Amellerin Kabul Olması İçin Şartlar Nelerdir?

Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları
vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir.
1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden
birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS
buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe.
2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan
bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri
dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu
ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz,
devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır.
3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve
kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye
söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda
gizlilikle yardım isteyiniz.
4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek
gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak,
halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir.
5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek
gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler.
6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve
kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır.
7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin
arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur.
8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi
tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma
ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır.
9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak
lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı
gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır.
10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya
kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve
matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi
engellenmelidir
11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin
almak gerekir.
12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi
vaktinde yapmak gerekir.
Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak,
tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur.
Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib
ameller Utaride mensuptur.
Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur.
Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi
ameller Şemse mensuptur.
Tefrik, düşmanlık ve buğz, hastalandırma, harab etme, kah ve helak gibi ameller
Merihe mensuptur.
Hüsnü kabul, maşiyeti ıslah ve tanzim, şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye
mensuptur.
Tefrik tahrip, nefret, şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur.
Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak
lazımdır. Bu ilmin uleması, gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir.
Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için
gereklidir.
Bu cetveli kullanma usulü; yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu
bulunur, içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak, o vakit girdiğinde
ameliye uygulanır. Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir,
bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın
okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür, çıkan dakikaya göre saatler bulunur.
13- Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir.
14- Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır.
15- Soğan, sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir.
16- Taş, maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir.
17- Buhur; her amelin kendine has bir buhuru vardır. Ancak doğru buhurla ameliye
gerçekleşir. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir. Ulemadan bazısı, yapılan ameliye hangi
yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir. Her yıldızın bir celb bir de
def’ buhuru vardır. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir.
Bazıları, hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz, taze olması
şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir.
18- Elbisenin, bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. Kaleme, mürekkebine,
madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir.
19- Kıbleye karşı oturmak.
20- Yazılanı aslına göre tertib etmek; bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi
veya harfin önde ve ilerde olmaması, olduğu üzre aslına uygun olması gerekir. Yazılan
vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması, yanlış olmamasına dikkat edilmesi
lazımdır. Esma, vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması
gerekir.
21- Yapılan her amelde, o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır.
22- Vefklerdeki rakamların, kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir
23- Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması,
vefklerin boyutlarının birbirine eşit, düzgün olması gerekir. Birinin diğerinde büyük ya
da küçük olmamasına, eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir.
Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. Ne kadar
düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur.
24- Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. Peygambere SAS salatu selam
okumak gerekir. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez.
25- İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir. İstiharenin
yapılışı şöyledir; iki rekat namaz kılınır. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi,
aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur. Selamdan sonra üç ve yedi defa
aşağıdaki dua okunur. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. Eğer inşirah ve ferahlık gelirse
o ameliye yapılır. Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz, vaz geçilir. İstihare
yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı, Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül
edilmelidir. Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir.
Dua:
اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة
امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى
عنه انك على كل شئ قدير
26- yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir.
Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar; kameri ayın
3, 5, 13, 16, 21, 24 ve 25’inci günleridir.
27- Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda, şerre ait ameller sönük ve
ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır. Allah, başarı
ve doğruya ulaştırsın, dönüş O’nadır.
dua

Kenz-ül Zeheb

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski