasına delalet buyur. Özlerimizi temizle, Sana yakınlaştır ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (43. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi, Seni kendimizden razı edecek amelleri işlemeye muvaffak eyle. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (44. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi bize dönder. Bizi kapında durdur. Allah’ım! Bizi, Senin için, Sende ve Seninle eyle. Bizi, Sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamız da vermemiz de yalnız Senin rızan için olsun. İçimizi Senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle. Bizi, nehyettiğin yerlerde bize gösterme. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme.

Zahirimizi Sana masiyetten, batınımızı da sana şirkten koru. Bizi nefslerimizin elinden al, kurtar, Sana ulaştır. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız Senin için olsun. Yalnız Sana güvenelim, Sana dayanalım. Senden başkasına asla güvenmeyelim, dayanmayalım. Senden gafil olma bedbahtlığından bizi uyandır.

Bizi, Sana taat, ibadet ve münacat elbiseleri ile giydir. Kalplerimize ve özlerimize Sana yakınlık zevkini tattır. Nasıl ki, gök ile yer arasını ayırdıysan, günahlarla bizim aramızı da aynen öylece ayır.

Bizi günahlardan uzak tut. Nasıl ki, gözün siyahı ile beyazının arasını birbirine yakın ettiysen, aynen onun gibi, bizi de Sana kulluğa, Sana taate yakın et. Günahlarla bizim aramızı aç. Tıpkı, Sana masiyet bahsinde, Yusuf aleyhisselam ile Züleyha’nın arasını açtığın gibi. Âmin.” - (49. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi Sana nispetle, Sana olan vazifelerimizi eda mülahazası bakımından dirilt, diri tut. Senden başkalarına nispetle, Senden başkalarına bağlanmama mülahazası bakımından bizi öldür, ölü tut.

Allah’ım! Bizim amellerimizin ruhsuz cesetlerini Senin ihlasının ruhu ile ihya et, dirilt. Allah’ım! İkiyüzlülerin saltanatını yık. Bellerini kır. Onları rezil rüsva et. Yahut, kendilerine tövbe nasip et. Zalimleri kahret. Yeryüzünü onlardan temizle. Yahut hallerini ıslah et. Âmin.” - (51. Sohbet)

"Allah'ım! Bizi, Seni dünyada kalp gözleri ile, ahirette de kafa gözleri ile görenlerden eyle ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (52. Sohbet)

"Allah’ım! Kalplerimizi güzel eyle. Özlerimizin üzerindeki kötü duygu, temayül ve ihtirasları soy. Diğer insanların akıllarının da bizim akıllarımızın da gerisinde kalan ve Seninle aramızda bulunan akıllarımızı tasfiye et, arıt.

Allah’ım! Beni herkesten müstağni kıl. Senin gayri her şeyden ve herkesten müstağni kıl. Senden başka hiç bir şeye muhtaç olmayayım. Allah’ım! Kerem, ihsan, cömertlik... Senin belli başlı sıfatlarındandır. Biz ise Senin kullarınız.

Bize, kereminle, ihsanınla, cömertliğinle muamele et. Bu vasıflarından bize de ver. Âmin.” - (53. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi, sana itaat halinde yaşat. Bizi sana itaat edenlerle haşreyle. Allah’ım! Senden af diliyoruz. Gufran diliyoruz. Günahlarımızı örtmeni diliyoruz. Günahlarımız sebebiyle bizi cezalandırmaktan vazgeçmeni diliyoruz.

Bize tövbe nasip etmeni diliyoruz. Sen, günah ve ayıplarımızı örten perdeleri yırtma. Bizi günahlarımız sebebiyle muaheze etme. Ya Allah! Ya Kerîm. Sen buyuruyorsun ki:
— O, kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayan, ne işlerseniz bilendir. (Şûrâ sûresi, âyet: 25)

Ya Rabbi, bize tövbe nasip et. Tövbelerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla.

Allah’ım! Bizim ellerimize ve dillerimize hayırlar akıt. Bizi senin lütfuna ve inayetine nail olanlardan eyle. Âmin.” - (54. Sohbet)

"Allah’ım! Bize gıda olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et. Âmin. “ - (57. Sohbet)

"Allah'ım! Sen, dünyada da, ahirette de işlerimize yardım et. Bizi nefslerimizin eline de diğer insanlardan herhangi birinin eline de bırakma. Âmin." - (60. Sohbet)

"Allah’ım! Bize, gerek Sana karşı, gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasip et. Sebeplere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma. Seni tevhidimiz ve Sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabitkadem eyle.

Bizi kendinle ve hacetleri yalnız Sana arzetmekle başkalarından müstağni kıl. Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme. Onlar sebebiyle cezalandırma. Bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et.

Allah’ım! Bütün hal ve hareketlerimizde Sana karşı hüsn ü edeple hareket etmeyi bize nasip eyle. Âmin." - (61. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi kendine yakınlaştırarak dinimizi, imanımızı ve bedenlerimizi kuvvetlendir. Bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Ey Rabbimiz! Senden ne dünyayı istiyoruz, ne de ahireti. Bilakis, af istiyoruz, dinde selamet ve afiyet istiyoruz. İmanın ve marifetin bekasını istiyoruz. Bize bunları ver. Senin rahmetinin eteğine sarıldık. Hakkındaki ümitlerimizi boş çıkarma.

Bizim için bunları icad et. Zira Sen bir şeyi murad ettiğin zaman ona «Ol!» dersin. O da hemen oluverir.

Allah’ım! Ey, bütün varlıkları yaratan! Ey, sebeplerin müsebbibi! Bizi, varlıkları ve sebepleri Sana ortak tanıma bağından kurtar ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Allah’ım! Bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul ettir. Tâ ki, nefslerimiz ıslah olsun. Nefslerimize Sana gelen yolu göster. Ömrümüzün kalan kısmını Senin yolunda meşguliyetle geçirelim...

Allah’ım! Sen, hepimizi ıslah et. Allah’ım! Sen bizi sâlihlerden eyle. Allah’ım! Sen bizi ıslah eyle. Allah’ım! Sen bizi yalnız kendine muhtaç eyle. Allah’ım! Sen bizi yalnız Sana yönelenlerden eyle. Âmin.” - (62. Sohbet)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R

Kuranda İsmi Geçmeyen Peygamberler

HZ. SA'YA VE HZ. IRMIYA A.S. Insanlik tarihi, ayni zamanda peygamberler tarihidir. Çünkü Cenab-i Mevlâ her kavme bir hidayetçi gönderdigini buyuruyor. Bir rivayet, insanliga gönderilen peygamberlerin sayisini yüzyirmidörtbin olarak veriyor. Bunlarin sadece yirmibesinin ismi Kur'an'da zikredilir. Bu yazi dizimizde, ayetlerde ismi geçmeyen fakat kissalarina deginilen peygamberleri konu ediniyoruz. Peygamberler, Allahu Tealâ tarafindan, emir ve yasaklarini kullarina teblig etmek ve hidayet yolunu göstermek amaciyla gönderilen insanlardir. Onlar, Allahu Tealâ'nin seçilmis kullaridir. Bu, çalismakla veya çok ibadet etmekle elde edilecek bir derece degildir. “Andolsun ki, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlardan bir kismini sana anlattik, bir kismini da anlatmadik.” (Mü'min, 78) “Her kavmin bir hidayet davetçisi vardir.” (Ra'd, 7) “Her ümmetin bir peygamberi vardir” (Yunus, 47) gibi birçok ayet göz önünde bulunduruldugunda, insanlik tarihi boyun