Ana içeriğe atla

İslami Testler - Kendinizi Sınayın - 1

Test 1
1. Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmeye ne denir?
İhtiras
İman
İma
İkrar2. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri olamaz.
 Kaza ve Kadere İnanmak
Cennet ve Cehenneme İnanmak
İlim Tahsili
Meleklerin varlığına İnanmak3. İslam dininin kaynakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
 Kitap-Sünnet
Kitap
Kitap-Sünnet-İcma-Kıyas
Kitap-İcma4. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
 İcma-i Ümmet
Tasdik-i Kitap
Dini-vebal
İttifaki-ilim5. Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında, aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümleyene ne ad verilir?
 Ulema
Fakih
Kadı
Halife6. İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
 Meshep
Mektep
Tekke
Dergah7. Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, kurtuluşa eren fırka dışında kalan yetmiş iki fırka cehenneme gidecektir. Hadisi şerifinde kurtuluşa erenlerden bahsedilen fırka hangisidir?
 Mutezilik
Cebriylik
Sünnilik
Ehli-Kitap8. Ehli sünnet meshebinin itikadi meshepleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 Maturidi-Eşarriye
Mutezile-Cebriye
Maturidi-Kadiriye
Eşarriye-Mutezile9. Ehli sünnet meshebinin ameli meshepleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 Hanefi-Şafi-Vahhabi-Hanbeli
Hanefi-Mutezile-Şafi-Vahhabi
Hanefi-Şafi-Maliki-Hanbeli
Hanefi-Şafi-Vahhabi-Hanbeli10. ALLAH (C.C) ilim sıfatına aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorumdur?
 ALLAH'ın ilmi artmaz eksilmez
ALLAH geleceği bilir.
ALLAH Teala İnsana Cüzi irade vermiştir.
ALLAH Teala insanların geleceklerini gelecekleri vuku olunca bilir.11. Aşağıdakilerden hangisi ALLAH(C.C) zatı sıfatlarından biri değildir?
 Var olmasi
Bir olmasi
Varliginin baslangici olmamasi
Herşeyi Duyması12. Allah (c.c.)’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya ne denir?
 Tekzip
Tevhid
Tekrir
Tevfik13. Aşağıdakilerden hangisi ALLAH(C.C) subuti sıfatlarından biri değildir?
 Diri olması
Yaratması
Varliginin kendisinden olmasi
Her seyi bilmesi14. Dört büyük melek ve görevleriyle ilgili yanlış seçenek hangisidir?
 Cebrail-Vahiy getiren melektir
Mikail-Cennet ve Cehennem olaylarıyla görevlidir
İsrafil-Sura üfleyecek olan melektir
Azrail-Ölüm melegidir, can alir.15. İnanç bakımından insanlar dörde ayrılır. Aşağıda hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.
 Müşrik-Münafık-Müslüman-Fasık
Kafir-Münafık-Müşrik-Müslüman
Müslüman-Kafir-Fasık-Münafık
Müslüman-Kafir-Münafık-Fasık16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
 Allah (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen-Mümin
İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir-Kafir
Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan- Münafık
Hem ALLAH'a inanıp,ama ilahi emirlerini yoksayan,inanmayan - Günahkar Müslüman17. Aşağıdakilerden hangisi islamın şartı değildir?
 Allahı ve Resulunu tasdik edip ona uymak
Namaz Kılmak
Ahirete inanmak
Hacca gitmek18. Aşağıdakilerden hangisi kesin yanlıştır?
 Kadere iman tartışmalı fazlalıktır.
ALLAH'ın ilmi ne artar ne eksilir.
Cennet ve cehennem su anda mevcuttur.
İnsanda cuzi irade vardır.19. Aşağıdakilerden hangisi munaflıklık alametlerindendir?
 Sözünde durmaz
Emaneti zayi eder
Yalan söyler
Hepsi20. Aşağıdakilerden hangisi Yanlıştır?
 Ilim; Allah (c.c.)’i, Peygamber (s.a.v.)’i ve Islam dinini delilleri ile bilmek
Amel; Bildigi ilim ile amel etmek
Davet; Teblig görevini yerine getirmek
Sabır- Kötü insanlara karşı umursamaz olmak,Buğzetmemek21. Aşağıdakilerden hangisi Gizli Şirke örnek olamaz?
 Baskasinin övgüsünü kazanmaya çalismak
Baskasinin gözüne girmek için namaz kilmak
Nam ve söhret için cihat
Namazları hep camide kılmak22. Rabbimizin birçok sıfatı vardır. Bunlardan birinin tecellisi ise sınava tabi tutmaktır.Rabbimizin bizi dünya hayatıyla sınaması onun hangi sıfatının tecellisidir?
 İntikam Alan Sıfatı
Kemal Sıfatı
Örneksiz Yaratma Sıfatı
Kendisinden başka yaratanın olmaması sıfatı23. Aşağıdakilerden hangisi küfrün çeşitleri doğru olarak verilmiştir?
 Cehli küfür-Hükmi küfür-Nifâki küfür- İnâdi küfür
Cehli küfür-Zımmi küfür-Binti Küfür-Sözlü küfür
Zımmi küfür-Hükmi küfür-İdari küfür-Sammi küfür
Cehli küfür-Hükmi küfür-Nifâki küfür-Zımmi küfür24. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın fiili sıfatlarından olamaz?
 Rizk verme-Ihsan etme
Ikramda bulunma-Rıza gösterme
Muhabbet besleme-Gazap etme
Gülme - Ağlama25. Aşağıdakilerden hangisi Tevhidin kısımlarından değildir?Rububiyet tevhidi
Uluhiyet tevhidi
İsim ve Sıfat Tevhidi
Tekzip-Tertip Tevhidi26. Allah’tan başka yaratıcı, rızk verici,Rab, terbiye edici ve kainatın işini düzene koyan başka ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
 İsim ve Sıfat Tevhidi
Rububiyet tevhidi
Tekzip-Tertip Tevhidi
Uluhiyet tevhidi27. Allah (c.c.)’ı Allah ve Rasülü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde Allah (c.c.)’ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı gereğidir?
 Tekzip-Tertip Tevhid
Rububiyet tevhidi
Uluhiyet tevhidi
İsim ve Sıfat Tevhidi28. “Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.” Bu tanım Allah (c.c.)’ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır?
 Kıdem Sıfatı
Vahdaniyet Sıfatı
Tekvin Sıfatı
Basar Sıfatı29. İbadet ederken sadece Allah’ü Teala’ya ihlasla ve O’ndan başka ilah olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
 Tekzip-Tertip Tevhid
Uluhiyet tevhidi
İsim ve Sıfat Tevhidi
Rububiyet tevhidi30. Akait ile ilgili meşhur eserler arasında İmamı Azamın meşhur kitabının adı nedir?
 Fıkhı Ekber
İhya-u Ulumiddin
Ruhul Furkan
Ruhul Beyan31. Amel, imandan parça değildir. Yani ibadet etmeyen veya günah işleyen mümine kâfir denmez.
 Doğru
Yanlış32. İman ya vardır ya yoktur, artıp eksilmez.
 Yanlış
Doğru33. Kur’an-ı kerim mahluk [yaratık] değildir.
 Yanlış
Doğru34. Allah gökte veya Arştadır
 Doğru
Yanlış35. Kabir suali ve kabir azabı vardır.
 Doğru
Yanlış36. "I.Evliyanın kerameti haktır. II.Eshab-ı kiramın hepsi cennetliktir. III.Ebu Bekr-i Sıddık, eshab-ı kiramın en üstünüdür. IV.Mirac, ruh ve bedenle birlikte olmuştur. VI.Öldürülen, intihar eden eceli ile ölmüştür. VII.Peygamberler günah işlemez." Hangisi ve hangileri doğrudur?
 I,II,III,IV
I,II,VI,VII
Hepsi37. Şefaate, sırata, hesaba ve mizana inanmak doğrudur?
 Evet
Hayır38. Kabir ziyareti caizdir. İstigase, yani Enbiya ve evliyanın kabirlerine gidip, onların hürmetine dua etmek ve onlardan ALLAH'ın rızası için yardım istemek, vesile yapmak,aracı etmek caizdir.
 Hayır
Evet39. Kıyamet alametlerinden olan Deccal, Dabbet-ül-arz, Hazret-i Mehdi’nin geleceğine, Hazret-i İsa’nın gökten ineceğine, güneşin batıdan doğacağına ve bildirilen diğer kıyamet alametlerine inanmak
 Yanlış
Doğru40. Ahirette Allahü teâlâ görülecektir.
 Doğru
Yanlış41. Kâfirler Cehennemde sonsuz kalır ve azapları hafiflemez, hatta gittikçe artar.
 Doğru
Yanlış42. Günahkar müslümanlar günahları neticesinde azap gördükten sonra cennete girer,cehennemde ebedi kalmaz?
 Yanlış
Doğru43. Kişi Harama Helal dedimi kafir olur?
 Doğru
Yanlış44. Faiz yiyen günahkar müslüman yaptığı fiilin haram olduğunu bildiği takdirde iman çercevesinde kalır. Diğer taraftan faiz yemeyen ama faizin haram olmadığını düşünen kişi iman çercevesinden çıkar?
 Yanlış
Doğru45. Hak dinlerin gayesi Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
 Doğru
Yanlış46. Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki Allah (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
 Hüsnayi Celile
Esmaül Hüsna
Ahseni Takvim
Esmaül Keyf47. İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)’ dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar gelen peygamberlere bildirilen Allah’ın dininin adı İslam dır?
 Doğru
Yanlış48. İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emr olundukları, ilahi yol ve umumi prensiplere ne ad verilir?
 Prensip
İnkilap
Kanun
Şeriat49. İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı olan sistemlere ne ad verilir?
 Tagut
İlluminati
Budizm
Gök Tanrı50. Şeriat İslam Kanunları demektir?
 Yanlış
Doğru51. Yapılan her şeyin sırf Allah (c.c.)’ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak amele ne denir?
 Züht
İnfak
İhlas
İhdar52. İmamı Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, İmamı Eşari. Akait ilminin ilk temsilcilerindendir.
 Doğru
Yanlış53. Ateşten yaratılan, maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen, insanlar gibi iyileri de, kötüleri de olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine bizler gibi “Allah (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratılmış” olan mahlukların ismi nedir?
 Zebani
Melek
UFO
Cin54. “Rab” kelimesinin manasından bazısıda Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyandır?
 Doğru
Yanlış55. Allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve buluğ çağına eren müslümana ne denir?
 Muhterem
Mümessil
Mükellef
Muhsin56. Farz,Vacip,Sünnet,Müstehap,Mübah,Haram,Mekruh,Müfsit. Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiillerdendir. Mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek Bunlara Efal-i Mükellefin de denilmektedir?
 Doğru
Yanlış
Efal-i Mükellefin dışında hepsi doğru
Tümü yanlış57. Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? Bir kaç örnek veriniz.
 Vacip
Müstahap
Farz
Sünnet58. Farzları terk haramdır, inkâr etmek küfürdür. Farzlar iki çeşittir. Farzı ayın ve farzı kifaye.
 Doğru
Yanlış59. Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır. (Oruç, Hac, vb.) 2- Farzı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır. (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb.)
 Yanlış
Doğru60. Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit olan ibadettir. İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
 Vacip
Nafile
Sünnet
Kifaye61. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farz ve vacipler dışında yaptığı ve yapılmasını istediği ibadetlere ne ad verilir?
 Vacip
Amel
Sünnet
Farz62. Sünnet iki kısımdır. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir. I- Müekket Sünnet: Rasulullah (s.a.v.)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını teşvik ettiği sünnetlerdir. (Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri, namazları cemaatle kılmak vb.) II- Gayri Müekket Sünnet: Rasulullah (s.a.v.)’in ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir. (Abdesti kıbleye dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb.)
 Hepsi Yanlış
Yalnız I
Hepsi Doğru
Yalnız II63. Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak, Kâbe’yi tavaf etmek gibi amelleri yapmak için yapılan, belli organları usulüne göre yıkamaktan ve mesh etmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir
 Doğru
Yanlış64. "I- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten yerinden çene altına kadar ) II- İki eli dirseklerle beraber yıkamak. III- Basın dörtte birini mesh etmek. IV- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak."Abdestin farzlarından Hangileri doğrudur?
 I,II,IV
I,IV
II,III,IV
Hepsi65. İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden olup Peygamberimiz (s.a.v.)’in bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir? (Kuşluk namazı gibi)
 Farz
Müstehap
Vacip
Mekruh66. Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu dinde caiz görülen şeylere ne denir? (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi)
 Sünnet
Mekruh
Müstehap
Mübah67. Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şer’i hükümlere ne ad verilir? Ki bunların terk edilmesi sevap, işlenmesi günahtır. İnkârı ise küfürdür. (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb.)
 Mendup
Mekruh
Haram
Tahrimen Mekruh68. "I.Haram iki kısımdır. Haram li-aynihi, Haram li-gayrihi. II.Li-aynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap, zina vb.) III.Li-gayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz. (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)"Hangileri doğrudur.?
 I,II
Yalnız II,III
Hepsi Yanlış
Hepsi Doğru69. Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki manası da; yasaklığı sabit olmakla beraber, ona aykırı olarak da bir delil ve işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere ne ad verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi gibi.)
 Mekruh
Mendup
Mübah
Müstehap70. Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan, kasten yapılması azabı gerektiren şeylere ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
 Tahrimen Mekruh
Mendup
Mekruh
Müfsit71. Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir. Namaz ibadetimizi camide kılarken cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye imam denir. İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
 Minber
Mihrap
Kürsü
Namazgah72. I.Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır. II.Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur. Cünüp ise, şehvetle kendisinden meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani yıkanmamış olan kimsedir.
 Yalnız I Doğru
Yalnız II Doğru
Hepsi Doğru73. "Gusül Abdestinin Farzi 3 tür. I.Ağızı yıkamak II.Başı Meshetmek III.Bütün Vucudu Su ile ovalamak." Hangileri doğrudur?
 Yalnız I
I.II
I,III
Hepsi74. Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere Cuma namazından önce ve diğer bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği, talim, irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
 Namazgah
Mihrap
Minber
Kürsü75. Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan, kamet eden, Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?
 Ezan İmamı
Müezzin
Müftü
İmam76. Namazın farzları vardır. Bunlar iki kısma ayrılır. Şartlar ve rükünler diye adlandırılır. Altısı şart diğer altısı ise rükündür. Şartlar daha namaza başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır
 Doğru
Yanlış77. "Namazın Şartları: 1- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek 2- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek 3- Setr’ul Avret; Avret yerlerin örtülmesi. 4- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek 5- Vakit; Vaktinde kılınması. 6- Niyet; Niyet etme " Hangileri Doğrudur?
 1,2,3,4
1,3,5,6
Hepsi
Yalnız 5,678. "Namazın Rükünleri: 1- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri. 2- Kıyam; Ayakta durmak 3- Kıraat; Okumak. 4- Ruku; Rukuya eğilmek 5- Sücut; Secdeye eğilmek 6- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak. 7- Vakit; Vaktinde kılınması 8- Niyet; Niyet etme" Hangileri Doğrudur?
 1,2,3,4,7,8
1,4,6,7,8
1,2,3,4,5,6
Hepsi79. "İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması haram olan yerlere avret mahalli denir. I.Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dâhil bu kısmın arasında kalan bölgeler. II.Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri kapatmaları gereklidir." Hangileri Doğrudur?
 Yalnız I
Yalnız II
Hepsi80. "Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin bölümleri üçtür" Aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 Fiili,Kavli,Takriri
Fiili,Mecburi,Tekzibi
Fiili,Sünni,Mecburi
Fiili,Kavli,Tertibi81. Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren haftalık meseleleri anlatmak için hutbe okunur. İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
 Şerefe
Mihrap
Mirac
dMinber82. Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekânlar olduğunda dinimiz, ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için abdest yerine yapabileceğimiz bir ameli bize bildirmiştir. Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar abdesti bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün ibadetler ve taatlar yapılır. Çünkü bu amel abdest ve gusül abdestinin yerine geçer. Su görülünce de bozulur. İki darp (vuruş) bir niyet olmak üzere iki tane farzı vardır. Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
 Abdesti-Kaza
Abdesti-Evvel
Teyemmüm
Teyemmüm-i Kaza83. "Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller 1.Namaz kılamaz 2.Camiye mescide giremez 3. Kuran’a el süremez ve okuyamaz 4.Dua Edemez. 5.Kâbe’yi tavaf edemez. 6.Zikir Edemez." Hangileri yanlıştır?
 1,3,6
3,6
4,6
Hepsi84. "Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun (organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur." En son yere değen ve en ilk yerden kaldırdığımız uzvumuz hangisidir?
 Ellerimiz
Kollarımız
Alnımız
Dizlerimiz85. Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için son oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki defa daha secde yaparak namazımızı tamamlamış oluruz. Böyle hallerde yapılan secdeye ne secdesi denir?
 Sehiv Secdesi
Sevid Secdesi
Serik Secdesi
Sedid Secdesi86. Namazın kıyam, rükû ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu yaparken her uzvun rahat bir halde bulundurulması, her yapılan amele, harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir?
 Tadili Kıyam
Taklidi Secde
Taklidi-Huşu
Tadili Erkan87. Cuma namazı kimlere farz değildir?
 Erkek
Memur
Kör
Öğrenci88. Cuma günü Müslümanların bayram günüdür. O günde müminler Allah (c.c.)’ın emriyle camilere toplanır, Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi dinlerler. Vakti öğle namazının vaktidir. Bu vakitte kılınan Cuma namazı kaç rekâttır, isimleriyle birlikte hangi şıkta doğru verilmiştir?
 16 rekâttır. 4 ilk sünnet, 4 farz, 4 son sünnet, 4 son sünnet
16 rekâttır. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 son sünnet, 4 Zuh-i Ahir, 2 vaktin son sünneti
16 rekâttır. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 son sünnet, 4 Zuh-i Ahir, 2 Zuh-i Evvel
16 rekâttır. 2 ilk sünnet, 2 farz, 4 son sünnet, 4 Zuh-i Ahir, 4 Zuh-i Evve89. Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekât kılınan namazdır. Cemaatle veya tek başına kılınabilir. İki ya da dört rekâtta bir selam verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir ve nasıl bir namazdır?
 Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır.
Teravih namazıdır ve Vacibi müekkede bir namazdır.
Teravih namazıdır ve Farzı müekkede bir namazdır.
Teravih namazıdır ve Müstehabı müekkede bir namazdır.90. İslam’ın şartlarından mali ibadetimizdir. Dinen zengin sayılan erkek, kadın, her mükellef müslümanın senede bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir. Bir diğer mana ile müslüman fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır. Terki günah, inkârı küfürdür. Bu mali ibadetimiz hangisidir?
 Hibe
Zekat
Fitre
Sadaka91. Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik (mala sahip) olan her müslümanın vermesi gereken ve vacip olan mali bir ibadettir. İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak için yapılan mali ibadetimiz nedir?
 Zekat
İnfak
Fitre
Sadaka92. Kurban bayramı günlerinde Arafat’a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
 Tavaf
Ziyaret
Hac
Umre93. Senenin herhangi bir bölümünde Kâbe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı ziyaret maksadıyla yapılan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
 Hac
Tavaf
Ziyaret
Umre94. Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir. Hicri yılın aylarına kameri aylar denir. Müslümanların takvimi olan bu takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır. Bu hicri yılın kameri aylarını aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
 Şaban
Şevval
Cemiulahir
Muharrem95. Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
 Recep 1
Muharrem 1
Ramazan 1
Zilhicce 196. Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günüdür. Mekke’de Kâbe’nin içinde 360 putun yıkıldığı, Sasani İmparatorluğunun bin yıldan beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür. İslam takvimi olan hicri yılda Mevlit kandili hangi gündür?
 Rebiyyül evvel ayının 12. Gecesi, Pazartesi günü.
Rebiyyül evvel ayının 19. Gecesi, Pazartesi günü.
Muharrem ayının 12. Gecesi, Pazartesi Günü.
Muharrem ayının 19. Gecesi, Pazartesi Günü.

97. Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?

Ramazan
Zilhicce.
Recep
Muharrem

98. Recep ayının ilk Cuma gecesivuku bulan ve ikram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz. Amine’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hamile olduğunu anladığı gün olarak bilinen, mübarek gecedir. İbadetlerle değerlendirdiğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisinin de 12 rekât şükür namazı kıldığı mübarek gecemizin adı nedir?

Mevlid Kandili
Regaip Kandili
Aşure Günü.
Beraat Kandili

99. Recep ayının 27. gecesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs şehrine yürüyüşüne ve oradan da semaya yükselişine ayrı ayrı isim verilen, hakkında Kur’an’ı Kerim’de sure olan mübarek gecemizin adı nedir?

Beraat Kandili
Regaip Kandili
Miraç Kandili
Mevlid Kandili

100. Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah (c.c.) tarafından meleklerine bilgi verilen. Şaban ayının 15. gecesi kutladığımız mübarek gecemiz hangisidir? 

Mevlid Kandili
Regaip Kandili
Miraç Kandili
Beraat Kandili

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Kuranda İsmi Geçmeyen Peygamberler

HZ. SA'YA VE HZ. IRMIYA A.S. Insanlik tarihi, ayni zamanda peygamberler tarihidir. Çünkü Cenab-i Mevlâ her kavme bir hidayetçi gönderdigini buyuruyor. Bir rivayet, insanliga gönderilen peygamberlerin sayisini yüzyirmidörtbin olarak veriyor. Bunlarin sadece yirmibesinin ismi Kur'an'da zikredilir. Bu yazi dizimizde, ayetlerde ismi geçmeyen fakat kissalarina deginilen peygamberleri konu ediniyoruz. Peygamberler, Allahu Tealâ tarafindan, emir ve yasaklarini kullarina teblig etmek ve hidayet yolunu göstermek amaciyla gönderilen insanlardir. Onlar, Allahu Tealâ'nin seçilmis kullaridir. Bu, çalismakla veya çok ibadet etmekle elde edilecek bir derece degildir. “Andolsun ki, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlardan bir kismini sana anlattik, bir kismini da anlatmadik.” (Mü'min, 78) “Her kavmin bir hidayet davetçisi vardir.” (Ra'd, 7) “Her ümmetin bir peygamberi vardir” (Yunus, 47) gibi birçok ayet göz önünde bulunduruldugunda, insanlik tarihi boyun

Recep Ayında İhlas Suresini Okumanın Faziletleri

Receb Ayında İhlâs'ı Şerif: "Her kim Recebde, bir kere İhlâs okusa, ALLAH'u Teâlâ onun elli senelik günahını bağışlar." Hadis'i Şerif, EnîSü'l celîs, sh:195 Hannani(RA) şöyle demiştir: "Her kim, Recebin her günü bir tane bile İhlâs Sûresi okusa, onbin deve yükü kâğıda sahip olur ki, göklerin ve yerin tüm sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp o İhlâs'ın sevabını o kağıtlara yazarlar" (50 İhlâs okuyanın 50 senelik günahları silinir, 100 kere okuyan cehennemden berat alır, 1000 kere okuyan canını cehennemden satın alır.)