Rad Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

RA''D sûresini, her kim okursa çocuklarını görünmeyen kuvvetlerin şerrinden Allah''u Teâlâ hıfzeder ve ağlayan çocuğa okunsa derhal susar.Gerek okuyan gerekse çocukları yıldırım ve şimşekten hıfz olunurlar.

Rabbimizin bütün insanlığa hitabeden bir kelâmı olan Kur’an, Arapça olarak indirilmiştir. Kur’anı Kerimin önemli sayfalarından biri olan Rad süresinin fazileti ve sırları olduğu gibi önemi’de büyüktür. Kur’an’dan bir harf okuyana bir hasene verilir. Bir hasenede on misli sevap vardır. Kur’an’ın yeni nazil oluyormuş gibi tazeliğini ve gençliğini gösteren delillerden biri de Kur’an’ın on üçüncü suresi olan Rad suresi ve onun ayetleridir.

Ebû Hüreyre Hazretlerinin, Kur’an okuyanların kazanacağı mânevî derecelerle ilgili olarak Peygamber Efendimiz (asm)’den rivayet ettiği şu hadîsi şerîf, mü’min gönüllerin heyecanla tutuşmasına vesile olacak güzelliktedir:

“Kıyamet gününde Kur’an-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: ‘Yâ Rabbî! Kur’an okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!’ diyecek; bunun üzerine Kur’an okuyan kimse şerefle süslenecek.”

Kur’ân-ı kerîmin on üçüncü sûresi.
Ra’d sûresi, kırk üç âyet-i kerîmedir. Sûrenin on üçüncü âyetinde gök gürültüsü mânâsına gelen er-Ra’d kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede; Allahü teâlânın varlığı, birliği, ilminin sonsuzluğu, îmân etmekle mes’ûd olanların ve inkâr eden kötü tâlih lilerin vasıfları ve âkıbetleri ve Allahü teâlânın, Peygamber efendimizin peygamberliğine şâhidliği bildirilmektedir. (İbn-i Abbâs, Mücâhid bin Cebr, Râzî, Taberî, Kurtubî)

RAD SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Kim Ra’d sûresini okursa, geçmiş ve kıyâmete kadar gelecek bulutların hepsinin ağırlığının on katı sevâb verilir. Kıyâmet günü Allahü teâlânın ahdini (sözünü, va’dini) yerine getirenlerden olarak diriltilir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Ubey bin Kab, Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir rivayet nakletmektedir: Allah Teala Rad suresini okuyan herkese geçmişte, halihazırda ve gelecekte geçmekte olacak olan bulutların on kat fazlası kadar iyilik verir ve kıyamet günündeyse o şahıs, İlahi ahde vefa edenlerin zümresinden sayılıverir.[ Tabersi, Mecmau’l-Beyan, c 6, s 419; Muhaddis Nuri, Müstedrekü’l-Vesail, c 4, s 342.]

Yine aynı şekilde, İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Rad suresini çokça okuyan kimseyi Ehlibeyt (a.s) düşmanlarından olsa dahi, Allah Teâlâ dünyada yıldırım çarpmasıyla helak etmez. Eğer Şii Kur’an karilerinden olacak olursa, Allah Teala onu endişelenmesine gerek kalmadan cennete götürüverir, o şahsın şefaati; tanıdıkları, ailesi ve mümin kardeşleri hakkında kabul oluverir.[ Saduk, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, s 107.]

Ra’d Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler
1- Düşmanın kahrı için okunur.
2 – Semavi afetlerden (sel vb.) korunmak için her gün okunur.
3 – Yaramaz çocuğun üzerine okunursa saklinleşir.
4 – Çocuk üzerine okunursa cinlerin şerrinden korunur.
Her kim; Bağ, bahçe veya iş yerinin verimli olmasını Yaptığı ticaretin kazançlı olmasını,
Mal ve mülkünün hayırlı olmasını, Yöneldiği işin hayırlı sonuçlar getirmesini,

istiyorsa, Rad suresinin 1-3 ayetlerini zeytin ağacından yapılmış bir tahtanın üstüne yazmalı ve o yerlerin dört bir köşesine (ayak basılmayacak, temiz bir yere) gömmeli veya asmalıdır. Umulur ki bi-iznillah bereketlenir.

RAD SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Bir bölümünün Mekke’de, öteki bölümünün Medine’de indiğini ileriye sürenler olduğu gibi 45 ayetten oluştuğunu ileriye sürenler de vardır. Arapça rad sözcüğü “gök gürültüsü” anlamını taşır. Sûrenin 12 ayeti: “Bir umut ve korku işareti olan şimşeği gösteren ve yağmurla dolu bulutları yaratan O’dur” denildiği için bu adla bilinir. Sûre Allah’ın yüceliğini, dine inanmayanların nasıl cezalandırılacaklarını bildirir. Sûrenin 79. ayeti ininceye kadar Hz. Muhammed ayetleri yalnız duyurmakla yetiniyor, müşrikleri inanmaya zorlamak yoluna gitmiyordu. Bu ayetin inmesiyle birlikte Hz. Muhammed’in duyurularına inanmayanlar kılıçla yola getirilmeye başlandı.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeniDaha eski