Ana içeriğe atla

Celcelutiye Duası ve Havas Esrarı Sırları

Tesir alanı oldukça geniş bir duadır.

Peygamberimize (s.a.v.) Cebrail (as) tarafından indirilmiş olan, içerisinde İsm-i Azam'ı barındıran, Hz Ali tarafından Süryanice "bedi" anlamına gelen Celcelutiye adıyla, cifir ilmine göre tarih düşülerek, Süryanice nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiş. Bir isimler hazinesi olduğu söylenebilir. Allah'ın rahmetine vesile olmasıyla rahmet hazinesi ya da Cennet hazinesi de denilebilir. Yüce Rabbimizin en büyük ismi İsm-i Azam bu duada gizlenmiştir. Bu yüzden duayı okuyan ve Allah'a sığınan kişiye, dünya ve ahirette müjdeler ve kolaylıklar, bereketler sunulmuştur. Bu duanın yolundan gidenlere bazı sırlar açıklanmış, perdeler aralanmıştır.


Celcelutiye duasının Havası


Kuraklığa karşı 31 defa okunmalıdır.

Ateş ve yangından korunmak için 7 defa okuyarak, ateşe üflenmelidir.

Denizde olan fırtınaya karşı 31 defa okunmalıdır.Her Ne Muratla okunursa Biznillah Gerçekleşir.Kısa zamanda ruhanilerle irtibat oluşur.Bunu Bil irşad olursun.


Celcelutiye duası


"Bede'tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi esrarin bibatinihi intavet.


Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammedin men zahaddalalete velğalet.


İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin ehvecin celcelutin helhelet.


Seeltüke bil ismil azami gadruhü. Ve yessir umri ye elihi bisalmehet.


Ve ye hayyü ye gayyumu ed'üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet.


Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet.


Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Ve ya celcelutin bil icabeti helhelet.


Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin gamessiru fihi ve eşragat.


Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi senaün ve ebragat.


Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin.


Bihikmeti mevlanel kerimi feentagatEhatat bihil enveru min külli canibin.


Ve heybetü mevlenel azimi bina alet.


Fe Sübhaneke'llahümme ye hayra bariin. Ve ye hayra hallagin ve ekramel men beat.


Febelliğini gasdi ve külle meraribi. Bihaggi hurüfin bilhicai tecemmeat.


Bisırrı hurüfin üdiat fi azimeti. Binüri nüri senail ismi verrühi gad alet.


Efizli min'el envari ya Rabbi feyzuhü. Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat.


Ele ve elbisenni heybeten ve celaleten. Ve küffe yedel a'dai anni bi ğalmehet.


Ele ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin. Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet.


Bi nüri celalin bazihın ve şerantahın. Bi kuddüsin berkütin bihiz zulmatüncelet.


Ele vakdı ya Rabbahü bin nüri haceti. Bi nüri eşmehin celya serian kadınkadat.


Biyadin ve yayühin nemühin asaliyen. Ve ya aliyen yessir ümuri bi saysalet.


Ve amnahni ya zel celali kerameten. Bi esrari ilmin ya haliymü bikencelet.


Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin. Eya cabiral kalbil kesiyri minel habet.


Ve ahrisni ya zelcelali bi kafi kün. Bi nassı hakıymı katııs sırri asbelet.


Ve sellim bi bahrin ve a'tıni hayra berriha. Fe ente melazi vel kürubi bikencelet.


Ve subbe aleyyer rizka sabbate rahmetin. Fe ente racaul alemiyne velev tağat.


Ve asmim v ebkim sümme a'mi adüvvena. Ve ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet.


Ve fi havsemin mea devsemin mea devsemin ve berasemin. Tehassantü bil isnil azıymi minelğalet.


Ve a'tıf kulübel aleymiyne bi eshira. Aleyye ve elbisenni kabulen bi şelmehet.


Ve yessir umürana ya ilahi ve a'tına. Minel ızzi vel ulya bi şemhın ve eşhamet.


Ve esbil eleynes setra veşfi kulübena. Fe ente şifaün lil kulübi minel ğaset.


Ve barik lenallahümme fi cem'ı kesbina. Ve hülle uküdel usri biyayühin irtehat.


Biyahin ve yayühin ya hayra bazihın. Ve ya men lenelerzaku min cüdihi nemet.


Nehruddü bikel a'dae min külli vichetin. Ve bil ismi termihim minel bu'di bişşetet.


Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men. İleyhi seat dabbül felati ve kad şeket.


Fe ente recai ya ilahi ve seyyidi. Fe fülle lemimel ceyşi in rame bi adet.


Ve küffe cemiyal mudırrine keydehüm. Ve anni bi aksamike hatmen ve ma havet.


Fe ya hayra mes'ulin ve ekramel men a'ta. Ve ya hayra me'mulin ila ümmetin halet.


Ekıd kevkebi bil ismi buran ve behceten. Meded dehri vel eyyami ya nuru celcelet.


Biacin ahucin celemhucin celaletin. Celilin celcelutin cemahin temehracet.


Bi ta'dadi ebrumin ve simrazi ebramin. Ve behrati tibrizin ve ümmin teberreket.


Tükadü siracün nuri sirran beyaneten. Tükadü siracüs sürci sirran tenevverat.


Bi nuri celalin bazıhın ve şerantahın. Bi kuddüsi berkütin bihin naru uhmidet.


Biyahin ve yayühin nümuhin esaliyen. Bi tamtamin mihraşin li naril ıda semet.


Bi halin ehilin şel'ın şel'ubin şaliın. Tahiyyın tahubin taytahübin tayyatahet.


Enühın bi yemlühın ve ebruhın uksimet. Bi temliyhı ayatin şemuhın teşemmehat.


Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba'deha. Hamaruhı yeşrühın bi şerhın teşemmehat.


Bi belhın ve simyanin ve bazuhın ba'deha. Bi zeymühın eşmühın bihil kevnu ummirat.


Bi şelmehatin akbil düai ve kün meıy. Ve kün li minel a'dai hasbi fe kad beğat.


Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha. Ve ya aytala hatlür riyahı tehalhalet.


Bikel havlü ves savlüs şedidu li men eta. Libabi cenabike velteca zulmetüncelet.


Bi taha ve yasin ve tasin kün lena. Bi tasim mimin lis seadetıkbelet.


Ve kafin ve kayain ve aynin ve sadiha. Kifayetüna min külli aynin bina havet.


Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha. Himayetüna minhel cibalü tezelzelet.


Bi kafin ve nunin sümme hamimin ba'deha. Ve fi süretid dühani sirran kad uhkimet.


Bi elifin ve lamin ven nisa ve uküdiha. Ve fi suretil en'ami ven nuri nüvvirat.


Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha. Alevtü bi nuril ismi min külli ma cenet.


Ve elifin ve lamin sümme mimin ve raiha. İla mecmeil ervahi ver ruhi kad alet.


Bi sirri havamimil kitabi cemiıha. Aleyke bi fadlin nuri ya nuru uksimet.


Bi amme abese ven nazıati ve tarikın. Ve fi vessemai zatil bürucı ve zülzilet.


Bi hakkı tebareke sümme nünin ve salin. Ve fi süretit tahmizi veş şemsi küvvirat.


Ve bizzariyatiz zerri ven necmi iz heva. Ve bikterabet liyel ümuru tekarrabet.


Ve fi süveril kur'ani hizben ve ayeten. Adede ma karael kari ve ma kad tenezzelet.


Fe es'elüke ya mevlaye fi fadikellezi. Ala külli ma enzelte kütben tefaddalet.


Bi ahiyyen şerahiyyen ezunayi sabvetin. Asbavüsin ali şeddaye aksemtü bi taytağat.


Bi sirri büduhın ekhezetin betadin zehecin. Bivahil veha bil fethi ven nasri esreat.


Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi. Ve bil ayetil kübra eminni minel fecet.


Bi hakkı fekacin mea mahmetin ya ilahena. Bi esmaikel hüsna ecirni mineş şefet.


Hurufün li behramin alet ve teşamehat. Ve ismi asa musa bihiz zulmetün celet.

Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha. Tevessüle zi züllin bihin nasühtedet.

Hurufün bi ma'naha lehel fadlü şürrifet. Meden dehri vel eyyami ya rabbinhanet.

Deavtüke ya Allahü hakkan ve inneni. Tevesseltü bil ayati cem'an i ma havet.

Fetilke hurüfün nuri fecma havassaha. Ve hakkık meaniha bihil hayrü tümmimet.

Vahdurni avnen hadimen müsehharan. Tuheymefyailü bihil kürbetüncelet.

Fe sehhir li fiha hadimen yütıy'uni. Bi fadli hurufi ümmil kitabi ve ma telet.

Ve es'elüke ya mevlaye fismikellezi. Bihi iza düiye cem'ul ümuri teyesserat.

İlahi ferham da'fi vağfirli zelleti. Bi ma'kad deatkel enbiyau ve tevesselet.

Eya halikıy ya seyyidi ıkdı haceti. İleyke ümuri ya ilahi tesellemet.

Tevesseltü ya Rabbi ileyke bi ahmeda. Ve esmaikel husnelleti hiye cümmiat.

Fe cüd va'fü vasfah ya ilahi bi tevbetin. Ala abdikel mikini min nazratin abet.

Ve veffıkni lil hayri ves sıdkı vettüka. Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet.

Ve kün bi raufen fi hayati ve ba'de ma. Emütu ve elka zulmetel kabrin celet.

Ve fil haşri beyyıd ya ilahi sahifeti. Ve sekkıl mevazini bi lutfike in eraddet.

Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min harri narin ve ma havet.

Ve samihi min külli zenbin ceneytühü. Vağfir hatıy'atiyel izame ve in alet.

Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi küllel umüri tesellemet.

Fegatil vele tehşe veharib ve le tehaf. Vedus külle ardin bil vuhuşi teammerat.

Ve egbil vele tehrab ve hasim men teşeü. Ve le tehşe be'sen lil mulüki velev havet.

Fele hayyetün tehşe vele agrabun tera. Ve le esedün ye'ti ileyke bihemhemet.

Ve le tehşe min seyfin ve le tağni hançerin. Ve le tehşe min rumhin ve le şerrin eshemet.

Ceza men karae haza şefaatü ahmeda. Ve yuhşerru fil cennati mea hürin huffifet.

Va'lem bi ennel Mustafa hayrü mürselin. Ve efdalü halkıllahi men kad teferrakat.

Ve saddır bihi cahihi külle hacetin. Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat.

Ve salli ilahi külle yevmin ve saatin. Alel mustafel muhtari ma nesmetün semet.

Ve salli alel muhtari vel ali küllihim. Ke addi nebatil erdı ver rıyhı ma serat.

Ve salli salaten temleül erda ves semae. Kevebli ğamamin ma'ruüdun tecelcelet.

Fe yekfike ennellahe salla bi nefsihi. Ve emlakehü sallet aleyhi ve sellemet.

Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen. Meded dehri vel eyyami ma şemsun eşrakat.

Ve sellim alel athari min ali haşimin. Adede ma haccel hacicu ve sellemet.

Verda ya ilahi an ebi bekrin mea umera. Verda ala osmane mea hayderis sebet.

Kezal alü vel ashabü cem'an cemiuhüm. Meal evliyai ves salihıyne ve ma havet.

Mekalü aliyyin vebni amni Muhammedin. Ve sirru alümin lil halaikı cümmiat."

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Kuranda İsmi Geçmeyen Peygamberler

HZ. SA'YA VE HZ. IRMIYA A.S. Insanlik tarihi, ayni zamanda peygamberler tarihidir. Çünkü Cenab-i Mevlâ her kavme bir hidayetçi gönderdigini buyuruyor. Bir rivayet, insanliga gönderilen peygamberlerin sayisini yüzyirmidörtbin olarak veriyor. Bunlarin sadece yirmibesinin ismi Kur'an'da zikredilir. Bu yazi dizimizde, ayetlerde ismi geçmeyen fakat kissalarina deginilen peygamberleri konu ediniyoruz. Peygamberler, Allahu Tealâ tarafindan, emir ve yasaklarini kullarina teblig etmek ve hidayet yolunu göstermek amaciyla gönderilen insanlardir. Onlar, Allahu Tealâ'nin seçilmis kullaridir. Bu, çalismakla veya çok ibadet etmekle elde edilecek bir derece degildir. “Andolsun ki, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlardan bir kismini sana anlattik, bir kismini da anlatmadik.” (Mü'min, 78) “Her kavmin bir hidayet davetçisi vardir.” (Ra'd, 7) “Her ümmetin bir peygamberi vardir” (Yunus, 47) gibi birçok ayet göz önünde bulunduruldugunda, insanlik tarihi boyun

Recep Ayında İhlas Suresini Okumanın Faziletleri

Receb Ayında İhlâs'ı Şerif: "Her kim Recebde, bir kere İhlâs okusa, ALLAH'u Teâlâ onun elli senelik günahını bağışlar." Hadis'i Şerif, EnîSü'l celîs, sh:195 Hannani(RA) şöyle demiştir: "Her kim, Recebin her günü bir tane bile İhlâs Sûresi okusa, onbin deve yükü kâğıda sahip olur ki, göklerin ve yerin tüm sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp o İhlâs'ın sevabını o kağıtlara yazarlar" (50 İhlâs okuyanın 50 senelik günahları silinir, 100 kere okuyan cehennemden berat alır, 1000 kere okuyan canını cehennemden satın alır.)