Rad Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

RA''D sûresini, her kim okursa çocuklarını görünmeyen kuvvetlerin şerrinden Allah''u Teâlâ hıfzeder ve ağlayan çocuğa okunsa derhal susar.Gerek okuyan gerekse çocukları yıldırım ve şimşekten hıfz olunurlar.

Rabbimizin bütün insanlığa hitabeden bir kelâmı olan Kur’an, Arapça olarak indirilmiştir. Kur’anı Kerimin önemli sayfalarından biri olan Rad süresinin fazileti ve sırları olduğu gibi önemi’de büyüktür. Kur’an’dan bir harf okuyana bir hasene verilir. Bir hasenede on misli sevap vardır. Kur’an’ın yeni nazil oluyormuş gibi tazeliğini ve gençliğini gösteren delillerden biri de Kur’an’ın on üçüncü suresi olan Rad suresi ve onun ayetleridir.

Ebû Hüreyre Hazretlerinin, Kur’an okuyanların kazanacağı mânevî derecelerle ilgili olarak Peygamber Efendimiz (asm)’den rivayet ettiği şu hadîsi şerîf, mü’min gönüllerin heyecanla tutuşmasına vesile olacak güzelliktedir:

“Kıyamet gününde Kur’an-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: ‘Yâ Rabbî! Kur’an okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!’ diyecek; bunun üzerine Kur’an okuyan kimse şerefle süslenecek.”

Kur’ân-ı kerîmin on üçüncü sûresi.
Ra’d sûresi, kırk üç âyet-i kerîmedir. Sûrenin on üçüncü âyetinde gök gürültüsü mânâsına gelen er-Ra’d kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede; Allahü teâlânın varlığı, birliği, ilminin sonsuzluğu, îmân etmekle mes’ûd olanların ve inkâr eden kötü tâlih lilerin vasıfları ve âkıbetleri ve Allahü teâlânın, Peygamber efendimizin peygamberliğine şâhidliği bildirilmektedir. (İbn-i Abbâs, Mücâhid bin Cebr, Râzî, Taberî, Kurtubî)

Kim Ra’d sûresini okursa, geçmiş ve kıyâmete kadar gelecek bulutların hepsinin ağırlığının on katı sevâb verilir. Kıyâmet günü Allahü teâlânın ahdini (sözünü, va’dini) yerine getirenlerden olarak diriltilir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Ubey bin Kab, Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir rivayet nakletmektedir: Allah Teala Rad suresini okuyan herkese geçmişte, halihazırda ve gelecekte geçmekte olacak olan bulutların on kat fazlası kadar iyilik verir ve kıyamet günündeyse o şahıs, İlahi ahde vefa edenlerin zümresinden sayılıverir.[ Tabersi, Mecmau’l-Beyan, c 6, s 419; Muhaddis Nuri, Müstedrekü’l-Vesail, c 4, s 342.]

Yine aynı şekilde, İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Rad suresini çokça okuyan kimseyi Ehlibeyt (a.s) düşmanlarından olsa dahi, Allah Teâlâ dünyada yıldırım çarpmasıyla helak etmez. Eğer Şii Kur’an karilerinden olacak olursa, Allah Teala onu endişelenmesine gerek kalmadan cennete götürüverir, o şahsın şefaati; tanıdıkları, ailesi ve mümin kardeşleri hakkında kabul oluverir.[ Saduk, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, s 107.]

Hastalıklara şifa, negatif enerjilere kalkan olur, piskolojik,stres,depresyon,panik ataklara karşı koruma sağlar. İmanı güçlendirir.

 
Ra’d Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler
1- Düşmanın kahrı için okunur.
2 – Semavi afetlerden (sel vb.) korunmak için her gün okunur.
3 – Yaramaz çocuğun üzerine okunursa saklinleşir.
4 – Çocuk üzerine okunursa cinlerin şerrinden korunur.
Her kim; Bağ, bahçe veya iş yerinin verimli olmasını Yaptığı ticaretin kazançlı olmasını,
Mal ve mülkünün hayırlı olmasını, Yöneldiği işin hayırlı sonuçlar getirmesini,istiyorsa, Rad suresinin 1-3 ayetlerini zeytin ağacından yapılmış bir tahtanın üstüne yazmalı ve o yerlerin dört bir köşesine (ayak basılmayacak, temiz bir yere) gömmeli veya asmalıdır. Umulur ki bi-iznillah bereketlenir.

Ra'd Suresi (Arapça: سورة الرعد) Kur'an'ın 13. suresidir. Sure 43 ayetten oluşur. Adını, 13. ayette geçen ve 'gök gürültüsü' anlamına gelen “Ra'd” kelimesinden almıştır. İlgili ayet şöyle der; "13- ""Gök gürültüsü"" O'nu hamd ile, melekler de O'na olan korkularından tesbih ederler..

dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski