Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli

Hizbül Kifaye, İmam Ebül Hasan Şazeli Hazretleri’nin te’lif buyurmuş olduğu hizb-i şerif’tir. Son derece kıymetli, tesirli ve etkisi çok çabuk görülen nâdide bir hizib’dir. Yazıp üzerinde taşıyan veya her gün en azından bir kere olsun okuyan her türlü fenalıktan, fakirlikten, sıkıntıdan, kaygı ve üzüntüden, hastalıklardan, zülüm görmekten, nazardan, hasetten, zararlı ve zehirli mahlukların saldırılarından korunur.
Allâhü te’âlâ, okuyanı hacca gitmeyi ve Rasülüllâh (s.a.v) efendimizi ziyaret etmesini nasip eder. İnsanlar arasında daima izzet ve şerefle yaşamayı nasip eder.
dua
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahıym. Hüvellâhü lâ ilâhe illâ hüvel melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir. Sübhanellâhi ammâ yüşrikûn. Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül hüsnâ. Yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel erdı ve hüvel azîzül hakîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve ve alellâhi fel yetevekkelil mü’minûn. Rabbül meşrikı vel mağribi lâ ilâhe illâ hüve fettehızhü vekîlâ. Ente rabbî lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arşil azıym. Mâ şâellâhü kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekün. A’lemü ennellâhe alâ külli şey’in kadîrun ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ılmâ. Ve ennes sâate âtiyetün lâ raybe fîhâ ve ennelâhe yeb’asü men fil kubûr. Allâhümme innî eûzü bike min şerri ve minşerriş şeytânir racîm. Ve minşerri külli dâbbetin ente âhızün bi nâsiyetihâ inne rabbî alâ sırâtın müstekıym. Fe in tevellev fe kul hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbil arşil azıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhımin. Âmentü billâhi ve dehaltü fî kenfillâhi ve tehassantü bi kitâbillâhi ve âyâtillâhi vestecertü bi rasulillâhi muhammedin sallellâhü aleyhi vesellem ebni abdillâh. Allâhü ekber allâhü ekber allâhü ekber mimmâ ehâfü ahzeru eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ haleka bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil erdı ve lâ fis semâi ve hüves semiy’ul alîm. Hasbiyellâhü ve nı’mel vekil. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Bismilâhi alâ nefsî dînî ve ehlî mâlî ve ıyâlî ve ashâbî ve alâ külli şey’in a’tânîhi rabbî ennellâhe hâfızul kâfî bismillâhi bâbünâ tebâreke hıytânünâ yâsîn sakfünâ vallâhü min verâihim mühıyt. Bel hüve kur’ânün mecîdün fî levhın mahfûz. Sitrul arşi mesbûlün aleynâ mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâhi lâ nahşâ min ehadin bi elfi bi elfi kul hüvellâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Allâhümmahfaznî fî leyli ve nehârî ve za’nî ve esğârî ve harakâtî ve sekenâtî ve zihâbî ve iyâbî ve hudûrî ve ğıyâbî min külli sûin ve belâin ve hemmin ve ğammin ve nekedin ve ramedin ve veceın ve sudâın ve elemin ve samemin ve âfetin ve âhetin ve fitnetin ve musıybetin ve adüvvin ve hâsidin ve mâkirin ve sâhırin ve târikın ve mârikın ve hârikın ve hâinin ve sârikın ve hâkimin ve zâlimin ve kâdın ve sültânin vahrusnî ve neccinî ve min cemiy’ış şeyâtıyni vel cinni vel insi vel akrabi ved debîbi vel hevâmi vat tayri vel vahşi yâ bâriül enâmi yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel celâli vel ikrâm. Feseyekfîkehümüllâhü ve hüves semiy’ul alîm. Selâmün alâ nûhın fil âlemîn. İnnâ kezâlike neczil muhsinîn. Ve selâmün alel enbiyâi vel mürselin. Kef hâ yâ ayn sâd. Hâ mîm ayn sîn kâf. Kifâyeten ve hımâyeten ve hıfzan lenâ ve vikâyeh. Allâhümmestecib düâî ve lâ tühayyib racâî yâ kerîmü ente bi hâlî alîm. Allâhümme yessir lî ümûri veşrah lî sadrî vağfir lî zenbî vestür uyûbî verham şeybetî ve tahhir kalbî ve tekabbel amelî ve salâtî vakdı hâcetî ve bellığnî müşâhedetel ka’beti vel beytil harâmi vez zemzeme vel mekâmi ve ru’yeti seyyidinâ ve kurrati uyûninâ muhammedin aleyhi efdalüs salâti ves selâm. Ve cüd bi rahmetike aleyye ve alâ vâlideyye ve zürriyyetî ve ehlî ve ekâribî vel müslimîne ve edhılnâ bi rahmetike cenneten naıym. Yâ rabbî entel kerîmü ve fîke ahsentü zannî fe lâ tühayyib racâî âfinî va’fü annî ğafûru yâ rahıymü bi rahmetike yâ erhamer râhımîn. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve mevlânâ ve habîbinâ ve nûri ebsârinâ ve kurrati uyûninâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve selleme teslîmen kesîran vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
Daha yeni Daha eski