Surelerin Havasları ve Sırları Nedir?

SURELERİN HAVASI
1) Her kim, FATİHA sûresini vird ederek
devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin
dünya ve âhiret bütün maksudunu
bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden
muhafaza eder.Doktorların ümit kestikleri
herhangi bir hasta için yazılır ve suyu
içilirse, Allah'u teâlâ'nın lûtfu ile şifâ yâb
olur.
2) BAKARA sûresini okuyan kimseye, aslâ
şeamet, büyü ve sihir tesir etmez, Hak
celle ve âlâ kendisini bunlardan muhafaza
buyurur.
3) AL-i-İMRAN sûresini, her kim üç defa
okursa Hak Teâlâ ümit etmediği yerden
mal verir ve zengin eder. Kul borcundan da
kurtarır.
4) NİSA sûresini, erkek veya kadın her kim
okursa, Hak Teâlâ karı-kocanın aralarına ıslâh eder, dirlik düzenlik ihsan ve inayet
eyler.
5) MA'İDE sûresini, kırk defa okuyan
kimseye, Allah'u Teâlâ bol rızk, mal ve
makam ihsan buyurur.
11) HûD sûresini, her kim üç kere okursa
haceti reva ve denizde boğulmaktan
Allah''u Teâlâ''nın lûtfu ile emin olur.
12) YUSUF sûresini,her kim okursa Allah''u
Teâlâ’nın lûtfu ile hasretine kavuşur ve
bütün mahlûkatın gözüne şirin görünür.
13) RA''D sûresini, her kim okursa
çocuklarını görünmeyen kuvvetlerin
şerrinden Allah''u Teâlâ hıfzeder ve
ağlayan çocuğa okunsa derhal
susar.Gerek okuyan gerekse çocukları
yıldırım ve şimşekten hıfz olunurlar.
14) İBRAHİM sûresini, her kim yedi kere
okusa, Hak Teâlâ okuyanın düşmanlarına
fırsat vermez, ana ve babasının rızasında
bulundurur.
15) HICR sûresini, üç kere okuyan kimse
alış-verişinde bereket bulur.
16) NAHL sûresini, her kim yüz kere okursa düşmanı zafer bulamaz ve Allah''u
Teâlâ''nın keremi ile her türlü maksuduna
nail olur.
17) İSRA sûresini, yedi kere
okuyanlar;gammazların, hasetçilerin
şerlerinden emin olurlar,Hak Teâlâ
düşmanlarına fırsat vermez.(Yazılarak
suyu küçük çocuklara içirilirse,dilleri açılır
.)
18) KEHF sûresini,her kim Cuma günü bir
kere okursa,ertesi Cuma gününe kadar
bütün kazalardan,belâlardan Hak Teâlâ
kendisini korur, âhir zaman fitnesinden,
Deccal''dan ve şerlerinden emin olur,
sıhhat ve âfiyet ihsan buyurur.
19) MERYEM süresini, her kim kırk bir kere
okursa, Hak rızklar ihsan buyurur ve
yoksulluktan kurtulur.
20) TA-HA süresini,her kim yirmi bir kere
okursa, evde kalan kız evladına kısmet
çıkar, Salih bir er nasip olur.
21) ENBİYA süresini, her kim yetmiş kere
okursa , gizli kokulardan kurtulur,
okumağa devam ederse Hak Teala
kendisine Salih çocuk ihsan buyurur.22) HAC süresini her kim devamlı olarak
okursa ,kıyamet korkusundan emin olur ve
ölümü de asan olur.
23) MÜ’MİNÜN süresini, her kim devamlı
okursa, Hak Teala kendisine salah-ı hal
,tövbe tevfik ve müyesser eyler .
24) NUR süresini , her kim daima okursa
Hak Teala kalbin de imanını muhkem kılar
ve şeytanın vesvesesinden halas eder.
25) FURKAN süresini her kim yedi kere
okursa , Hak Teala o kulunun düşman
şerrinden emin eder ve fena yerlere
gitmekten korur
26 ) ŞU ARA süresini , yedi kere okuyan
kimseye , Hak Teala bütün mahlukatı
muhabbet ettirir ve hepsi ile hoş-hal olur.
27) NEML süresini ,her kim daima okursa
,Hak Teala o kimseyi zalimlerin
şerlerinden hıfz eder.
2 KASAS sûresini, yedi defa okuyan
kimseyi, Hak Teala büyük bir kazadan ve
büyük düşmandan emin kılar .
29) ANKEBUT süresini, her kim yazarak
suyunu içerse , Allah’ın keremiyle unutkanlığı gider ve kuvve-i hafızası
sıhhate kavuşur.
30) RUM süresini , harp zamanında zafer
niyetiyle üç kere okursa, İslam askerini
nüsret-i ilhi yetişir ve düşmanı mağlup
eder.
31) LOKMAN süresini , yedi kere okuyan
kimsenin maddi ve manevi hastalığı ve
karın ağrısı ve benzeri iletlerine Allah şifa
ihsan eder.
32) SECDE süresini , yazarak bir şişeye
koysa ve şişenin ağzını sıkıca kapattıktan
sonra evin bir tarafına gömse , o ev
ateşten korunur ve her türlü düşman
şerrinden emin olur.
33) AHZAP süresini, kırk bir kere okuyanın
işi ticaret ve kazancı bol olur,Hak Teala
bütün müşküllerini kolaylaştır ve kendisine
bereketini ihsan buyurur.
34) SEBE süresini ,yedmiş kere okuyan
kimsenin büyük yanındaki karışık hacetini
, Hak Teala giderir.
35) FATIR süresini, her kim okursa
görünmeyen kuvvetlerin , şeytanların ve
insan şeytanlarının şerlerinden emin olur, Hak Teala bu sûreye devam edenlerin
ömürlerine bereket verir.
36) YA-SİN süresini , yetmiş kere okuyan
kimsenin mutlak hacetleri reva olur. Ölen
kimsenin , yıkandıktan sonra yanında
kıraat edilse, kabrinde defni sırasında da
okunsa, o cenazeye sayılarını ancak
Allah’u Teala’ın bileceği rahmet melekleri
tabii olurlar ve o meyyitin suali asan olur,
kabir azabından emin olur. Eğer , yazılarak
suyu içilse, Hak Teala o kimsenin gönlüne
öyle bir nur ihsan buyur ki , bu nur ile gamı
, gasaveti ve bütün endişeleri zayil olur ve
sıkıntılarından kurtulur. Akşam–sabah
okunması vird edinilse dünya fakirliğinden
kurtulur, ahiret azabından emin olur ve
kendisine cennette yüksek bir makam
ihsan buyurulur. Zira, resul aleyhisselam
“Her şeyin kalbi vardır. Kur’anı azamin
kalbide Ya-sin’i Şeriftir.” buyurmuştur. Ey
yaranlar Yasin suresini çokça okuyun,
feyzini ve bereketini görürsünüz.
37) SAFFAT süresini her kim yedi kere
okursa kendisine rızk bereketi ihsan
buyurulur.
38) SAD süresini okumaya devam eden
şeytanın ve insan şeytanların şerlerinden
emin olur.39) ZÜMER süresini okumaya devam eden
kimse, hak katında aziz olur ve Kerem-i
İlahiye nail olur.
40) MÜ’MİN Suresi yedi kere okuyan
kimsenin istek ve hacetini Hak Teala reva
kılar.
41) FUSSİLET süresini , bir kere okuyan
kimse hırsız, yankesici ve eşkıya şerrinden
emin olur.
42) ŞURA süresini , otuz üç kere okuyan
kimseyi, Allah celle düşman korkusundan
emin kılar.
43) ZUHRUF süresini, okuyan kimsenin
gönlüne şeytan vesvesesi yol bulmaz.
44) DUHAN süresini, devamlı olarak
okuyan kimselere, bütün halk muhabbet
eder.
45) CASİYYE süresini, sefere çıkan bir
kimse, kırk kere okursa , seferi mübarek
olur, selametle vatanına avdet eder.
46) AHKAF süresini, bir kimse yazarak
sandığı veya dolabı içerisine koysa, Hak
Teala kumaşlarını güve denilen hayvanın
yemesinden hıfzeder.47) MUHAMMED süresini, harp vaktinde
her gün kırk bir kere okurlarsa , Allah’u
Teala İslam askerlerine nusret ,
muvaffakiyet ve selamet ihsan buyurur,
düşmanlar ise kahr-ü perişan olur.
48) FETH süresini, kırk bir kere okuyan
kişinin işlerini Hak Teala feth-i asan
buyurur. Harp vaktinde , her gün
MUHAMMED süresi ile birlikte okunsa ,
düşman harp meydanından firar eder.
(istiklal savaşı sırasında , Sakarya meydan
muharebelerinde, tabur imamı merhum
gazi Naci Efendi , harbin en kritik bir
anında bu iki mübarek süreyi, askerler
arsında bulunan hafızlara okutmuş ve bi?nusretillahi teala düşman harp
meydanından münhezim ve perişan bir
halde mağlup olarak firar etmiştir. O
günden sonra da, hiçbir tarafta
tutunamayarak İzmir den denize
dökülmüşlerdir. Hadiseyi, merhum Naci
Efendiden bizzat dinlemiş bulunuyorum.
Rahmetullahi aleyhi vasi a..)
49) HUCURAT süresini, derdine derman
bulamayan kimse , yedi kere okuyacak
olursa, Allah celle o kulunun derdine
derman verir ve kendisini sıhhatine
kavuşturur.50) KAF süresini her Cuma gecesi üç kere
okuyan kimsenin gözü nurlanır, görme
hassası asla azalmaz, daima gözü ayrın ve
mesrur olur.
51) ZARİYAT süresini, kıtlık vaktinde
yetmiş kere okusalar , Hak Teala lutfü ile
kıtlığı giderir, bolluk ve ucuzluk verir ,
bütün ekinler bereketli olur.
52) TUR süresini , üç kere hastaya
okusalar, Allah’u teala sohbetini iade eder.
Geçimsiz eşlere okusalar, karı- koca
arasında ülfet ve muhabbet ihsan eder.
53) NECM süresini , yirmi bir kere okuyan ,
matlup ve maksuduna nail olur.
54) KAMER süresini okuyan, korktuğundan
emin olur, korktuğu kimsenin şerrinden
kurtulur.
55) RAHMAN süresini okuyanın, gönlü
mesrur olur, evinde ve ticaretinde bereket
olur.
56) VAKI’A süresini okuyanı, Allah celle
zengin ve bay eyler. Namerde muhtaç
kalmaz. Kendisine ululuk ihsan buyurur.
(Dünya zenginliği isteyenler, bu süre-i celileyi her gün akşam ile yatsı arasında
okumağa devam etsinler. Yakın bir
zamanda faydasını görürler.)
57) HADİD süresini, yetmiş kere okuyanın
işi açılır, gücü artar sıkıntılardan halas
olur.
58) MÜCADELE süresini, bir kimse bir avuç
toprak üzerine üç kez okursa ve düşmanı
üzerine saçsa bi-iznillah düşmanı
münhezim olur.
59) HAŞR süresini , hacet için üç kere
okuyanın ne muradı varsa Hak teala acilen
verir.
60) MÜMTEHİNE süresini, vird ederek
daima okuyanın gönlündeki nifakı, Allah
celle giderir.
61) SAF süresini , üç kere okuyarak üstüne
üfürene düşman zafer bulamaz.
62) CUM’A süresini , dargın olan karı-
kocaların aralarını bulmak için ıslahları
niyetine beş kere okurlarsa, karı-koca
barışır ve birbirlerine muhabbet ederler.
63) MÜNAFIKUN süresini, yüz kere okuyan
kimse, gammaz ve hasetçilerin dillerinden emin olur.
64) TEGABUN süresini, yedi kere
okuyanın, saklandığı eşyayı Hak teala
hıfzeder.
65) TALAK süresini , yedi kere okuyan
avrat şerrinden emin olur, borçlu ise
borcundan kurtulur, ummadığı yerden
zengin olur.
66) TAHRİM süresini, karı-kocanın iyi
geçinmeleri için okurlarsa , maksatların
nail olurlar.
67) MÜLK süresini, yedi kere okuyan
belalardan emin olur, kaybettiği şeyi bulur.
Akşam-sabah devam eden kabir azabından
kurtulur, kabir suallerine cevabı asan olur.
68) KALEM süresini, on kere okuyanın ,
haceti reva olur ve isabeti ayndan (göz
değmesi) Hak teala kendisini korur.
69) HAKKA süresini , okuyanın düşmanı
defolur ve düşman şerrinden kurtulur.
70) ME ARİÇ süresini , on kere okuyan
kimse kıyamet korkularından emin olur.
71) NUH süresini, bir kere okuyanın düşmanı red ve def olur.
72) CİN süresini, yedi kere okuyan kimse
nazarlardan , cin ve şeytan şerrinden ,
fena sözlerden emin olur. Küçük
çocuklarda, her türlü kötü hallerden
ÜMMÜ SIBYAN denilen manevi hastalıktan
korunur.
73) MÜZEMMİL süresini, korkak çocuk
üzerine okurlarsa, korkusu zail olur.
74) MÜDESSİR süresini, okuyan bütün
fenalıklardan emin olur.
75) KIYAME süresini okuyan ve devam
eden kişi, kıyamet
zorluklarından kurtulur.
76) DEHR süresini , yedi kere okuyan
kimse bilcümle şerlerden emin olur, Ehl-i
bey-t Mustafa’ya komşu ve şefaatlerine
nail olur.
77) MÜRSELAT süresini okuyan kimse
iftiralardan kurtulur.
7 NEBE süresini, her gün ikindiden sonra
okuyan kimse , kabir karanlığı görmez ,
kabri bu süre-i celilenin nuru ile nurlanır.
79) NAZİAT süresini , devamlı okuyan kimse , ölüm acısı duymaz, son nefesinde
canını kolaylıkla Hazreti Melek-ül-Mevte
teslim eder.
80) ABESE süresini , bir haceti için üç kere
okuyanın bi-avnihi teala haceti reva olur.
81) TEKVİR süresini okuyan cümle
mahlükat-ı ilahiyyeye heybetli görünür.
82) İNTİFAR süresini , devamlı okuyan
kimse son nefesinde tövbe ve tevfik ile
göçer.
83) MUTAFFİFİYN süresini, yedi kere
okuyan kimsenin , ticaret ve kazancı
bereketli olur.
84) İNŞİKAK süresini, doğumu güç olan
kadına doğumu esnasında yazıp suyunu
içirirlerse , doğum meşakkatinden halas
olur.
85) BÜRUC süresini , yirmi bir kere okuyan
kimse , düşman şerrinden halas olur.
86) TARIK süresini , üç kere okuyan kimse
, cinlerin , şeytanın , hırsızların ve haram
yiyenlerin şerlerinden halas olur.
87) ALA süresini yazarak meyve bahçesine
asan kimsenin , bağ ve bahçesine asla
zarar gelmez.88) GAŞİYYE süresini, her kim yel ve diş
ağrısı için okursa , bunlardan kısa
zamanda kurtulur.
89) FECR süresini, okuyan büyüklerin
gazabından emin olur.
90) BELED süresini , bütün manevi
hastalıklara ve hassaten göz ağrısına
okurlarsa derhal def olur.
91) ŞEMŞ süresini , yirmi bir kere okuyan,
bütün korkulardan emin olur.
92) LEYL süresini , yedi kere okuyan ,
gece veya gündüz bütün kullardan emin
olur.
93) DUHA süresini, kırk bir kere okuyanın
çalınmış malı eline geçer.
94) İNŞİRAH süresini , yeni elbise giydiği
mübarek olur. Saçını ve sakalını tararken
okursa asla fakirlik görmez.
95) TIYN süresini, yetmiş kere okuyan
,bütün mahlukatın gözüne güzel görünür.
96) ALAK süresini, büyüklerin huzuruna
varacak olan kimse yedi kere okursa haceti verilir ve kendisi mükerrem tutulur.
97) KADR süresini, ramazan gecesi bin
kere okuyan , Allah’ı sübhanehu ve tealayı
rüyasında görür, pazartesi gecesi beş yüz
defa okuyan Nebi ekremi mana aleminde
görür ve bağlı işleri fetholur.
98) BEYYİNE süresini okuyan düşman
şerrinden emin olur.
99) ZİLZAL süresini, kırk bir kere okuyanın
düşmanları münhezim ve perişan olur.
100) ADİYAT süresini okumaya devam
eden kimse, isabet-i ayndan yani şer
nazardan emin olur.
101) KARİ’A süresini, iki kişinin aralarını
ıslah için okurlarsa, sulh ve selamete
neticelenir.
102) TEKASÜR süresini, her gün okuyan
kabir azabından emin olur.
103) ASR süresini, yetmiş kere okuyanın
sıkıntıları def olur.
104) HÜMEZE süresini, yirmi bir kere
okuyan gammaz ve hasetçilerin
şerlerinden halas olur.105) FİL süresini, akşam ile yatsı arasında
iki yüz elli kere okuyanın düşmanı def olur.
106) KUREYŞ süresini, yedi kere okuyan
kimse, kendisine fenalık edebilecek
kişinin korkusundan emin olur, yiyecek ve
içeceğe okununur ve üflenirse bereketli
olur.
107) MAUN süresini, kırk bir kere küçük
çocuk üzerine okurlarsa Hak teala o
yavruyu afetlerden ve beliyyelerden
hıfzeder.
108) KEVSER süresini , bin kere okuyan
kimse kevser şarabından Resül-ü Ekremin
mübarek elleriyle içmek nasip olur.
109) KAFİRUN süresini , bin kere okuyan
düşmanlarına galip gelir.
110) NASR süresini, üç kere okuyanın
imanın Hak sübhanehu ve teala şeytanın
şerrinden saklar, ahirete iman ile göçer.
111) TEBBET süresini, bin kere okuyan
düşmanlarına galip gelir.
112) İHLAS süresini, haksız olarak
hapsedilenler için bin kere okurlarsa , Hak teala o kimseyi hapisten halas eder.
113) FELAK süresini, her namaz sonunda
üç kere okuyan kimse, semavi belalardan
ve dünya kazalarından emin olur.
114) NAS süresini, FELAK ile birlikte her
namazın sonunda üç kere okuyan kimse,
afat-ı semaviyye ve araziyyeden ve cümle
belalardan, hasetçilerin şerlerinden ve
gammazların dillerinden, kötü nazardan,
büyücülerden ve sihirbazlardan ve
hilekarların hile ve mekirlerinden, cin ve
şeytanların vesvesesinden korunurlar
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski