Surelerin Ebced Değerleri Kaçtır?

1. El-Fatiha: 494: değeri bu olsa da Her insana bakan tarafı vardır Ümmül kitap (Kitabın Anası ) olması hasebiyle.

2.El- Bekara:307

3. Âl-i İmran:391

4. El-Nisa:112

5. El-Maide:51

6. El-En’âm:162

7. A’raf:352

8. Enfal:162

9. Tevbe:413

10. Yunus:126

11. Hud:15

12. Yusuf:156

13. Ra’d:274

14. İbrahim:258

15. Hicr:211

16. Nahl:88

17. İsra:263

18. Kehf:105

19. Meryem:290

20. Taha:14

21. Enbiya:65

22. Hac:11

23. Mü’minun:193

24. Nur:256

25. Furkan:431

26. Şuara:572

27. Neml:120

28. Kasas:280

29. Ankebut:548

30. Rum:246

31. Lokman:221

32. Secde:72

33. Ahzab:712

34. Sebe:63

35. Fatır:290

36. Yasin:70 Bu surenin de her insana bakan tarafı vardır.

37. Saffat:652=Fe iki kere

38. Sad:90

39. Zümer:247

40. Mü’min:137

41. Fussilet:690=Sad iki kere

42. Şura:516 sondaki Ya dahil

43. Zuhruf:893

44. Duhan:655

45. Casiye:519

46. Ahkaf:190

47. Muhammed:132 =Mim iki kere

48. Fetih:488

49. Hucurat:612

50. Kaf:100

51. Zâriyat:1312

52. Tur:215

53. Necm:93

54. Kamer:340

55. Rahman:298

56. Vakıa:182

57. Hadid:26

58. Mücadele:83

59. Haşr:508

60. Mümtehine:543

61. Saf:250 =Fe iki kere

62. Cum’a:118

63. Münafikun:327

64. Teğabün:1453

65. Talak:140

66. Tahrim:658

67. Mülk:90

68. Kalem:170

69. Hakka:214= Gaf iki kere

70. Mearic:314

71. Nuh:64

72. Cin:103=Nun iki kere

73. Müzzemmil:124= Ze ve Mim iki kere

74. Müddessir:1248=Dal ve Se iki kere

75. Kıyamet:155

76. İnsan :162

77. Mürselat:731

78. Nebe:54

79. Naziat:529

80. Abese:132

81. Tekvir:636

82. İnfitar:341

83. Mutaffifin:349 Fe şedde dahil

84. İnşikak:552

85. Büruc:211

86. Tarık:310

87. A’la:111 Ya dahil

88. Ğaşiye:1316

89. Fecr:283

90. Beled:36

91. Şems:400

92. Leyl:70

93. Duha:818 Ya dahil

94. İnşirah:559

95. Tin:460

96. Alak:200

97. Kadir:304

98. Beyyine:77

99. Zilzâl :75

100. Adiyat:486

101. Kari’a:376

102. Tekasür:1121

103. Asr:360

104. Hümeze:57

105. Fil:120

106. Kureyş:610

107. Ma’un:167

108. Kevser:726

109. Kâfirun:357

110. Nasr:340

111. Tebbet:804 Be iki kere

112. İhlas:722

113. Felak:210

114. Nas:111
dua


Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski