Nadü Aliye Duası ve Sırları

Nadü Aliyi hergün 12 defa okumak ve azimetini 3 defa  okumak gerekir, nübüvet ve vilayet ruhaniyetlerini ALLAH IN izniyle yetişir ve yardım ederler bir hacetin olması için 45 veya 72 kere okumak gerekir.

NADÜ ALİYE DUASI
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

NADÜ ALEYYE MUZHİREL ACAYİP, TECİDHÜ AVNEN LEKE

FİNNEVAYİB, Lİ KÜLLİ HEMİN VE GAMMİN SEYEN CELİ

-Bİ AZAMETİKE YA ALLAH-Bİ NÜBÜVVETİKE YA MUHAMMED

Bİ VELAYETİKE YA ALİ.

NADÜ ALİ’NİN AZİMETİ:

Bismillahirrahmanirrahim
İlahi samedi min indike mededi ve aleyke mutemedi iyyake na’büdu iyyake nestaiyn.
Nadü Aliyyen muzhirel acayip elleri tecüthü el esmaül hüsna ve sıfatihi ve hüve ala külli şey’in Kadir.Azrail semian mutian bi hakkı hazel esmaül a’zam en takada lena hacatüna külliha bi hakkı HA,Ha,Ha_Hû,Hû,Hû Tecüthü avnenleke finnevayip ellezi küllü şey’in bi kudretihi ve galebe takviyyetihi ya Rahman ya şemayil.Semian muti’an bi Hakkı hazel esmaül aziym.En takada lena hacetüna kulleha bi hakkı kuhuvallahü ahad..Küllü hemmin ve gammin seyencelillezi hüvel hayyüm kayyüm.Yuhyil mevta.Bakademis semavati vel aradeyn.Ya kamerali semian mutian bi hakkı hazel esmaül azam.En takada lena hacatüana külüha bi hakkı Ha-mim-Ayın-Sin Kaaf. Binübüvvetike ya Muhammed(3kere)Bi velayetike ya Ali(3kere)ellezi La ilahe illa hüverrahmanirrahim.Hüvel melaiketi külli şey’in adlehu ya bertayil semian mutian bi hakkı hazihil esmaül azam.En takada lena hacatüna külleha bi sıfatihi ve ehfazna min afatüd dünya vel ahireti bi rahmetike ya erhamerrahimiyn….1-Bir kimse düşmanlar arasında kalsa yerden bir avuç toprak alıp 7 defa okuyup toprağı onlara saçsa onlar ona zarar veremez

2-Bir kişinin bir düşmandan korkusu olsa günde 72 defa okuya, düşmandan ALLAH,IN izniyle emin olur ve düşmanı perişan olur.

3-bir kimseye sihir etseler kuyudan aldığı su üzerine 7 kere okuya o su ile gusül ede ve hem içe sihir bozulur.

4-bir kişiye zehir içirseler misk ve zafiran ile yazıp-vefki yazılacak-yağmur suyu ile ezip içirsinler kurtulur.

5-bir kimse hasta olsa yağmur suyuna 70 kere okuyup içirsinler gusül yaptırsınlar şifa bulur.

6-bir kimse bir müşküle yahut bir sıkıntıya uğrasa tam niyetle 1000 kere okuya müşkülü hal olur.

7-bir kimse bir büyük mevkideki şahıstan korksa yüzüne 3 defa okumalı.

8-bir kimseyi bir mühim işi için gönderirken kulağına 3 kere okumalı.

9-cuma gününün ilk saatinde-zühre saatinde- 1 de 8 defa okuyup kendine üflese herkez onu sevmeye başlar.

10-bir kimse töhmet altında kalsa her sabah 72 defa okumalı

11-uyku uyuyamıyan kimse cuma namazından evvel halis niyet ile 5 defa okusa o sıkıntısı yok olur rahat uyur.

12-anasıra teshir için sabah vakti kimse ile konuşmadan evvel 91 kere okusun.

13-iyi bir mevkiye ulaşmak için günde 500 defa okusun.

14-düşmanı muti etmek için günde 118 kere okua 70 gün devam ede

15-düşmanın dilini bağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir vakitte 70 kere okuya.

16-düşman ve hasetcilerin dillerini bağlamak için on gün seher vakti 10 kere okuya.

17- ilim öğrenmek için günde 24 kere okur

18-dertlere derman ve hastalıkları iyileştirmek için on gün günde 70 kere okunur.

19-dil ve göz değmesinden zarara girmemek için 3 gün günde 20 kere okunacak.

20-gizli bir şeyi bulmak için her gün 70 kere okunacak.

21-Hz.ti Resulullah efendimizi rüyada görmek için bir tenha yerde 3 bin defa okunur,-böyle okunursa Hz,Aliyi veya başka
bir din büyüğünü de görebilirsiniz- niyetinize bağlı.

22-bağlı kapıları açmak ve müşkülleri hal için darlıktan kurtulmak için günde 700 defa okuyun,çok kısa zamanda derdiniz kalmaz

23-kapalı yerden kurtulmak için 7 gün 60 defa okuyun.

24-düşmanı malup etmek veya şerrinden emin olmak için 70 gün günde 78 defa okunur.

25-düşmanı def için sekiz gün 70 defa okunur.

26-ilim tahsili için hergün öğle namazından sonra 70 defa okunur.

27-devleti ziyade olmak için hergün 10 defa okuya.

28-bir yeri fethetmek için beş gün gün doğarken başlamak üzere 400 defa okunur.

29-beyler katında makbul ve mertebesi yüce olmak için altı gün günde 100 defa okunur.

30-saadete erişmek için 16 gün günde 100 defa okunur.

31-halk arasında iyi olmak için günde 10 defa okunur.

32-düşmanlarını birbirine düşürmek için yirmi gün günde 20 defa okunur.

33-düşmanı yerinden def için otuz gün günde 30 defa okunur.

34-düşmanları işinde ihtilaf bırakmak için 30 gün günde 30 defa okunur.

35-korkulardan emin olmak için ve halk arasında heybetli olmak için 20 gün günde 50 defa okunur.

36-hasetler için beş gün günde 100 defa okunur.

37-düşman hilesinden emin olmak için on gün günde 1000 kere okunur.

38-düşmanı perişan hasetcileri mahcup etmek için altı gün günde 100 defa okunur.

39-bir kimse her gün okusa büyüden sihirden korunur.

40-günde 20 defa okuyan tüm fitnelerden emin olur.

Okumak istediğiniz dileğin sayısı 100 den fazla ise her 100 de 3 veya 12 defa azimeti okunmalıdır.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski