Ana içeriğe atla

Dâvetü’ş-Şümûs Fî İstihdâmi’r-Ruus

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla…
Hamd ve sena ,sorumlu bulunmaktan ,sınırlı kalmaktan,herhangi bir şeye benzemekten,görevini eksik veya kusurlu yapmaktan münezzeh ve uzak olan Allah’a Mahsustur.

İşlerini maksatlı yürütmekten,yarattıklarına kin gütmekten,hükümlerini eza vermek için uygulamaktan O’nun şanı yüce ve uzaktır.

O Mukaddes ve muazzam olan Allah’ın,İlahî hükümlerini yürütmekte bir benzeri ve benzetileni bulunmamaktadır.

O’nun Kelamı (Sözü) “bazı cahillerin sandığı gibi”harfli ve sesli ifadeler olmaktan yüce ,mübarek ve daha açıktır.

O’nun zarurî varlığının evveli ve sonu yoktur.O,yarattıklarından hiçbir varlığa benzemez nasıl ki,sanatkar yaptığı sanatına benzemez ise bu da böyledir ve hiç bir şeye dayanmaz.O,hayallerde olanları,kalplerde dolaşanları,vehim ve kuruntuları bile duyacak kadar işitme özelliğine sahiptir!

O Öyle bir görme özelliğine sahiptir ki,kara karıncanın karanlık gecede yürümesini,incecik bacaklarındaki kemiğin içerisinde bulunan ilikleri bile görür.

Fiil olarak yapılan şeylerin gizlisini de,açıkta olanını da sürekli olarak en ince teferruatına kadar bilmektedir.

O, “Selam”dır(Selamete Erdirendir). “Mü’min’”dir(Emniyete Kavuşturandır).”Müheymin”dir(Gözetip Koruyandır).

O,Mülkün kainatta her var olan her şeyin sahibidir ve her şeyi en iyi bilendir.

O,”Hâlık”’tır.(Tek Yaratıcıdır).”Bârî”’dir.(Yoktan Var Edendir), şekil verendir.En Güzel İsimler O’nundur.
O “Evvel”’dir,Başlangıcı yoktur.”Âhir”’dir ,Sonsuzdur ve Âhirliğinde kesiklik ve kopukluk yoktur.

Kıyamet Gününde,İnsanlar arasında adaletle ve insafla hükmünü yürüten,çürümüş bedenleri,eriyen kemikleri yeniden hayata geçirecek olan “HÂYY” O’dur.

Birbirlerine dargın ve kırgın olanları tekrar sevindiren,sevenleri de dargın eden,sevgiyi ve muhabbeti kalplere yerleştiren O’dur.

Bütün Cihani Gayb Hazinesinden meydana getirdiği bitmez tükenmez nimetleriyle dolduran,milletlerin ve devletlerin arasında daha iyi geçinmeleri ve hakça davranmaları için merhamet ve sevgi feyzini yerleştiren O’ndan başkası değildir.

O,gitmek isteyenlere doğru yolu her zaman açık tutmaktadır.
İnsanı ,topraktan hasıl olan sudan yaratmış,yaratılışına özen göstermiştir.Yarattıklarından bir kısmını kendini kullukta bulunmaya yöneltmiş,bir kısmı da O’nun yerine kendi yaptıkları Putlara,heykellere ve benzeri şeylere tapmışlardır.

Bütün İnsanlara,kendisinin lütuf ve keremini müjdeleyen,azabı ile de korkutan peygamberler göndermiş,insanlardan bir kısmı onların arkalarından gidip doğru yolu bulmuşlar,bir kısmı da onlara inanmayıp sapıtmışlar ve de helâk olmuşlardır.

Hz.Muhammed Salallâhü Aleyhi Ve Sellem, Son Peygamber olarak gönderilmişse de ruhu ilk önce yaratılıp,Adı İlk önce anılmış,hikmetinden dolayı gelişi sona bırakılmıştır.”O”,Bütün Peygamberlerinde Peygamberidir.


Allah’ın rahmeti ,selamı sonsuza kadar onun ehl-i beytinin ve sahabelerinin ve ona uyanlarının üzerlerine olsun.

Nice Duaların sırlarına ve tasarruflarına aşina olanlar olmuştur.Gördüğümüz bu dualardan bazılarının istenen sonuca götürmediğine,ve bazılarının da uygulamada bir takım zorlukları bulunduğunu,bundan dolayı kişilerin duaları uygulamaktan vazgeçtiklerini,halbuki çoğu kimselerin daha başlangıçta kusurlu olduklarını ve niyetlerini bozduklarının ve sonuçtan mahrum kaldıklarının farkında değiller ki, bunu özellikle bizler anladık.
Amellerin niyetlere göre olduğunu ve buna göre sonuçlandığını kesin olarak bilmekteyiz ama çoğu kişilerin sadece bunu hafif bir düşünce ile dile getirmesi değildir bu inanç niyet bu hususta çok önemli nitelik taşımaktadır.Nitekim Allah Resulü (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde,sonuçların niyetlere göre değiştiğini ve şekillendiğini ,niyetin ve duanın tasarrufuna inanmak gerektiğini şöyle buyurmaktadır;
“…Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak O’dur…”

Çoğu kimselerin şöyle dediklerini ve bazı yerlere yazı ile ifade ettiklerini işittim ve okudum:

“….. Dua’yı ,……..tasarrufu defalarca okuyup uyguladığım halde beklediğim sonucu bir türlü elde edemedim.”

Böyle söyleyenlerin duayı okumakta ve tasarrufu uygulamakta hata ettiklerini anladık.Bunun üzerine istediklerine cevap verecek ve kolayca anlaşılıp sonuçta elde edilecek önemli bir tasarrufu bu site de hazırlayarak sunmaya karar verdik.

Herkesin kolayca anlayıp uygulayabilmesi ve istediği sonucu elde edebilmesi için dua ve tasarrufu hakkında geniş açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.

Gerekli Duaları ve Bilgileri vermeden önce ,ilimde ehliyeti bulunan kimselerle uzun uzun görüşmeler yaptık.Elde edemediğimiz sağlam bilgilerimiz olmadığı gibi elde ettiğimiz sağlam bilgilerde elde ettik.

Bu İlmi Ehlinden Öğrenmek İsteyenler her şeyden önce Allah’tan çok korkmalı ,öğrendiklerini hiçbir şekilde insanların zararına kullanmamalıdır.Kim Bizim talebimiz aksine hareket ederse o kimseleri şimdiden Allah’a Havale ettiğimizi bilmelidirler.Çünkü Yüce Allah her hususta kuluna yeterlidir.

Kim Bu Sırrı Elde Eder ve Bildiğini kötüye kullanırsa veya gerektiği şekilde öğrenmeden uygulamaya geçerse çok büyük vebal altında kalmış olur.Kötü Niyetli kişilere bu ilmin öğretilmesi de büyük zararlara sebep olur ve bu tür kişilere bu ilmin öğretilmemesi gerekir.”Domuzun Boğazına inci Takılmaz!”
Bu Sitede prensip olarak davetler (dualar) Kur’an Ayetlerinden alınmış,dualarda ruhanîlerin isimleri ve yüzük buna göre seçilmiştir.O Ruhanîler vuslata ve kabule ehil kimselerdir.Onlardan Bazısına Vekil kılınmıştır.Onların tasarrufu kendilerinden başka yeryüzü ruhanîleri için geçerlidir.O Ruhanîlerden her birisinin birbirleri üzerinde derece farklılıkları vardır.Verilen sayılarda davet okunduğunda o ruhanîlerden bazısı bazısını etkiler.Bu Etkileme sürekli olarak birinden diğerine geçerek devam eder. Yeryüzü ruhanîsinden en üst kademedeki ruhanîye kadar.Sonunda Şu Dört tane olan Yeryüzü Ruhanîsine ulaşır.Bunlar dünyanın ve dünyadakilerin tamamını temsil ederler.

Bu Ruhanîler Şunlardır;
1.Taykel,
2.Kasvere,
3.Kemtam,
4.Marez,

Bir Kaynakta Der ki ; Ebü’l-Hasen ,bu Ruhanîleri hizmetinde bulundurmaktadır.Yoğun çalışmaları ve her ilim dalında okyanuslaşarak eriştiği velilik derecesi sonunda Yüce Allah(c.c) Ona Bu tasarruf yetkisini sunmuş, o da bu ruhanîlerle birlikte bütün ifritleri kendi tasarrufu altına almış,bütün şeytanlara her yerde boyun Eğdirmiştir.

Yukarıda yazmış olduğumuz dört ruhanî reisin tasarruf alanları bütün dünyayı kapsamaktadır.Yapılan tasarrufların tamamı bu ruhanîlere ulaşır ve bunlar tarafından semavî ruhanîlere ulaştırılır.
Onlar da derece derece bir üst ruhanîlere ulaştırırlar.Sonunda kabul kapısında amaca ulaşılır,istekler kabul görür,dilekler yerine getirilir.

Göklerde bulunan her meleğin,yerde bulunan her ruhanîlerden bir hizmetçisi yani emrinde olup tasarruf işlerine bakan yardımcısı vardır.O Hizmetçiler ,emrinde bulunduğu meleğin tasarruf işlerini yürütürler.Bu Hizmet ,Dünya Göğü Olan Birinci Kat Gök Meleği ve Hizmetinde Bulunan Ruhanî İle Başlayıp İkinci,Üçüncü,Dördüncü….Yedinci Kata kadar devam eder.Mesela Dördüncü Kat Gökte Bulunan Yetkili Meleğin Tasarruf işlerini “MEYTATARÛN” Adındaki Ruhanî yürütür.

Beşinci Kat Gökte Bulunan Meleğin Hizmetinde Bulunan Ruhanînin Adı “MEHYÂÎL”dir.”MEYTATARÛN”,tasarrufu kendisinden bir üst makamda bulunan “MEHYÂÎL”’e Ulaştırır.

Beşinci Kattaki Ruhanî Altıncı Kattakine,Altıncı Kattaki de Yedinci Kattaki Meleğin Emrinde Bulunan Ruhanîye Ulaştırmakla Görevlidir.

Yedinci Kat Gökte Bulunan Meleğin Üzerinde “Sidretü’l-Müntehâ” Bulunur.Orada Bulunan Görevli Melek Cebrail Aleyhisselam’dır.Onun Üzerinde ise Arş’ın Altında Görevli Bulunan ve Onların Emrinde Bulunan Ruhanîlerin makamları Bilinen Makamlardır.

Cebrail Aleyhisselam, İsra Yani Mirac Gecesinde,Yedinci Kat Gökten Sonra Birlikte Eriştikleri Sidretü’l-Müntehâ’da Şöyle Demiştir;

“Ey Can Dostum Muhammed! Benimle Birlikte Yolculuğumuz Buraya Kadardır.Benim Bu Makamdan Öteye Geçme Hakkım ve Yetkim Yoktur. Bu Andan İtibaren Rabbinle Baş başa Bulunuyorsun.Artık Dostun Dostunu terk etme zamanıdır.Buradan Bir Adım Daha İleri Geçecek Olursam Muhakkak Arş’ın Nuru ile Yanarım.Bundan Ötesi Rabbinle Senin Arandaki Meseledir.”

Sidretü’l-Müntehâ’nın Üstünde bulunan makam,Allah Resulü’nün Gelişine Açılmış Yüce Makamdır ve Ancak Ona Mahsustur.Bu Yüce makam için Tayin ve Tahsis Edilmiş Büyük Ruhanîler Bulunmaktadır.Bu Yüce Makamın Üzerinde Kur’an Hakikatleri yer Alır.

Bu Hakikatlerin cazibesi altında bulunan büyük-küçük ne varsa hepsi hareket halindedir.O Hakikatlerin zerresi bir dağ üzerine konsa dağ parça parça olur,dağılır,toz duman haline gelir.

O Hakikat herhangi bir zalimin üzerine dua olarak okunacak Olursa,Yüce Allah O Zalimi Anında Helak Eder.O Yüce Kur’an Hakikatleri Duaların en Muazzamı ve En Çabuk Kabul Görenidir.

Bir Kaynakta Okumuştum Yazarı Diyordu ki,Tabii Bu Görüşü Benimseyip Kullandığım İçinde Onaylayarak Yazıyorum.

“Ben Hayatta her istediğimi elde ettim ve her arzuma kavuştum.Beni her istediğime Kavuşturan Dua ve Tasarrufları Allah’ın İzniyle Açıklayacağım.”
Ben Dualarımda,Esma’ül-Hüsna’yı Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de geçen güzel isimlerini temel olarak alırım. Bütün Ruhanîleri dua sırasında Esma’ül-Hüsna’dan seçilen isimlerle yad ederim. Bu İsimlere “İdrîsiyye İsimleri”adı verilir.Yüce Allah Cümlemizi Bu İsimlerin Sırlarından Yararlandırsın.

Elimizden Geldiğince Paylaşılan Sırları İnşâAllah Bir Bir Açıklayacağız.Sır Derken de İlmi İncelikleri Kastedmekteyiz.
Bizler Bu İşe Önce Temelden Başlamak İstiyoruz.Çünkü bir şeyin temeli olmazsa üzerine bina kurulmaz.

Duaya Başlamadan Önce Yapılacak Şeyler Çok Önemlidir.Önce Onları Çok İyi Bilmek Gerekmektedir.
Kur’an-ı Kerim Ayetlerinin Faziletlerini,tasarruf alanlarını,ayetler arasında bulunan ilişkilerini,okunuş tarzını,okuyana ne kazandıracağını,Yüce Allah’ın Kuluna Bu Yoldan neler ikramda bulunmak istediğini iyice bilmek gerekir.
Bundan sonra da tasarrufta esas olan duanın faziletleri,hangi yararları elde etmek için yapıldığı iyice bilinmelidir ki,bu hususta bilinmeyen bir şey kalmamış olsun.

Bütün Bunları Bilmek ve tanımak,her türlü güç ve kuvvet kendisinde bulunan ve kendisine mahsus olan Yüce Allah’ın yardımıyla Elde Edilir.

Yüce Allah’ın Bir Zat’a Sırrını Bildirdiği Bir Salavat’ı Şerife Vardır.Adına “Salât-ı Mec’ûle “denilir.Bu Salavat Her türlü olmazı olur hale getirmek ve çözülmez düğümü çözmek için okunulur.
Bu Salavatı Sabah Namazından önce veya yatsı namazından sonra,yahut da uykudan uyanır uyanmaz okuyan kimsenin Yüce Allah her türlü sıkıntısını giderir ve yine her türlü dünya işlerinde kolaylık ihsan eder.Yine Ahiret İçinde de kazandırdığı sevap sebebiyle yarar sağlar.

Bu salavatta anılan zamanlarda devam eden kimsenin Yüce Allah Rızkına bereket ve bolluk ihsan eder.Her türlü zorlukları kolayce elde eder.Kimsenin elde edemeyeceği servet ve dereceleri ele geçirir.

Bütün Bu İkramlar,Anılan vakitlerde aşağıdaki Salavatı (51) Defa Okuyacak kimse içindir.
Salavatı Şerif Şudur;
“Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin Salâten Tehullü Bihâ Ukdetî Ve Tüferricü Bihâ Kürbetî Ve Takdıy Bihâ Hâcetî Ve Alâ Âlihî Ve Sahbihî Ve Sellim.*”

Bir Kimse Sabah Namazından önce veya Yatsı namazından sonra yahut da uykusundan uyanır uyanmaz yukarıdaki Salavat-ı Şerifeyi (51) Defa Okuyup Arkasından Allah rızası için iki Rekat Namaz Kılsa Ve Kılınan Namazın Birinci Rekatında Fatiha İle Elem neşrah leke’yi ,İkinci Rekatta da Fatiha İle Birlikte “Kul yâ Eyyühel Kâfirûn” Ve “İzâ Câe Nasrullâh” Surelerini okusa Yüce Allah O Kimsenin Kıldığı Bu Namazın Her Rekatı İçin Yüz Şehit Sevabı verir.

Bunun Faziletleri Saymakla Bitecek Değildir.O Yüzden Kısaca Bu Şekilde Anlatıp Bu Yazımızı Burada Sonlandırmaya Karar Verdim.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

Recep Ayının 10. Günü Okunacak Dualar

Duanın Türkçe Okunuşu: Allahümme in ketebtenî şegıyyen fektüb sa’ııı’den. Vemhusmiii an divânil eşgıya’i ve semminiii tegıyyen verzügniii. A’yetel enbiya’i vensurniii ala cemi’ıl egda’i vahşürniii yevmel gıyameti fiii zümratil’embiya’i aleyhimüs’selam.Ve e’ız’ni min derkil eşgıya’i inneke semiud’düa’i bi rahmetike ya erhamer’rahımiyn.

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Recep Ayında İhlas Suresini Okumanın Faziletleri

Receb Ayında İhlâs'ı Şerif: "Her kim Recebde, bir kere İhlâs okusa, ALLAH'u Teâlâ onun elli senelik günahını bağışlar." Hadis'i Şerif, EnîSü'l celîs, sh:195 Hannani(RA) şöyle demiştir: "Her kim, Recebin her günü bir tane bile İhlâs Sûresi okusa, onbin deve yükü kâğıda sahip olur ki, göklerin ve yerin tüm sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp o İhlâs'ın sevabını o kağıtlara yazarlar" (50 İhlâs okuyanın 50 senelik günahları silinir, 100 kere okuyan cehennemden berat alır, 1000 kere okuyan canını cehennemden satın alır.)

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Mümin Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

MÜ’MİN Suresi yedi kere okuyan kimsenin istek ve hacetini Hak Teala reva kılar. “Herşeyin bir özü vardır. Kur'ânın özü ise, "Hâ mîm"lerdir.” “Her kim Âyet-el kürsî ve Mü'min sûresini okursa, o gün içerisinde bütün fenâlıklardan muhâfaza olunur.” “Cennet bahçelerinde yükselmeyi arzu eden kimse, "Hâ mîm"leri okusun.” “Her kim Mü'min sûresini (İleyhil masîr)e kadar ve Âyet-el kürsî'yi sabahleyin okursa, bu kimse bütün bela ve musibetlerden korunur. Akşam okursa, sabaha kadar bütün fenâlıklardan muhâfaza olunur.” “Hâ mîm'ler yedidir: Cehennemin kapıları da yedidir. Her Hâ mîm gelip Cehennemin bir kapısına durur ve; "Yâ Rab, bana inanan ve beni okuyan kişiyi bu kapıdan içeri sokma" diye yalvarır.” “Kim Mü'min sûresini okursa, ona duâ etmeyen ve onun için istigfârda bulunmayan hiçbir nebî, sıddîk, şehid ve mü'min rûhu kalmaz.” “Allahü teâlâ, yedi Hâ mîm'leri bana Tevrât yerine; Elîf lâm râ'lardan Tâ sîn mîm'lere ka

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü