Mülk (Tebareke) Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

MÜLK süresini, yedi kere okuyan belalardan emin olur, kaybettiği şeyi bulur. Akşam-sabah devam eden kabir azabından kurtulur, kabir suallerine cevabı asan olur.
dua

Peygamber (s.a.v) bu serinin fazileti hakkında şöyle buyuruyor.
*"-Kur'an da öyle bir sure vardır ki, o otuz ayettir. O da Mülk Suresi'dir. Kıyamet günü bu serenin şefaati ile bir kimse cehennemden çıkarılıp cennete sokulacaktır."
*"-Her gece Sure-i Mülk'ü okuyandan Cenabı Hakk kabir azabını kaldırır."
*"-Kur'an da otuz ayetlik br sure vardır.Kim onu yatarken okursa onun için otuz sevap yazılır, otuz günahı affedilir. Otuz derecesi yükselir ve Cenabı Hakk meleklerden bir melek gönderir, üzerine kanadını yayar ve uyanıncaya kadar bütün fenalıklardan muhafaza eder."

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kuran-ı Kerim’de otuz ayetlik bir sure vardır. Sahibine (onu ezberleyip okuyana kıyamet gününde) bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure, Mülk suresidir."(1)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kuran-ı Kerim’de otuz ayetlik bir sure vardır. Her kim o sureyi uyuyacağı zaman okursa, o kişiye otuz sevap yazılır, otuz günahı silinir, otuz derece yükseltilir. Allah’u Teala o kişiye bir melek yollar. O melek o kişinin üzerine kanadını gererek, uyanıncaya kadar onu herşeyden korur. O sure, kabirde kendisini okuyan o kişi(ye azap olunmaması) içinmücadele verir. İşte o sure Mülk (Tebareke) Suresidir."(2)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Secde Suresi ile Mülk Suresini okursa, ona yetmiş iyi lik yazılır, ondan bu sebeple yetmiş kötülük düşürülür ve o, bundan dolayı yetmiş derece yükseltilir."(3)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Tebareke Suresinin (Mülk Suresinin) her müslümanın kalbinde olmasını (onu ezberlemesini) arzu ederdim."(4)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim yatsıdan sonra Mülk ve Secde Surelerini okursa, bu iki sureyi Kadir gecesinde okumuş gibi sevap almış olur."(5)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Secde ve Mülk surelerini geceleri okursa, o kimse çok sevap kazanmış ve çok iyi ve güzel bir iş yapmış olur."(6)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim her gece Mülk suresini okursa, Allah’u Teala, bu sureyi okuması sebebiyle o kişiyi kabir azabından kurtarır."(7)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Tebareke Suresi, sahibini kurtarmak için kabirde mücadele ederek, insanı kabir azabından kurtarır."(8)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kuran’da sadece otuz ayetten ibaret bir sure vardır ki okuyanını Cennete girdirinceye kadar savunur. O sure, Tebareke Suresidir."(9)
Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma) buyurdu ki: "Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ashabından bir zat, bir kabrin üzerine çadır kurmuştu. Fakat bu zat, oranın kabir olduğunu bilmiyordu. Bir de bakar ki, kabrin içinde bir kişi Möülk suresini okuyor. ve sonuna kadar da okudu bitirdi. bunun üzerine çadır sahibi o zat, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:

-"Ey Allahın Resulü! Ben çadırımı bir kabir üzerine kurmuşum. Fakat oranın kabir olduğunu bilmiyordum. Baktım ki, orada bir insan, Mülk suresini okuyor ve sonuna kadar da okudu (ve başından geçenleri anlattı)." Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

-"O sure, (azaba) engel olucudur ve (azaptan) kurtarıcıdır. Kendisini okuyan kimseyikabir azabından kurtarır."(10)
Büyük alim âlusi hazretleri der ki: "Bu surenin fazileti hakkında zikredilen haberlerden dolayı söz konusu surenin her gece okunmasının mendubolduğu söylenmiştir. Ben de temyiz yaşından beri bu sureyi okumaya devam ediyorum. Beni buna muvaffak kılan Allah’a hamd eder, bundan böyle de yardım ve kabulünü dilerim."
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Cenaze kabre konulduğunda azap melekleri ölünün ayak tarafından gelmek istediklerinde, ayaklar: ‘Buradan gelemezsiniz. Öünkü sahibim üzerimde Mülk Suresinin okurdu’ der. Bu defa melekler baş tarafından gelmek isterler. bunun üzerine baş: ‘ Buradan gelmezsiniz. Çünkü sahibim Mülk suresini okurdu’ der. Bu defa melekler göğüs tarafından gelmek isterler. Bunun üzerine göğüs: "buradan gelemezsiniz. Çünkü Sahibim Mülk suresini okuyup ezberlemiş, bende (göğsünde, kalbinde) toplamıştır’der (ve o meleklere mani ve engel olur).Bu nedenle bu sureye, kabir azabına mani olup engellediği için el-Mâni’a adı verilmiştir. geceleri Mülk suresini okuyanlar, büyük servete kavuşurlar. Ve güzel amel işlemiş olurlar."(11)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Secde ve Tebareke (Mülk) surelerini okumadıkça uyumazdı (12)

Bunu mukim iken de, yolculukta olduğu sıralarda da bırakmadıkları nakledilir. Resulullah’ın bu sünnetinden hareketle müslümanlar da hem bu surenin hemde sünnete uymanın bereketini umarak her gece Mülk suresini okumayı güzel bir adet edinmişlerdir. bunun mendup sayılan davranışlardan biri olduğu kabul edilir.
Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma) bir kişiye:
-"Sana kendisiyle sevineceğin bir hadisi şerif söyleyeyimmi?" buyurduğunda, o kişi:
-"Olur, ey Abbas’ın oğlu! Allah Senden razı olsun"
demiş. Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma):
-"Mülk suresini oku, onu ezberle, eşine ve bütün çoluk çocuğuna ve komşularına da onu öğret! Çünkü bu sure, münciye’dir (kurarıcıdır), Mücadile’dir. (kendisini okuyan kişiyi Allah katında savunur). Eğer kişi onu ezberlemişse, Allah’ü Teala onun kurtarılmasını ister. Allahü Teala, onun isteğini kabul eder. Bu vesile ile onu ezberleyen kişiyi kabir azabından kurtarır.(13)
Halid bin Ma’dan (Radıyallahü Anh) şöyle dedi: Şüphesiz Secde Suresi kabirde, (hayattayken kendisini okumuş olan) arkadaşı için:
-"Allah’ım, eğer ben senin Kitab’ından değilsem beni ondan sil! diyerek mücadele eder. O, kuş gibi de olup kanadını onun üzerine gerer. Böylece ona şefaat edip onu kabir azabından korur." (bu haberin) benzeri Tebareke Suresi hakkında da vardır.(14)
Muhammed Alkami (Kuddise Sirruh) buyurdu ki: "Her gece Tebareke ve Secde Surelerini okuyanlara kabir suali olmaz."

Rivayet Edildi ki:
41 defa okuyan, her beladan kurtulur.
Kıyamet günü bir kul sırtında günahları olduğu halde diriltilir. bu kul Allah’ın bir olduğuna inanır, Mülk suresinden başkasını okumazdı. Cehenneme atılması emrolundu. Bu sırada onun göğsünden bir nur şimşek gibi parladı ve şöyle dua etti: "Allah’ım! Ben senin Peygamberin Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in üzerine nazil olanım. Senin kulun beni okuyor ve şefaat edileceğini umuyordu." Bunun üzerine Allah’u Teala o kulun cennete girdirilmesini emretti. Bu, kurtarıcı Tebareke suresidir.
Her gece okumaya devam edenler, ölüm anındaki fitnelerden korunur ve umulur ki şehadet getirerek ahirete göç eder.
Göz ağrısı çeken bir kişi, üç gün devamlı bu sureyi okumaya devam ederse, bi-iznillah şifa olur.
mulk
Dipnot ve Kaynaklar
Ebu Dâvud, Salât, 327; Tirmizi, Sevâbü’l-Kur’an, 9; İbni Mâce, Edeb, 52; Müslim, İman, 302; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3/94; Hakim, Müstedrek, 1/565
Deylemi, Müsnedül-Firdevs, 3,300
Dârimi, Fedailül-Kur’an, 19, no.3412
Hakim, Müstedrek, 1/754; Suyuti, el-İtkan, 2/338
Tirmizi, Fedaiül-Kuran, 8
Hakim, Müstedrek, 2/498;Heysemi, Mesme’uz-zevaid, 7/127,128
Nesai, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyl, 433
Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 9
Suyuti, Câmi’ussağir, 4/115, no. 4726; Taberani, Evsat
Tirmizi Fedailül-Kuran, 10; Taberani, el-Kebir, 12801
Hakim, Müstedrek, 2,498; Heysemi, Mecme’uz-zevaid, 7/128
Tirmizi, Fedailül-Kuran, 9; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 14132
Hattab es-Subki, El-Menhel, 7/19
Darimi, Fedailü’l-Kuran, 19, no.3413

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski