Ana içeriğe atla

Amellerin Kabul Olması İçin Şartlar Nelerdir?

Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları
vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir.
1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden
birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS
buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe.
2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan
bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri
dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu
ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz,
devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır.
3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve
kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye
söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda
gizlilikle yardım isteyiniz.
4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek
gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak,
halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir.
5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek
gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler.
6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve
kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır.
7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin
arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur.
8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi
tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma
ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır.
9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak
lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı
gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır.
10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya
kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve
matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi
engellenmelidir
11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin
almak gerekir.
12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi
vaktinde yapmak gerekir.
Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak,
tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur.
Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib
ameller Utaride mensuptur.
Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur.
Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi
ameller Şemse mensuptur.
Tefrik, düşmanlık ve buğz, hastalandırma, harab etme, kah ve helak gibi ameller
Merihe mensuptur.
Hüsnü kabul, maşiyeti ıslah ve tanzim, şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye
mensuptur.
Tefrik tahrip, nefret, şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur.
Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak
lazımdır. Bu ilmin uleması, gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir.
Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için
gereklidir.
Bu cetveli kullanma usulü; yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu
bulunur, içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak, o vakit girdiğinde
ameliye uygulanır. Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir,
bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın
okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür, çıkan dakikaya göre saatler bulunur.
13- Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir.
14- Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır.
15- Soğan, sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir.
16- Taş, maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir.
17- Buhur; her amelin kendine has bir buhuru vardır. Ancak doğru buhurla ameliye
gerçekleşir. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir. Ulemadan bazısı, yapılan ameliye hangi
yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir. Her yıldızın bir celb bir de
def’ buhuru vardır. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir.
Bazıları, hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz, taze olması
şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir.
18- Elbisenin, bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. Kaleme, mürekkebine,
madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir.
19- Kıbleye karşı oturmak.
20- Yazılanı aslına göre tertib etmek; bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi
veya harfin önde ve ilerde olmaması, olduğu üzre aslına uygun olması gerekir. Yazılan
vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması, yanlış olmamasına dikkat edilmesi
lazımdır. Esma, vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması
gerekir.
21- Yapılan her amelde, o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır.
22- Vefklerdeki rakamların, kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir
23- Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması,
vefklerin boyutlarının birbirine eşit, düzgün olması gerekir. Birinin diğerinde büyük ya
da küçük olmamasına, eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir.
Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. Ne kadar
düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur.
24- Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. Peygambere SAS salatu selam
okumak gerekir. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez.
25- İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir. İstiharenin
yapılışı şöyledir; iki rekat namaz kılınır. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi,
aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur. Selamdan sonra üç ve yedi defa
aşağıdaki dua okunur. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. Eğer inşirah ve ferahlık gelirse
o ameliye yapılır. Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz, vaz geçilir. İstihare
yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı, Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül
edilmelidir. Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir.
Dua:
اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة
امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى
عنه انك على كل شئ قدير
26- yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir.
Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar; kameri ayın
3, 5, 13, 16, 21, 24 ve 25’inci günleridir.
27- Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda, şerre ait ameller sönük ve
ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır. Allah, başarı
ve doğruya ulaştırsın, dönüş O’nadır.

Kenz-ül Zeheb

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

Salavatı Nurul Envar - Işıkların Işığı

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ ALLAH'ümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tiryagıl ağyar ve miftahi babil nesar Seyyidina muhammedinil muhtar ve alihil athar ve ashabihil ahyar Adede niamillahi ve ifdalih ALLAH’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun. 1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah 2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah 3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah Şeyh Ahmet El Bedevi tarafından Düzenli olarak okunduğunda ona ilmin kapılar

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam