Seyfül Evliya Duası ve faziletleri

Seyfül Evliya Duası vede faziletlerini öğrenelim arkadaşlar.Her kim kendisine kötülük yapan ve yaptığı kötülükten dönmeyen gayri kabili ıslah bir kimsenin manevi yoldan cezalanması niyetle bir avuç iri tuz tanesi üzerine (1001) kere Kevser Suresi ye her yüzde (4) kere aşağıda yazılı duayı okur ve bu tuzu suda eritip kendisine eza veren kimsenin olduğu bir yere serperse o zalim müstehak olduğu ukubeti maneviyyeye giriftar olur:

Allâhümme innî es’elüke bi hakkı sürati inna a'taynâkel kevser Yâ Kâhiru yâ Kâdiru yâ Kaviyyü yâ Muktedirli cııtel kaviyyül kâimü alâ külli nefsin bi mâ kesebet Es'elüke en takheru fülânebni fülânehû ve huzhü ehazel kura ve hiye zâlimetün inne ahzehû elîmün şedîd Fe mâ zâlet tilke da’vâhüm hattâ cealnâhüm hasîden hâmidîn Ve mezzaknâhüm külle mümezzak İnne azâbe rabbike le vâki’ Mâlehû min dâfı’ Yâ men kâle ve kavlühül hakk Fe sallı li rabbike venhar Allâhümme leşte ğâiben fentezırke ve lâ beıyden fe ühâtıbüke Bel ente karıbün min batşike şedîd Ve ente akrabü lil abdi min hablil verîd Ve ente ta’lemü inne fülâni edarnâ bi hılmike ve imhâleke lehû fe accil Allâhümme aleyhi ve huzhü minel cânibillezî ye’menü ileyhi ve enzil bihî. be’sekellezî lâ yerüddü ve kahrukellezî lâ yesuddü İnne kavlükel hakk İnne şânieke hüvel ebter Allâhümme bi fadli hazihis sûratiş şerîfeti yahrimûnen nevme minel ayneyhi vel ekli veş şürbi an müzâkıhî vahrimhü min lezzeti menâmihî inneke külte ve kavlükel hakku ud’ûnî
estecib leküm tevekkel bihî yâ kâsıfü ve yâ nâsıfu ve yâ sâhifü
ve yâ dâkıfü ve yâ huddâme hâzihis sûratiş şerîfeti tevekkelû
bimâ zekartehû leküm ve bi hakkıhâ aleyküm elvâhan elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel essâah essâah essâah bârakellâhü fiküm ve aleyküm 
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski