72 Büyük Günah Nelerdir? Hakkında Bilgiler

Günâh-ı Kebâir Hakkında:
ve Dahi, Günâh-ı Kebâirin, Yani Büyük Günâhların Nev’i Pek Çoktur. Bu Mahalde, Yetmiş İkisi Beyân Olunmuştur:
01. Haksız Yere Adam Öldürmek.
02. Zina Etmek.
03. Livata Etmek (Her Dinde Harâmdır).
04. Şarap ve Her Türlü Alkollü İçkileri İçmek.
05. Hırsızlık Etmek.
06. Keyif İçin, Uyuşturucu Madde Yemek, İçmek.
07. Başkasının Malını Cebren Almak, Yani Gasp Etmek.
08. Yalan Yere Şehâdet Etmek.
09. Ramazân Orucunu Özürsüz, Müslümanların Önünde Yemek.
10. Ribâ, Yani Faiz ile Mal, Para Almak, Vermek.
11. Çok Yemin Etmek.
12. Vâlideynine Âsi Olmak, Karşı Gelmek.
13. Mahrem ve Sâlih Akrabaya Sılâ-i Rahmi Terk Etmek.
14. Muhârebede, Harbi Terk Edip Düşmandan Kaçmak.
15. Rızâsı Olmadan Yetimin Malını Yemek. (Se’âdet-i Ebediyye’nin 1029. Sahifesinde Diyor ki: Yetimin Vasîsinin, Bunun Malından Yemesi ve Kullanması Câizdir. Başkasına Yedirmesi ve Fıtrasını Vermesi ve Kurbanını Kestirmesi Câiz Değildir!)
16. Terâzîsini ve Ölçeğini, Hak Üzere Kullanmamak.
17. Namazı Vaktinden Önce ve Sonra Kılmak.
18. Mü’min Kardeşinin Gönlünü Kırmak.
19. Rasülullah’ın (s.a.v.) Söylemediği Sözü Söylemek ve Ona İsnâd Etmek.
20. Rüşvet Almak.
21. Hak Şehâdetten Kaçınmak.
22. Malının Zekâtını ve Uşrunu Vermemek.
23. Gücü Yeten Kimse, Münkeri, Günâh İşleyeni Görünce, Men’ Etmemek.
24. Canlı Hayvanı Ateşte Yakmak.
25. Kur’ân-ı Azîm-üş-şân’ı Öğrendikten Sonra, Okumasını Unutmak.
26. Allahû Azîm-üş-şân’ın Rahmetinden Ümidini Kesmek.
27. Müslüman Olsun, Kâfir Olsun, İnsanlara Hıyânet Etmek.
28. Hınzır (Domuz) Eti Yemek Harâmdır.
29. Rasülullah’ın (s.a.v.) Eshâbından (Rıdvânullâhi Teâlâ Aleyhim Ecmâ’în) Herhângi Birisini Sevmemek ve Sövmek.
30. Karnı Doyduktan Sonra Yemeğe Devam Etmek Harâmdır.
31. Avretler, Erinin Döşeğinden Kaçmak.
32. Avretler, Erinden İzinsiz Ziyârete Gitmek.
33. Bir Namuslu Kadına, Fahişe Demek.
34. Nemîme, Yani Müslümanlar Arasında Söz Taşımak.
35. Avret Mahallini Başkasına Göstermek (Erkeğin Göbekle Diz Arası, Kadının Saçı, Kolu, Bacağı Avrettir.) Başkasının Avret Yerine Bakmak.
36. Ölmüş Hayvan Eti (Leş) Yemek ve Başkasına Yedirmek. Dinimizin Bildirdiğine Uymayarak Öldürülen Hayvanlar da Leş Olur.
37. Emânete Hıyânet Etmek.
38. Müslüman’ı Gıybet Etmek.
39. Hased Etmek.
40. Allahû Azîm-üş-şân’a Şirk (Ortak) Koşmak.
41. Yalan Söylemek.
42. Kibirlilik, Kendini Üstün Görmek.
43. Ölüm Hastasının Vâristen Mal Kaçırması.
44. Bahîl, Çok Hasîs Olmak.
45. Dünyâya (Harâmlara) Muhabbet Etmek.
46. Allahû Teâlâ’nın Azabından Korkmamak.
47. Harâm Olanı, Harâm İtikat Etmemek.
48. Helâl Olanı, Helâl İtikat Etmemek.
49. Falcıların Falına, Gaybten Haber Vermesine İnanmak.
50. Dininden Dönmek, Mürted Olmak.
51. Özürsüz, Başkasının Kadınına, Kızına Bakmak.
52. Avretler, Er Libâsı Giymek.
53. Erler, Avret Libâsı Giymek.
54. Harem-i Kâbe’de Günâh İşlemek.
55. Vakti Gelmeden Ezân Okumak ve Namaz Kılmak.
56. Devlet Adamlarının Emirlerine, Kanunlarına Âsi Olmak, Karşı Gelmek.
57. Ehlinin Mahrem Yerlerini, Anasının Mahrem Yerine Benzetmek.
58. Ehlinin Anasına Sövmek.
59. Birbirine Silâh ile Nişan Almak.
60. Köpeğin Artığını Yemek, İçmek.
61. Ettiği İyiliği Başa Kakmak.
62. Erkeklerin Harîr (İpek) Giymesi.
63. Câhillik Üzerinde Isrâr Etmek. (Ehl-i Sünnet İtikadını, Farzları, Harâmları ve Lüzumlu Olan Her Bilgiyi Öğrenmemek.)
64. Allahû Teâlâ’dan ve İslâmiyet’in Bildirdiği İsimlerden Başka Şey Söyleyerek Yemin Etmek.
65. İlimden Kaçmak.
66. Câhilliğin Musîbet Olduğunu Anlamamak.
67. Küçük Günâhı, Tekrar İşlemekte Isrâr Etmek.
68. Zarûrî Olmayarak, Kahkaha ile Çok Gülmek.
69. Bir Namaz Vaktini Kaçıracak Zaman Kadar Cünüp Gezmek.
70. Âdetli ve Lohusa Hâlinde, Avretine Yakın Olmak.
71. Tegannî Eylemek. Ahlâksız Şarkıları Söylemek. Müzik, Çalgı Âletleri Kullanmak.
Hindistan’ın Büyük Âlimlerinden Mirzâ Mazher-i Cân-ı Cânân Rahime-hullahü Teâlâ, ‘Kelimât-i Tayyıbât’ Kitabında, Fârisî Olarak Diyor ki: Her Çalgıyı Çalmak ve Dinlemek, Sözbirliği ile Harâmdır. Yalnız, Ney Çalmak İçin Mekrûh ve Düğünlerde Def (Davul) Çalmak İçin Mubâh Denildi. [Kur’ân-ı Kerîm’i ve Ezânı Tegannî ile Okurken, Manâ Değişir veyâ Harf Tekerrür Ederse, Harâm Olur. ‘El-fıkhu alel mezâhib’de Diyor ki: Tegannî ile Ezân Okumak Harâmdır. Bunu Dinlemek Câiz Değildir. Mevzûn Sözü Mevzûn Ses ile Okumağa ve Dinlemeğe Tegannî veyâ Simâ’ Denir.
Tegannî, Güzel, Hoşa Gidecek Sesle Okumaktır. Kur’ân-ı Kerîm’i, Ezânı, Mevlidi, İlâhîleri Tegannî ile Okumak İki Türlü Olur:
1. Sünnet Olan, Sevâp Olan Tegannî. Tecvîd İlmine Uygun Okumaktır. Böyle Tegannî, Kalplere, Rûhlara Kuvvet Vermektedir.
2. Memnû’ Olan, Harâm Olan Tegannî, Mûsikî Perdelerine, Notalarına Uyarak, Elhân ile Okumaktır. Böyle Tegannî, Harfleri, Kelimeleri Bozuyor. Manâyı Değiştiriyor. Böyle Okuyanların Nâmeleri, Nefs-i Emmâreye Hoş, Tatlı Geliyor. Nefslerine Mağlûp Kimseleri Ağlatıyor, Zıplatıyor. Manâlardan Haberleri Olmuyor. Kalpleri, Rûhları, Gafletten, Hastalıktan Kurtulamıyor.
‘Tergîb-üs-salât’ 162. Sahifede ve ‘Berîka’ Cilt 2, Sahife 1342 ve ‘Hadîka’ Cilt 2, Sahife 589’da Diyor ki: Levh, Eğlence İçin Cers, Yani Çıngırak Takılı Hayvana Binmemelidir, Mekrûhtur. Çünkü Cers, Şeytânın Mizmârıdır, Çalgısıdır. Cers Bulunan Kervâna Rahmet Melekleri Gelmez. Dine ve Ahlâka Uymayan Şiirleri Okumağa, Uygun Olanlarını da, Çalgılı, İçkili, Kadın Erkek Karışık Fısk Yerlerinde Okumağa veyâ Teypten Dinlemeğe ve Kadınların, Oğlanların Okumalarına Sözbirliği ile Harâm Denildi.] Uygun Şiirleri, Uygun Yerlerde Okumak Câiz Olur. Kalbe Rikkat Getirince, Allahû Teâlâ’nın Merhâmetine de Sebep Olur. Bâzı Âlimler, Mubâh Olan Simâ’a da Rağbet Etmemişlerdir. Bunlar, Tabiâtlarına Hoş Gelmediği, Zevk Almadıkları İçin Simâ’ı Arzu Etmişler ise de, Mubâh Olan Simâ’ı Arzu Edenleri de Red ve İnkâr Etmemişlerdir.
Kur’ân-ı Kerîm’i, Mevlidi, İlâhîleri, Salevât-ı Şerifleri Fısk Meclislerinde Hürmet ile Okumak Harâm Olur. Eğlence, Keyif İçin Okumak Küfür Olur. ‘Dürrül-meârif’ 6. Sahifede Diyor ki: Çalgı, Kadın ve Oğlan Sesi Gınâdır. Harâmdır. Böyle Olmayan Seslerle Fâideli Şiirler Okumak, Simâ’dır, Mubâhtır.
72. İntihâr Etmek, Yani Kendini Öldürmek, Başkalarını Öldürmekten Daha Büyük Günâhtır. Kabirde Cehennem Azabı Çeker. Hemen Ölmeyip Tevbe Ederse, Bütün Günâhları Affolur. Kabir Azabı Çekmez. (Terk Edilmiş Namazların Tevbelerinin Sahîh Olması İçin, Bunları Kazâ Etmek Lâzımdır. Kazâlara Balşayan, Ölünceye Kadar, Kazâ Kılmağa Niyet Etmiş Demektir. Bu Niyetine Karşılık Olarak, Bütün Kazâ Borçları Affolmaktadır. Bunun Gibi, Îmâna Gelen Bir Kâfir ve Bid’at İnanışında Olan Bir Sapık da, Küfrüne ve Bozuk İnanışlarına ve Bu Zamandaki Bozuk İşlerini Yapmamağa Niyet Etmiş Demektir. Bu Niyetine Karşılık Olarak, Bunların Hepsi Affolur.)
[İslâm Ahlâkı]
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski