Sabah Namazı Tesbihatı ve Faziletleri

Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.
Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmeh, ve's-salâti'l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.

Sabah Namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm

Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur.

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât. Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin yâ mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin.

Müteakiben 1 def'a

Allâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâ ehlü's-semâvâti ve ehlü'l-aradîyn, şehâdeten eşhedü en

Müteakiben 10 def'a

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir denir. Onuncusundâ en sonuna ve ileyhi'l-masîyr eklenir.

Tevbe istiğfâr duâsı okunur.

Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)
Allâhümme ecirnâ min külli nâr.
Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyeh
Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamân
Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyân
Allâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyât
Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmâreh
Allâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyeh
Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâ
Allâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbr
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-yevmi'l-kıyâmeh
Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem
Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik
Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrân
Allâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum’âti ve'l-ucubi ve'l-fâhr
Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîyn
Allâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîyn
Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîyn Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru's-sâdıkîyne fi hizmeti'l-kur’âni ve'l-imân, ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine'n-nâr (Eller yukarı çevrilir)Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr. Âllâhümme edhılne'l-cennete mea'l-ebrâr. Âllâhumme edhılne'l-cennete meâ'l-ebrâr. Allâhumme edhılnâ ve edhı'l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne fi hizmeti'l-imâni ve'l-kur’ân, el cennete meâ'l-ebrâr, salli alâ nebiyyike'l-muhtar ve âlihi'l-athâr ve ashâbihi'l-ahyâr ve sellim mâdâme'l-leylü ve'n-nehâr. Âmin, velhamdü lillâhi rabbil âlemin.

Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.

Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym

Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber.

Tesbihlerden sonra

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi'l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.

Duâdan sonra;

Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

Besmele çekilip;
İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

Müteakiben;

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn.
denir
Müteakiben;

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n-nuru's-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir.

Müteakiben Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası okunur

Bismillâhirrahmânirrahiym
Subhaneke
ya Allâh tealeyte
yâ Rahman
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Râhiym tealeyte
yâ Kerim
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Hâmid
tealeyte
yâ Hâkim
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Mecid
tealeyte
yâ Melik
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Kuddüs
tealeyte
yâ Selâm
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Mü’min
tealeyte
yâ Müheymin
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Âziz
tealeyte
yâ Cebbâr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Mütekebbir
tealeyte
yâ Hâlık
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Evvel
tealeyte
yâ Âhir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya zâhir
tealeyte
yâ Bâtın
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Bâri
tealeyte
yâ Musâvvir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Tevvâb
tealeyte
yâ Vehhâb
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Bâis
tealeyte
yâ Vâris
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Kâdim
tealeyte
yâ Mukim
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Ferd
tealeyte
yâ Vitr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Nur
tealeyte
yâ Settâr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Celil
tealeyte
yâ Cemil
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Kâhir
tealeyte
yâ Kâdir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Melik
tealeyte
yâ Muktedir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Alim
tealeyte
yâ Âllâm
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Aziym
tealeyte
yâ Gâfur
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Hâlim
tealeyte
yâ Vedud
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Şehid
tealeyte
yâ Şâhid
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Kebir
tealeyte
yâ Müteâl
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Nur
tealeyte
yâ Lâtif
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Semi'
tealeyte
yâ Kefil
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Kârib
tealeyte
yâ Bâsiyr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Hâkk
tealeyte
yâ Mübin
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Râuf
tealeyte
yâ Râhiym
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Tâhir
tealeyte
yâ Müteâhhir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Mücemmil
tealeyte
yâ Mufâddil
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Müzhır
tealeyte
yâ Mün’im
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Deyyân
tealeyte
yâ Sultân
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Hânnân
tealeyte
yâ Mennân
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Ehâd
tealeyte
yâ Sâmed
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Hâyy
tealeyte
yâ Kâyyum
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Adl
tealeyte
yâ Hâkem
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke
ya Ferd
tealeyte
yâ Kuddûs
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Eller açılır Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.
E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski