Mahmut Efendi hz. Yatsı Tesbihatı

YATSI NAMAZINI KILDIKTAN SONRA MAHMUD EFENDİ HZ.LERİNİN ve bu yolun büyüklerinin YAPTIĞI TESBİHAT

Yatsı namazının 4 rekat ilk sünneti kılınır.

Yatsı namazının 4 rekatlık farzı kılınıp selamdan sonra;

3 defa) Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh

1 defa) Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram

Okuyup sonra Yatsı namazının sünneti kılınır.

Yatsı namazının sünnetinden sonra Vitr namazı kılınıp, selamdan sonra;

Tesbih dualarına başlanır. Şöyle ki:

Ala rasulina salevat

dendikten sonra Salavatı şerife getirip

Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

Diyerek Ayetel kursi’yi okuyorlar ve daha sonra

33 defa Sübhanallah

33 defa Elhamdülillah

33 defa Allahü Ekber

( Eğer bunlar müezzin tarafından ilan edilirse sadece Sübhanallah ,Elhamdülillah, Allahü ekber denir başka bir şey ilave edilmez.)

La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehuve ala kulli şeyin kadir sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab

Dedikten sonra ellerini kaldırarak dua ediyorlar. Duadan sonra

Vel hamdü lillahi rabbil alemin esteizü billah faalem ennehü

10 defa

La ilahe illallah

10’uncusunda

La ilahe illallah muhammedürrasülüllah sallallahü Teala ve sellem ila şerefinnebiyyi ve alihi ve eshabihi ve meşayihina el Fatiha

Deyip 1 Fatiha okuyorlar

Sonra:

Euzü billahi mineşşeytanir racim

İnnallahe vemelaiketehü yusallüne alennebiyyi ya eyyühellezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima

3 defa ) Allahümme salli ala seyidina muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed bi adedi kulli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira

3. de kesiran lafzı iki sefer tekrarlanır ve devamında

Ve salli ve sellim ve barik ala cemil enbiyai vel mürseline ve a’li küllin ecmeine vel hamdülillahi rabbil alemin

Ala eşrafil alemine seyyidina muhammedin salevat

“salavat-ı şerife okunur”

Ala ekmelil alemine seyyidina muhammedin salevat

“salavat-ı şerife okunur”

Ala efdalil alemine seyyidina muhammedin salevat

“salavat-ı şerife okunur”

Euzü billahi mineşşeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim

“Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve Ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, Rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.”

Manası; O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Müminler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. “Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, )kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır ifadesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et. (Bakara Suresi; 285-286)

Sadakallahül azim sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifune ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi rabbil aleminel Fatiha

Diyerek 1 defa Fatiha şerifeden sonra:

1 defa ( ali İmran suresi 18.ayet)

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Manası; Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

1 defa ) “İnned dîne indâllâhil islâm,…..”

(Allah indinde tek din İslam’dır) Ali İmran, 19.

1 defa ( ali İmran süresinin 26.27. ayetleri)

[“Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab”]

manası; [“De ki ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.”]

1 defa: ( Rum Suresinin 17.18.19. Ayetleri )

“Fe subhânallâhi hîne tumsûne ve hîne tusbıhûn. Ve lehul hamdu fîs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hîne tuzhırûn.Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba’de mevtihâ, ve kezâlike tuhrecûn.”

Manası; Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı -ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur- tesbih edin, namaz kılın. O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! İşte siz de böylece diriltileceksiniz.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski