Ricael Gayb Nedir? Kimdir? Hakkında Bilgiler

DİKKAT: bu ilim islam dünyasından 7 büyügü cagırma ve danışmayı ön görür ve tehlikeli bir faaliyettir
RİCALİL ĞAYB VE ŞERHİ
Şeyh Muhyiddin (k.s.a.) derki: Ricalil ğayb dünyanın her tarafını gezip, dünya için çok faydalı işler yaparlar.
Ricalil ğayb yedi (7) kişidirler. İbrahim Aleyhisselamın ve Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) in milletinderdirler. Dünya üzerinde sekiz yöne dağılmışlar dır. Bu dağıldıkları yönler, Doğu, Kuzey doğu, kuzey, Kuzey batı, Batı, Güney batı, Güney ve Güney doğu yönünde olurlar.

Arabi ayın yedinci, ondördüncü, yirmiikinci ve yirmidokuzuncu günlerinde Doğu yönünde olurlar.

Altıncı, yirmibirinci. ve yirmisekizinci günlerinde Kuzey doğu yönünde olurlar.

Üçüncü, onbeşinci, yirmiüçüncü, ve otuzuncu günlerinde Kuzey yönünde olurlar.

Beşinci, onüçüncü ve yirminci günlerinde Kuzey batı yönünde olurlar.
Dördüncü, onikinci, ondokuzuncu ve yirmiyedinci günlerinde Batı yönünde olurlar.

İkinci, onuncu, onyedinci ve yirmibeşinci günlerinde Güney batı yönünde olurlar.

Sekizinci, onbirinci, onsekizinci ve yirmialtıncı günlerinde Güney yönünde olurlar.

Birinci, dokuzuncu, onaltıncı ve yirmidördüncü günlerinde Güney doğu yönünde olurlar.

Ricalil Ğayb her ayın her gününde dünyanın çevre sinde hangi yöne yönelirler, mübarek nazarları hangi yöne olur ve hangi yol üzerinde seyr ederler bilmek istersen, bunlar yedi (7) kişilerdir.

Birincisine KUTB derler. Bir kişi olup, bu Kutbun yerin de nazar etmesi haktır.

İkincisine İMAMAN derler. İki kişi olup, Kutbun vezir leridir. Birisi Kutbun sağında diğeri solunda olur. Kutbun sağındaki ruhlar alemine nazar eder. Yani Alemi Ğaybdır. Kutbun solundaki dünya mülküne nazar eder. Yani Alemi zahirdedir.

Üçüncüsüne EVTAD derler. Dört kişi olup, dünyanın dört yönünü hıfz ederler. Birisi doğuyu, birisi batıyı, birisi kuzeyi ve biriside güneyi hıfz eder.

Dördüncüsüne BÜDELA derler. Bunlar beş (5) kişidir.
Beşincisine RÜKEBA derler. Yedi kişi olup, bunlara yediler derler.
Altıncısına NÜCEBA derler. Kırk (40) kişi olup, bunlara kırklar derler.

Yedincisine NÜKEBA derler. 366 kişilerdir. Bunlar iki taifedir. Bunlara Ğayb erenleri derler. Ama bunların isim leri bilinmemektedir. Bir kısmına EFRAD bir kısmına ise ÜMENA derler.

Teshir, muhabbet, celb, tefrik, hayır veya şer veyahutta her ne tür dünyevi ve uhrevi hacetin olursa olsun, Ricalil Ğayb ile istediğine kavuşursun. Ama önce meşayıhtan icazet alıp, ondan sonra Ricalil Ğayb ile meşgul olursun. Bunun için: Önce temiz bir abdest alıp, tenha bir yerde iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha suresi ile İnşirah, ikinci rekatta Fatiha ve Kadr suresini oku. Namazdan sonra Ricalil Ğayb hangi yönde ise daireden bulup, onlara yönelerek ve arabi ayın kaçıncı günü ise o kadar Ricalil Ğayb duasını okursun. Ama yüzünü onlara doğru çevirme! Arkanı onlara doğru çevir. Eğer yüzünü onlara doğru çevirirsen kendine zarar isabet eder. Arabi ayın kaçı ise (Yedisi ise yedi kez) o kadar oku.

