Ana içeriğe atla

Salavatı Kevser

Gümüşhanevî Hazretleri buyuruyor ki : Salavât-ı Kevser‘i okuyan kimseye İlâhî rahmet sağanak gibi yağar. Allâh Rasulü’nün ve diğer peygamberlerin şefaati de o kimseye vardır. Bu salat, çok etkilidir. Bu salavat-ı şerife’nin faziletleri çoktur.

Salavât-ı Kevser’in Faziletleri

Rızkın genişlemesi,
Afetlerden kurtulmak,
Kolay rızık elde etmek,
Sıkıntılardan kurtulmak,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ’in muhabbetini kazanmak,
Aşere-i Mübeşşere’nin (Cennetle Müjdelenen Sahabeler), meleklerin ve bütün müslümanlar’ın sevgisini kazanmak gibi büyük sırları ihtiva etmektedir.
Bu salavat günde en az bir defa okunmalıdır.

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin adede mâ kâne ve adede mâ yekûnü ve adede mâ hüve kâinün
fi ilmillâhi teâlâ ve salli ve sellim alâ rûhıhî fil ervâhı ve alâ cesedihî fil ecsâdi ve alâ kabrihî fil kubûri ve alâ ismihî fil esmâ’ Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil alâmeti vel ğamâmeti veş şefâati vel kirâmi ven nübüvveti ver risâleti salâten dâimeten ilâ yevmil kıy ânı Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinillezî hüve ebhâ mineş şemsi vel kameri adede hasenâti ebî bekrin ve umer Ve adede nebâtil erdi ve evrâkış şecar Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin adeder remli vel hasâ vel meder Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin adede men hacce va’temara Ve adede mâ yatlüu aleyhiş şemsü vel kamer Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinis senedil a’zami ves seyyidil ekram Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil mekâmil enveri vel vechil akmer Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil cebînil ezher Ve sâhıbil livâil hamdi fil mahşeri vet tâci vel miğfer. Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil havdı vel kevseri vel mıhrâbi vel minberi adeder remli ve katril metar Ve adede mu’cizâtihilletî lâ yuhsar Ve hüven nebiyyül müftehar Ve sellim teslîmâ

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ ve mevles sekaleyni muhammedin adedel melâiketi saffen saffâ.
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ ve mevlel âlemeyni muhammedin adede âyâtil kur’âni harfen harfâ Ve alâ âlihil kirâmi ve ashâbihil ızâm Ve sâdâtihil fihâm Ve sellim teslîmâ

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin abdike ve rasûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim

Bismillâhirrahmânirrahıym Bismillâhirrahmânirrahıym Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ aynil ınâyeti ve kenzil hidâyeh Ve tırâzil hulleh Ve arûsil memleketi ve lisânil hücceti ve şefîıl ümmeti ve imâmil hadrati ve nebiyyil ümmeti seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin ve âdeme ve nûhın ve ibrâhîmel halîli ve alâ mûsel kelîmi ve alâ rûhillâhi ıysel emîn Ve alâ dâvûde ve süleymâne ve zekeriyyâ ve yahyâ ve alâ âlihim ve sahbihim ecmeıyn

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinillezî cema’te bihî şettâtin nüfûs Ve nebiyyikellezî celeyte bihî zalâmel kulûb Ve habîbi kellezıhtertehû alâ külli habîb Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinillezî câenâ bil hakkıl mübîn Ve erseltehû rahmeten lil âlemîn Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin kemâ yenbeğıy li şerafi nübüvvetihî ve li azıymi kadrihil azıym Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinir rasûlil kerîmil mütâıl emîn Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinil habîbi ve alâ ebîhi ibrâhîmel halîli ve alâ ehıyhi mûsel kelîm Ve alâ rûhıllâhi ıysel emîn Ve alâ abdike ve nebiyyike süleymâne ve alâ ebîhi davûde ve alâ cemiy’ıl enbiyâi vel mürselîn Ve alâ ehli tâatike ecmeıyn Min ehlis semâvâti vel eradıyn Ferhamnâ bihim yâ erhamer râhimîn Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyi adede mâ fis semâvâti ve mâ fil erdi ve mâ beynehümâ ve ecir lutfeke fî ümûrinâ vel müslimîne ecmeıyn

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinis sâbikı lil halkı nûruhû ve rahmettin lil âlemine zuhûruhû adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salâten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salâten lâ gayete lehâ ve lâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bi devâmike bâkıyeten bi bekâike ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen misle zâlik

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim Allâhümme sehhır lî emrar rizkı ve a’sımnî minel hırsı vet talebi fî talebihî ve min kesratih Allâhümme rabbehû ve minez zülli lil halkı bi sebebihî ve minet tefekküri vet tedbîri fî tahsıylihî veş şühhı vel buhli ba’de husûlih Vec’alhü sebeben li ikâmetihil ubûdiyyeti ve müşâhedete ahkâm Allâhümme tevelle emrî bi zâtike ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve lâ ilâ ehadin min halkıke vehdinî ilâ sırâtın müstekıym Sırâtıllâhillezî lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil erdi ve lâ ilallâhi tesıyrul ümûr Sübhânellâhil azıym

Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym
Fe lâ uksimü bi mevâkıın nücûmi ve innehû le kasemün lev ta’lemûne azıym İnnehû le kur’ânün kerîmin fî kitâbin meknûnin lâ yemessühû illel mutahherûn Tenzîlün min rabbil âlemin E fe bi hâzel hadîsi ta’cebûn Ve tedhakûne ve lâ tebkûne ve entüm sâmidûn Fescüdû lillâhi va’büdû

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli alâ muhammedin abdike ve rasûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Allâhümme innî es’elüke bi mekâıdil ızzi min arşike ve münteher rahmeti min kitâbike ve bismikel a’zami ve ceddikel a’lâ ve bi kelimâtiket tâmmâtilletî lâ yücâvizühünne en tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim Ve en tu’tıyenî rizkan halâlen tayyiben ğayra matlûbin ve ğâliben ğayra mağlûbin Yâ vâsial mağfirati ve yâ râzikal mukallilîn Ve yâ nâsıral âcizîn Allâhümme in kâne rizkıy fis semâi fe enzilhü ve in kâne fil erdi fe ahrıchü ve in kâne beıyden fe karribhü ve in kâne asîran fe sehhilhü Ve in kâne kalîlen fe kessirhü Ve in kâne kesîran fe bârik lî fîh Allâhümmec’al yedel ulyâ bil atâi ve lâ tec’al yedes süflâ bil isti’tâi yâ fettâhu yâ razzâku yâ alîm Allâhümme innî es’elüke min fadlikel azıymi min hayrikel cesîmil amîm En tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellem Ve en tec’ale lî ve lil müslimîne min külli hemmin ve ğammin feracen ve min külli dıykın mahracen Ve min fâhışetin sirran ve ilâ hayrin sebîlen ve en tüveffiyenî alâ dînî ve tühevvine alâ mâ ehâfü usrahû min ümûrid dünyâ vel âhırati inneke alâ külli şey’in kadîr Yâ nı’mel mevlâ ve yâ nı’men nasıyru ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr Hasbünallâhü ve nı’mel vekîl Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim alâ men feddaltehû alâ cemiy’ıl mahlûkâtike ve kerramtehû alâ umûmi mevcûdâtik Ve hassastehû bil mekâmil mahbûbiyyeti ve beastehû ilâ kâffetil insi vel cinnil kasîmil vesîmin nebiyyil kerîmi seyyidil enbiyâi vel mürselîne ve imâmihim ve mükaddemihim ve temâmihim seyyidinâ muhammedinillezî evlâhü mevlâhül vücûde bi esrihâ Ve ebâhahül esrâra fil isrâ’ Ve emeddehû minhü nebîlün tâilün mâ lehû ehadün fil enbiyâ’ Şemsül meârifi kamerul avârifi kenzül letâifi bahrul ulûm Ve matlabül fühûm Ve ersü rubûıd dalâl Mâhıy şerîatî ehlil muhâli seyyidül bathâi vez zemzemi ves safâ Nebiyyüllâhi ve habîbüh Ve safiyyühû ve halîlühû ve neciyyühû ve abdühû ve rasûlüh Ahsenün nâsi halkan ve a’zamühüm hulükan ve ebsetuhüm kinnen ve ekseruhüm ciddâ Ve evferühüm aklen ve ecmelühüm şeklen ve evdahuhüm kavlen ve a’zezühüm hayâen ve ebhecühüm şeklen ve asdekuhüm naklâ Ve asberuhüm fi tâatillâhi ve ezkâhüm fer’an ve atyebühüm aslâ Elbedrut tâliu ved dıyâül lâmiu nüzhetün nüfûsi rayhânül kulûb Habîbüllâhi rasûlü rabbil âlemîn Kâidül ğurril muhaccelîn Hâdimühû cibrîlül emîn Seyyidül enbiyâi ve hâtemihim bit ta’zıymi vet tekrîm Ve aleyhim hakkan lehüt takdîmü bi kadrihî ındeke teveffenâ müslimîn

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin ve heb lenallâhümme min rizkıkel halâlit tayyibil mübâraki mâ tesûnü bihî vücûhünâ anit tearrudi ilâ ehadin min halkık Vec’al lenallâhiimme ileyhi tarîkan sehlen min ğayri teabin ve lâ nesabin ve lâ minnetin ve lâ buğyeh Ve cennibnellâhü nımel harâme haysü kâne ve ayne kâne ve inde men kâne Ve hul beynenâ ve beyne ehlihî vakbıd annâ eydiyehüm vasrif annâ kulûbehüm hattâ lâ netekallebü illâ fî mâ yürdıyke ve lâ nesteıynü bi nı’metike illâ alâ mâ tühıbbü yâ erhamer râhımîn Bismillâhir rahmânir rahıym Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî adede men sallâ aleyhi minel ahyâr Ve adede men lem yüsalli aleyhi minel eşrâri ve adede nebâtil eşcâr Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin adedel ahsâi vel emdâr Ve adede katarâtil emtâr Ve adede mâ kâne ve mâ yekûnü ilâ yevmil haşri vel karâr Ve adede enfâsil müstağfirîne bil eshâr Ve salli aleyhi mâ teâkabel leylü ven nehâr Ve salli aleyhi mâ teâkabel leylü ven nehâr Ve salli aleyhi adede kelimâtike ve zinete arşike ve mebleğa ılmike yâ azîzü yâ ğaffâr Ve salli aleyhi adeder rimâli fil kıfâr Ve adede emvâcil bihâr Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin kemâ emarte en yüsallâ aleyhi ve kemâ tühıbbü ve terdâ Ve salli aleyhi kemâ yenbeğıs salâtü aleyh Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve alâ cemiy’ıl enbiyâi vel mürselîn Ve alâ melâiketikel mukarrabîn Ve alâ ehli tâatike ecmeıyn Min ehlis semâvâti vel eradıyne ve radıyallâhü tebârake ve teâlâ an sâdâtinâ ve mevâlînâ ve kurrati a’yüninâ ebî bekrin ve ümera ve usmâne ve aliyyin vel haseni vel huseyn Vel hamzeti vel abbâsi ve talhate ve zübeyrin ve abdirrahmânibni avfin ve ebî ubeydete amr ibni cerrahın ve sa’din ve seıydin ve an fâtımete ve an ashâbi rasûlillâhi aleyhim ecmeıyn Ve anil mühâcirîne vel ensâr Vel hulefâir râşidînel ahyâr Ve tebeıt tâbiıyne lehüm bi ıhsânin ilâ yevmid dîn, rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmeıyn

Salavât-ı Kevser Tercümesi

Bismillâhirrahmânirrahıym
“Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) ve O’nun âl ve ashabına Senin ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı şeylerin sayısınca; olanların, olacakların adedince, rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle.
Ve yine O’nun nezih, pak, mücellâ, musaffâ ve ruhlar âlemindeki ruhuna, cesetler arasındaki mübarek cesedine, kabirler arasındaki cennet bahçesi kabrine ve isimler listesindeki Arş-ı A’la’da yazılı ism-i şerifine rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle.Allah’ım! Alâmetler sahibi, bulut, şefaat, keramet, nübüvvet ve risalet sahibi Efendimiz Muham- med Mustafa (s.a.v.)’e Kıyamete kadar rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
Ey Rabbimiz! Güneş’ten ve Ay’dan daha güzel ve daha parlak yüzlü olan Muhammed (s.a.v.)’e, Ebû Bekir ve Ömer’in (r.anhüma) işledikleri sevap sayısınca ve yine yeryüzündeki nebatat ve ağaç yapraklan sayısınca ve zerre zerre kumlar, topraklar ve çakıl taşları sayısınca rahmet, bereket ve selam eyle.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, hac farizasını ifa edenlerin, umreye gidenlerin, Güneş’in ve Ay’ın üzerine doğduklarının sayısınca rahmet, bereket ve selam eyle.
Allah’ım! Efendimiz, büyük destek ve dayanağımız Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle.
Makâm-ı Mahmûd sahibi, dolunay gibi parlak yüzlü ve en kıymetli şahsiyet olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler nasip et.
Nur yüzlü, parlak alınlı, mahşer gününde Li- vâü’l-Hamd, tac ve miğfer sahibi Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle Rabbimiz.
Havz-ı Kevser, mihrab-minber sahibi olan Efendimiz, dayanağımız Muhammed (s.a.v.)’e yer- yüzündeki kum tanecikleri ve yağmur katreleri sayısınca rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle Allah’ım.
Ey Rabbimiz! İftihara mazhar olmuş, Senin sevgilin, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed (s.a.v.)’e mucizeleri ve Senin ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı, karada, denizde bulunan şeylerin sayısınca salat et. O’nun âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet ver.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım! Efendimiz, insin ve cinnin, Ha- rameyn’in imamı Muhammed (s.a.v.)’e, Kur’an’ın her harfi sayısınca rahmet, selamet ve bereket ver; saf saf meleklerin sayısınca, rahmet, selamet ve bereket nasip et.
Ayrıca Muhammed (s.a.v.)’in âl ve ashabına, tâbiîn ve tebei tâbiîn ve bütün selef-i sâlihine rahmet, bereket ve selamet ihsan eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Kulun ve resulün, sevgilin ve ümmî olan Efendimiz, büyük dayanağımız, Muhammed (s.a.v.)’e, âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet et.

Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım! Göz bebeği, şefkat-merhamet menbaı, hidayet hâzinesi, kâinatın haya timsali sevgilisi, hakkın, hakikatin ve adaletin mümessili ve haykıran lisanı, ümmetin yegâne şefaatçisi, beşeriyetin imamı, ahir zaman ümmetinin nebisi, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya ve Âdem’e, Nuh’a, İbrahim el-Halil’e, Mûsâ Kelimullah’a, Allah’ın mucizesi İsa el-Emîn’e, Davud’a, Süleyman’a, Ze- keriya’ya, Yahya Aleyhimüsselam efendilerimize, âl ve ashabına rahmet, bereket ve selametler nasip eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! O’nun yüzü suyu hürmetine birbirinden kopmuş, dağılmış fertleri bir araya getir. Elçin olan O’nun hürmetine, katılaşmış kalplerin karanlıklarını nura dönüştür. Bütün sevdiklerine ve O’nun sevgisini tercih buyurduğun, sevgilin ve O’nu bize apaçık bir hak-hakikat ve bütün âlemlere rahmet bir peygamber olarak gönderdiğin, güzel ahlâkın tamamlayıcısı Muhammed’e (s.a.v.) yaraşır ve layık olduğu bereketi, rahmeti ve selameti bahşeyle Allah’ım.
Ey Allah’ım! Kerem sahibi, biricik örnek ve güvenilir Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
Ayrıca O’nun atası İbrahim el-Halîl, kardeşi Mûsâ el-Kelîm ve Senin apaçık mucizen İsâ el- Emîn ve yine Senin kulun ve elçin Süleyman, onun babası Davud Aleyhimüsselam ve bütün resul ve peygamberlerine ve Sana itaat eden kullarına rahmet, bereket ve selamet bahşeyle.
Yine gök ehlinin hürmetine bizlere rahmet eyle, kalplerimize nur ve rızanı celbedecek güzellikleri nasip et.
Allah’ım! Göklerdekiler, yerdekiler ve bunların arasındakiler adedince, biricik sevgilin, ümmî olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle. O’nun yüzü suyu hürmetine, gazabını celbedecek, bizleri senden uzaklaştıracak amelleri işlemekten uzak kıl ve muhafaza eyle.
Allah’ım! Nuru ve rahmeti bütün kâinatı ihata eden, insin ve cinnin peygamberi, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, gelmiş-geçmiş, gelecek mümin ve asi kulların sayısınca, tükenmek bilmeyen, nihayetsiz salat-ü selam olsun. Ayrıca onun âl ve ashabına rahmet, mağfiret ve selametler ihsan eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Yine Efendimiz ve biricik şefaatçimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına selametler, bereketler nasip eyle.
Ey Rabbimiz! Bizlere helal-bol rızık kapılarını musahhar kıl. Bahşettiğin nimetlerin şükrünü eda etmeyi, rızan doğrultusunda harcamayı, Seni bize unutturacak zenginlik ve dünya sevgisinden, hırsından uzak durmayı nasip et.
Rabbimiz! Fazl-u kereminden bizlere ihsanda bulunduğun serveti, rızanı kazandıracak amellere harcamayı nasip et. Aşırı cimrilikten ve Senin razı olmayacağın harcamalardan da sakınmayı bizleri muvaffak eyle.
Allah’ım! Bizlere gösterişten uzak bir kulluk şuuru ihsan eyle. Seni unutturacak, gazabını celbe- decek her türlü davranıştan uzak eyle. Bir göz açıp kapama süresince bile olsa beni nefsime bırakma. Nefsin, şeytanın ve kötü insanların şerrinden Sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Bizleri, göklerin-yerin ve bu ikisinin arasında bulunan her şeyin yegâne sahibi Allah’ın yoluna, sırat-ı müstakime hidayet et. Şüphesiz bütün işlerin sonu Allah’a döner.
Yüce, en yüce Allah’ı teşbih ederim (O, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir).

Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym. Bismillâhirrahmânirrahıym.
“Yıldızların yerlerine yemin ederim ki -eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir- o, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyor ve Allah’ın verdiği rızka O’nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?” [Vâkıa Suresi, ayet: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82]
“Haydi Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin.” [Necm Suresi, ayet: 62]

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Senin kulun ve elçin Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına, rahmet, selamet ve bereket ver.
Allah’ım! İzzet ve sonsuz kereminle, Arş’ı A’lâ ve İsm-i A’zam hürmetine, yüceliğin ve sonsuz kelimelerinin hürmetine, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun âl ve ashabına rahmet, selamet ve bereket ihsan et. Bizlere de helal-bol ve zahmetsiz, kedersiz rızık lütfetmeni Senden niyaz ediyorum. Şüphesiz Sen mağfireti ve hâzineleri bol, biz ise aciz kullarınız. Ey acizlerin, kimsesizlerin Rabbi! Sana açılan ellerimizi boş çevirme. Sen lütfü bol, ihsanı sonsuz yüce Rabbimizsin.
Allah’ım! Rızkım gökyüzünde ise onu indir. Yeryüzünde ise onu çıkar. Çok uzakta ise onu yaklaştır. Onu elde etmek zor ise onu elde etmem için bana kolaylıklar nasip et. Az ise onu artır. Çok ise onu bana bereketli, bol eyle.
Allah’ım! Zengin olanların elini cömert eyle. Yoksullara da sabırlar ve hayırlı yaşantılar bahşey- le.
Ey bütün kapıları açan, ey rızık veren, ey her şeyi bilen! Senden sıhhat, afiyet ve hayırlı bir yaşam diliyorum, benden yardımını esirgeme.
Ayrıca Senden, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, âl ve ashabına sonsuz rahmet, selamet ve bereketler diliyoruz.
Allah’ım! Keder ve üzüntümüzü ferahlığa tebdil eyle. Dünyada manen ve maddeten darlık çeken bütün kullarına, bizlere bolluk ve esenlik nasip eyle.
Rabbimiz! Toplumları kasıp kavuran ahlaksızlık ve her türlü fuhuş ve menhiyattan Sana sığınıyoruz. Hepimize iman ve güzel ahlak şuuru ihsan eyle!
Allah’ım! Son nefesimizi verirken İslâm üzerinde Sana kavuşmayı, korktuğumuzdan emin, umduğumuza cümlemizi nail eyle. Şüphesiz Sen herşeye kâdirsin. Ey büyük Mevla’mız, yardımcımız! Günahlarımızı bağışla. Sen bize yetersin, dönüş de Sanadır. Şüphesiz kuvvet ve kudret ancak Allah’ın sayesindedir.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Bütün mahlûkatına üstün kıldığın, büyük lütfuna mazhar kıldığın, Makâm-ı Mah- mûd’a yükselttiğin, insanlara ve cinlere elçi olarak gönderdiğin, iki omuzu arasında O’na özel olarak tahsis buyurduğun peygamberlik mührünün sahibi, bütün peygamberlerin öncüsü Efendimiz Muham- med (s.a.v.)’e salat-ü selam olsun.
Yine kâinatta nâmütenahî hikmetlerle yarattığın, bunca mucizeler yanında rehber ve sevgili kulun Muhammed (s.a.v.)’e Mi’rac mucizesini bahşederek, gizli hâzinenden bazı sırları O’na izhar edip bizim de onlardan haberdar olmamızla Senin kudretin ayan beyan bir daha zuhur etmiştir. Bunun için de Sana ne kadar hamd etsek azdır.
Rabbimiz! Ne olur, hamdimizi, şükrümüzü daim eyle! Nankörlerden, kalp gözü kapalı olanlardan eyleme.
Ey Allah’ım! Ey sevgili elçisine, diğer elçilere bahşetmediği ayrı özellikleri bahşeden! O’nu Kur’an’ın yüce ahlakıyla şereflendiren! İnsanlığın, cinlerin ve birçok meleğin ulaşamadığı mertebelere, iyilik-güzellik mertebelerine ulaştırdığın, marifetlerin Güneş’i ve Ay’ı, lütfün hâzinesi, ilimler ummanı, anlama kabiliyetinin mihenk taşı, dalalet bulutlarını hidayet nuruyla izale eden, batıl dinleri Şeriat-ı Garrâ ile hükümsüz kılan, Harameyn-i Şe- rifeyn’in, zemzem ve Safâ’nın, iki dünya güneşinin efendisi, Allah’ın (c.c.) son nebisi, seçilmiş, desteklenmiş, Allah’ın biricik sevgili kulu, dostu, insanların en güzeli, en akıllısı, en ahlaklısı, en merhametlisi, en beliğ hatibi, vücutça en güzel yaradılışlı, en iffetli olanı, Allah’a itaatte en sabırlı, nefis itibarıyla en nezih nefse sahip, neseb itibarıyla en asil ve en temiz, kalplerin reyhan kokusu, Allah’ın sevgili kulu, Âlemlerin Rabbi Allah’ın son elçisi, dolunay yüzlü, Muhammed Mustafa’ya salat-ü selam olsun. Bizleri de O’nun Livâü’l-Hamd sancağı altında toplanmayı ve O’nunla cennette komşu olmayı nasip eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına rahmet, selamet ve bereket nasip et.
Rabbimiz! Rızık hâzinenden bizlere helal, bol ve mübarek geçim yolları nasip eyle.
Ey Allah’ım! Bizlere taksim buyurduğun rı- zıkların kazanç yollarını kolaylaştır. Haramlara sapmadan, mihnetsiz, minnetsiz ve azmadan geçimimizi temin hususunda yardımını esirgeme.
Bizi harama saptıracak art niyetli insanların şerrinden, hilesinden cümlemizi muhafaza eyle.

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına, salih kullarının getirdikleri salat-ü selam adedince ve O’na salat-ü selam getirmeyenlerin sayısınca ve yine nebatatın adedince rahmet, selamet ve bereketler nasip et.
Rabbimiz! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e kum taneleri, toprak zerreleri, yağmur taneleri sayısınca; yine şu ana kadar olanların ve mahşer gününe kadar olacakların sayısınca ve seher vakitlerinde Sana istiğfar edenlerin nefes alışverişlerinin sayısınca salat-ü selam eyle.
Yine gece-gündüzün meydana gelişlerinin adedince, kelimelerinin adedince ve ilminin, denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, O’na salat-ü selam getirilmesi hususunda emrettiğin gibi ve razı olacağın ve sevdiğin gibi salat-ü selam eyle. O’na yaraşır ve layık olduğu şekilde rahmet eyle, selamet ve bereket bahşet Allah’ım.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’c, âl ve ashabına, bütün peygamber ve resullere, mu- karrabûn meleklere, Senin itaatinde bulunan müminin ve müminâta rahmet eyle, selam ve bereketler nasip et.
Şanı yüce Allah, efendilerimiz, veli nimetlerimiz, gözlerimizin bebeği; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Haşan, Hz. Hüseyin, Hz. Hamza, Hz. Abbas, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Hz. Abdurrahmân bin Avf, Hz. Ebû Ubeyde Amr bin el-Cerrâh, Hz. Sa’d, Hz. Saîd, Hz. Fatıma ve Resû- lullah (s.a.v.)’in bütün ashabından, Muhacir-Ensar, Hulefâi Râşidîn, tâbiîn, tebei tâbiîn ve Kıyamete kadar onlara tabi olan bütün Müslümanlardan razı ol, mekânlarını cennet eyle, bizleri de onların safına ilhak eyle. Âmin ya Rabbe’l-âlemîn.”

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

Salavatı Nurul Envar - Işıkların Işığı

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ ALLAH'ümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tiryagıl ağyar ve miftahi babil nesar Seyyidina muhammedinil muhtar ve alihil athar ve ashabihil ahyar Adede niamillahi ve ifdalih ALLAH’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun. 1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah 2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah 3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah Şeyh Ahmet El Bedevi tarafından Düzenli olarak okunduğunda ona ilmin kapılar

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam