Ana içeriğe atla

İslami Testler - Kendinizi Sınayın - 4


1. Alâmet, nişan, ibret, delil anlamlarına gelen Kur'an kavramı hangisidir?
Ayam

Ayet

Aleme

Allem2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimde sekte olan yerlerden değildir?
 Ya-sin Suresi

Kehf Suresi

Kıyame Suresi

Rahman Suresi3. "1.Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara Gazve denir.
2.Peygamberimizin iştirak edemediği savaşlara Seriyye denir." hangileri doğrudur?

 Yalnız 1

Yalnız 2

Hiçbiri

Hepsi4. "1.Peygamberimizin bizzat iştirak ettiği savaşların sayısı 8 dir.
2.Peygamberimizin son katıldığı savaş Tebük dür."Hangileri doğrudur?
Yalnız 1


Yalnız 2

Hiçbiri
Hepsi5. "1.Kadın cenazenin kefen parçaları 5 adettir.
2.Erkek için kefen parçaları 3 adettir."Hangileri doğrudur?
Yalnız 1


Yalnız 2

Hiçbiri

Hepsi6. Ramazan ayında oruç tutmaya güç yetiremediği için orucunu tutamayan fakat daha sonra sağılığına kavuşan bir şahıs ne yapar?
 Kaza eder

3 gün fakirleri doyurur

1 kurban keser

Birşey yapmasına gerek yoktur7. "1.Kin gizli düşmanlık beslemek anlamına gelen kavramdır
2.Fesad bozgunculuk anlamına gelen bir kelimedir.
3.Cenaze namazı en az 1 Kisi ile de kılınabilir." Hangileri yanlıştır?
Yalnız 1


1,3

Hepsi

Hiçbiri8. Kuran’ın mahlûk olup olmadığı meselesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
 Halkul Kuran

Halidül Kuran

Hallik Kuran

Halimul Kuran9. Namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gereken rükün son oturuş yani kade-i ahiredir.
Yanlış


Doğru
10. Abdest esnasında parmakları hilallemenin adı nedir?
 Vila

Hila

Cila

Bila11. Güneşin doğuşundan ufukta bir veya iki mızrak boyu yükselinceye Kadar geçen zamana ne ad verilir?
İmsak


Kuşluk

İşrak

Sahur12. "1.Güneşin sararmasına isfar denir.
2.Elle tat¬min olma ve boşalmaya istimna denir
3.Madenlerin zekatına rikaz adı verilir." Hangileri doğrudur?
1,3


1,2

Yalnız 2

Hepsi13. "1.Zevaid tekbirlerini almanın hükmü vacipdir.
2.Güneş tutulması halinde kılınan namaz küsuf namazıdır.
3.Ay tutulması esnasında kılınan namaza hüsüf namazı denir." Hangileri yanlıştır?

 1,3

1,2

Yalnız 1

Hiçbiri14. Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra hac ve umrenin tamamlanmasının engellenmesi demektir.
İhram


İshar

İhsar

İhsak15. Şeytan taşlama, Veda tavafı, Müzdelife vakfesi, saçları tıraş etmek, ve sa'y haccın vaciplerindendir.
 Doğru

Yanlış
16. Mikat sınırları dışında ikamet eden kimseye afaki denir?
 Yanlış

Doğru.
17. Tavafta kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümek demektir?
 Remel

Hervele

Çalım

Kıran18. Hac ve Umrede erkeklerin, sağ omuzlarını dışarıda bırakacak şekilde ihram giymelerine denir ne denir?
Istiba


Izdıba

İntiba

Ihrafa19. İhramdan çıkma, elbise giyme, koku sürünme, saç, sakal, bıyık ve tırnak kesme gibi ihram yasaklarının kalkmasına ne denir?
 Tahallül

Tahalkül

Tahakkül

Tahalül20. Zaman ve maddenin ebediliği görüşünü benimseyenlere dehriyyun denir.
Doğru


Yanlış
21. Yapıldıktan sonra sevabı devam eden hayırlı ve iyi işlere sadaka-i cariye denir.
 Yanlış

Doğru
22. İnanç konularındaki ayet ve hadisleri olduğu gibi Kabul Eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı hangisidir?
Mutezile

Vahhabi

Selefiyye

Cebriye23. "1.Peygamber sıfatlarından sıdk doğru olmak demektir.
2.Peygamber sıfatlarından emanet güvenilir olmak demektir.
3.Peygamber sıfatlarından fetanet akıllı, zeki ve uyanık olmak demektir.
4.Peygamber sıfatlarından ismet günahsızlık manasına gelir." Hangileri yanlıştır?

 1,4

Yalnız 4

Yalnız 3

Hiçbiri24. Peygamber sıfatlarından tebliğ, Allah’tan aldıkları emir ve yasakları ümmetlerine aktarmalarını anlamına gelir.
Doğru

Yanlış
25. İlahi dinlerin değişmeyen esaslarına itikad adı verilir.
 Doğru

Yanlış
26. İtikâf ibadet niyetiyle camide bir müddet bulunmaktır.İtikâfın hükmü müekked sünnettir.
 Doğru

Yanlış
27. Hac esnasında Arafat Dağında bir müddet beklemeye Say denir.
Doğru

Yanlış
28. "Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz." görüşü hangi ekole aittir?
 Cebriyye

Eşariyye

Mutezile

Maturidiyye29. Hz. Âdem’e 27 sahife verilmiştir?
 Yanlış

Doğru
30. Kendisine 30 sahife verilen peygamber hangisidir?
 HZ.Yusuf

HZ.İdris

HZ.İbrahim

Hz.Yakup31. Hz. İbrahim’e 10 sahifesahife verilmiştir.
 Doğru

Yanlış
32. Kendisine 50 sahife verilen peygamber hangisidir?
Hz.İsmail

Hz.Davut

Hz.Şit

Hz.Lokman

33. Kur’an’da Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn adları geçtiği halde peygamber mi veli mi olduğu ihtilaflı olan 3 kişidir.
Doğru

Yanlış

34. Ahd-i Atik Tevrat kitabın diğer adıdır.
 Yanlış

Doğru
35. Peygamber Efendimizle ilgili karikatür krizinin ortaya çıktığı ülke hangisidir?
 Danimarka

Fransa

İsrail

İtalya
36. Garibu'l-Kur'an kur’an'da bulunan ve anlamı zor bilinen kelimelerdir anlamına gelir.
 Yanlış

Doğru

37. İnen ayetlerin Tevkifi sıralanması cümlesindeki ‘Tevkifi’ sözcüğü Siyak ve sibakı göz önünde bulundurarak sıralamayı ifade eder.
 Doğru

Yanlış
38. "1.Müfessirlerin kendi görüşlerine yer vererek yaptıkları tefsir çeşidine dirayet tefsiri adı verilir.
2.Tasavvufi anlamda yapılan tefsirlere işari tefsir adı verilir.
3.Kelimelerin manaları üzerinden hareket edilerek yapılan tefsire lugavi tefsir adı verilir." Hangileri doğrudur?
 1,2

2,3

Yalnız 2

Hepsi

39. Kuran'dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 Zebur-Tevrat-İncil-kuran

Tevrat-İncil-Zebur,Kuran

Tevrat-Zebur-İncil-Kuran

Zebur-İncil-Tevrat-Kuran
40. Medd-i Lazım dört kısma ayrılır ve hükmü vaciptir. Aşağıdakilerden kısımlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?Kelime-i Muhaffefe (cezimli kelime)

Harf-i Musakka (şeddeli harf)

Kelime-i Musakkale (şeddeli kelime)

Harf-i Musaffehe (cezimli harf)

41.Mahreçleri bir, sıfatları ayrı olan harfler birbirine uğrarsa ne tecvidi olur?
 İdgamı Mütecaniseyn

İdgam Misleyn

İdgam Mütekaribeyn

İdgam Mistereyn
42. İslam'ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile hangileridir?
 Hz.Ebu Bekir-Hz.Aişe-Hz.Ali-Hz.Zeyd

Hz.Ebu Bekir-Hz.Fatıma-Hz.Ali-Hz.Zeyd

Hz.Ebu Bekir-Hz.Hatice-Hz.Ömer-Hz.Zeyd

Hz.Ebu Bekir-Hz.Hatice-Hz.Ali-Hz.Zeyd
43. Peygamberimiz ilk cuma namazını mekke'den medine'ye hicret esnasında Küba köyündeki Ranuna vadisinde Salimoğulları yurdunda mescit yapılıp kılınmıştır.
 Doğru

Yanlış
44. Peygamberimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Sema'ya gitmesi olayı hangi zamana tekabül eder?
 Beraat

Miraç

Kadir

Regaip

45. Regaib kandili hangi zamana tekabül eder?
 Recep ayının ilk Cumaartesi gecesi

Recep ayının ilk Perşembe gecesi

Recep ayının ilk Pazartesi gecesi

Recep ayının ilk Cuma gecesi
46. Peygamberimizin doğum gecesine binaen kutlanan gece mevlid kandilidir.
 Doğru

Yanlış
47. İnsanlara karşı hem büyüklük taslamamayı hem de hafifliğe ve zillete düşmemeyi ifade eden kelime hangisidir?
Çalım

Caka

Cefa

Vakar

48. Cenazenin yıkanıp kefenlenmesinden sonra, tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınmasına ne denir?
 Teşyi

Terhi

Tefsi

Tehri49. Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamaya ne ad verilir?
 Muharat

Mutaharat

Muvalat

Muthar50.Peş peşe 6 vakit veya daha fazla namazı kazaya kalmamış olan kimseye ne denir?
 Sahib-i tertip

Sahib-i terkip

Sahib-i tehtip

Sahib-i temkip51. "Senetü’l-Hüzün" Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıldır.
 Yanlış

Doğru
52. Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye denir.
 Mevta

Muhtazar

Murtaza

Muhtevt53. Cuma namazının sahih olması için gerekli asgari cemaat sayısı İmam Ebu Hanife ve İmam Şafi'ye göre kaçtır?
 Hanefi 3, Şafi 3 kişi

Hanefi 19, Şafi 27 kişi

Hanefi 2, Şafi 20 kişi

Hanefi 3, Şafi 40 kişi54. Kâinatın Allah tarafından takdir edilen ömrünün son bulmasına kıyamet denir.
Doğru

Yanlış
55. Topraktan alınan vergiye ne denir?
 Haraç

Cizye

Öşür

Gümrük56. Tevriye günü hangisidir?
Zilhiccemin 4. günü

Zilhiccemin 8. günü

Recep 2.gün

Recep 9.gün57. Sefer müddeti hakkında Hanefi ve Safi mezheplerinin görüşlerini nedir?
 Hanefilere göre 6 gün. Şafiilere göre 2 gündür.

Hanefilere göre 9 gün. Şafiilere göre 6 gündür.

Hanefilere göre 10 gün. Şafiilere göre 8 gündür.

Hanefilere göre 15 gün. Şafiilere göre 4 gündür.58. "Zeltetü'l-Kari" teriminin karşılığı namaz esnasında okuyucunun Kur'an'ı okuma ile ilgili meydana gelen yanılmasıdır.
 Doğru

Yanlış

59. "1.Kavme rükûdan doğrulmaya denir.
2.Tavaf yapılan alana metaf denir
3.Müşkilü'l-Kur'an kuran’ın anlaşılması zor olan ayetleri demektir." Hangileri doğrudur?
Hepsi

Hiçbiri
60. Kur'an-ı Kerim'de başında "Besmele" bulunmayan sure hangisidir?
 Rahman

Kafirun

Tevbe

Zilzal61. Havaic-i asliye zekât hesaplanırken hesaplanmayan asli ihtiyaçlar için kullanılan terimdir.
 Doğru

Yanlış
62. Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması mu'ciz kavramla ifade edilir.
 Doğru

Yanlış
63. Dinen mükellef olmadığı halde, kişi¬nin farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vermesine adak-nezir denir.
 Doğru

Yanlış
64. Zekât kelimelerinden olan "nema" malın artıcı nitelikte olması demektir.
 Doğru

Yanlış
65. Zekât ıstılahlarından olan havli havalin zekât verilecek malın üzerinden 1 yıl geçmesi gerekir manasında kullanılır.
 Doğru

Yanlış
66. Kuran’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?Bakara-İhlas

Bakara-Fatiha

Bakara Kevser

Bakara-Duha67. İfk olayı beni mustalik gazvesi esnasında gerçekleşmiştir.
 Doğru

Yanlış
68. "Her harfin hakkını vererek acele etmeden ve açık bir şekilde okumak" Bu cümle ile ifade edilen kavram hangisidir?Tertim

Tertip

Tertik

Tertil69. Kuran’ın dünya semasında bulunan ve bir bütün olarak indirildiği yerin adı beytü'l-İzzedir.
 Doğru

Yanlış
70. Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce Mekke kabilelerinin zulmüne karşı yaptıkları işbirliğe hılfü’l-fudul anlaşmasını denir.
 Yanlış

Doğru
71. Başkasının sahip olduğu nimeti kıskanmayı ve bu nimetin o kimsenin elinden gitmesini istemeyi ifade eden kelime hangisidir?
 Gıpta

Gadap

Züht

Hased72. Peygamberimizin anneannesinin ismi nedir?
Ahsen

Halime

Berre

Reyhan

73. Ramazan ayında oruç tutamayan yaşlıların ve hastaların tutamadıkları oruçları için verdikleri miktara fitre denir.
 Doğru

Yanlış
74. Ay tutulması halinde kılınan namaza kamer namazı denir.
 Yanlış

Doğru
75. Kurban Bayramında Arefe günü sabah namazıyla başlayıp, bayramın dördüncü günü, ikindi namazına kadar her farz namazdan sonra getirilen tekbirdir?
 Tehrip

Tevhid

Teşrik

Tebrik


76. Yapılması güzel olan şey demektir. Hz. Peygamber'in bazen yaptığı, bazen terk ettiği, ashabının da yapılmasını hoş gördüğü işlere ne denir?
Müstehap

Mendup

Mubah

Sünnet

77. Hac ve umre menasikiyle ilgili olarak kesilen kurbana ne denir?
Adak

İhram

Hedy

Bedi78. Hacla ilgili olarak koyun ve keçi cinsinden olan kurbana dem adı verilir.
Doğru

Yanlış
79. Hacla ilgili olarak sığır ve deve cinsinden olan kurbana bedene denir.
Yanlış

Doğru
80. İhramlı iken, harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına ne denir?
 Cinayet

Hasamet

Hamaset

Nedamet81. Hac veya umre yapmak niyeti ile ihrama girdikten sonra, düşmanın engellemesi vb. herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ihsar denir.
 Doğru

Yanlış
82. Umre yapmaksızın sadece hac niyetiyle ihrama girerek yapılan hacca ifrat haccı denir.
Doğru

Yanlış
83.Hangi mezhebe göre kadın, eğer yol güvenliği varsa yanında mahremi olmaksızın da hacca gidebilir?
 Hanefi

Şafi

Maliki

Hanbeli84. Akşam namazından sonra kılınan nafile namaza kavvule adı verilir?
 Doğru

Yanlış
85. "1.Teşrik tekbirlerinin hükmü vaciptir.
2.Teşrik tekbirleri 23 vakit söylenir. " Hangileri doğrudur?
1

2

Hiçbiri

Hepsi86. Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta fevat denir?
 Doğru

Yanlış
87. Umre ve haccın tek ihramda birleştirilerek yapıldığı hacca ne haccı denir?
Kıran haccı

İfrad haccı

Temettu haccı

Veda hacci88. "Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk…" sözlerini ifade eden terimin adına telkin denir.
 Yanlış

Doğru
89. Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmanın cezası bedene kurbanı kesmektir.
Yanlış

Doğru
90. Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk etmenin cezası bem kurbanı kesmektir.
Doğru

Yanlış
91. İster mazeret sebebiyle ister mazeretsiz olsun, vakfe süresi içinde kısada olsa bir an Arafat'ta bulunamayan kişinin haccının hükmü nedir?
Geçerlidir

Geçersizdir

92. Genel görüşe göre Hz. Peygamber hayatı boyunca Kaç defa umre yapmıştır?
1

2

3

493. Hanefî mezhebine göre kurban kesmenin hükmü nedir?
Farz

Vacip

Sünnet

Müstehap94. Dişlerinin yarısından çoğu dökülmüş hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.
 Yanlış

Doğru

95. Adak (nezir) olarak kesilen kurbanın etinden, adak sahibi ve onun bakmakla yükümlü olduğu kimselerde yiyebilir.
 Yanlış

Doğru

96. Farz orucu bozmanın kefareti bir köle azat etmek, buna gücü yetmiyorsa 60 gün oruç tutmak, ona da gücü yetmiyorsa 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmaktır.
Yanlış

Doğru


97. Müslümanların yaptıkları ikinci savaş olan Uhut Savaşı ne zaman yapılmıştır?

Hicri 1/miladi 625 yılında

Hicri 2/miladi 625 yılında

Hicri 3/miladi 625 yılında

Hicri 4/miladi 625 yılında
98. Hayber fethinin tarihi Hicri 7 miladi 628 dir.
Doğru

Yanlış


99. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz olduğunu kabul eden kimselere verilen isim nedir?

Ehl-i Kitap

Ehl-i Kıble

100. Haccın rükünleri arafat vakfesi ve ziyaret tavafıdır.

Doğru

Yanlış

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

Salavatı Nurul Envar - Işıkların Işığı

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ ALLAH'ümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tiryagıl ağyar ve miftahi babil nesar Seyyidina muhammedinil muhtar ve alihil athar ve ashabihil ahyar Adede niamillahi ve ifdalih ALLAH’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun. 1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah 2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah 3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah Şeyh Ahmet El Bedevi tarafından Düzenli olarak okunduğunda ona ilmin kapılar

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R