Kureyş Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

KUREYŞ süresini, yedi kere okuyan kimse, kendisine fenalık edebilecek kişinin korkusundan emin olur, yiyecek ve içeceğe okununur ve üflenirse bereketli olur.

Açıklaması:
Bismillahirrahmanirrahim
Kureyş'e imkan sağlandığı için. Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için (kışın Yemen'e, yazın Şam'a giderlerdi). Hiç olmazsa onun için kulluk etsinler Rabbine bu Beyt'in (Kabe'nin). Ki onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin buyurdu.

Sure’i Liilafi Kureyş’in Esrarı:
Taam Üzerine Bereket İçin:
"Liiylaf kureyşin lylafihim ... " süre-i şerifesi sofraya oturulduğu zaman taam üzerine bisrnillahirrahrnanirrahıyrn ile beraber okunursa ondan sonra yerine Canab-ı Vacibü'lVücüd Hazretleri o taamı bereketli ve mübarek kılar.

Zehir İçmiş Olana Panzehir Olması İçin:
Temiz bir kaseye safran ile bu süre-i şerifeyi yazıp üzerine yağmur suyu koyarak yazıyı o su ile bozduktan sonra zehir içmiş olan kimseye içirilirse panzehir gibi te'sir eder.

Aklı Zayıf Ve Unutkan Olana:
Bu süre-i şerife gül suyunda halledilmiş safran ile bir kase içine yazılıp üzerine menba' veya yağmur suyu konularak evhamlı (vehim ve korku sahibi), aklı zayıf ve unutkan olan kimseye yedi gün sabah üzeri içirilirse biizniilahi teala şifa bulur.

Darlık Ve Sıkıntı Çekene:
Her gün Kureyş süre-i şerifesini tam bir itikad ve hulüs-ü kalb ile alessabah 21 defa okumaya devam eden kimse maişet hususunda hiç darlık ve sıkıntı çekmez, açlık sıkıntılarına düçar olmaz, korktuğu şeylerden emin olur.

Fakirlikten Izdırap Çekene:
Rızkın darlığından muztarip olan, fakirlikten ıztırap çeken kimse yedi cuma gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alarak iki rek'at namaz kıldıktan sonra besmele ile beraber Kureyş süre-i şerifesini 777 defa okur ve onbir defa Selat-ı Necati yani Salaten Tüncina'yı okuyup:

"AlIahümme ya Rezzaku ya Vehhabü ya Kerimü ya Rahıymü es'elüke bi hakkı hazihis suretiş şerifeti ve bi hakkı esmaikel nusna en terzukni rizkan halalen vasian o bila ta'bin ve mazarratin".

Diyerek dua ederse cenab-ı Vacibü'I-Vücud Hazretleri onun rızkını bol, kar ve kisbini fazla ve maişetini geniş kılar.

Meşayih hazaratı (Kaddesellâhü Esrârahüm) şöyle demişlerdir: "Her kim her namazda Li-îlâfi Suresi'ni okumaya devam ederse her türlü kötülükten mahfuz (korunmuş) olur ve kendi etrafında bulunan (komşuların)dan on üç eve kadar olan mesafe koruma içinde olur." [Fethullâh el-Beylûnî, Hulâsatu
mâ tahsilü 'aleyhi's-sâ'ûn, Kral Suûd Üniv. Ktp, kısım:h, b, rakam:615, verak:15a]
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski