Ana içeriğe atla

72 Büyük Günah

Günâh-ı Kebâir Hakkında:
ve Dahi, Günâh-ı Kebâirin, Yani Büyük Günâhların Nev’i Pek Çoktur. Bu Mahalde, Yetmiş İkisi Beyân Olunmuştur:
01. Haksız Yere Adam Öldürmek.
02. Zina Etmek.
03. Livata Etmek (Her Dinde Harâmdır).
04. Şarap ve Her Türlü Alkollü İçkileri İçmek.
05. Hırsızlık Etmek.
06. Keyif İçin, Uyuşturucu Madde Yemek, İçmek.
07. Başkasının Malını Cebren Almak, Yani Gasp Etmek.
08. Yalan Yere Şehâdet Etmek.
09. Ramazân Orucunu Özürsüz, Müslümanların Önünde Yemek.
10. Ribâ, Yani Faiz ile Mal, Para Almak, Vermek.
11. Çok Yemin Etmek.
12. Vâlideynine Âsi Olmak, Karşı Gelmek.
13. Mahrem ve Sâlih Akrabaya Sılâ-i Rahmi Terk Etmek.
14. Muhârebede, Harbi Terk Edip Düşmandan Kaçmak.
15. Rızâsı Olmadan Yetimin Malını Yemek. (Se’âdet-i Ebediyye’nin 1029. Sahifesinde Diyor ki: Yetimin Vasîsinin, Bunun Malından Yemesi ve Kullanması Câizdir. Başkasına Yedirmesi ve Fıtrasını Vermesi ve Kurbanını Kestirmesi Câiz Değildir!)
16. Terâzîsini ve Ölçeğini, Hak Üzere Kullanmamak.
17. Namazı Vaktinden Önce ve Sonra Kılmak.
18. Mü’min Kardeşinin Gönlünü Kırmak.
19. Rasülullah’ın (s.a.v.) Söylemediği Sözü Söylemek ve Ona İsnâd Etmek.
20. Rüşvet Almak.
21. Hak Şehâdetten Kaçınmak.
22. Malının Zekâtını ve Uşrunu Vermemek.
23. Gücü Yeten Kimse, Münkeri, Günâh İşleyeni Görünce, Men’ Etmemek.
24. Canlı Hayvanı Ateşte Yakmak.
25. Kur’ân-ı Azîm-üş-şân’ı Öğrendikten Sonra, Okumasını Unutmak.
26. Allahû Azîm-üş-şân’ın Rahmetinden Ümidini Kesmek.
27. Müslüman Olsun, Kâfir Olsun, İnsanlara Hıyânet Etmek.
28. Hınzır (Domuz) Eti Yemek Harâmdır.
29. Rasülullah’ın (s.a.v.) Eshâbından (Rıdvânullâhi Teâlâ Aleyhim Ecmâ’în) Herhângi Birisini Sevmemek ve Sövmek.
30. Karnı Doyduktan Sonra Yemeğe Devam Etmek Harâmdır.
31. Avretler, Erinin Döşeğinden Kaçmak.
32. Avretler, Erinden İzinsiz Ziyârete Gitmek.
33. Bir Namuslu Kadına, Fahişe Demek.
34. Nemîme, Yani Müslümanlar Arasında Söz Taşımak.
35. Avret Mahallini Başkasına Göstermek (Erkeğin Göbekle Diz Arası, Kadının Saçı, Kolu, Bacağı Avrettir.) Başkasının Avret Yerine Bakmak.
36. Ölmüş Hayvan Eti (Leş) Yemek ve Başkasına Yedirmek. Dinimizin Bildirdiğine Uymayarak Öldürülen Hayvanlar da Leş Olur.
37. Emânete Hıyânet Etmek.
38. Müslüman’ı Gıybet Etmek.
39. Hased Etmek.
40. Allahû Azîm-üş-şân’a Şirk (Ortak) Koşmak.
41. Yalan Söylemek.
42. Kibirlilik, Kendini Üstün Görmek.
43. Ölüm Hastasının Vâristen Mal Kaçırması.
44. Bahîl, Çok Hasîs Olmak.
45. Dünyâya (Harâmlara) Muhabbet Etmek.
46. Allahû Teâlâ’nın Azabından Korkmamak.
47. Harâm Olanı, Harâm İtikat Etmemek.
48. Helâl Olanı, Helâl İtikat Etmemek.
49. Falcıların Falına, Gaybten Haber Vermesine İnanmak.
50. Dininden Dönmek, Mürted Olmak.
51. Özürsüz, Başkasının Kadınına, Kızına Bakmak.
52. Avretler, Er Libâsı Giymek.
53. Erler, Avret Libâsı Giymek.
54. Harem-i Kâbe’de Günâh İşlemek.
55. Vakti Gelmeden Ezân Okumak ve Namaz Kılmak.
56. Devlet Adamlarının Emirlerine, Kanunlarına Âsi Olmak, Karşı Gelmek.
57. Ehlinin Mahrem Yerlerini, Anasının Mahrem Yerine Benzetmek.
58. Ehlinin Anasına Sövmek.
59. Birbirine Silâh ile Nişan Almak.
60. Köpeğin Artığını Yemek, İçmek.
61. Ettiği İyiliği Başa Kakmak.
62. Erkeklerin Harîr (İpek) Giymesi.
63. Câhillik Üzerinde Isrâr Etmek. (Ehl-i Sünnet İtikadını, Farzları, Harâmları ve Lüzumlu Olan Her Bilgiyi Öğrenmemek.)
64. Allahû Teâlâ’dan ve İslâmiyet’in Bildirdiği İsimlerden Başka Şey Söyleyerek Yemin Etmek.
65. İlimden Kaçmak.
66. Câhilliğin Musîbet Olduğunu Anlamamak.
67. Küçük Günâhı, Tekrar İşlemekte Isrâr Etmek.
68. Zarûrî Olmayarak, Kahkaha ile Çok Gülmek.
69. Bir Namaz Vaktini Kaçıracak Zaman Kadar Cünüp Gezmek.
70. Âdetli ve Lohusa Hâlinde, Avretine Yakın Olmak.
71. Tegannî Eylemek. Ahlâksız Şarkıları Söylemek. Müzik, Çalgı Âletleri Kullanmak.
Hindistan’ın Büyük Âlimlerinden Mirzâ Mazher-i Cân-ı Cânân Rahime-hullahü Teâlâ, ‘Kelimât-i Tayyıbât’ Kitabında, Fârisî Olarak Diyor ki: Her Çalgıyı Çalmak ve Dinlemek, Sözbirliği ile Harâmdır. Yalnız, Ney Çalmak İçin Mekrûh ve Düğünlerde Def (Davul) Çalmak İçin Mubâh Denildi. [Kur’ân-ı Kerîm’i ve Ezânı Tegannî ile Okurken, Manâ Değişir veyâ Harf Tekerrür Ederse, Harâm Olur. ‘El-fıkhu alel mezâhib’de Diyor ki: Tegannî ile Ezân Okumak Harâmdır. Bunu Dinlemek Câiz Değildir. Mevzûn Sözü Mevzûn Ses ile Okumağa ve Dinlemeğe Tegannî veyâ Simâ’ Denir.
Tegannî, Güzel, Hoşa Gidecek Sesle Okumaktır. Kur’ân-ı Kerîm’i, Ezânı, Mevlidi, İlâhîleri Tegannî ile Okumak İki Türlü Olur:
1. Sünnet Olan, Sevâp Olan Tegannî. Tecvîd İlmine Uygun Okumaktır. Böyle Tegannî, Kalplere, Rûhlara Kuvvet Vermektedir.
2. Memnû’ Olan, Harâm Olan Tegannî, Mûsikî Perdelerine, Notalarına Uyarak, Elhân ile Okumaktır. Böyle Tegannî, Harfleri, Kelimeleri Bozuyor. Manâyı Değiştiriyor. Böyle Okuyanların Nâmeleri, Nefs-i Emmâreye Hoş, Tatlı Geliyor. Nefslerine Mağlûp Kimseleri Ağlatıyor, Zıplatıyor. Manâlardan Haberleri Olmuyor. Kalpleri, Rûhları, Gafletten, Hastalıktan Kurtulamıyor.
‘Tergîb-üs-salât’ 162. Sahifede ve ‘Berîka’ Cilt 2, Sahife 1342 ve ‘Hadîka’ Cilt 2, Sahife 589’da Diyor ki: Levh, Eğlence İçin Cers, Yani Çıngırak Takılı Hayvana Binmemelidir, Mekrûhtur. Çünkü Cers, Şeytânın Mizmârıdır, Çalgısıdır. Cers Bulunan Kervâna Rahmet Melekleri Gelmez. Dine ve Ahlâka Uymayan Şiirleri Okumağa, Uygun Olanlarını da, Çalgılı, İçkili, Kadın Erkek Karışık Fısk Yerlerinde Okumağa veyâ Teypten Dinlemeğe ve Kadınların, Oğlanların Okumalarına Sözbirliği ile Harâm Denildi.] Uygun Şiirleri, Uygun Yerlerde Okumak Câiz Olur. Kalbe Rikkat Getirince, Allahû Teâlâ’nın Merhâmetine de Sebep Olur. Bâzı Âlimler, Mubâh Olan Simâ’a da Rağbet Etmemişlerdir. Bunlar, Tabiâtlarına Hoş Gelmediği, Zevk Almadıkları İçin Simâ’ı Arzu Etmişler ise de, Mubâh Olan Simâ’ı Arzu Edenleri de Red ve İnkâr Etmemişlerdir.
Kur’ân-ı Kerîm’i, Mevlidi, İlâhîleri, Salevât-ı Şerifleri Fısk Meclislerinde Hürmet ile Okumak Harâm Olur. Eğlence, Keyif İçin Okumak Küfür Olur. ‘Dürrül-meârif’ 6. Sahifede Diyor ki: Çalgı, Kadın ve Oğlan Sesi Gınâdır. Harâmdır. Böyle Olmayan Seslerle Fâideli Şiirler Okumak, Simâ’dır, Mubâhtır.
72. İntihâr Etmek, Yani Kendini Öldürmek, Başkalarını Öldürmekten Daha Büyük Günâhtır. Kabirde Cehennem Azabı Çeker. Hemen Ölmeyip Tevbe Ederse, Bütün Günâhları Affolur. Kabir Azabı Çekmez. (Terk Edilmiş Namazların Tevbelerinin Sahîh Olması İçin, Bunları Kazâ Etmek Lâzımdır. Kazâlara Balşayan, Ölünceye Kadar, Kazâ Kılmağa Niyet Etmiş Demektir. Bu Niyetine Karşılık Olarak, Bütün Kazâ Borçları Affolmaktadır. Bunun Gibi, Îmâna Gelen Bir Kâfir ve Bid’at İnanışında Olan Bir Sapık da, Küfrüne ve Bozuk İnanışlarına ve Bu Zamandaki Bozuk İşlerini Yapmamağa Niyet Etmiş Demektir. Bu Niyetine Karşılık Olarak, Bunların Hepsi Affolur.)
[İslâm Ahlâkı]

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R

Salavatı Nurul Envar - Işıkların Işığı

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ ALLAH'ümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tiryagıl ağyar ve miftahi babil nesar Seyyidina muhammedinil muhtar ve alihil athar ve ashabihil ahyar Adede niamillahi ve ifdalih ALLAH’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun. 1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah 2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah 3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah Şeyh Ahmet El Bedevi tarafından Düzenli olarak okunduğunda ona ilmin kapılar