Okunacak Ricalil Ğayb duası budur :

بِسْمِاللهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمِاَلسَّلاَمُعَلَـيْكُمْيَارِجَالِالْغَيْبِاَلسَّلاَمُعَلَيْكُمْيَااَرْوَاحِالْمُقَدَّسَةِيَاقُطْبِيَااِمَامَانُيَااَوْتَادُيَابُدَلاَيَارُقَبَايَانُـجَبَايَانُقَبَايَااَفَـرَادُ
يَـااُمَنَااَغِيثُونِىبِغَوْسَةٍوَانْظُرُونِىبِنَظْرَةٍوَارْحَمُونِىبِرَحْمَةِوَحَصِّلُوامُرَادِىوَمَقْصُودِوَقُومُواعَلَىقَضَاءِحَاجَةِاَللهُلَطِيفٌبِعِبَادِهِيَرْزُقُمَنْيَشَاءُوَهُوَالْقَوِىُّالْعَزِيزٌوَصَلَّىاللهُعَلَىسَيِّدِنَامُحَمَّدٍنِالْمُخْتَارِوَآلِهِاْلاِظْهَارِوَاَصْحَابِهِاْلاَخْيَارِوَسَلَّمَكُمُاللهُفِىالدُّنْيَاوَاْلآخِرَةِبِرَحْمَتِكَيَااَرْحَمَالراَّحِمِينَ

Bismillahirrahmanirrahim. Esselamü aleyküm Ya Ricalil ğaybi esselamü aleyküm Ya ervahıl mükadde seti Ya Kutbi Ya İmamanü Ya Evtadü Ya Büdela Ya Rükaba Ya Nüceba Ya Nükaba Ya Efradü Ya Ümena eğısünü bi ğavsetin venzurünü bi nazratin ver hamünü bi rahmetin ve hassılü muradi ve maksudi ve kumü ala kadai haceti. Allahü latifün bi ıbadihi yer züku men yeşaü ve hüvel kaviyyül aziz. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed inil muhtari ve alihil ezhari ve eshabihil ahyari vesellemekümül- lahü fid dünya vel ahireti bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Bundan sonra bir defa şu duayı oku:

بِسْـمِاللهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمِاَللَّهُمَّاِنِّاَسْئَلُكَمُرَادِى
وَمَقْصُودِىبِوَاحِدِقُطْبِكَوَبِاِمَامَانِكَوَبِاَرْبَعَةِاَوْتَادِكَوَبِخَمْسَةِبُدَلاَئِكَوَبِسَبْعَةِاَخْيَارِكَوَبِاَرْبَعِينَشُهَدَائِكَوَبِثَلَثَةِمِائَةٍوَسِتَّةِوَسِتِّينَنُقَبَائِكَاَنْتُحَصِّلْحَاجَتِىاِلَهِىمَنْاَقْوَىمِنِّىوَاَنْتَحَوْلِىمَنْاَوْلَىمِنِّىبِوَجْدىِاَعْمَالِىوَاَنْتَمَأْمُولِىيَاسَيِّدِىمَنْاَعْظَمُمِنْقُوَّتِىوَاَنْتَقُوَّتِىيَاغَيَّاثُيَاغَيَّاثُيَاغَيَّاثُيَامُغِيثُوَاعْوَنَاهُبِرَحْمَتِكَيَااَرْحَمَالرَّاحِمِينَاَللَّهُمَّاِنّىاَسْئَلُكَبِحَقِّحَقِّكَوَبِحَقِّكِبْرِيَائِكَوَبِحَقِّجَمَالِكَوَجَلاَلِكَوَبِحَقِّوَدُودُعَطُوفُلُطْفِكَوَعَطَاءِفَضْلِكَرَمِكَوَبِعِنَايَةِعَوْنِعَطُوفُلُطْفِكَوَعَطَاءِفَضْلِكَرَمِكَوَبِعِنَايَةِعَوْنِحِكْمَةِسُلْطَانِاُلْفَتِىوَاَجْمَعِينَمَعَطَامِعِقَلْبىِوَرَجَائِفُلاَنِابْنِفُلاَنَةًيَاعَزِيزُيَارَحْمَنُيَارَحيمُِيَاقَدِيمُاْلاَنْعَامُوَاْلاِحْسَانُيَاصَادِقُالْوَعْدُيَااَللهُالصَّمَدُيَالاَاِلَهَاِلاَّاَنْتَيَارَبِّاَللَّهُمَّيَارَبِّيَارَبَّاهُيَاسّيِّدَاهُاَجِبْوَاقْبَلْوَاسْتَجِبْدَعْوَتِىبِسْمِكَاْلاَجَلِّاْلاَعْظَمِاْلاَكْبَرِاْلاَسْرِعِالسَّرِيعِالْقَرِيبِالْمُجِيبِالْحَىُّالْقَيُّومُوَبِتِلاَوَةِوَمَسَابَرَةِآيَةَالْعَظِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselüke muradi ve maksudi bi vahidi kutbike ve bi imama nike ve bi erbeati evtadike ve bi hamseti büdelaike ve bi sebati ahyarike ve bi erbeıne şühedaike ve bi selaseti mietin ve sitte ve sittine nükabaike en tühassıl haceti ilahi men akva minni ve ente havli men evla minni bi vecdi a’mali ve ente me’muli ya seyyidi men a’zamü min kuvveti ve ente kuvveti Ya Ğayyasü Ya Ğayyasü Ya Ğayyasü Ya Muğisü,Va’ve nahü bi rahmetike ya erhamerrahimine Allahümme inni eselüke bi hakki hakkike ve bi hakki kibriyaike ve bi hakki cemalike ve celalike ve bi hakki vedüdü atufü lutfike ve atai fadli keremike ve bi ınayeti avni hikmeti sultani ülfeti ve ecmeıne mea tamiı kalbi ve recai fülan ibni fülanete Ya Azizü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Kadimül enamü vel ihsanü Ya Sadikul va’di Ya Allahüs samedü Ya La ilahe illa ente Ya Rabbi Allahümme Ya Rabbi Ya Senedahü Ecib vakbil vestecib da’veti bismikel ecellil a’zamil ekberil esriıs seriıl karibil mücibil hayyul kayyumi ve bitilaveti ve mesabereti ayetel azim.

Sonra yirmidokuz (29) defa şu Ayeti Kerimeyi oku:

بِسْمِاللهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمِثَمَّاَنْزَلَعَلَيْكُمْمِنبَعْدِالْغَمِّاَمَنَةًنُعَاسًايَغْشَىطَائِفَةًمِنْكُموَطَائِفَةٌقَدْاَهَمَّتْمُمْاَنْفُسُهُمْيَظُنُّونَبِاللهِغَيْرَالْحَقِّظَنَّالْجَاهِلِيَّةِيَقُولُونَهَلْلَنَامِنَاْلاَمْرِمِنْشَىْءٍقُلْاِنَّاْلاَمْرَكُلَّهُِللهِيُخْفُونَفِىاَنْفُسِهِمْمَالاَيَبْدُونَلَكَيَقُولُونَلَوْكَانَلَنَامِناْلاَمْرِشَىْءٍمَاقُتِلْنَاهَهُنَاقُلْلَوْكُنْتُمْفِىبُيُوتِكُمْلَبَرَزَالَّذِيِنَكُتِبَعَلَيْهِمُالْقَتْلُاِلَىمَضَاجِعِهِمْوَلِيَبْتَلِىَاللهُمَافِىصُدُورِكُمْوَلِيُمَحِّصَمَافِىقُلُوبِكُمْوَاللهُعَلِيمٌبِذَاتِالصُّدُورِ

Bismillahirrahmanirrahim Sümme enzele aleyküm min ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm en füsühüm yezunnüne billahi ğayral hakki zannel cahiliyyeti yekulüne hel lena minel emri min şeyin kul innel emra küllehü lillahi yuhfüne fi enfüsihim mala yebdüne leke yekulüne lev kane lena minel emri şey ün ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyütiküm leberazellezine kütibe aleyhimül katlü ilamedaciıhim veliyebteliyallahü ma fi suduriküm ve liyümahhısa ma fi kulübiküm vallahü alimün bizatis sudur.

En sonunda şu duayı bir (1) defa oku :

بِسْمِاللهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمِاَللَّهُمَّاِنِّىاَسْئَلُكَبِحَقِّلاَاِلَهَاِلاَّاللهُوَوَحْدَانِيَّةِوَبِحَقِّالْعَرْشِوَعَظَمَتِهِوَبِحَقِّالْكُرْسِىوَوُسْعَتِهِوَبِحَقِّآدَمَوَصَفِيَّتِهِوَبِحَقِّشِيتٍوَنُبُوَّتِهِوَبِحَقِّاِدْرِيسٍوَخِيَاطَتِهِوَبِحَقِّنُوحُوَسَفِينَتِهِوَبِحَقِّهُودِوَخَشْيَتِهِوَبِحَقِّلُوطٍوَهَيْبَتِهِوَبِحَقِّاِبْرَاهِيمَوَحِصْلَتِهوَبِحَقِّاِسْمَعِيلَوَفِدَايَتِهِوَبِحَقِّيَعْقُوبَوَحَسْرَتِهِوَبِحَقِّيُوسُفَوَغُرْبَتِهِوَبِحَقِّاِسْحَقَوَذُرِّيَّتِهِوَبِحَقِّصَالِحَوَنَاقَتِهِوَبِحَقِّشُعَيْبٍوَرَحْمَتِهِوَبِحَقِّاَيُّوبَوَبَلِيَّتِهِوَبِحَقِّيُونُسَوَدَعْوَتِهِوَبِحَقِّالْخِضْرٍوَسِيَاحَتِهِوَبِحَقِّاِلْيَاسَوَرِسَالَتِهِوَبِحَقِّعُزَيْرٍوَمُؤْمِنَتِهِوَبِحَقِّلُقْمَانَوَوَصِيَّتِهِوَبِحَقِّذُوالْقَرْنَيْنِوَرِفْعَتِهِوَبِحَقِّدَانْيَالٍوَحَِكْمَتِهِوَبِحَقِّدَاوُدَوَخَلِيفَتِهِوَبِحَقِّسُلَيْمَانَوَمَمْلَكَتِهِوَبِحَقِّمُوسَىوَمُكَالَمَتِهِوَبِحَقِّهَرُونَوَحُجَّتِهِوَبِحَقِّزَكَرِيَّاوَعِبَادَتِهِوَبِحَقِّيَحْيَىوَعِفَّتِهِوَبِحَقِّجَرْجِيسَوَمُصِيبَتِهِوَبِحَقِّعِيسَىوَزُهْدِهِوَبِحَقِّمُحَمَّدٍنِالْمُصْطَفَىصَلَّىاللهُعَلَـيْهِوَسَلَّمَوَفَضِيلَتِهِوَكَرَامَتِهِوَشَفَاعَتِهِوَبِحَقِّجَبْرَائِيلَوَاَمَانَتِهِوَبِحَقِّمِيكَائِيلَوَوَكَالَتِهِوَبِحَقِّاِسْرَافِيلَوَنَفْخَتِهِوَبِحَقِّعَزْرَائِيلَوَقَبْضَتِهِوَبِحَقِّالْقُرْآنِالْعَظِيمَوَحُرْمَتِهِوَبِحَقِّالْعِلْمِوَدِرَاسَتِهِوَبِحَقِّالْقَلَمِوَجَرَيَانِهِوَبِحَقِّالتَّوْرَاةَوَعَجُوبَتِهِوَبِحَقِّاْلاِنْجِيلَوَفِصَّتِهِوَبِحَقِّالـزَّبُورِوَقِـرَائَتِهِوَبِحَقِِّاللَّوْحِوَحَفَظَتِهِوَبِحَقِّالْجَنَّةِوَرَاحَتِهَاوَبِحَقِّالنَّارِوَحِرْقَتِهَاوَبِحَقِّالسَّمَاءِوَسُمُتَهَاوَبِحَقِّاْلاَرْضِوَتُرْبَتِهَاوَبِحَقِّالْمَاءِوَغِلْظَتِهِوَبِحَقِّالْمَلاَئِكَتِهِوَطَاعَتِهِمْوَبِحَقِّالنُّجُومُوَلَطَافَتِهِوَبِحَقِّالرِّضْوَانَوَكَرَامَتِهِوَبِحَقِّالصِّرَاطَوَحِدَّتِهِوَبِحَقِّالْمِزَانَوَدِقَّتِهِوَبِحَقِّالْهَدِيَّةِوَنَصِيحَتِهَاوَبِحَقِّالدِّينِوَدِيَانَتِهِوَبِحَقِّاْلاِيمَانَوَاُجْرَتِهِوَبِحَقِّالنُّورِوَتُحْفَتِهِوَبِحَقِّالرَّعْدِوَصَيْحَتِهِوَبِحَقِّالْبَرْقِوَلَمْعَتِهِوَبِحَقِّالرِّيحِوَشِدَّتِهِوَبحِقِّالْمَطَرِوَبَرَكَتِهِوَبِحَقِّالثَّلْجِوَبُرُدَتِهِوَبِحقَالسَّمَاءِوَعُمُودَتِهِوَبِحَقِّاللَّيْلِوَظُلْمَتِهِوَبِحَقِّالنَّهَارِوَنُورَانِيَّةِوَبِحَقِّالْجَبَلِوَمَلاَئِكَتِهِوَبِحَقِّالشَّجَرِوَلَطَافَتِهِوَبِحَقِّالْمَاءِوَعُذُوبَتِهِوَبِحَقِّالْفَزَعْاِلاَّكَبَرُوكُرْبَتِهِوَبِحَقِّالْقَبْرِوَوَحْشَتِهِوَبِحَقِّاَبُوبَكْرٍوَصَدَاقَتِهِوَبِحَقِّعُمَرٍوَعَدْلِهِوَبِحَقِّعُثْمَانَذِاالنُّورَيْنِوَحَيَائِهِوَبِحَقِّعَلِىاِبْنِطَالِبْوَشَجَاعَتِهِوَبِحَقِّالْحَسَنَوَالْحُسَيْنِوَشَهَادَتِهَاوَبِحَقِّالْحَجَرِوَشَهِيدِهَاوَبِـحَقِّاَنْبِيَائِكَوَاَوْلِيَائِكَوَالشُّهَدَاءِوَالسُّعَدَاءِوَاْلاَقْطَابِوَاْلاِمَامَيْنِوَاْلاَوْتَادُوَالْبُدَلاَءِوَالرُّقَبَاءِوَالنُّجَبَاءِوَالنُّقَبَـاءِوَاْلاَفْرَادُوَاْلاُمَنَاءِوَالْحَوَارِيُّنَوَالرَّجِيُونَوَالصِّدِّيقِينَوَالْعُبَّادِوَالصَّالِحِينَمِنْعِبَادِكَوَاِمَائِكَوَالرَّاجِينَاَللَّهُمَّبَارِكْلَنَافِىالْعُمْرِوَالرِّزْقِوَالدِّينِوَالدُّنْيَاوَالْعِلْمِوَالْعَمَلِوَاْلاَمْنِوَاْلآمَانِوَالسَّلاَمَةِوَالسَّلاَمُوَالصِّحَّةِوَالْعَافِيَةِوَالنِّعْمَةِوَالْمَغْفِرَةِوَالْهِدَايَةِوَالْبَرِّوَالْبَحْرِوَالْبَرَحَةِوَالْهَدِيَّةِوَالْمَحْيَاوَالْمَمَاتِوَالْمَرْجِعِوَالْمَآبِوَاقْضِحَاجَاتِنَاوَاكْتُبْلَنَانَجَاتًامِنَالنُورِوَجَوَّزَعَلَىصِرَاطِاَقْدَامَنَاوَنَجِّنَامِنَالْعَذَابِوَاجْعَلْنَامِنَالْفَائِزِينَوَارْزُقْنَاشَفَاعَةِمُحَمَّدٍصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَوَآلِهِوَصَحْبِهِاَجْمَعِينَوَعَلَىجَمِيعِاْلاَنْبِيَاءِوَالـْمُرْسَلِينَوَعَلَىمَلاَئِكَتِكَالْمُقَرَّبِينَوَعَلَىعِبَادِاللهِالصَّالِحِينَمِنْاَهْلِالسَّمَوَاتِوَاَهْلِاْلاَرَاضِينَوَعَنْاَصْحَابِرَسُولِاللهِعَلَيْهِمْاَجْمَعِينَوَبِحُرْمَةِاْلاِسْمِاْلاَعْظَمُيَاحَىُّيَاقَيُّومُيَاذَاالْجَلاَلوَاْلاِكْرَامِوَصَلَّىاللهُعَلَىسَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَآلِهِوَصَحْبِهِاَجْمَعِينَوَالْحَمْدُِللهِرَبِّالْعَالَمِينَ

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselüke bi hakkı la ilahe illallahü ve vahdaniyyeti ve bi hakkil arşi ve azametihi ve bi hakkil kürsi ve vüsatihi ve bi hakki Ademe ve safiyyetihi ve bi hakki Şitin ve nübüvvetihi ve bi hakki idrisin ve hıyatatihi ve bi hakki Nuhu ve sefinetihi ve bi hakki Hudi ve haşyetihi ve bi hakki Lutin ve heybetihi ve bi hakki İbrahime ve hısletihi ve bi hakki İsmaile ve fidayetihi ve bi hakki Ya’kube ve hasretihi ve bi hakki Yusufe ve ğurbetihi ve bi hakki İshaka ve zürriyyetihi ve bi hakki Saliha ve nakatihi ve bi hakki Şuaybin ve rahmetihi ve bi hakki Eyyübe ve beliyyetihi ve bi hakki Yunuse ve davetihi ve bi hakkil Hıdrin ve siyahatihi ve bi hakki İlyase ve risaletihi ve bi hakki Üzeyrin ve mü’minetihi ve bi hakki lokmani ve vasıyyetihi ve bi hakki Zülkarneyni ve rifatihi ve bi hakki Danyalin ve hikmetihi ve bi hakki Davude ve hilafetihi ve bi hakki Süleymane ve memleketihi ve bi hakki Musa ve mükalemetihi ve bi hakki Harune ve hüccetihi ve bi hakki Zekeriyya ve ibadetihi ve bi hakki Yahya ve iffetihi ve bi hakki Cercise ve musibetihi ve bi hakki İsa ve zühdihi ve bi hakki Muhammed inil Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem ve fadiletihi ve kerametihi ve şefaatihi ve bi hakki Cebraile ve emanetihi ve bi hakki Mikaile ve vekaletihi ve bi hakki İsrafile ve nefhatihi ve bi hakki Azraile ve kabdatihi ve bi hakkil Kuran il azime ve hürmetihi ve bi hakkil ilmi ve dirasetihi ve bi hakkil kalemi ve cereyanihi ve bi hakkit tevrate ve acubetihi ve bi hakkil İncile ve fıssetihi ve bi hakkiz zeburi ve kıraetihi ve bi hakkil levhi ve hıfzatihi ve bi hakkil cenneti ve rahatiha ve bi hakkin nari ve hırkatihi ve bi hakkis semai ve sümüteha ve bi hak kil ardı ve türbetiha ve bi hakkil mai ve ğılzatihi ve bi hakkil melaiketihi ve taatihim ve bi hakkin nücümü ve letafetihi ve bi hakkir rıdvane ve kerametihi ve bi hakkis sırata ve hıddetihi ve bi hakkil mizane ve dikkatihi ve bi hakkil hediyyeti ve nasihatiha ve bi hakkid dini ve diyanetihi ve bi hakkil imane ve ücretihi ve bi hakkin nuri ve tuhfetihi ve bi hakkir ra’di ve sayhatihi ve bi hakkil berki ve lematihi ve bi hakkir rihi ve şiddetihi ve bi hakkil matari ve bereke- tihi ve bi hakkis selci ve bürüdetihi ve bi hakkis semai ve umudetihi ve bi hakkil leyli ve zülmetihi ve bi hakkin nehari ve nuraniyyeti ve bi hakkil cebeli ve melaiketihi ve bi hakkiş şeceri ve letafetihi ve bi hakkil mai ve uzubetihi ve bi hakkilfeza’ illa keberu ve kürbetihi ve bi hakkil kabre ve vahşetihi ve bi hakki Ebu Bekrin ve sadakatihi ve bi hakki Ömerin ve adlihi ve bi hakki Osmane zinnureyni ve hayaihi Ve bi hakki Ali ibni Talib ve şecaatihi ve bi hakkil Hasana vel Hüseyni ve şehadetiha ve bi hakkil haceri ve şehidiha ve bi hakki enbiyaike ve evliyaike veş şühedai ves suadai vel Aktabi vel İmameyni vel Evtadü vel Büdelai ver Rükabai ven Nücebai ven nükebai vel Efradü vel Ümenai vel havariyyüne ver raciune ves sıddıkine vel ubbadi ves salihine min ıbadike ve imaike ver racin. Allahümme barik lena fil ömrü ver rızkı ved dini ved dünya vel ılmi vel ameli vel emni vel amani ves selameti ves selamü ves sıhhati vel afiyeti ven ni’meti vel ma’fireti vel hidayeti vel berri vel bahri vel berahati vel hediyyeti vel mahya vel memati vel merciı vel meabi vakdı hacetina vektüb lena necaten minen nuri ve cevveze ala sıratı akdamena ve neccina minel azabi vecalna minel faizine verzukna şefaati Muhammed in sallallahü aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ecmeine ve ala cemiıl enbiyai vel mürseline ve ala melaiketikel mükarrabine ve ala ibadillahis salihine min ehlis semavati ve ehlil aradıne ve an eshabi rasülillahi aleyhim ecmeıne ve bi hurmetil ismil a’zamü Ya Hayyü Ya Kayyümü Ya Zelcelali vel ikrami ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmeine velhamdülillahi rabbil alemin.

