Ana içeriğe atla

Felak Suresi ve Düğüme Üfleyenler

De ki:Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığıyla ortalığa çöken gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen falcı ve büyücülerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden, karanlığı ayırıp sabahın aydınlığını çıkaran Rabba sığınırım.?
?Sığınırım de?emriyle başlayan bu Felâk suresiyle bundan sonraki Nas suresine ?Muavvizeteyn?ve İhlas suresi ile beraber üçüne ?Muavvi-zat?denilir ki , sığındırıcı sureler anlamlarına gelir.Resulullah bir rahatsızlık duyduğu zaman ve her gece yatağına yatacağı sırada bu üç sureyi okuyup ellerine üfleyerek mübarek başına mesheder ve bunu üç kere yapardı ,diye ?Sıhah?da Hz.Aişe?den rivayet olunmuştur.Muavvizeteyn?in ikisinin de beraber nazil olduğunda pek söz yoksa da, Mekkî mi Medenî mi olduğu ittifak ile tespit edilememiş, bazıları Mekkî bazıları Medenî demişlerdir.
Felâk suresi hakkında ve onun inzal sebebiyle ilgili olarak bir çok hadis rivayet edilmiştir.Felâk suresinin önemini ve Hz.Peygamber?in bu sureye verdiği önemi belirten hadislerden birkaçını burada belirtelim:
?Müslim?in Ukbe b.Âmir?den yaptığı rivayete göre Resulullah efendimiz buyurdu ki:?Baksanıza, bu gece öyle ayetler indi ki, onların bir benzeri görülmemiştir.Bunlar ?Kul euzü bi-Rabbi-l Felâk ve Kul euzü bi-Rabbi-n Nas?dır.?

?Yine Ukbe b.Âmir diyor ki:?Resulullah efendimiz her zaman arkasından Muavvizeteyn?i okumamı emretti.?
Bu sure içinde sihrin varlığı ve tesirinin vâki olduğuna dair ifadeler yer almakla birlikte surenin nüzul sebebi olarak bazı rivayetler zikir olunmuştur.F. Razi?nin nüzul sebebi olarak naklettiği rivayetler şunlardır:
a-Şöyle rivayet olunmuş:?Resulullah?a Cibril geldi, sana, dedi,cinden bir ifrit, kötü bir hile yapmak istiyor, döşeğine vardığında Muavvizeteyn surelerini oku.?
b-Gözden korunmak için okunmak üzere indirildiler, denilmiş ve Said b.Müseyyed?den şöyle rivayet olunmuştur:?Kureyş:?Gelin bir açlık riyazeti yapalım da Muhammed?e göz değdirelim.?dediler, öyle de yaptılar.Sonrada geldiler ?Ne sağlam pazun ne kuvvetli sırtın ne güzel yüzün var?diye göz değdirmek istediler.Allah Teâla Muavvizeteyn?i indirdi.
c-Yahudi Lebid b.Âsam?ın sihri hikayesidir ki (bu mevzuu daha önce Resulullah?ın sihre maruz kalması başlığı altında ele almıştık)Razi buna tefsircilerin çoğunluğunun görüşü demiştir.
Muavvizeten?in iniş sebebi olarak gösterilen hadislerden anlaşıldığına göre Peygamber Efendimize sihir yapılmış olup, olay bir çok râvi ve muhâddis tarafından nakil ve rivayet edilmiştir.Rivayetlerin çoğunun zayıf veya mevzu olduğunu ispat eden olmuşsa da ?Haber-i Âhad?niteliğinde olduğu kesindir.
Mutezile?nin hepsi bu rivayetleri reddederler .Kâdi ; bu rivayetler asılsızdır.Halbuki Allah Teâla ?Allah seni insanlardan koruyacaktır.?(Mâide/6-7)ve ?Sihirbaz, yaptığında felâha ermez.?(Tâha/69)buyurmuş olup eğer biz bu rivayetleri kabul edersek sihir yapanların peygamberlere ve saliklere zarar verebileceklerini böylece de kendilerine büyük bir mülk elde etmeye kadir olabilecekleri gibi bir netice ortaya çıkacağını bunun da Hz.Muhammed?in peygamberliğini yaralayabileceğini oysa ki bunların batıl olduğunu keza kafirler Hz.Peygamber?i sihirlenmiş diye tenkit ederken bu rivayetlerin doğru olduğu nasıl söylenebilir diyerek peygambere herhangi bir kusur yüklemenin caiz olmadığını söylemiştir.
Ehl?i Sünnet alimleri ise şöyle demişlerdir:?Rivayet alimlerinin cumhuruna göre bu kıssa sahihdir.?Bu hususta Mutezilenin itirazına ise peygamberin sihre maruz kalması onun aklına ve dinine bir zarar vermemiştir,fakat bedenen hissettiği bir acı ile sihrin tesirinde kalmasına gelince bu hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir şeydir demişlerdir.Allah Teâla , dinî, şeriatı ve peygamberliği hususunda elçisine eziyet edecek zarar verecek, hiçbir şeytan, insan ve cinni ona musallat etmemiştir.Ama bedenine zarar verme hususu ise uzak bir ihtimal olarak görülmez.

?Karanlığı ayırıp sabahın aydınlığını çıkaran Rabba sığınırım?

?El Felâk?kelimesinin manası konusunda müfessirler ihtilaf etmişlerdir.Ekseri alimin görüşü ?Felâk?sabah manasında olup geceyi kendisinden ayırmakta, üzerindeki gece karanlığını gidererek belirginleşmektedir.Çünkü Felâk, ayırmak manasına da gelir.Sabahın doğuşu ferahlığın gelişine müjde gibidir.
Fahreddin Razi bu ayette, özellikle sabahın zikredilmesi belki de sabahın darda kalmışların dua, üzüntülere icabet vakti oluşundan dolayıdır diyerek Allah Teâla?nın bu ayette kullarına ?De ki:Bütün dert ve sıkıntıların açıldığı o vaktin Rabbi?ne sığınırım?şeklinde hitap etmek istediğini söylemiştir.

?Yarattığı şerlerin şerrinden ?
Haşerat, yırtıcı hayvanlar, cin ve insanlardan ne varsa yarattıklarının hepsinin şerrinden .Buradaki şer ister bedeni ister başka olsun bütün şerleri ve zararları kapsamaktadır.

?Karanlığıyla ortalığa çöken gecenin şerrinden ?
?Gasık?kelimesi hakkında çeşitli görüşler vardır, fakat en çok tercih edilen görüş ?Gasık?gece ?Vekabe? de gece karanlığının bastırmasıdır.Bu ayet,geldiği, girdiği zaman gecenin şerrinden demektir ki , Allah Teâla gecenin şerrinden sığınmayı emretmiştir,çünkü geceleyin vahşi hayvanlar yuvalarından ve haşerat yerlerinden çıkar, hırsızlar ve suçlular hücuma geçer, yangınlar meydana gelir ve cinlerin ifritleri meydana çıkar.Bundan dolayı
geceler şerlere gebedir, yani şerri gizler, çünkü gece karardığı zaman zulüm artar, yardım azalır.Bütün bu sebeplerden dolayı gecenin şerrinden Allah?a sığınmak emredildi.

?Düğümlere üfleyen falcı ve büyücülerin şerrinden?
Yani iplere, ipliklere, düğdükleri düğümlere yahut gönüllerde düğümlü azimler, inançlar, tutkunluklar içine üfleyen yahut öyle düğümler içinde anlaşılmaz kapalı bir halde olarak üfürükçülükle efsun yapan büyücü nefislerin yahut karıların, yahut toplumların şerrinden Allah?a sığınırım.Nefs etmek;biraz tükürüklü veya tükürüksüz olarak üfürür gibi yapmaktır.Eğer üflemede tükürük olursa buna?Telf?denilmiştir.
?El Ukad?kelimesi ukdenin çoğulu olup, sihirbazın ip, yay kirişi ve saç üzerine bağladığı düğümdür.
Falcı ve büyücülerin düğümlere üfleyerek elde etmek istedikleri şeye gelince, bu kimseler asıl uçları nefislerinde olan şeylerle diğer insanların iradeleri üzerinde şeytanlıkla egemen olmak, onların kalplerini bağlayıp, kontrol altına almak isterler.
Burada dikkati çeken noktalardan birisi de ?Neffasat?ın müennes çoğul olarak getirilmiş olmasıdır.Bu kelime ile kastedilen şeyler hakkında üç görüş vardır:
a-Kadınlar takdir olunarak üfleyici sihirbaz kadınlar kastedilmiştir.Bunun da iki sebebi vardır.Birincisi, büyü işleriyle daha çok kadınlar uğraştığı içindir.İkincisi ise erkeklerin iradeleri ve kalpleri üzerinde kadın hilesinin, kadın tuzaklarının ve kadın cazibesinin büyüleyici tesiridir ki, bunu büyünün hakikatine inanmayanlar dahi itiraf ederler.
b-Dişiyi ve erkeği içine almak üzere nefisler taktiriyle ?Üfleyici Nefisler?demek olmasıdır.Bu mana, erkeğe ve dişiye, fertlere ve toplumlara sadık olmak itibariyle daha geniş kapsamlı olmaktadır.
c-Üfleyici Toplumlar?diye cemaatlar taktir edilmesidir.Çünkü büyücülerin toplanmasıyla yapılan büyü daha şiddetlidir.
Genellikle yaygın olan mana şöyledir:?İpliklere düğümler düğüp de onlara üfleyerek rukye ve efsun yapan büyücü karıların veya nefislerin veya toplumların şerrinden.
Rukye İslam kültüründe önemli bir yer işgal etmiş ve Nebevî tıpta özel bir konuma sahip olmuştur.Felâk Suresinin bu ayeti kerimesiyle bildirdiği büyü çeşidi peygamberimize de yapılan büyü çeşidiyle aynı özelliği taşımaktadır.Yine bazı rivayetlerde Felâk ve Nas surelerinin iniş sebebi olarak peygamber efendimize yapılan büyü gösterilmiştir.Bu ayeti kerime aynı zamanda hem İslamiyet öncesi Arap yarımadasında hem de peygamber efendimizin Allah Teâla?nın elçisi olarak seçilip nübüvvet şerefiyle şereflendirilmesinden sonra İslam toplumunda yaygın bir halde insanların başvurdukları Rukye meselesinin ortaya çıkmasına ve gerek müfessirler gerekse fıkıhçılar tarafından ele alınarak açıklaması yapılan bir obje olarak incelenmesine sebep olmuştur.
Rukye en anlaşılır bir ifade ile genellikle hastalıkların tedavisi için kullanılan majik formülasyonlardır.Türkçe?si tam karşılamasa da efsundur.Rukye yapılması İslamiyet henüz Arap yarımadasına gelmeden önce Araplarda çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmakta idi.Rasulullah?ın peygamber olarak gönderilmesinden İslam?ın rukyeler karşısındaki ilk tavrı Medine?de rukyelerin tümden yasaklanması tarzında ortaya çıkmıştır.Rukye yapımına yönelik ihtiyaç daha sonra bu genel yasaklanmanın istisnai bir tarzda kaldırılması şeklinde nihai bir hükme kavuşmuştur.
Rukyenin yasaklanışına dair varit olan haberlerden birisi Ebu Davut, İbn Mâce ve el Hakim?in İbn Mesud?dan tahric ettikleri Resulullah?ın ?Muhakkak ki rukyeler, temimeler ve tiveler şirktir.?hadisidir.
Bu yasağın konulması ve daha sonra kaldırılmasını ve sebeplerini içeren bazı hadisler varid olmuştur.Bunlardan birisi Ebu Sufyan?ın Cabir?den naklettiği şu hadistir:?Resulullah rukyelerden nehy etti.Amr b.Hazm?ların, akrep sokmalarına karşı kullandıkları bir rukyeleri vardı.(yasak haberini alınca)Ona giderek?Ey Allah?ın Resulu, sen rukyelerden nehy etmişsin, bizde akrep sokmalarına karşı bir rukyemiz var, ne dersin??diye sual edince :?Bunda bir beis yoktur, sizden kardeşine yararlı olabilecek kişi onu bundan yararlandırsın.?buyurdu.
Nebi Muhterem Efendimiz mutlak surette rukyelerden men etmemiş olup özel bazı rukyeleri yasaklamış olabilir.Bu da muhtemelen Medine?ye girdiğinde içine şirkin karışmış olduğunu gördüğü bir takım rukyeleri yasaklaması şeklinde cereyan etti.Buna karşılık olarak Allah?ın isimlerine şamil olan rukyeleri yasaklamadı.Alimler rukye yapılmasının cevazı hususunda şu üç şartın varlığında söz birliği etmişlerdir:
1-Rukyede, Allah kelamı, onun isimleri ya da sıfatları vasıta olarak kullanılmalıdır.
2-Rukyenin dili ya Arapça ya da manası bilinen başka bir dil olmalıdır.
3-Rukyenin, bizzat tesiri olmadığına, tesirinin Allah?ın yaratması ile oluştuğuna inanmalıdır.
Sahabenin câhiliye döneminde rukye yaptıklarını, daha sonra bunları Nebi Muhtereme arz ettiklerini gösteren bir hadiste Müslim?in sahihinde bulunmaktadır:
Avf b. Malik?ten rivayet edilmiştir,Avf diyor ki:Biz câhiliye döneminde rukye yapardık.Daha sonra biz:?Ey Allah?ın Resulü bunun hakkında ne buyurursun??diye sorduk.O da:?Rukyelerinizi bana arz ediniz, içinde şirk olmadıkça rukyelerde bir beis yoktur.?buyurdu.
Burada rukye hakkında söylenecek son söz ; içine sihir karışmayan yani şer ve şeytanlık için olmayıp da, ondan korunmak ve bir hastalık veya bir afete Allah?tan şifa niyazı için, sâlih niyet ile bir dua veya ayet okuyup üflemek kabilinden olan nefeslerle yapılan rukyeler caiz sayılmıştır.Çünkü bunda kimseye zarar vermek veya sapıtmak veya Allah?tan başkasına sığınma ve iltica manası yoktur.Resulullah?ın kendisine ve diğerlerine bu şekilde okuyup üflediği ve böyle hayır için rukyeye müsaade ettiği sabit ve bu sebeple gerek ruhani ve gerek cismani nice hastaların şifa bulduğu da vaki olmuş ve görülmüştür.
Yasaklanması söz konusu olan rukyeler ise, azimet sahipleri ile cinleri teshir ettikleri iddiasında bulunan kimselerin kullandıkları rukyeler olup, bunların ameliyelerinde hak ve batıl karışmıştır.Şöyle ki bunların efsunlarında Allah?ın isimlerinin yanında şeytanların zikredildiğini, onlardan yardım dilendiği ve sığınıldığı görülmektedir.
Sonuç olarak müfessirlerin çoğu içine sihir manası karışan düğümlü, ne olduğu belirsiz, meçhul ve anlaşılmaz, şüpheli inanç veya beden üzerinde zararlı olması akla gelen şeytani üfürücülükten ve vehimlere kapılmaktan sakınılması gerektiğini söyleyip bunu sihir tarzında işlerden saymışlardır.

?Haset ettiğinde hasetçinim şerrinden?
Yani başkasında gördüğü bir nimeti çekemeyip de ona göz diken, onun mutlaka son bulmasını temenni eden hasetçinin nefsindeki hasedinin gereğini fiile çıkarmaya kalkıştığı, haset ettiği kişiye karşı sözlü ve fiili zarar verme başlangıçlarını, şer girişlerini tertip ve icraya başladığı zaman şerrinden Allah?a sığınılması gerektiği belirtiliyor.Rivayet olunmuştur ki mümin gıpta eder, münafık haset eder.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R

Salavatı Nurul Envar - Işıkların Işığı

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ ALLAH'ümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tiryagıl ağyar ve miftahi babil nesar Seyyidina muhammedinil muhtar ve alihil athar ve ashabihil ahyar Adede niamillahi ve ifdalih ALLAH’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun. 1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah 2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah 3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah Şeyh Ahmet El Bedevi tarafından Düzenli olarak okunduğunda ona ilmin kapılar