Ana içeriğe atla

Hizbül Kifaye – İmam Hasan Şazeli

Hizbül Kifaye, İmam Ebül Hasan Şazeli Hazretleri’nin te’lif buyurmuş olduğu hizb-i şerif’tir. Son derece kıymetli, tesirli ve etkisi çok çabuk görülen nâdide bir hizib’dir. Yazıp üzerinde taşıyan veya her gün en azından bir kere olsun okuyan her türlü fenalıktan, fakirlikten, sıkıntıdan, kaygı ve üzüntüden, hastalıklardan, zülüm görmekten, nazardan, hasetten, zararlı ve zehirli mahlukların saldırılarından korunur.
Allâhü te’âlâ, okuyanı hacca gitmeyi ve Rasülüllâh (s.a.v) efendimizi ziyaret etmesini nasip eder. İnsanlar arasında daima izzet ve şerefle yaşamayı nasip eder.
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahıym. Hüvellâhü lâ ilâhe illâ hüvel melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir. Sübhanellâhi ammâ yüşrikûn. Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül hüsnâ. Yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel erdı ve hüvel azîzül hakîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve ve alellâhi fel yetevekkelil mü’minûn. Rabbül meşrikı vel mağribi lâ ilâhe illâ hüve fettehızhü vekîlâ. Ente rabbî lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arşil azıym. Mâ şâellâhü kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekün. A’lemü ennellâhe alâ külli şey’in kadîrun ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ılmâ. Ve ennes sâate âtiyetün lâ raybe fîhâ ve ennelâhe yeb’asü men fil kubûr. Allâhümme innî eûzü bike min şerri ve minşerriş şeytânir racîm. Ve minşerri külli dâbbetin ente âhızün bi nâsiyetihâ inne rabbî alâ sırâtın müstekıym. Fe in tevellev fe kul hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbil arşil azıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhımin. Âmentü billâhi ve dehaltü fî kenfillâhi ve tehassantü bi kitâbillâhi ve âyâtillâhi vestecertü bi rasulillâhi muhammedin sallellâhü aleyhi vesellem ebni abdillâh. Allâhü ekber allâhü ekber allâhü ekber mimmâ ehâfü ahzeru eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ haleka bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil erdı ve lâ fis semâi ve hüves semiy’ul alîm. Hasbiyellâhü ve nı’mel vekil. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Bismilâhi alâ nefsî dînî ve ehlî mâlî ve ıyâlî ve ashâbî ve alâ külli şey’in a’tânîhi rabbî ennellâhe hâfızul kâfî bismillâhi bâbünâ tebâreke hıytânünâ yâsîn sakfünâ vallâhü min verâihim mühıyt. Bel hüve kur’ânün mecîdün fî levhın mahfûz. Sitrul arşi mesbûlün aleynâ mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâhi lâ nahşâ min ehadin bi elfi bi elfi kul hüvellâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Allâhümmahfaznî fî leyli ve nehârî ve za’nî ve esğârî ve harakâtî ve sekenâtî ve zihâbî ve iyâbî ve hudûrî ve ğıyâbî min külli sûin ve belâin ve hemmin ve ğammin ve nekedin ve ramedin ve veceın ve sudâın ve elemin ve samemin ve âfetin ve âhetin ve fitnetin ve musıybetin ve adüvvin ve hâsidin ve mâkirin ve sâhırin ve târikın ve mârikın ve hârikın ve hâinin ve sârikın ve hâkimin ve zâlimin ve kâdın ve sültânin vahrusnî ve neccinî ve min cemiy’ış şeyâtıyni vel cinni vel insi vel akrabi ved debîbi vel hevâmi vat tayri vel vahşi yâ bâriül enâmi yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel celâli vel ikrâm. Feseyekfîkehümüllâhü ve hüves semiy’ul alîm. Selâmün alâ nûhın fil âlemîn. İnnâ kezâlike neczil muhsinîn. Ve selâmün alel enbiyâi vel mürselin. Kef hâ yâ ayn sâd. Hâ mîm ayn sîn kâf. Kifâyeten ve hımâyeten ve hıfzan lenâ ve vikâyeh. Allâhümmestecib düâî ve lâ tühayyib racâî yâ kerîmü ente bi hâlî alîm. Allâhümme yessir lî ümûri veşrah lî sadrî vağfir lî zenbî vestür uyûbî verham şeybetî ve tahhir kalbî ve tekabbel amelî ve salâtî vakdı hâcetî ve bellığnî müşâhedetel ka’beti vel beytil harâmi vez zemzeme vel mekâmi ve ru’yeti seyyidinâ ve kurrati uyûninâ muhammedin aleyhi efdalüs salâti ves selâm. Ve cüd bi rahmetike aleyye ve alâ vâlideyye ve zürriyyetî ve ehlî ve ekâribî vel müslimîne ve edhılnâ bi rahmetike cenneten naıym. Yâ rabbî entel kerîmü ve fîke ahsentü zannî fe lâ tühayyib racâî âfinî va’fü annî ğafûru yâ rahıymü bi rahmetike yâ erhamer râhımîn. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve mevlânâ ve habîbinâ ve nûri ebsârinâ ve kurrati uyûninâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve selleme teslîmen kesîran vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

Salavatı Nurul Envar - Işıkların Işığı

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ ALLAH'ümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tiryagıl ağyar ve miftahi babil nesar Seyyidina muhammedinil muhtar ve alihil athar ve ashabihil ahyar Adede niamillahi ve ifdalih ALLAH’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun. 1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah 2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah 3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah Şeyh Ahmet El Bedevi tarafından Düzenli olarak okunduğunda ona ilmin kapılar

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam