Celcelutiye Duası ve Havas Esrarı Sırları

Tesir alanı oldukça geniş bir duadır.

Peygamberimize (s.a.v.) Cebrail (as) tarafından indirilmiş olan, içerisinde İsm-i Azam'ı barındıran, Hz Ali tarafından Süryanice "bedi" anlamına gelen Celcelutiye adıyla, cifir ilmine göre tarih düşülerek, Süryanice nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiş. Bir isimler hazinesi olduğu söylenebilir. Allah'ın rahmetine vesile olmasıyla rahmet hazinesi ya da Cennet hazinesi de denilebilir. Yüce Rabbimizin en büyük ismi İsm-i Azam bu duada gizlenmiştir. Bu yüzden duayı okuyan ve Allah'a sığınan kişiye, dünya ve ahirette müjdeler ve kolaylıklar, bereketler sunulmuştur. Bu duanın yolundan gidenlere bazı sırlar açıklanmış, perdeler aralanmıştır.


Celcelutiye duasının Havası


Kuraklığa karşı 31 defa okunmalıdır.

Ateş ve yangından korunmak için 7 defa okuyarak, ateşe üflenmelidir.

Denizde olan fırtınaya karşı 31 defa okunmalıdır.Her Ne Muratla okunursa Biznillah Gerçekleşir.Kısa zamanda ruhanilerle irtibat oluşur.Bunu Bil irşad olursun.


Celcelutiye duası


"Bede'tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi esrarin bibatinihi intavet.


Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammedin men zahaddalalete velğalet.


İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin ehvecin celcelutin helhelet.


Seeltüke bil ismil azami gadruhü. Ve yessir umri ye elihi bisalmehet.


Ve ye hayyü ye gayyumu ed'üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet.


Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet.


Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Ve ya celcelutin bil icabeti helhelet.


Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin gamessiru fihi ve eşragat.


Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi senaün ve ebragat.


Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin.


Bihikmeti mevlanel kerimi feentagatEhatat bihil enveru min külli canibin.


Ve heybetü mevlenel azimi bina alet.


Fe Sübhaneke'llahümme ye hayra bariin. Ve ye hayra hallagin ve ekramel men beat.


Febelliğini gasdi ve külle meraribi. Bihaggi hurüfin bilhicai tecemmeat.


Bisırrı hurüfin üdiat fi azimeti. Binüri nüri senail ismi verrühi gad alet.


Efizli min'el envari ya Rabbi feyzuhü. Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat.


Ele ve elbisenni heybeten ve celaleten. Ve küffe yedel a'dai anni bi ğalmehet.


Ele ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin. Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet.


Bi nüri celalin bazihın ve şerantahın. Bi kuddüsin berkütin bihiz zulmatüncelet.


Ele vakdı ya Rabbahü bin nüri haceti. Bi nüri eşmehin celya serian kadınkadat.


Biyadin ve yayühin nemühin asaliyen. Ve ya aliyen yessir ümuri bi saysalet.


Ve amnahni ya zel celali kerameten. Bi esrari ilmin ya haliymü bikencelet.


Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin. Eya cabiral kalbil kesiyri minel habet.


Ve ahrisni ya zelcelali bi kafi kün. Bi nassı hakıymı katııs sırri asbelet.


Ve sellim bi bahrin ve a'tıni hayra berriha. Fe ente melazi vel kürubi bikencelet.


Ve subbe aleyyer rizka sabbate rahmetin. Fe ente racaul alemiyne velev tağat.


Ve asmim v ebkim sümme a'mi adüvvena. Ve ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet.


Ve fi havsemin mea devsemin mea devsemin ve berasemin. Tehassantü bil isnil azıymi minelğalet.


Ve a'tıf kulübel aleymiyne bi eshira. Aleyye ve elbisenni kabulen bi şelmehet.


Ve yessir umürana ya ilahi ve a'tına. Minel ızzi vel ulya bi şemhın ve eşhamet.


Ve esbil eleynes setra veşfi kulübena. Fe ente şifaün lil kulübi minel ğaset.


Ve barik lenallahümme fi cem'ı kesbina. Ve hülle uküdel usri biyayühin irtehat.


Biyahin ve yayühin ya hayra bazihın. Ve ya men lenelerzaku min cüdihi nemet.


Nehruddü bikel a'dae min külli vichetin. Ve bil ismi termihim minel bu'di bişşetet.


Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men. İleyhi seat dabbül felati ve kad şeket.


Fe ente recai ya ilahi ve seyyidi. Fe fülle lemimel ceyşi in rame bi adet.


Ve küffe cemiyal mudırrine keydehüm. Ve anni bi aksamike hatmen ve ma havet.


Fe ya hayra mes'ulin ve ekramel men a'ta. Ve ya hayra me'mulin ila ümmetin halet.


Ekıd kevkebi bil ismi buran ve behceten. Meded dehri vel eyyami ya nuru celcelet.


Biacin ahucin celemhucin celaletin. Celilin celcelutin cemahin temehracet.


Bi ta'dadi ebrumin ve simrazi ebramin. Ve behrati tibrizin ve ümmin teberreket.


Tükadü siracün nuri sirran beyaneten. Tükadü siracüs sürci sirran tenevverat.


Bi nuri celalin bazıhın ve şerantahın. Bi kuddüsi berkütin bihin naru uhmidet.


Biyahin ve yayühin nümuhin esaliyen. Bi tamtamin mihraşin li naril ıda semet.


Bi halin ehilin şel'ın şel'ubin şaliın. Tahiyyın tahubin taytahübin tayyatahet.


Enühın bi yemlühın ve ebruhın uksimet. Bi temliyhı ayatin şemuhın teşemmehat.


Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba'deha. Hamaruhı yeşrühın bi şerhın teşemmehat.


Bi belhın ve simyanin ve bazuhın ba'deha. Bi zeymühın eşmühın bihil kevnu ummirat.


Bi şelmehatin akbil düai ve kün meıy. Ve kün li minel a'dai hasbi fe kad beğat.


Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha. Ve ya aytala hatlür riyahı tehalhalet.


Bikel havlü ves savlüs şedidu li men eta. Libabi cenabike velteca zulmetüncelet.


Bi taha ve yasin ve tasin kün lena. Bi tasim mimin lis seadetıkbelet.


Ve kafin ve kayain ve aynin ve sadiha. Kifayetüna min külli aynin bina havet.


Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha. Himayetüna minhel cibalü tezelzelet.


Bi kafin ve nunin sümme hamimin ba'deha. Ve fi süretid dühani sirran kad uhkimet.


Bi elifin ve lamin ven nisa ve uküdiha. Ve fi suretil en'ami ven nuri nüvvirat.


Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha. Alevtü bi nuril ismi min külli ma cenet.


Ve elifin ve lamin sümme mimin ve raiha. İla mecmeil ervahi ver ruhi kad alet.


Bi sirri havamimil kitabi cemiıha. Aleyke bi fadlin nuri ya nuru uksimet.


Bi amme abese ven nazıati ve tarikın. Ve fi vessemai zatil bürucı ve zülzilet.


Bi hakkı tebareke sümme nünin ve salin. Ve fi süretit tahmizi veş şemsi küvvirat.


Ve bizzariyatiz zerri ven necmi iz heva. Ve bikterabet liyel ümuru tekarrabet.


Ve fi süveril kur'ani hizben ve ayeten. Adede ma karael kari ve ma kad tenezzelet.


Fe es'elüke ya mevlaye fi fadikellezi. Ala külli ma enzelte kütben tefaddalet.


Bi ahiyyen şerahiyyen ezunayi sabvetin. Asbavüsin ali şeddaye aksemtü bi taytağat.


Bi sirri büduhın ekhezetin betadin zehecin. Bivahil veha bil fethi ven nasri esreat.


Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi. Ve bil ayetil kübra eminni minel fecet.


Bi hakkı fekacin mea mahmetin ya ilahena. Bi esmaikel hüsna ecirni mineş şefet.


Hurufün li behramin alet ve teşamehat. Ve ismi asa musa bihiz zulmetün celet.

Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha. Tevessüle zi züllin bihin nasühtedet.

Hurufün bi ma'naha lehel fadlü şürrifet. Meden dehri vel eyyami ya rabbinhanet.

Deavtüke ya Allahü hakkan ve inneni. Tevesseltü bil ayati cem'an i ma havet.

Fetilke hurüfün nuri fecma havassaha. Ve hakkık meaniha bihil hayrü tümmimet.

Vahdurni avnen hadimen müsehharan. Tuheymefyailü bihil kürbetüncelet.

Fe sehhir li fiha hadimen yütıy'uni. Bi fadli hurufi ümmil kitabi ve ma telet.

Ve es'elüke ya mevlaye fismikellezi. Bihi iza düiye cem'ul ümuri teyesserat.

İlahi ferham da'fi vağfirli zelleti. Bi ma'kad deatkel enbiyau ve tevesselet.

Eya halikıy ya seyyidi ıkdı haceti. İleyke ümuri ya ilahi tesellemet.

Tevesseltü ya Rabbi ileyke bi ahmeda. Ve esmaikel husnelleti hiye cümmiat.

Fe cüd va'fü vasfah ya ilahi bi tevbetin. Ala abdikel mikini min nazratin abet.

Ve veffıkni lil hayri ves sıdkı vettüka. Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet.

Ve kün bi raufen fi hayati ve ba'de ma. Emütu ve elka zulmetel kabrin celet.

Ve fil haşri beyyıd ya ilahi sahifeti. Ve sekkıl mevazini bi lutfike in eraddet.

Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min harri narin ve ma havet.

Ve samihi min külli zenbin ceneytühü. Vağfir hatıy'atiyel izame ve in alet.

Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi küllel umüri tesellemet.

Fegatil vele tehşe veharib ve le tehaf. Vedus külle ardin bil vuhuşi teammerat.

Ve egbil vele tehrab ve hasim men teşeü. Ve le tehşe be'sen lil mulüki velev havet.

Fele hayyetün tehşe vele agrabun tera. Ve le esedün ye'ti ileyke bihemhemet.

Ve le tehşe min seyfin ve le tağni hançerin. Ve le tehşe min rumhin ve le şerrin eshemet.

Ceza men karae haza şefaatü ahmeda. Ve yuhşerru fil cennati mea hürin huffifet.

Va'lem bi ennel Mustafa hayrü mürselin. Ve efdalü halkıllahi men kad teferrakat.

Ve saddır bihi cahihi külle hacetin. Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat.

Ve salli ilahi külle yevmin ve saatin. Alel mustafel muhtari ma nesmetün semet.

Ve salli alel muhtari vel ali küllihim. Ke addi nebatil erdı ver rıyhı ma serat.

Ve salli salaten temleül erda ves semae. Kevebli ğamamin ma'ruüdun tecelcelet.

Fe yekfike ennellahe salla bi nefsihi. Ve emlakehü sallet aleyhi ve sellemet.

Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen. Meded dehri vel eyyami ma şemsun eşrakat.

Ve sellim alel athari min ali haşimin. Adede ma haccel hacicu ve sellemet.

Verda ya ilahi an ebi bekrin mea umera. Verda ala osmane mea hayderis sebet.

Kezal alü vel ashabü cem'an cemiuhüm. Meal evliyai ves salihıyne ve ma havet.

Mekalü aliyyin vebni amni Muhammedin. Ve sirru alümin lil halaikı cümmiat."
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski