Salavatı Kübra - Büyük Salavatlar

ÜÇ ÇEŞİT SALAVATI KÜBRA VARDIR.
1-SalavatıBedevi Kübra (Büyük Derviş)
DelailülHayratın yazılmasına vesilen olan bu salavatı Muhammed Süleyman Cezuliyazmıştır.
2-SalavatıKübra (Büyük Salavat) Cebrail a.s Efendimiz s.a.v e getirmiştri.Allah'ın enbüyük hediyesidir. Arifan yayınlarında En büyük salatü selamlar kitabında yeralmaktadır.
3-EsSalat'ul Kübra (En Büyük Salavat) 33 salavat ve 25 Kuran-ı Kerim ayetindenoluşur. ŞeyhAbdülkadir Geylani Hz.Irak Bağdatda yazmıştır.
1- SALAVAT-I BEDEVÎ KÜBRA (BÜYÜK DERVİŞ)
ٮٮ﮵ملاعلاٮ﮳رهللدمحلا و ارٮ﮵ثک امٮ﮵لستملس و ,ٮٮ﮵ن﮲ڡا ٮم ٮعٮ﮳ت موی ٮ﮵لا ,ةٮ﮵ٮ﮵حا و ٮما وٮ﮴ڡزرو ,ٮ﮴ڡلحامددعهٮ﮳حص و هلآ ﮲ ﮴ ﮲ ﮶﮲ ﮴ ﮴ ﮴ ﮲
ٮ﮵لعوهٮ﮵لع کراب وملس و لصو ,هٮ﮵لاو هنم مهف ,هٮ﮵اول ٮحت ٮوٮ﮵ٮ﮳نلاٮ﮳حردٮا ٮم ,ةٮ﮵لعلا ةٮ﮳ترلاو ,ةٮ﮵نسلا ة﮳حهٮ﮳لاو ,ةٮ﮵لصالا ﮴﮲﮴﮲﮲
ةضٮ﮳﮴ڡلا ٮ﮳حاص ,ةٮ﮵ٮ﮵ا﮲ڡطصلا مولعلاٮٮ﮵ازخ و ,ةٮ﮵ناٮ﮳رلا رارسالا ٮدعمو ,ةٮ﮵نامس﮳حلا هروصلا﮲ڡرشاو ,ةٮ﮵ناسن الا ةڡ﮴ٮ﮵لحلالض﮲ڡا و ﮲﮲﮲
,ةٮ﮵نامحرلا ةضٮ﮳﮴ڡلا ةعملو ,هٮ﮵ناروٮ﮲لا لصالا ةر﮳حشدمحم اٮ﮲الوم و اٮ﮲دٮ﮵سٮ﮵لعكراٮ﮳و ملسو لص مهلا
Allahümmesalli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedʼin şeceretil aslin nuraniyyeti velemʼâtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefissuveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmilıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetisseniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi vesalli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte veemette ve ahyeyte ilâ yevmin tebʼasu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi vealeyhim tesliymen kesiyra.
dua

Anlamı:
Allâh'ım!Nûrânî aslın şeceresi, Rahmâniyet kabzasının parlaması, insan mahlukatınınefdali, cismanî sûretlerin en şereflisi, ilâhî sırların menbaı, seçilmiş-arı(ıstıfa) ilimlerin hazineleri; asli kabza, Alîy rütbe, yüce güzellik sahibiEfendimiz, Mevlâmız Muhammed'e salât eyle; ki tüm Nebiler O'nun sancağınınaltında derecelenmiştir, onlar O'ndandır O'nadır... Ve O'na, O'nun Âl-una veashabına yaratıp rızıklandırdıkl arının, öldürüp dirilttiklerinin adedince,fâni ettiklerini bâ'settiğin güne kadar salât ve selâm eyle... Ve yine O'na vediğerlerine salât ve teslimi kesir (hakkıyla, daimî selâmet) olarak selâmeyle...

Fazileti
Busalavatı beş vakit namazın arkasından 3 defa mutlaka okuyun.Yatmadan önce 7defa okunur.Kalp gözü açılır.ve manevi sırlara erişir.
Sekizyüz bin Delâil'ül Hayrat okumuş sevabı ve nimeti alır.Günlük 100 defaokunduğunda Allah tarafından rızık ve kolay sevet elde eder.
Busalavatı bedeviyi okuyan Delâilül Hayratı 800.000 defa okumaya eşdeğer nimetalır.


 Busalavatı şerifi temiz bir kalp ile günde 100 defa okursa Allah sana kolayservet verir ve rızıklandırır.
Busalavat farz namazlarından sonra 3 defa okunursa kişi büyüden ve bütünkötülüklerden korunur.Ruhsal durumu güçlenir.
Busalavatı şerife yatmadan önce 7 defa merak etdiğin şeyleri rüyandagörürsün.kötü rüya görmezsin.
Busalavatı farz namazların arkasından 3 defa okumayı alışkanlık haline getir. sabah-akşam10 defa okunur.
Salavat-ıBedevi Kübra'nın Fazileti
Ev,mülk,araba almak için günde 21 defa okunur.
Düşmaniçin günde 100 defa
Muhabbbetve sevgi için günde 45 defa okunur.
sihir,büyüve cin saldırılarına karşı günde 3-5-7 defa okunur.
Mağrifetve kurtuluş için günde 70 defa okunur.
Kıyametgününde yüzü dolunay gibi parlar.
Doğumkolaylığı,manevi güç,rahat yaşam, rızık ,servet ve bereket için günde 100 defaokunur.
Perşembegünü kuşluk vakti Duha (kuşluk) namazından sonra 3 defa okursa dileği duasıkabul olur.
Hastalıklar,kalpsıkıntısı, panik atak ve tedavi için okunur.
Borçlardankurtulmak için sabah namazından sonra 100 defa okunur.
Dilekleriçin salavatı bedevî kübrayı okuyup sonra ev,cami,okula yada muhtaç fakirkimselere kuru fasulye çorbası dağıtırsan ne dileğin varsa kabul olur.
Kaynaklar
1-MevlanaHişam Kabbani 2-Elitisam
Salavat-ıBedevi Kübra Mührü Aşk-ıHafzz"
2- SALAVATI KÜBRA (BÜYÜK SALAVAT)
Euzübillahimineşşeytanirracimbismillahirrahmanirrahim Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn

Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muʼalla
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefiʼa yevmil mahşer

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş)
 Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Miʼrac
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Naʼleyn
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemelenbiyai vel mürseliyn
Elfuelfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.
Sübhanerabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahirabbil alemiyn.
Salavatı (Kübra) Anlamı:
Euzubillahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
“EyMürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
Ey Nebî(peygamber)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun.
EySıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Rukû‘Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey SecdeEdenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyKa‘deye Oturanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun.
EyKıyamda Duranların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun.
Ey NamazKılanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyZikredenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyŞâhitlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyEvvelkilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EySonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllahʼın Rasûlü! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllahʼın Nebîsi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllâhʼın Habîbi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyAllâhʼın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Birmilyon salât vebirmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyAllâhʼa (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâmsenin üzerine olsun. EyAllâhʼın Mahlûkatının En Hayırlısı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun. EyAllâhʼın Rasüllerinin Sonuncusu! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)

EyEnbiyânın Sultânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyEsfiyânın Burhânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMustafâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMu‘allâ (son derece üstün kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâmsenin üzerine olsun.
EyMüctebâ (seçkin kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun.
EyMüzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâmsenin üzerine olsun.
Ey Mekkî(Mekkeli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMedenî (Medîneli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Arabî(Arab kavmine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyKuraşî (Kureyş kabilesine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyHâşimî (Hâşim oğullarına mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun.
EyEbtahî (Mekkeʼde bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyZemzemi (Zemzemle büyüyen)!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyTihâmî (Mekkeʼnin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir- milyon salâtve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ümmî(Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Birmilyon salâtve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyÂdemoğullarının Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun. EyAhmed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMuhammed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâhâ!Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyYâsîn! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMüddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)!Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyKevser ırmağının sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerineolsun. EyMahşer gününün Şefaatçisi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâcsahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyMi‘râc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyÖncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm seninüzerine olsun. EyMuhsin (Allâh-u Te‘âlâʼyı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyKevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
EyNa‘leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)

EyEfendim!
EyAllahʼın Rasûlü!
EyNebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!
Ey cezâgününde (şefaat makamına erdirilen) Allahʼın Peygamberi!
Birmilyonsalât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
İzzet sahibiRabbini, onların vasfettikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nitelemelerinden)tenzih ederim.
Gönderilenpeygamberlerin tümüne selâm olsun.
Bütünhamdler de âlemlerin Rabbi olan Allahʼa olsun...
Elhamdulillah..Elhamdülillah....
SalavatıKübra Hz.Muhammed (s.a.v) e Cebrail aracılığı ile gelmiştir.Allah'ın birhediyesidir.Bu salavatın bir ismide gökyüzüdür.
Salavatıkübranın okuyucular için faydaları ve fazileti çoktur.Bu salavatda bilgelik vebüyük nimet vardır.
ŞeyhMuhyiddin Abdülkadir Geylani Hz.ve İmam Şeyh Bağdadi Cüneyt tarafından Faydaları
1-Beklenmedikrızık ve servet geçim kolaylığı
2-Temelihtiyaç,aile içinde barış huzur ve sevgi elde etmek için
3-Allah'tanbir hediye alacaksın gözlerin görmediği kulakların duymadığı kalbinhissetdiği
4-Sorunlarıçözmek,Derece ve rütbe için
5-En azgece-gündüz 1 defa oku düzenli olarak okuyan herkes mükafatını fazlasıylaalır.yeterli rızık (giyecek ve yiyecek)
Aileiçinde huzur
6-Hem budünyada hemde ahiretde Allah onu her zaman korur.
7-Allahhac ve umre nasip eder.
8-Tümiçtenlikle temiz bir kalp ve samimiyetle salavatı kübrayı okumak gerekir. 9-Salavatıkübra okuyan 600.000 değerinde nimet ve sevab alır. 10-Yüksekzafer için salavatı kübra okunur.
Salavatı Kübra Ve Faziletleri
SalavatıKübrayı hergün sabah ve yatsıdan sonra 1 defa okuyun
1.Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar.ve Kıyamet gününün şiddetindenkorunur.
2.Ömründeüç kez okuyana Allahu teâla Tevat'ı,İncil'i Zebur'u ve Furkan'ı okuyan kimseninsevabı verilir.
3-Nesnelere45 veya 100 defa okunduğunda hazine olur. 4-Düşmanve zalim için 100 defa okunur.

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)

5-Evalmak ve eşyaları yenilemek için günde 21 defa okunur.
6-Ruhsalve fiziksel güç için 100 defa okunur
7-Zihin,kalpgözü,hafıza güçlenmesi için okunur.
8-Hayvanlarındilini anlamak için salavatı kübra 45 defa okunur yalnız 41 gün oruç tutmakgerekir.
9-Ev,camive ya okul yaptırmak için hacca gitmek için 3 yıl bırakmadan Her Cuma gecesisalavatı kübrayı oku (abdestli olarak)
10-Perşembegünü kuşluk vakti namaz kıldıktan sonra salavatı kübrayı oku beklenmedik yerdenrızık gelir.Duaların kabul olur.
11-SalavatıKübrayı hergün 3-5 veya 7 defa okursan hiçbir büyücü seninle uğraşamaz cinlersaldıramaz,büyü ve sihir geçmez.Bütün tehlikelerden korunursun.
Allah'ınizniyle sana kimse zarar veremez,incitemez.
12-ÖzellikleFatiha okumalarında salavatı kübrayı peşinden 11 defa oku çok etkilidir. 13-Muhabbet,sevgi ve sevdiğine kavuşmak için salavatı kübra 11 veya 45 defa okunur. 14-Hastalarıntedavisi için,İşlerin kolaylaşması için salavatı kübra oku
14-Kolayservet,rızık için salavatı kübra oku
15-Kalpgözünün açılması için,1000 defa Yâ latif esmasını oku sonra salavatı kübrayı 3defa oku 16-Salavatıkübra okuyanın maneviyatı güçlü olur.
17-Borçlardanve maddi sıkıntılardan kurtulmak için salavatı kübra sabah namazından sonraokunur. 18-Salavatıkübrayı okuyan Allah'tan mağfiret ve kurtuluş istesin.
19-Kimbu salavatı okursa Allahu teâla ondan yetmişbin çeşit belayı def eder. 20-Günahlarıbağışlanır.
DİLEKLER İÇİN SALAVATI KÜBRA
1-İlkönce istiğfar yap 11 defa ve ya 100 Estağfirullah el azim,sonra Fatiha Tavassulyap.sonra
2-SalavatıKübra (17,21,33,63,100,111) defa okunur.en son
3-"Ya Allah Ya Latif Ya Allah Ya Rezzak" ihlas,felak,nas,kevser ve fatiha okuduanı et. FatihaTavassul
1-PeygamberMuhammed s.a.v Fatiha
2-DörtHalife Fatiha 3-Hızıra.s Fatiha
4-ŞeyhAbdülkadirGeylani Fatiha 5-ŞeyhCüneyd Bağdadi Fatiha

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)

6-MuhyiddinErbil Veliyullah Fatiha 7-Mevlanaİmrani Abdullah Fatiha
8-AbdulRezzak Fatiha
9-ve ilahadreti name-i peygamber icazah Fatiha
kaynaklar:
1-FaziletliSalavat Okuma 2-nasha'ihul'ibad
3-salavatıkübra hikmetli salavat ******************************************
3- ES-SALAVATIKÜBRA DUASI (EN BÜYÜK SALAVAT)
Kuran-ı Kerimin 25 ayetleri arasında 33 salavatmanevi bir mozaik serpiştirimiş salavatdır.El Hac İsmail ibn Es Seyyid MuhammedEl Kadiri Seid tarafından derlenmiştir. ( el füyuzat ı rabbaniyye)
Bismillahirrahmanirrahim
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz aleyhimâ anittum harîsun aleykum bil muʼminîne raûfun rahîm.(9 / TEVBE - 128 )A'büdu'llahe rabbi ve lâ üşrike bihi şey'en Allahümme inni ed'ûke bismikelhüsna külliha La ilahe İla ente Sübhaneke en tusalliye alâ muhammedin ve alâmuhammedin Kema sallayte 'ala İbrahime ve' ala ali Ibrahim inneke hamidünmecid. Allahümme Salli 'ala Muhammedi-nin-Nebiyi'l ümmiyyi Ve 'ala alihi vesahbihi ve sellim teslima Ve sallallahü 'ala ve Muhammed-in' ala aliMuhammed-in Salaten mâ hüve ehlüha Allahümme Ya Rabbi Muhammed- ve aliMuhammed-in salli alâ Muhammedin ve alâ ali muhammedin ve eczi muhammedensallallahü aleyhi ve selleme mâ hüve ehlühü Allahümme rabbis-semavatis seb'i veRabbe'l 'arşil azim.rabbenâ ve rabbe küllü şey'in ve münzilet tevrâti velincili vez zeburi vel Kur'anil azim. Allahümme entel evvelü feleyse kablekeşey'ün Ve entel âhirü feleyse ba'deke şey'ün Ve entez zahirü feleyse fevkakeşey'ün Ve entel bâtınü feleyse dûneke şey'ün felekel hamdü Lâ ilahe İlla enteSübhaneke İnni küntü minez zalimin Mâşâallahü kane ve mâ lem yeşa lem yekün lâkuvvete İlla billah. Allahümme Salli 'ala Muhammed-in' abdike ve Nebiyyike veResulike Salaten MübâreketenTayyibeten kemâ emerte en nusalliye aleyhi veselleme teslima Da'vâhum fîhâ subhânekellâhumme ve tehiyyetuhum fîhâ selâmun,ve âhıru da'vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîn (10 / YÛNUS - 10 ) Yâ sîn.Velkurʼânil hakîm.İnneke leminel murselîn.Alâ sırâtın mustekîm.(36 / YÂSÎN 1-4) Lekad mennallâhu alel muʼminîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlûaleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), vein kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin). (3 / ÂLİ İMRÂN - 164 ) Ve izehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekumresûlun musaddikun limâ meakum le tuʼminunne bihî ve le tensurunnehu, kâle eakrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakummineş şâhidîn.(3 / ÂLİ İMRÂN - 81) Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.(21/ ENBİYÂ - 107) Allahümme salli ve sellim 'ala' abdike ve nebiyyike ve resûlikeseyyidina ve nebiyyinâ Muhammed ellezine yettebiûner resûlennebiyyel-ümmiyellezi ver-râsûlil-arabiyyi ve alâ alihi ve eshâbihi ve ezvacihive zürriyetihi ve ehli beytihi Salaten tekûnü leke rıdan ve lehü veli hakkihieda. Ve âtihil -vesilete ve'l fazilete Veş-şerefe ved-derecetelaliyeter-refi'âte Veb'ashül makâmel

Salavatı Bedevi Kübra (Büyük Derviş) - Salavatı Kübra (Büyük Salavat)- Es Salat'ul Kü9b.0r6a.(2E0n18Bü1y2üC5k0Salavat)
mahmûdellezi ve adtehü yâ erhamer rahimin.Allahümme innâ netevesselü bike ve nes'elüke ve neteveccehü ileyke bi kitâbikel-azizi ve nebiyyikel kerimi seyyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem.Ve bi şerefihil-mecidi Ve ebeveyhi ibrâhime ve ismaile Ve bi sâhibeyhi EbiBekrin ve Umera ve zinnûreyn usmâne ve âlihi fâtımete ve aliyyin ve veledeyhimael-Haseni vel Hüseyni ve ammeyhi hamzete vel abbase ve zevceteyhi hadicete veÂişete.
kaynak Delâil-i Abdulkadir Geylani salavat-ıkübra tercüme ve şehri
Fazileti
-Kim bu Es-Salavatı Kübra duasını okursa Allahüzerinden 72 bin çeşit bela ve musibeti alır. -Hasta ise şifa bulur. Onu kıyamet günüşiddetinden kurtarır.
-Çok büyük rızık ve nimet alır.
-Duası kabul olur.
-Günahları bağışlanır.
-Dileği gerçekleşir.
-Hacet için Cuma gecesi niyetlenip okunur.y

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski