Ana içeriğe atla

İslami Testler - Kendinizi Sınayın - 5

1. Hz. Peygamber tarafından ilk Cuma namazı hicretin 1. Yılında hangi vadide kılınmıştır?
 
Vadi-i Hadramut
Ranuna vadisi
Necid vadisi
Akabe vaadisi

2. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeye ne ad verilir?

İlham
İlhak
İhsan
İhvan

3. Hz. Peygamber, farz olan ilk ve aynı zamanda son haccını hicretin kaçıncı yılında gerçekleştirdi?
 Hicretin 7. Yılı 629
Hicretin 8. Yılı 630
Hicretin 9. Yılı 631
Hicretin 10. Yılı 632

4. Kurban bayramında kesilen kurbanın Arapça karşılığı nedir?

Udhiyye
Vahdiye
Andiye
Adak

5. Çocuğun doğumunun ilk günlerinde, Allah'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne denir?

Akika
Adak
Nezr
Dahiy

6. Akika kurbanının Hanefilere göre hükmü nedir?
 Sünnet
Mendup
Vacip
Farz

7. Akika kurbanının hükmü Şafilere göre nedir?
 Sünnet
Mendup
Vacip
Farz

8. İlk namazda Hz. Peygamberimize kim imamlık yapmıştır?
 Hz.Cebrail
Hz.Ali
Hz.Ömer
Hz.Ebubekir

9. Kişinin kendi karısını ‘sen bana anamın sırtı gibisin’ vb. söylemlerle hanımını kendisine haram kılmasına zıhar denir.
 Yanlış
Doğru


10. Hacda ihramlı iken bir mazeret sebebiyle traş olan kişinin ödemesi gereken kefareti üç gün oruç tutmak, altı fakiri doyurmak, bir koyunun kurban edilmesidir.
Doğru
Yanlış


11. Develer kaç yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilirler?
2
3
4
5

12. Peygamberimiz en çok hangi ayda nafile oruç tutardı?
 Recep
Şaban
Ramazan
Muharren

13. Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rekât kılınabilen nafile namazın adı nedir?
 Duha (Kuşluk)
Ebabil
Vitr
Suhuf

14. "1.Buluntu mallara lukata adı verilir.
2.Buluntu malları ilan etmenin suresi 1 yıl kadardır." Hangileri doğrudur?
1
2
Hiçbiri
Hepsi

15. Hanefilere göre bir kişinin hizasında, başı hizasından daha yukarıda ve önünde resim asılı bulunurken namaz kılmasının hükmü nedir?
 Mekruh
Haram
Mendup
Mustaahap

16. Dinin aslında olmadığı halde, inanç ve ibadet alanında sonradan icat edilen inanış ve davranışlara ne denir?
 Biat
Bidat
Beyat
Bedit

17. Sapık bir görüşe göre ölüm sonrasında ruhun bir başka bedene girmek suretiyle yaşadığına, yani ruh göçüne inanmaya ne denir?
Tenasüh
Tehacuz
Tahuz
Tecessüs

18. Başkasına ait olan bir malı zor kullanarak almaya gasp denir?
 Yanlış
Doğru


19. Kur’an’da geçen “meysir” terimi ne anlamında kullanılmıştır?
İçki
Zina
Faiz
Kumar

20. Kur’an’da geçen “hamr” terimi ne anlamında kullanılmıştır?
Zina
Faiz
İçki
Kumar

21. Umutsuz ve acı çeken hastanın tıbbi müdahalenin bir parçası olarak öldürülmesi anlamında kullanılan ve yasaklanan terim nedir?
Ötenazi
Donör
Kamote
Fitote

22. Kocanın sperminin yabancı, yani arada evlilik bağı bulunmayan bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesiyle oluşan embriyonun kendi kadınının rahmine yerleştirilmesinin dinen hükmü nedir?
 Helaldir
Haramdır


23. Kocanın spermi ile karısının yumurtası alınarak dışarıda döllendirilmesi ve oluşan embriyonun aynı kadının rahmine yerleştirilmesinin hükmü nedir?
 Helaldir
Haramdır


24. Klasik eserlerde ve Arapçada resim kelimesi hangi kelimeyle ifade edilmektedir?
 Seyr
Suret
Sert
Serri

25. Hanefilere göre, evde canlı resmi bulundurmanın hükmü mekruhdur.
 Doğru
Yanlış


26. Hz. Peygamber’in yapılmasını yasak ettiği spor hangisidir?Güreş
Boks
Yüzme
Koşma

27. Erkeğin evlenirken karısına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya sair bir mala ne ad verilmektedir?
 Mehir
Nehir
Nezir
Ceyiz

28. Evlilik birliğinin akid anında var olan veya sonradan meydana gelen bir eksiklik sebebiyle bozulmasına ne denir?
 Nesih
Fesih
Mesif
Mehih

29. İslam hukukunda kocanın, sahip olduğu boşama yetkisini karısına vermesine ne denir?
 Tefvizi talak
Ric’i talak
Bain talak
Bid’i talak

30. Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkânı veren boşama türüne, dönülebilir boşama anlamında kullanılan talaka ne denir?
 Bid’i talak
Bain talak
Ric’i talak
Tefvizi talak

31. Kocaya, boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma şekline ne denir?
 Bid’i talak
Ric’i talak
Tefvizi talak
Bain talak


32. Sünnet'e aykırı biçimde gerçekleştirilen boşamaya ne ad verilmektedir?
 Bid’i talak
Bain talak
Bid’i talak
Ric’i talak33. "1.Hanefilere göre ikrah altındaki kişinin boşaması geçerlidir.
2.Şafilere’e göre ikrah altındaki kişinin boşaması geçerli değildir." Hangileri doğrudur?
1
2
Hiçbiri
Hepsi34. İslam hukukunda, devamlı evlenme engelleri olanlar kan hısımlığı, sıhrî hısımlık, süt hısımlığı olanlardır.
 Doğru
Yanlış


35. Miras hukukunun klasik İslam kaynaklarındaki adı hangisidir?
 Fecariz
Feraiz
Femenyiz
Feriyiz


36. Rasulullah (s.a.v.)'ın Medine'ye hicretini takip eden günlerde kaleme alınan, O’nun siyasi ve idari otoritesi altında konfederasyon şeklinde oluşturulan, Medine şehir devletindeki müslim, müşrik ve yahudi toplulukların birbiriyle ve yabancılarla olan münasebetlerini oluşturan ve bu toplulukların temel hak ve görevlerini belli esaslara bağlayan sözleşmeye verilen ad nedir?
 Medine sözleşmesi
Mekke sözleşmesi
Kabe sözleşmesi
Habeş sözleşmesi37. Halifelik, (1517) yılında Abbasilerden Osmanlılara Yavuz Sultan selim döneminde geçmiştir.
 Doğru
Yanlış


38. Hanefilere göre sehiv secdesinin hükmü vacip.Şafiilere göre ise sehiv secdesinin hükmü sünnetttir.
 Yanlış
Doğru39. Oruç, hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır?
 1
2
3
440. İslam hukukunda zenginliğin ölçüsü sayılan miktara ve alt sınıra ne ad verilir?
Nisap
Hisap
Misap
Kisap41. Zıhar kefareti,Oruç keffareti gibi. Bir köle azad – 60 gün oruç – 60 fakiri sabah akşam doyurmak-giydirmek.
 Doğru
Yanlış


42. Peygamberimizin vefatından sonra Ebu Bekir kendisine biatleri Beni Saide Gölgeliğinde – Sekifetü Ben-ide kabul etti.
 Yanlış
Doğru


43. Bedir savaşında Müslümanların sancaktarlığını yapanlar Mus’ab B. Umeyr – Ali B. Ebi Talip – Sad b. dir.
 Doğru
Yanlış


44. Hangi mezhebe göre kadın, eğer yol güvenliği varsa yanında mahremi olmaksızın da hacca gidebilir?
 Hanefi
Şafi
Hanbeli
Maliki45. Bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasına adak denir.
 Yanlış
Doğru


46. İmam sehiv secdesini gerektiren bir şey yaptığı halde sehiv secdesi yapmazsa, cemaat de imama uyar.
 Doğru
Yanlış


47. Tevbe eden ve Allah’a sığınanların namazı anlamına gelen namaz hangisidir?
 Kayyule
Husüf
Teheccüd
Evvabin48. Süt emmenin sabit olduğuna dair yapılan şahitliğe ne ad verilir?
 Beyyine
Meyyine
Keyyime
Sayyime

49. Güneşin doğması, batması veya zevale yaklaşması hallerinde cenaze namazı kılınmasının hükmü nedir?
 Sünnet
Mustehap
Mekruh
Mendup

50. Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Bu emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir” (Bakara, 233) Ayet-i Kerimesi’nden Cumhur’un çıkardığı hüküm Mendubdur.
 Yanlış
Doğru


51. Başlanmış nafile bir orucun bozulması durumunda bunun kaza edilmesinin hükmü, Hanefilere göre vaciptir.
 Doğru
Yanlış


52. Sünnete uygun olarak gerçekleştirilen boşama çeşidine verilen Sünni talakdır.
 Doğru
Yanlış


53. Kocanın boşama yetkisini evlilik anında yahut daha sonra kadına devretmesine ne denir?
 Tehviz-i talak
Tefkiz-i talak
Tefviz-i talak
Tehdiz-i talak

54. Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma bain talaktır.
Doğru

Yanlış
55. Kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir?
 İka

İta

İla

İba


56. Kocanın karısının zina ettiğini iddia edip ispatlayamaması durumunda hâkimin huzurunda hususi bir şekilde yeminleşmeye ne denir?
 Lian

Liat

Liak

Liah


57. İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına takva denir?
 Doğru

Yanlış
58. Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından ALLAH (c.c.)’ın izni ile çıkan ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı, bereketli, bu gün yer itibariyle Kâbe’nin altından çıkan suyun adı nedir?
 Zemzem

Memba

Kuyu

Kaynak

59. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri İncil’de; Faraklit, Tevrat’ta; Münhemenna dır.
Yanlış

Doğru
60. Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet inen mescidin adı nedir?
 Mescidi Dırar

Mescidi Hırar

Mescidi Fırar

Mescidi DıraK


61. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerin(hanımların)dan değildir?
 Hz.Sevde

Hz.Zeynep

Hz.Safiyye

Hz.Habibe


62. Harpte düşmanlardan alınan mala ganimet denir.
 Doğru

Yanlış
63. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere ehl-i beyt denir.
 Doğru

Yanlış
64. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
 Bedir savaşı

Hendek savaşı

Mute savaşı

Uhud savaşı


65. İslam’da ilk ganimet ve esir Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
 Doğru

Yanlış
66. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir?
 Hz.Halime

Hz.Hasibe

Hz.Âmine

Hz.Ahsen


67. Efendimiz (s.a.v.)’in Refikü’l-Ala’ya (Büyük dosta-Cenabı ALLAH’a) kavuşma olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur.
 63

65

67

68


68. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sütannesinin adı nedir?
 Hz.Ahsen

Hz.Âmine

Hz.Halime

Hz.Hasibe


69. Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır. Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur. Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan saahaabe Hz.Osmandır.

Doğru

Yanlış
70. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sütkardeşinin ismi nedir?
 Hz. Mariyye

Hz. Sumeyye

Hz. Sevda

Hz. Şeyma


71. Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı kabul eden bu yeni insanlara ALLAH (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı. Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. Bu olayın haberi ALLAH Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde 70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adına bir-i mauna faciası denir.
 Doğru

Yanlış


72. Safa ile Merve tepeleri arasında gidiş-gelişe Say adı verilir.
Yanlış

Doğru
73. Kur'an-ı Kerimin ilk suresinin ismi nedir?
 İhlas

Kevser

Fatiha

Alak


74. Bir daha oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanlara bir fakire onu bir gün doyuracak kadar para vermesi yada onu doyurmasına ne denir?
 Fidye

Fitre

Iskat

Devir


75. Namazda bir kaç ayet yada kısa süre okuyacak kadar ayakta durmaya kıyam denir.
 Yanlış

Doğru
76. Bir işi tüm çalışma ve tedbirleri uygulayarak tamamladıktan sonra gerisini Allaha havale etmeye ne denir?
 Tevessül

Teperrük

Tevekkül

Tehtedün

77. Allahın varlığına ve birliğine, eşi ve benzerinin olmadığına işaret eden Kuran-ı Kerim süresi hangisidir?
Kevser

İhlas

Fatiha

Duha


78.Kuran-ı Kerimde peygamberlerin yada eski toplulukların hayatlarından bahseden bölümlere kıssa denir.

Doğru

Yanlış
79. Kurban Bayramı arifesinde öğle vaktinden sabah namazı vaktine kadar bir süre arafatta bulunmaya say denir.

Doğru

Yanlış
80. Ağzı ve burnu suyla temizlemek ve bütün bedeni hiç kuru yer bırakmadan yapılan temizliğe ne denir?
 Boy (Gusül) abdesti

Tememmüm
81. İçinde Kâbe’nin bulunduğu Mekke'deki mescide Mescid-i Haram denir?
 Doğru

Yanlış
82. Tevrat Hz Davud peygambere indirilen kutsal kitaptır. 

Doğru

Yanlış
83. Kur'an hangi mübarek gecede indirilmeye başlanmıştır?

Beraat Gecesi

Mirac Gecesi

Kadir Gecesi

Regaip Gecesi


84. Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere Münker ve Nekir denir.
Doğru

Yanlış
85. Su bulunmadığı zaman temiz toprakla abdest almaya Teyemmüm denir.

Doğru

Yanlış
86. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap halinde bir araya toplanmıştır?
 Hz.Ali

Hz.Ömer

Hz.Ebubekir

Hz.Osman


87. Mekke'den Medine'ye hicret eden Mekkeli müslümanlara ne denir?

Muhacir

Ensar

Habeşi

Bedevi


88. Ezanla kamet arasındaki fark Kad kametis salah ifadesidir.
 Yanlış

Doğru
89. Toprak ürünleri için zekât zamanı Hasat zamanı (dönemi) dir.

Doğru

Yanlış
90. Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencesinden kurtulmak için miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye gitmeye be-yat adı verilir.

Doğru

Yanlış


91. Medine’de Hazreti Muhammed’in yakın çevresinden kişilerin bulunduğu mezarlığa Cennetü’l-baki adı verilir.

Doğru

Yanlış92. İlk İslam savaşı hangisidir?

Bedir

Mute

Uhud

Hayber93. Peygamberlerin Allah’tan aldıkları buyrukları insanlara bildirmelerine ne denir? 

Tekzip

Tevhid

Tebliğ

Tehdit94. Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, Mukarrebun melekleri de denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri İlliyyun melekleridir.
 Yanlış

Doğru

95. Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti. Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit edildiler. Bu olaya İslam tarihinde ne ad verilir?
 Bir-i Maune

Bir-i Makum

Bir-i Mahkem

Bir-i Mukune
96. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? 

Safa Tepesinde

Uhudda

Kabede

Sahrada


97. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir? 

Kubâ Mescidi
Beyt’ül Mamur
Mescid-İ Nebevî
Mescidi Aksa98. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı?

Hz.Ali
Hz.Ömer
Hz.Ebubekir
Hz.Osman99. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri koruma ve kalkındırma” adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir?

Hilf’ul Fadel
Hilf’ul Fuhel
Hilf’ul Fudul
Hilf’ul Fuzil


100 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğindeHanımı Hz. Hatice’ye anlattı.

Doğru
YanlışYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

Salavatı Nurul Envar - Işıkların Işığı

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ ALLAH'ümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tiryagıl ağyar ve miftahi babil nesar Seyyidina muhammedinil muhtar ve alihil athar ve ashabihil ahyar Adede niamillahi ve ifdalih ALLAH’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun. 1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah 2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah 3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah Şeyh Ahmet El Bedevi tarafından Düzenli olarak okunduğunda ona ilmin kapılar

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R