Önce gerektirki:
Aynı kendini pinhan (Gizli, Hafi) edip, onlardan yardım iste. Tenha bir mekanda oturup yukarıda belirttiğimiz gibi iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, Ricalil Ğayb dairesine bakıp ayın kaçın cı günü ise O miktar Ricalil Ğayb duasını ve diğer duaları okuduktan sonra, onlara arkanı dönüp tertemiz bir inanç ile ricada bulunup:

"Ya Ricalel Ğaybi Ya Ervahal mukaddeseti Hazreti Allah c.c. ın yardımıyla sizlere dayandım, sizlere arkalandım ve sizlere sığındım. Ümit ederimki her türlü murad ve maksatlarımı hasıl edip, her hususta yardımcım ve zahirim olasınız. Her sıkıntımda ve darlığımda yardımcım olasınız. Takdir olmuş ve olacak kazaları benden def’ edesiniz. Dostlarımı dost düşmanlarımıda dost edip, bu kulunuzu kendi halinize döndürüp, dünyevi ve uhrevi hayr hacetime yardımcı olasınız. Her türlü kötü şeylerden eminarkalandım, sizlerden rica ve ümit ederimki, fülan kızı fülanı ben zaika musahhar ve muti’ edesiniz. Bi hakki hüdayı müteali ve bi hakki Muhammed inil Mustafa Sallallahü Aleyhi ve mahfuz edesiniz. Benim inancım sizlerin nazarı şerifinizdedir. Sizlerden sizi ve Sellem. Ve bi hakki cemi-ıl Enbiya-i. Ve bi hakki İmami Hasan ve Hüseyin şehidi desti kerbela da ve davanızda İmami Ridvanüllahi Teala Aleyhim ecmeın.” dersin. El Fatiha.

Kaynak: Uyunel hakaik. Muellif: Necruzi Şah simavi
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski