Ana içeriğe atla

Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Dualar

"Allah’ım! Uzuvlarımızı Sana kulluk yapmakla, kalplerimizi Seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini - gündüzünü Sana lâyık olmaya çalışmakla meşgul eyle!..

Bizi, bizden önce gelip - geçmiş sâlihler topluluğuna ilhak eyle! Bizi de, onlara vermiş olduğun maddi - manevi güzel rızıklarla rızıklandır. Onlar için olduğun gibi, bizim için de ol! Âmin." - (1. Sohbet)

"Allah'ım! Bize, Sana dayanıp Sana güvenmeyi ve böylece halis, salih ve kalbi selim sahibi Müslümanlar olmayı nasip eyle ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin." - (2. Sohbet)

"Allah'ım! Sen, hepimizi doğru yola sevket, hepimizin tövbesini kabul buyur. Hepimizi günah yolundan döndür. Hepimize merhamet et! Allah’ım! Bizi lütfunla ve Senin rızan için uyandır. Sırf Senin rızan için uyanmış olalım.

Allah’ım, dünyâda da âhirette de vuslatını bize nasip eyle. Sana yakın olmanın ve Seni görmenin zevkini bize tattır. Bizi yalnız Senin yoluna râzı olup, Senden başkasından geçenlerden eyle!Ve, bize dünyâda iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin." - (3. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi, Senden gafil olanların ve Seni tanımayanların uykusundan uyandır! Allah’ım! Bize Senin yakınlığını, beraberliğini ihsan et!.. Ve, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin.” - (4. Sohbet)

"Allahım! Bizi kendine yaklaştır, asla uzak tutma ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru. Âmin.” - (5. Sohbet)

"Allah’ım! Bütün hal ve hareketlerimizde bizi nifaktan, ikiyüzlülükten uzak tut ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru. Âmin.” - (6. Sohbet)

"Bize sabırlar ihsan eyle. Ayaklarımızı hak yoldan ayırma. Bize lütuflarını bol eyle. Bu lütuflarına şükretmemizi de nasip et. Âmin.” - (7. Sohbet)

"Allah'ım! Bize, Senin takdiratına muvafakat etme ve bu hususta nizayı bırakma nimetini ver. Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin." - (10. Sohbet)

“Allah’ım! Tövbelerimizi kabul eyle. Bizleri, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve babamız İbrahim aleyhisselama bağışla.

Allah'ım! Bizim kimimizi kimimize musallat etme. Bazımızı bazımızla faydalandır ve bizleri rahmetine garkeyle. Âmin.” - (11. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi helak olmaktan kurtar. Senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da, ahirette de. Dünyada kalplerimizle, ahirette de gözlerimizle yalnız Sana nazar etmeyi dileriz. Âmin.” - (12. Sohbet)

"Allah’ım! Hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (14. Sohbet)

"Allah’ım! Sana kulluk hususunda bize yardım et. Bizi Sana karşı günahkar olup da rezil - rüsva eyleme! Âmin.” - (17. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi tevhidle güzelleştir. İnsanlardan ve Senden başka her şeyden geçmek ve yalnız Sana bağlanmakla bizi buhurla! Âmin.” - (18. Sohbet)

"Allah’ım! Beni söylediklerimle faydalandır. Onları da söylediklerimle ve dinledikleri ile faydalandır. Âmin.” - (20. Sohbet)

"Allah’ım! Senden başka ne varsa, bizi hepsinin yanında yokluğa ulaştır. Yalnız ve sadece Senin yanında varet, yalnız ve Sadece senin yanında var olalım! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (22. Sohbet)

"Allah kendisinden razı olsun, Abdülkadir Geylani Hazretleri, her sohbetin başında, «Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn.» der, bunu üç defa tekrarlardı. Her söyleyişin akabinde de bir lahza sükut ederdi. Üçüncü söyleyişten sonra, duaya ve Allah’a yakarışa devamla derdi ki:

"Mahlukatının adedince, Arş’ının büyüklüğünce, zatının rızâsınca, kelimelerini yazacak mürekkeplerin çokluğunca, ilminin sonsuzluğunca ve bütün yarattıkları sayısınca Allah’a hamdolsun. O ki, gaybı da bilir, hazırı da. O ki, Rahmân’dır, Rahîm’dir, Melik’tir, Kuddûs'tur, Aziz'dir. Hakîm’dir. Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yokdur. O, tektir, şeriki - ortağı yoktur. Mülk de, hamd de yalnız O'na mahsustur. Diriltir, öldürür. Kendisi ebediyyen diridir, asla ölmez. Hayır O’nun elindedir.

O, herşeye kâdirdir. Dönüş de yine O’nadır. Ben şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Resulüdür. Onu hidâyetle ve hak din ile göndermiştir. Tâ ki, bu hak dini, bütün bâtıl dinlerin üzerine çıkarsın; müşriklerin hoşuna gitmese de…

Allah'ım! Muhammed aleyhisselâma ve onun soyuna salât - selâm eyle. İslâm ümmetinin önderini de, İslâm ümmetini de muhafaza eyle. Tebeayı da, tebeanın başındakini de Sen koru. Onların kalplerini hayır bahsinde birbirine kenetle.

Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Birinin şerrini diğerinden defet. Birbirlerine zararlı olmasınlar. Allah’ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun, onları ıslah et. Sen bizim ihtiyâçlarımızdan haberdarsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları afvediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun, onları örtüver. Bizi, nehyettiğin yerlerde görme. Nehyettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşme. Biz, daima Senin emrettiğin yerlerde bulunalım.

Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme, kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi Senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize; zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilhâm et… Yâ Rabbi, kötü fiillerimizi ifşa etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyân üzere bizi cezalandırma. Ya Rabbi, eğer unutur veya hata edersek bu yüzden bizi muahaze etme.

Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları afvet, bizi mağfiret eyle, bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfir kavimlere karşı da bize yardım et. Âmin.” - (26. Sohbet)

"Allah’ım! Senden; kazasız - belasız Senin yakınlığını isteriz. Kazâ-i ilâhî’n ve kader-i ilâhî’n bahsinde bize lütfeyle. Sen; bizim lehimize olmak üzere, şerirlerin şerrinin ve fâcirlerin hilesinin hakkından gel. Nasıl dilersen ve dilediğin gibi Sen bizi koru.

Senden; hem din, hem dünya, hem de ahiret bahsinde af ve afiyet dileriz. Senden; salih amellerde muvaffakiyet ve yine amellerde ihlas dileriz. Âmin.” - (27. Sohbet)

"Allah’ım! Bize kendini tanıt. Ta ki Seni tanıyabilelim. Âmin.” - (28. Sohbet)

"Allah’ım! Sen, benim tövbemi de, onların tövbesini de kabul buyur! Allah’ım! Sen, beni de, onları da gafletten uyandır! Bana da, onlara da merhamet et! Kalplerimizi ve diğer uzuvlarımızı Senin sevginin dışında her şeyden boşalt.
Onları yalnız ve sadece kendine hasret. Eğer Senin haricinde bir şeyle meşgul olurlarsa veya olmaları gerekirse, bu takdirde diğer uzuvlar, dünyalık hususunda aile efradının geçimine hasredilsin. Nefs, âhiret işlerine hasredilsin.

Kalp ve öz de yalnız ve sadece Sana hasredilsin, ey Rabbimiz! Allah’ım! Sebeplere dayanmaktan, heveslere, hevai duygulara, âdet - alışkanlıklara kapılmaktan Sana sığınırız.

Bütün diğer hallerde de şerlerden Sana sığınırız… Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin." - (32. Sohbet)

"Allah’ım! Senden, Sana karşı mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinde sabırlar dileriz. Senden takvâ dileriz. Bizi Sen’den başkasına muhtaç etmemeni dileriz. Sen’den başka her şeyden sıyrılmayı, yalnız Senin rızanı kazandıracak davranışlarda bulunmayı ve seninle aramızdaki perdenin kalkmasını dileriz...

Ey, Bir olan yaratan! Bizi, Seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle. Senin yolunda gitmemize engel çıkaranlardan bizi kurtar. Bizi, kendin için seçilmişlerden eyle. Bizim iddialarımızı lûtfunun ve rahmetinin delilleriyle tashih et. Kalplerimizi temizle. İşlerimizi kolaylaştır.

Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir. Sen’den başkasıyla ünsiyet etmekten koru. Bizim bütün kederlerimizi bir tek keder yap. O da Sana yakınlık olsun. Dünya ve ahiret, Sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulunmasın!.. Allah’ım, bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru! Âmin.” - (36. Sohbet)

"Allah’ım! Bize ilim - irfan rızkı ver. İlim - irfan öğrenmede ihlas nasip et! Âmin." - (37. Sohbet)

"Allah’ım! Sen, Sana tevekkül, Sana itaat, Seni zikir, Senin emirlerine muvafakat ve Seni tevhid ile kalplerimizi ihya et. Âmin." - (38. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi rahmetinin elinden bırakma. Eğer bırakırsan, biz dünya denizinde boğuluruz. Varlık denizinde boğuluruz. Ey keremini saçan! Bize idrak ver. Anlayış ver. Bize hakikatleri idrak ettir. Âmin.” - (41. Sohbet)

"Allah’ım! Bizim kalplerimizi nurlandır. Onların Sana ulaşmasına delalet buyur. Özlerimizi temizle, Sana yakınlaştır ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (43. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi, Seni kendimizden razı edecek amelleri işlemeye muvaffak eyle. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (44. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi bize dönder. Bizi kapında durdur. Allah’ım! Bizi, Senin için, Sende ve Seninle eyle. Bizi, Sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamız da vermemiz de yalnız Senin rızan için olsun. İçimizi Senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle. Bizi, nehyettiğin yerlerde bize gösterme. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme.

Zahirimizi Sana masiyetten, batınımızı da sana şirkten koru. Bizi nefslerimizin elinden al, kurtar, Sana ulaştır. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız Senin için olsun. Yalnız Sana güvenelim, Sana dayanalım. Senden başkasına asla güvenmeyelim, dayanmayalım. Senden gafil olma bedbahtlığından bizi uyandır.

Bizi, Sana taat, ibadet ve münacat elbiseleri ile giydir. Kalplerimize ve özlerimize Sana yakınlık zevkini tattır. Nasıl ki, gök ile yer arasını ayırdıysan, günahlarla bizim aramızı da aynen öylece ayır.

Bizi günahlardan uzak tut. Nasıl ki, gözün siyahı ile beyazının arasını birbirine yakın ettiysen, aynen onun gibi, bizi de Sana kulluğa, Sana taate yakın et. Günahlarla bizim aramızı aç. Tıpkı, Sana masiyet bahsinde, Yusuf aleyhisselam ile Züleyha’nın arasını açtığın gibi. Âmin.” - (49. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi Sana nispetle, Sana olan vazifelerimizi eda mülahazası bakımından dirilt, diri tut. Senden başkalarına nispetle, Senden başkalarına bağlanmama mülahazası bakımından bizi öldür, ölü tut.

Allah’ım! Bizim amellerimizin ruhsuz cesetlerini Senin ihlasının ruhu ile ihya et, dirilt. Allah’ım! İkiyüzlülerin saltanatını yık. Bellerini kır. Onları rezil rüsva et. Yahut, kendilerine tövbe nasip et. Zalimleri kahret. Yeryüzünü onlardan temizle. Yahut hallerini ıslah et. Âmin.” - (51. Sohbet)

"Allah'ım! Bizi, Seni dünyada kalp gözleri ile, ahirette de kafa gözleri ile görenlerden eyle ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” - (52. Sohbet)

"Allah’ım! Kalplerimizi güzel eyle. Özlerimizin üzerindeki kötü duygu, temayül ve ihtirasları soy. Diğer insanların akıllarının da bizim akıllarımızın da gerisinde kalan ve Seninle aramızda bulunan akıllarımızı tasfiye et, arıt.

Allah’ım! Beni herkesten müstağni kıl. Senin gayri her şeyden ve herkesten müstağni kıl. Senden başka hiç bir şeye muhtaç olmayayım. Allah’ım! Kerem, ihsan, cömertlik... Senin belli başlı sıfatlarındandır. Biz ise Senin kullarınız.

Bize, kereminle, ihsanınla, cömertliğinle muamele et. Bu vasıflarından bize de ver. Âmin.” - (53. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi, sana itaat halinde yaşat. Bizi sana itaat edenlerle haşreyle. Allah’ım! Senden af diliyoruz. Gufran diliyoruz. Günahlarımızı örtmeni diliyoruz. Günahlarımız sebebiyle bizi cezalandırmaktan vazgeçmeni diliyoruz.

Bize tövbe nasip etmeni diliyoruz. Sen, günah ve ayıplarımızı örten perdeleri yırtma. Bizi günahlarımız sebebiyle muaheze etme. Ya Allah! Ya Kerîm. Sen buyuruyorsun ki:
— O, kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayan, ne işlerseniz bilendir. (Şûrâ sûresi, âyet: 25)

Ya Rabbi, bize tövbe nasip et. Tövbelerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla.

Allah’ım! Bizim ellerimize ve dillerimize hayırlar akıt. Bizi senin lütfuna ve inayetine nail olanlardan eyle. Âmin.” - (54. Sohbet)

"Allah’ım! Bize gıda olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et. Âmin. “ - (57. Sohbet)

"Allah'ım! Sen, dünyada da, ahirette de işlerimize yardım et. Bizi nefslerimizin eline de diğer insanlardan herhangi birinin eline de bırakma. Âmin." - (60. Sohbet)

"Allah’ım! Bize, gerek Sana karşı, gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasip et. Sebeplere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma. Seni tevhidimiz ve Sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabitkadem eyle.

Bizi kendinle ve hacetleri yalnız Sana arzetmekle başkalarından müstağni kıl. Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme. Onlar sebebiyle cezalandırma. Bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et.

Allah’ım! Bütün hal ve hareketlerimizde Sana karşı hüsn ü edeple hareket etmeyi bize nasip eyle. Âmin." - (61. Sohbet)

"Allah’ım! Bizi kendine yakınlaştırarak dinimizi, imanımızı ve bedenlerimizi kuvvetlendir. Bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Ey Rabbimiz! Senden ne dünyayı istiyoruz, ne de ahireti. Bilakis, af istiyoruz, dinde selamet ve afiyet istiyoruz. İmanın ve marifetin bekasını istiyoruz. Bize bunları ver. Senin rahmetinin eteğine sarıldık. Hakkındaki ümitlerimizi boş çıkarma.

Bizim için bunları icad et. Zira Sen bir şeyi murad ettiğin zaman ona «Ol!» dersin. O da hemen oluverir.

Allah’ım! Ey, bütün varlıkları yaratan! Ey, sebeplerin müsebbibi! Bizi, varlıkları ve sebepleri Sana ortak tanıma bağından kurtar ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Allah’ım! Bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul ettir. Tâ ki, nefslerimiz ıslah olsun. Nefslerimize Sana gelen yolu göster. Ömrümüzün kalan kısmını Senin yolunda meşguliyetle geçirelim...

Allah’ım! Sen, hepimizi ıslah et. Allah’ım! Sen bizi sâlihlerden eyle. Allah’ım! Sen bizi ıslah eyle. Allah’ım! Sen bizi yalnız kendine muhtaç eyle. Allah’ım! Sen bizi yalnız Sana yönelenlerden eyle. Âmin.” - (62. Sohbet)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Denedim ve Tecrübe Ettim. 2 Günde 2 Dileğim Oldu.

Bu duayı internette gezinirken tesadüf eseri buldum.
Denedim ve tecrübe ettim.
2 günde 2 dileğim oldu.

Subhanallahil Azim Estağfirullah
"Azim olan Allah Sübhandır. Allah tan mağfiret taleb ederim."

Mümkünse sabah ezanından yarım saat önce,abdest alın.
2 rekat hacet namazı kılın.

Sonra sağ elinizi kalbinize götürün.
Ve 100 kez anlamını düşünerek okuyun.

Her kalp çarpımında bir defa okuyun.
Bittikten sonra dileğinizi dileyin.
Belki etkili olması seher vakti ile ilglidir.

Tecrübe ettim ve çok faydasını gördüm.
Hemen paylaşmak istedim.

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır.
Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir.
Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur.

Sırları ve Faziletleri
Not: Tecrübe ile sabittir.

Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet;
İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Bütün meşru istekler için.

Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay…

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric, Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler.
Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin:
اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ
Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm.
Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke)
Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir !

Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür.

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem.
Manasi;
Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun.
Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin'

Fazileti;
Bu istiğfari okuyan ve evine yah…

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua
Şans için kırk kilit açma duası
Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua
kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır.
Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer
Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın
Evlilik Niyeti için
Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma)
Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için
şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyüden…

Fatiha, Ayetel Kürsi, ŞehidAllahü ve Kulillahümme Faziletleri ve Sevapları

Bu ayetlerin faziletleri hakkında bir çok hadis - i şerif bulunmaktadır. bunlardan biri Ebu Eyyub el 'Ensariden ve Hz. Ali' den (R.A.) rivayet olundugu üzere, Resullullah buyurmuştur ki :

1.FATİHA SURESİ

2.AYETEL'KÜRSİ,

3.AL-İ İMRAN'daki :


"Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül'ilmi kaimem bilkıst, la ilahe illa hüvel 'azizül'hakıym." -18.ayet
4.AL-İ İMRAN 'daki :

"Kulillahümme malikel'mülki tu'til 'mülke menteşaü ve tenzi'ul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü menteşaü ve tüzillü menteşaü ,biyedikel ' hayr, inneke ala külli şey' in kadir.

Tulicülleyle finnehari ve tulicünnehara filleyl , ve tuhricül' hayye minel' meyyiti ve tuhricul ' meyyite minel hayy, terzüku men teşaü bi gayri hisab."

(26.ve 27.ayet ) nazil oldukları zaman , Allah Teala ile aralarında hiç bir perde bulunmaksızın Allah'ın arşına yapışarak " Ya Rab! Bizi yeryüzüne ve sana isyankar olanlara (sana isya…

Anında Kabul Olacak Makbul Dua

Duanın arapçası aşağıdaki resimlerde verilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim…
Allahümme eselüke bismik, Allahüllezî Lâ ilâhe illâ hüvel hayyül gayyûmü lâ te’hüzühü sinetün velâ nevmül aliyyül azîmü, bismik; Allahüllezî lâ ilâhe illâ hüvel melikül güddûsüs selamül mü’minül müheyminül azîzül cebbârü, bismik; Allahüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverRahmânür rahîmü, bismik; Allahüllezî Lâ ilâhe illâ hüvel hâligul bâriül müsavvirü lehül esmâül hüsnâ, bismik; Allahüllezî lâ ilâhe illâ hüve nûrüssemâvâti vel erdıl hayyüllezî la yemûtü, el ehadü züddavli la ilâhe illâ hüve ve ileyhil masiru, zül havli bedî-ussemâvati vel erdi, el gadîmü zülcelali vel ikrâmi, bismik; Allahüllezî Lâ ilâhe illâ hüvel evveli vel âhirül melikül haggu lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil kerimi, zülmeârici velgüvâ, bi-izzismikellezî tünşiru bihil mevtâ, ve tühyî bihil erda, ve tünbitü bihişşecera, ve türsilü bihil metara, vetegûmu bihis-semâvâtü vel erdu, bi-ızzismikellezî Lâ ilâhe illâ hüvel melikül…

7 Kere Okuyanın Hacetinin Görüleceği, Düğümlerinin Çözüleceği ve İşlerinin Kolaylaştırılacağı Bir Salavat

Bu salavatı serife sıkıca sarılmanızı tavsıye ederiz. hayatınızda ki degısıklıklerı hayretler içinde göreceksınız ALLAH ın izni ile. 7 kere okuyup tekrar baslayın bakın hersey nasıl yola giriyor biizni ALLAH.

Her derde deva.
Herkesin ihtiyacı olan bir salevat..
özellikle bizleri çok seven Cibril aleyhisselamı da içine alan tek salavat..
7 kere okunduğunda ne istenirse inşaAllah
Rabbimizin okuyana ihsan eylediği çok değerli bir salavat..
Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın tercemesi ile İmam ABDÜLVEHHAB EŞŞARANİ
Hazretlerinin kitabından nakledilen bu salevat-ı sizlere sunuyorum..

Türkçe Okunuşu
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tühallü bihel’ukadü
Ve tüferracü bihel’kürabü
Ve tüşrahu bihessudûru
Ve tüseyyeru bihel’ümûru
Ve alâ Âlihî ve sahbihî vesellim.

Allahümme Salli alâ seyyidinâ mühammedibniabdillahil’Kâimi
Bihakkıllâhi adede mâ fî ilmillâhi
Salâten ve selâmen dâimeyni
Yedümâni bidevâmi mülkillâhi
Ve Alâ Ehîhi Cibrîlel’mütavvekî binnûri.
Ve Âlihî ve sahbihî ve ferric annî

Hafıza Kuvvetleştiren ve Zeka Geliştiren Dualar

Unutmamak ve Anlayış Kabiliyeti İçin Okunacak Dualar

(YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ)
İlâhî isimlerden bir ism-i şerifde «El Kayyum» dur.
Gökleri, yeri ve her şeyi yerli yerinde tutan demektir.

Mânâsı:
Ey vücudu zâtı hakıkıyesi ve kemâli sıfa-tiyesi ve efâliyesi ve evsafı zâtiyesi kendi zâtıyla kaim ve celâl zâtiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün âlemler İçinde bütün mahlûkatın mesalihi sûrî’lerini ve umuru mânevilerini tedbir etmekde ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.

Havas ve Esrarı:
Eğer bir kimsenin idrâki ve hafızası zayıf olsa da işittiğini ve okuduğunu hatırında tutamasa 40 gün müddetle her gün 27 kez bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Tam bir teveccühle (inanarak) ve taharet-i kâmile ile okuyunca gönlü öylesine safi (berrak) olur ki; her ne işitse ve okusa unutmaz.

Her kim bu şerefli ismi (duayı) devamlı okusa gayb ilmi o kimsenin gönlünde peyda olur. Öyle ki; insanların benliğini (iç yüzünü) anlar.

Eğer bir kimse bir şey kaybetmiş olsa ve ne o…

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET
Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir)
Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki:
"Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?"
Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki:
'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim."
Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi." …