Fatiha Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

fatiha
Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder.Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah'u teâlâ'nın lûtfu ile şifâ yâb olur.

Şevval Ayının son 10 gününde Her gün 50 kere Fâtiha Sûresi okuyana Kur'ân-ı Kerîm hatmi sevâbı verilir, onun için şehitlerin mükâfâtı hâsıl olur ve o sene kendisi hakkında hiçbir günah ve mâsiyet yazılmaz. (Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:62)

Görme zayıflığı ve Göz ağrısı için Caferi sadık (r.a) hazretlerinden rivayet olunur ki göz ağrısından şifa bulmak veya görme zayıflığını gidermek için yeni ayın (Hilalin) birinci, ikinci veya üçüncü gecesi aya bakarak eliyle gözlerini mesh ederken 10 kere Fatiha suresini başında ve sonunda besmele çekerek okuyacak sonra üç kere İhlas suresini okuyup" Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi guvvei basari Allahümme işfi enteşşafi "diyen kişi Allahın izni ile şifa bulur.

Fâtiha, "açilacak seylerin basi, ilk açilacak yer" demektir. Mukabili "hâtime"dir. Bu sûreye, Allah kelâminin basinda bulundugu yahut namazda ilk okunan sûre veya tümüyle ilk inen sûre olarak Fâtiha sûresi denilmistir.

Çogunlugun görüsüne göre Mekkî'dir ve yedi ayettir. Besmelenin sureden olup olmadigi ihtilâflidir. Surenin yirmiden fazla adi vardir. En meshurlari: Fâtiha, Ümmü'l-Kitap (Kitabin anasi), Ümmü'l-Kur'an, Seb'ul-Mesânî (tekrarlanan yedi), el-Hamd (konusma dilinde Elham)'dir. Surenin fasilasi Nûn ve Mim harfleridir. Bazi âlimlere göre Fâtiha sûresi, Kur'an'in bir özetidir. Namazda okunmasi sebebiyle bir ismi de "es-Salât" olan Fâtiha hakkinda bir hadis-i kutside söyle buyurulmustur:

"Namazi kulumla aramda ikiye ayirdim. Bir yarisi benimdir, diger yarisi kulumundur. Kuluma istedigi verilecektir. Kul: "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adir" dedigi zaman, Allah: "Kulum bana hamdetti" der. Kul: "Rahman ve Rahim olan...'' dedigi zaman Allah: "Kulum bana senada bulundu" der. Kul: "Din gününün mâliki" dedigi zaman, Allah: "Kulum beni yüceltti" der. Kul: "Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardim dileriz " dedigi zaman, Allah: "Bu benimle kulum arasinda iki yaridir. Kuluma istedigi vardir" der. Kul: "Bizi dogru yola ilet. Nimet verdigin kimselerin yoluna. Kendilerine gazab edilmis olanlarin ve sapmislarin yoluna degil" dedigi zaman Allah: "Bunlar kulumundur, kuluma istedigi verilecektir" der" (Müslim, Salât,38, 40; Ebû Dâvûd, Salât, 132).

Peygamber Efendimiz (S.A.V.): «Fâtiha, mü'minlerin maksadına açılan kapıdır. Kim onu yedi gün abdestli olarak günde yetmiş defa okur da tertemiz bir suya üfler ve onu içerse, Allah kendi fazl u kereminden ona ilim ve hikmet verir, kalbini fasit düşüncelerden temizler, onun zekâsını artırır, hafizasını güçlendirir. Artık bir daha unutmaz olur.»
Sırri'l-Fâtiha adlı kitapta da bu rivâyetlere yer verilmiştir.
Fatiha'nın özelliklerinden biri de şudur: «Sabah sünnetiyle farzı arasında onu kırk defa okuyup göz ağrısı gidermeğe niyet ettiğin takdirde, Allah'ın izniyle çok kısa zamanda iyileşir.»
Zamanımızda bu tertip hem göz ağrısı için, hem de başka hastalıklar için yararlıdır. Çünkü bu birçok defa denenmiş ve olumlu sonuç alınmıştır.

Fâtiha'yi her gün her müslüman en az onyedi defa farz olan bes vakit namazda okumaktadir.

Bir kimse ardı ardına 4 defa "ELHAMDÜLİLLAHİRABBİLALEMİN"
derse, beşinci olarak ALLAH CC tarafından görevlendirilmiş bir melek ,şöyle karşılık verir ;
"EY FİLANCA!ŞU ANDA RABBİNDİLEĞİNİ BEKLEMEKTEDİR,NE DİLİYORSAN DERHEL ONDAN İSTE".
İmam yafi hazretleri rh sf:62

Fatiha suresinin birçok havassı celilesi ve acaip sırları vardır.

Peygamber efendimiz hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Fatiha suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır: Ümmül Kurâni şifâün min külli dâin (Ümmül Kuran (Fatiha ) her derde şifadır. Kurani kerimde Fe (e) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü afetten korur.

Fatiha suresi hakkında peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuşlardır: Men karaehâ ınden nevmi ve karae meahâl ihlâs vel muavve-zeteyni fekad emine külli şeyin illel mevt. (Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn sure- lerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur)

Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür. Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurkende yazıldığındada böyledir.
Fatiha suresi 124 harf olup, cümeli ebced adedi 9361 dir.

İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir:Birgün Hasan bin Ali rahatsızlandı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. buyurdularki;Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe harfi olmayan Fatiha-i şerifi 40 defa bir kase suya okusun. O su ile Hasan ellerini ayaklarını, yüzünü, başını ve de vücudunun her tarafını yıkasın.Allah Teala hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya kavuşturur.

Şifa için, Fatiha suresini bir tabağa yazdıktan sonra Şifa Ayet lerini hastanın üzerine oku.
Şifa Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîn.
Ve yüzhib ğayza kulûbihim.
Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü'minîn.
Fîyhi şifâün linnâs.
Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü'minîn.
Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâün.
(arapçası sayfamda mevcuttur) Okuduktan sonra tabaktaki yazıyı su ile silip, bu suyu hastaya içir.
Kalan suyuda hastanın ellerine, ayaklarına, yüzüne ve vücuduna sürersen, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur
Hazreti Ali k.r.v. şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere günde bir (1) defa okuyan kimsenin dünyevi ve uhrevi muradı hasıl olur.Allah Teala insanların kalbini okuyan kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır.

Şeyh Muhyiddin Arabi r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur:Fatiha suresini tertiplendiği şekilde hergün yedi (7) defa okuyan kimse, halktan gizli ve örtülü olan ğayb alemini temaşe eder.Meleküt aleminden olan ruhanilere muttali olup, ceberüt alemiyle irtibat sağlar. Süfli alemden kopup beka alemiyle tam bir bağlantı kurar. Dünyevi ve uhrevi maksatlarınada ulaşıp, zafer yolunu elde eder. Allah c.c. ın feyiz ve lutfuyla bu esrara vakıf olur. Okumanın şekli şöyledir: Kimselerin olmadığı bir yerde beden ve elbisen temiz olarak güzelce bir abdest aldıktan sonra,İki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 70 defa istiğfar, 70 defada peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. e salavat getir. Daha sonra aşağıdaki Fatiha nın tertibini 70 defa okuyup, hacetin her ne ise Allah Teala dan iste.Şüphesizki Allah c.c. okuyanın hacetini o gün belkide o saat içerisinde yerine getirir. Okuyan kimseye birçok kalb ve esrar kapıları açılır.Allah Teala hazretleri lütfi keremiyle okuyanı zengin eder.

Şerif Buhari r.a. hazretleri der ki; Fatiha suresini bu tertip üzere hergün 7 defa okuyan kimse dünya ihtiyaçlarından hiç kimseye muhtaç olmaz ve Allah Teala okuyana ğayb kapılarını açar.

Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanın bir gününe karşılık konmuştur.O günlerde tasarruf edecek ulvi ve süfli alem den olan ruhanilerle beraber, günlerin isimleri ile harfleride yerleştirilmiştir.

Fatiha suresi nin tertibi budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl.
Semîan mutîan ente ve huddâmeke Müzhib.
Bi hakki
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Ve bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Ebced.
Errahmânirrahîm.
Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl aleyhisselâm.
Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad.
Bi hakkir
Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi
ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah.
Mâliki yevmiddîn.
Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer.
Bi hakki Mâliki yevmiddîn.
Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki seyyidinâ
Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Taykel.
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn.
Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân.
Bi hakki
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn.
Ve bi hakkis Serîil Karîbi vebi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa'.
İhdinas sirâtal müstakîm.
Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi hakki
İhdinas sirâtal müstakîm.
Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar.
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah.
Bi hakki
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Ve bi hakki Alîmil Hakîmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah.
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
Yâ Kâhiru Yâ Azîzü ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke Meymûn.
Bi hakki
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
Ve bi hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Zadzağ. Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti ves süfliyyâti ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve ümiddûnî ve a'yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan
elacele elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil azîm.
Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ ta'tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm.
Allâhümme sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr.
Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

TÜRKÇE;
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Yâ Hayyü Yâ Kayyûm.
Ey Rûkyâîl.
İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Müzhib.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hakkı için.
Elhayyül kayyûm hakkı için cevap ver.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Ebced. Errahmânirrahîm.
Yâ Raûf Yâ Atûf. Ey Cebrâîl aleyhisselâm. İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Ebyad.
Errahmânirrahîm hakkı için. Raûf ve Atûf hakkı için cevap ver.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Hevzah. Mâliki yevmiddîn.
Ey kalbleri ve gözleri çeviren Ey Semsemâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Ahmer. Mâliki yevmiddîn hakkı için.
Kalpleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Taykel. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn.
Yâ Serîu Yâ Karîbü (Ey süratli ve yakın olan) Ey Mîkâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Bürkân. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn hakkı için.
Serîul karîb hakkın için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Mensa'. İhdinas sirâtal müstakîm.
Yâ Kadiru Yâ Muktediru.
Ey Sarfeyâîl İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Şemhûreş.
İhdinas sirâtal müstakîm hakkı için.
Elkâdirul müktedir hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Feskar.
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Yâ Alîmü Yâ Hakîmü.
Ey Anyâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Zevbea. Sirâtallezîne enamte aleyhim hakkı için.
Alîmül hakîm olan Allah hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallalâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Şetsah.
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
Yâ Kâhiru Ya Azîzü Ey Kesfeyâîl. Sen ve hizmetçin Meymûn işiterek ve itaat ederek cevap verin.
Kâhirul azîz olan Allah hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Zadzağ.
Ey rûhani Melekler! Ey ulvi ve süfli alemde olan Melekler.
Ey Fâtiha nın hizmetçileri.
Cevap verin ve bana gelin.
Bana medet edin ve yardımda bulunun.
Bütün işlerimde benden yana olun.
Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate.
Yedi Ayetli Fâtiha ve Kurâni azim hakkı için.
Fâtiha ve Kurân da bulunan esrar ve bereketler hakkı için.
Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR'ı bana musahhar edip emrime ver.
Çünkü sen her şeye kadirsin.
Senin rahmetinle bunu istiyorum.
Sen merhamet edenlerin en çok merhamet edicisisin.

Bir Kudsi Hadis’i Rasulullah (S.A.V) Efendimiz şöyle izah etmiştir.
Kul Namazında:

“Elhamdü li’llahi Rabbi’l-Alemin” dediği zamanAllahü Teala:-”Bana hamd etti”
Kul ;-” Er-Rahmani’r-Rahim.” dediği zaman-Allahü Teala “Kulum,beni umumi ve hususi merhametle andıBana sena etti.” buyurur.
Kul; “Malik Yevmi’d-din” dediği zamanAllahü Teala ” Kulum ,beni tazim etti;Beni yüceledi.” buyurur.
Buraya kadar olan ayet-i kerimeler,kulun,Allahu Teala’ya hamd ve senasıdır.Buaradna sonraki ayetler ise kul ile ilğilidir

Kul ; iyyake na’büdü ve iyyake nestein.” dediği zaman Allahü Teala; ” Bu benimle kulum arasındadır.İbadet bana,yardımda kuluma aittir.kulumun istediği verilecektir.” buyurur.

Kul; ” İhdina’s-sıratal’mustakim.Sırate’l-lezine en amte aleyhim,Gayri’l-mağdubi aleyhim vela’d-dallin.” dediğindeAllahü Teala ; “Bu istek kula aittir.Ona,istediği verilecektir.” buyurur.

Günde beş vakit namaz kılan bir insan her gün kırk(40) defa; Allah’a hamd etmenin mutluluguna erer. Allah’ın lütf ve ihsan ettiği nimetleri hatırlar. Gönül ve ruh huzuruna erer. Ahireti düşünür; bu sebeble hem dünya,hemde ahiret için çalşırı.Mükafatını da İlahi takdire bırakır.

Geçim sıkıntısı çekenler her gün 41 defa Fatiha suresini ve ardından da şu duayı okusun.”Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab.Allahümmerzukni rızkan vasian helalen sehlen.Amin.”ardından gönlünce dua edersen murad hasıl olur.

Bir bardak suya 40 defa Fatiha suresi okunup hastaya içirilirse Allahü Teal’nın izniyle şifa bulur.hastanında suyu içmeden şu duayı okuması iyi olur.” Allahümmeşfi ente’ş-Şafi,Allahümmekfi ente’l-Kafi,Allahümme afi ente’l-Muafi.”

Evine girerken Fatiha ve İhlas suresini okuyanın evinde hayır ve bereket artar.

Yatmadan önce Fatiha,İhlas,Felak ve Nas sürelerini okuyup, avucuna üfledikten sonra vücuduna sıvazlayan sabaha kadar ölümden başka herşeyden korunur.

Bir tehlike anında 19 defa Fatiha suresini okuyan korunmuş olur.

Bir bardak yağmur suyuna 40 defa Fatiha okuyup da ,içi sıkılan kimseye içirilirse Allah’ın ziniyle şifa bulur.

2 rekat namaz kılınır;her rekatında 7 Fatiha ve 3 ihlas okunur.Sonra gönlünce dua edilir.Bu dua kabul olur.

Her gün 100 defa fatiha okuyan kişi kötü huylarından kurtulur.
Her gün 100 defa fatiha okuyanın duaları kabul olur.Malı-Mülkü artar.
Hasta olan bir bardak suya 40 Fatiha okuyup da içerse şifa bulur.

2 rekat namaz kılınır;her rekatında 7 Fatiha ve 3 ihlas okunur.Sonra gönlünce dua edip Allah’tan dilenir ve duan inşallah kabul olur.

Her gün 100 tane Fatiha okumaya devam eden,bütün kötü huylardan kurtulur,duaları kabul olur.
Bir tehlike anında 19 defa Fatiha okuyan korunmuş olur.

Her gün sabah namazından sonara (101) defaFatiha okuyup ardından da 101 defa “Ya Kâfi,Ya Gani,Ya Muğni,Ya Fettah,Ya Rezzak”okuyup ardında da;“Ya kafi,Ya Muğni ağnina ,ya fettah iftah lena bâbe rahmetike,ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam.” diye 3 defa okuyup dua ummadığı derecede mal mülk sahibi olur.

Evine girmeden Fatiha ve İhlas suresini okuyan evinde bereket ve hayır hasıl olur.
Yatmadan önce Fatiha,İhlas,Felak ve Nas surelerini okuyup avucuna üfledikten sonra vücuduna sıvazlayan sabaha kadar ölümden başka her şeyden korunur.

Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah’u teâlâ’nın lûtfu ile şifâ yâb olur.

Fatiha suresinin birçok havassı celilesi ve acaip sırları vardır. Peygamber efendimiz hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Fatiha suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır: Ümmül Kurâni şifâün min külli dâin (Ümmül Kuran (Fatiha ) her derde şifadır.
Kurani kerimde Fe (ف) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü afetten korur.

Yine Fatiha suresi hakkında peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuşlardır:Men karaehâ ınden nevmi ve karae meahâl ihlâs vel muavve-zeteyni fekad emine külli şeyin illel mevt.

Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn sure- lerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur

Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür.Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. 
Okunurken de yazıldığında da böyledir.
Fatiha suresi 124 harf olup, cümeli ebced adedi 9361 dir.

İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir:
Birgün Hasan bin Ali rahatsızlandı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. buyurdularki; Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe harfi olmayan Fatiha-i şerifi 40 defa bir kase suya okusun. O su ile Hasan ellerini ayaklarını, yüzünü, başını ve de vücudunun her tarafını yıkasın. Allah Teala hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya kavuşturur.

Şifa için, Fatiha suresini bir tabağa yazdıktan sonra Şifa Ayet lerini hastanın üzerine oku. 
Şifa Ayetleri budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü’minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ.
Okuduktan sonra tabaktaki yazıyı su ile silip, bu suyu hastaya içir. Kalan suyu da hastanın ellerine, ayaklarına, yüzüne ve vücuduna sürersen, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.

Hazreti Ali k.r.v. şöyle buyurmuştur:
Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere günde bir (1) defa okuyan kimsenin dünyevi ve uhrevi muradı hasıl olur. Allah Teala insanların kalbini okuyan kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır.

Şeyh Muhyiddin Arabi r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: 
Fatiha suresini tertiplendiği şekilde hergün yedi (7) defa okuyan kimse, halktan gizli ve örtülü olan ğayb alem ini temaşe eder. Meleküt alemin den olan ruhanilere muttali olup, ceberüt alemiyle irtibat sağlar. Süfli alem den kopup beka alemiyle tam bir bağlantı kurar. Dünyevi ve uhrevi maksatlarınada ulaşıp, zafer yolunu elde eder. Allah c.c. ın feyiz ve lutfuyla bu esrara vakıf olur. 
Okumanın şekli şöyledir: 
Kimselerin olmadığı bir yerde beden ve elbisen temiz olarak güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 70 defa istiğfar, 70 defada peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. e salavat getir. Daha sonra aşağıdaki Fatiha nın tertibini 70 defa okuyup, hacetin her ne ise Allah Teala dan iste. Şüphesizki Allah c.c. okuyanın hacetini o gün belkide o saat içerisinde yerine getirir. Okuyan kimseye birçok kalb ve esrar kapıları açılır. Allah Teala hazretleri lütfi keremiyle okuyanı zengin eder.

Şerif Buhari r.a. hazretleri der ki; Fatiha suresini bu tertip üzere hergün 7 defa okuyan kimse dünya ihtiyaçlarından hiç kimseye muhtaç olmaz ve Allah Teala okuyana ğayb kapılarını açar.

Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanın bir gününe karşılık konmuştur. O günlerde tasarruf edecek ulvi ve süfli alem den olan ruhanilerle beraber, günlerin isimleri ile harfleride yerleştirilmiştir.

Bazı Salihlerden şöyle rivayet edilmiştir. Hacetin yerine gelene kadar 100 defa Fatiha-i şerifi, 7 defada duasını okursan, Allah Teala nın izniyle hacetin seri bir şekilde yerine gelir.

Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: 
Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa, akşam namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en sonunda şu mübarek duayı; 
İlâhî ılmüke kâfin anis süâli ekfinî bi hakkil fâtihati süâlen ve keremike kâfin anil mekâli ekrimnî bi hakkil fâtihati mekâlen ve hasale mâ fi zamîrî. (Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme karşı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı meydana getir).

Fatiha suresi ile ruhanilere tesir etmek, birçok hayırları elde etmek, insanların kalbini kazanmak, bütün kötülükleri men etmek için Fatiha suresi ile tasarrufta bulunmak istersen: Sabah namazından sonra veya geceleri aşağıdaki tertip üzere Fatiha yı şerifi okur ve her birine başlarken Besmele-i şerif ile başlarsın. Şüphesiz ki bu tertipte büyük bir sır ve üstün bir kerem vardır. Bu esrarı en iyi ve en hayırlı amellerde kullan!

Pazar günü 582 defa:
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.

Pazartesi günü
618 defa:
Errahmânirrahîm.

Salı günü 242 defa:
Mâliki yevmiddîn.

Çarşamba günü 844 defa:
İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn.

Perşembe günü 1074 defa:
İhdinas sirâtal müstakîm.

Cuma günü 1807 defa:
Sirâtallezîne enamte aleyhim.

Cumartesi günü 4203 defa:
Ğayril mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn. 
Okursan, Allah Teala nın izniyle maksadına nail olursun.

Resul-i Ekrem a.s Efendimiz buyurmuşlar: 
Bir kimse uykuya yatarken İhlas ve Muavezeteyn süreleri ile baraber Fatiha i şerifi okursa muhakkak ki ölümden başka her şeyden emin olur.

Fatiha i şerif hurufu mukatta olarak, yani harf harf bir tabağa yazılıp, bu yazı yağmur veya menbaa suyu ile silinerek hastaya içirilirse, hasta inşeallah şifa bulur. Aynı sudan unutkan olan kimseler içerse unutkanlıkları azalır.

Bir kimse sabah namazının sünneti ile farzı arasında kırk bir defa Fatiha yı şerifi okur ve ağrıyan gözüne üflerse ve okuyan kişi tükürüğünü parmaklarının ucuna değdirip gözüne sürerse inşallah gözündeki ağrı azalır veya şifa bulur.

Şerrinden ve gazabından korkulan bir zatın yanına girmeye mecbur bulunan kimse, oraya girerken on dokuz defa Fatiha –i şerife süresini okursa onun şerrinden , hiddetinden ve gadabından emin olur.

Fatiha-i şerife süresini Cuma günü sabah namazına müteakip harfleri adedince bir kağıt üzerine yazıp onu daima üzerinde taşıyan kimse cin ve insin tasallutundan ve taarruzundan emin ve mahfuz olur.

Fatiha suresi, belirli veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teâlâ o kimseyi dünyevî ve uhrevî maksadına nail eder.

Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur.

Hasta olanlara da suya okuyup içirilse veya onların üstü­ne okunsa Allah’ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.

Bir kimse yatarken 7 defa Fatiha suresini okursa, ölüm hariç her şeyden korunur.

Yüce Allah, Fatiha Suresini okuyanı över.
Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.
Fatiha Suresini çok okuyan kişiye, 7 ayeti de cehennem kapılarında kapak olur; cehennem üzerinden salim olarak geçer.

Fatiha suresi, belirli veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teâlâ o kimseyi dünyevî ve uhrevî maksadına nail eder.

Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur.

Hasta olanlara da suya okuyup içirilse veya onların üstü­ne okunsa Allah’ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.

Bir kimse yatarken 7 defa Fatiha suresini okursa, ölüm hariç her şeyden korunur.

Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır.

Yüce Allah, Fatiha Suresini okuyanı över.

Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

Fatiha Suresini çok okuyan kişiye, 7 ayeti de cehennem kapılarında kapak olur; cehennem üzerinden salim olarak geçer.

Fatiha ve Ayete’l-Kürsi’yi okuyan; cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur.

Fatiha’yı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur.

Fatiha aynı zamanda “şâfiye”dir, okuyanlara şifa kaynağı olur; ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Çünkü Rasûlullah bu şekilde dua yapmış ve “Allahümme hazihi’ş-şafiye ve ente’ş-şâfi. La şifâe illa şifâuke işfi ente’ş-şâfi la yuğadiru sekame” diye dua etmiştir.

Fatiha; istektir, münacattır, duadır.

Fatiha Suresi her derde devadır.

Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükâfatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır.

Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun.

Fatiha Suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam iki bin hassa vardır. Ayet sayısı 7’dir. Fatiha 25 kelimedir. Kimi âlimlere göre 123, kimine göre 125, bazısına göre de 130 harftir.

Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur.

Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.

Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salâtü Selam okuyup; Peygamberimizin (s.a.v.), evliyanın, ashabı kiramın ruhlarına hediye edip, onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allah şifasını verir.

Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha Suresi okunur. Toplam 100e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir.

Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur.

Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder.

Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır.

Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler.

Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup, hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur.

Haceti, isteği olan, akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah’tan isterse dileğine kavuşur.

Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fâtiha okuyup, şifasını Allah’tan dilesin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzüne üflesin.

Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa, güven içinde geri döner.

Sağ elini ağrıyan yere koyup, 7 defa Fatiha okur ve “Allah’ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider. Peygamberin Muhammed s.a.v. davetiyle beni bu acıdan kurtar” diye dua ederse Allah şifa verir.

Rızık için, yeni ayın pazar günü aya bakılır ve 70 Fatiha okunur. Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, perşembe 30, cuma 20, cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir.

Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.

Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

Halvete çekilip günde 1000 defa Fatiha okuyarak gündüzleri oruç tutan, okurken (udi hindi ve amber gibi hoş kokulu) buhur yakan birtakım sırlara vakıf olur. Bu tertibe 7 gün devam edilmelidir.

Susuzluk ve açlık çeken; sabah Fatiha Suresini okuyup eline üflesin, sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur.

Fatiha Suresi bir kaba yazılıp, su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere 3 defa sürülürse ve Allah’ım sen afiyet ver. Sen afiyet verirsin diye dua edilir.

Ruhi depresyonda olan hasta için; Fatiha Suresi bir kaba yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse sakinleşir.

Fatiha Suresi, safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazıp, bu yazı su ile silinip içilirse içenin zekâsı açılır; duyduğunu unutmaz.

Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer.

Bir kaba yazıp kına çiçeği yağıyla silinir, üzerine de 70 kere Fatiha okuyup ağrı olan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa olur. Tabii bu tür uygulamalar daima Tıbbın çare bulamadığı ve müdahale imkânı olmayan durumlarda yapılır.

Akrep ve yılan sokan kişi, zehir çıkarıldıktan sonra, ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içirilirse Allah’ın izni ile ağrı geçer.

Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden emin olur, itibar görür.

Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha Suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi; cin, şeytan ve insan şerrinden korunur.

Gece, gündüz Fatiha okuyan tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. Hastalıklardan, cin, şeytan ve insanlardan gelecek zararlardan korunur.

Gözü ağrıyan sabah 3 Fatiha okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse ağrı geçer.

Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekât Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur.

Bir ihtiyacı ve isteği olan kimse, dileğinin yerine gelmesi 40 gün, ara vermeden, sabah namazının ardından, güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından “Ya Rabbe’l-Âlemin, Ya Rabbe’l-Azim, Fatiha Suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacımı ihsan eyle…” diye dua ederse isteği yerine gelir.

Fatiha ve Ayete’l-Kürsi’yi okuyan; cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur.
Fatiha’yı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur.
Fatiha aynı zamanda “şâfiye”dir, okuyanlara şifa kaynağı olur; ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Çünkü Rasûlullah bu şekilde dua yapmış ve “Allahümme hazihi’ş-şafiye ve ente’ş-şâfi. La şifâe illa şifâuke işfi ente’ş-şâfi la yuğadiru sekame” diye dua etmiştir.

Fatiha; istektir, münacattır, duadır.Fatiha Suresi her derde devadır. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükâfatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır. Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun.

Fatiha Suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam iki bin hassa vardır. Ayet sayısı 7’dir. Fatiha 25 kelimedir. Kimi âlimlere göre 123, kimine göre 125, bazısına göre de 130 harftir.

Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur.

Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salâtü Selam okuyup; Peygamberimizin (s.a.v.), evliyanın, ashabı kiramın ruhlarına hediye edip, onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allah şifasını verir.

Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha Suresi okunur. Toplam 100e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir.Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur. Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder.

Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır. Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup, hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur.
Haceti, isteği olan, akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah’tan isterse dileğine kavuşur.

Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fâtiha okuyup, şifasını Allah’tan dilesin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzüne üflesin.

Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa, güven içinde geri döner.

Sağ elini ağrıyan yere koyup, 7 defa Fatiha okur ve “Allah’ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider. Peygamberin Muhammed s.a.v. davetiyle beni bu acıdan kurtar” diye dua ederse Allah şifa verir.

Rızık için, yeni ayın pazar günü aya bakılır ve 70 Fatiha okunur.
Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, perşembe 30, cuma 20, cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir.

Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.
Halvete çekilip günde 1000 defa Fatiha okuyarak gündüzleri oruç tutan, okurken (udi hindi ve amber gibi hoş kokulu) buhur yakan birtakım sırlara vakıf olur. Bu tertibe 7 gün devam edilmelidir.

Susuzluk ve açlık çeken; sabah Fatiha Suresini okuyup eline üflesin, sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur.

Fatiha Suresi bir kaba yazılıp, su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere 3 defa sürülürse ve Allah’ım sen afiyet ver. Sen afiyet verirsin diye dua edilir.

Ruhi depresyonda olan hasta için; Fatiha Suresi bir kaba yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse sakinleşir.

Fatiha Suresi, safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazıp, bu yazı su ile silinip içilirse içenin zekâsı açılır; duyduğunu unutmaz.

Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer.Bir kaba yazıp kına çiçeği yağıyla silinir, üzerine de 70 kere Fatiha okuyup ağrı olan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa olur. Tabii bu tür uygulamalar daima Tıbbın çare bulamadığı ve müdahale imkânı olmayan durumlarda yapılır.

Akrep ve yılan sokan kişi, zehir çıkarıldıktan sonra, ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içirilirse Allah’ın izni ile ağrı geçer.
Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden emin olur, itibar görür.

Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha Suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi; cin, şeytan ve insan şerrinden korunur.

Gece, gündüz Fatiha okuyan tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. Hastalıklardan, cin, şeytan ve insanlardan gelecek zararlardan korunur.

Gözü ağrıyan sabah 3 Fatiha okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse ağrı geçer.

Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekât Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur.

Bir ihtiyacı ve isteği olan kimse, dileğinin yerine gelmesi 40 gün, ara vermeden, sabah namazının ardından, güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından “Ya Rabbe’l-Âlemin, Ya Rabbe’l-Azim, Fatiha Suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacımı ihsan eyle…” diye dua ederse isteği yerine gelir.

Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı över. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

Fatiha Suresi 7 ayettir. Fatihayı çok okuyan kişiye bu ayet Cehennem kapılarında kapak olur.

Cehennem üzerinden salim olarak geçer. Fatiha ve Ayetel Kürsiyi okuyan; cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur.

Peygamberimiz (s.a.v) bu sure-i celile hakkinda buyururki: Fatiha-i serife terazinin bir kefesine kuran-i kerim diger kefesine konsa fatiha-i serife yedi misli agir gelirdi.Nefsim yedi kudretinde allaha yemin ederimki sure-i fatihanin misi gibi bir sure ne tevratta ne incilde ne zeburda ve nede kuranda inmemistir.

Yataga girince fatiha ve ihlas suresini okursan olumden baska butun hersey ve kotuluklerden korunmus olursun.- Fatiha-i serifei okumak insani cenabi ecelli ala'nin gazabindan muhafaza eder.Fatiha-i serife olumden baska herseye sifadir.

Evinde fatiha ve ayetel kursi yi okuyan kimse o gun icinde seytan ve cinninin hic bir zarari dokunamaz.Her kim evine gelince once fatiha daha sonra ihlas suresini okursa allah teala o evden fakirligi giderir yerine huzur ve bereket ihsan eder.

Kim fatiha-i serifeyi "iyyake nesteiyn" e kadar sure-i ihlasi sonunakadar okuduktan sonra: Allahummecme'beyni ve beyne haceti kema cema'te beyne esmaike ve sifatike ya zelcelali vel ikram.duasini uç (3) defa okursa diledigi allahin izni ile kabul olur

Namazlardan sonra Kur'an-ı kerim okumak da, okumamak da caizdir. Yani okunsa da olur, okunmasa da olur. Ancak Kur'an-ı kerim okumak çok sevap olduğu için vakit müsait ise, Kur'an-ı kerim okumak elbette çok iyidir. Kur'an-ı kerim okuyup Sübhane rabbike âyetinden sonra Fatiha okumasına sebep olunur. Fatiha okumak ise çok sevaptır.

Fatiha suresi, bütün dertlere devadır. [Beyheki]
Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. [Deylemi]
Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez. [Deylemi]
Kur'an-ı kerimde hayrı en çok olan sure Fatihadır. [İ. Ahmed]
Kur'an-ı kerimin en faziletli suresi Fatihadır. [Hakim]
Fatiha suresi Allahü teâlânın gadabını önler. [Şir’a]
Fatiha suresi zehire şifadır. [Ebuşşeyh]

Bir sahabi, Fatiha suresini okuduğunu söyleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki:Yemin ederim ki, Allahü teâlâ, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkan’da, o surenin benzerini indirmemiştir. O, namazlarda tekrar edilen yedi âyet olup, bana verilen Kur'an-ı azimdendir. [Tirmizi]

Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki:Senden önce hiç bir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nur ile seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha suresi ile Bekara suresinin son âyetleridir. Bu iki sureden okuyacağın her harften dolayı, istediğin mutlaka verilecektir. [Müslim]

Bir kabile reisini yılan soktu. Eshab-ı kiramdan biri Fatiha suresini okuyunca, Allahü teâlânın izni ile hasta şifaya kavuştu. Kabile reisi, bir sürü koyun hediye etti. Sahabi, caiz olup olmadığını bilmediği için Peygamber efendimize sordu. Resulullah, (Ne okudun?) buyurdu. O da, Fatiha suresini okuduğunu bildirince, Peygamber efendimiz buyurdu ki:Fatihanın şifa olduğunu nereden bildin? O koyunları al, yanındakilere pay et! [B.Arifin]

Berika’da buyuruluyor ki:Dua okuması bildirilen yerlerde, Fatiha okumak daha iyidir. Namazlardan sonra dua edilmesi hadis-i şerifle bildirilmiştir. Fatiha suresi, duaların en iyisini bildirmek için nazil oldu. İmam, Fatiha dediği zaman, herkesin sessizce okumaları iyi olur. Çünkü duaların sonunda hamd etmek müstehaptır. Hamd etmenin en iyisi de Fatiha okumaktır.) [s.137]

Namazlardan sonra, Kur'an-ı kerim okumak, Kur'an-ı kerim okunduktan sonra Fatiha okumak caizdir. Okunmazsa günahı olmaz. Fakat okunursa sevap olur.

Cenab-i Hak, Hadis-i Kudsi'de söyle buyuruyor: „ Ben Azimüssan, namaz suresi olan Fatiha suresini kulumla kendi aramda yariya taksim ettim. Fatiha suresinin yarisi benim, yarisi da kulumundur. Kulumun istedigi verilecektir.

Kul. Elhamdü lillahi Rabbil, alemiyn, deyince Cenab-i Hak, '-Kulum bana hamd etti (ögdü) buyurur.
Kul: Er'Rahmanir-Rahiym deyince Cenab-i Hak, '-Kulum beni sena etti' buyurur.
Kul: Maliki yevmiddin deyince Cenab-i Hak, '-Kulum beni temcid etti,buraya kadar benimdir.' buyurur
Kul: Iyyake'na'udu ve iyyake nesteiyn deyince Cenab-i Hak, '-Bu benimle kulum arasindadir. Kulum icin istedigi verilecektir' buyurur.
Kul: Ihdinassiratal-müstekiym. Siratalleziyne en'amte aleyhim, gayril-magdubi aleyhim veled'daalliyn deyince Cenab-i Hak, '-Burasi yalniz ve yalniz kulumundur. Kulumun istedigi hakkidir. Kulumun istedigi verilecektir.' buyurur.

5 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

 1. Fatiha surenin yazmış olduğunuz sarı ve esrarını içinde olan kitap var mı elinizden saygılar bebek

  YanıtlaSil
 2. Fatiha suresinin sırrı ve esrarı kitabınız elimizde mevcut

  YanıtlaSil
 3. Fatiha suresinin bu sırrını okurken kendimizi koruma altına almak gerekir mi bizi rahatsiz eder mi.

  YanıtlaSil
 4. Burda.bi hata var fatihanin havasinda huddam mi cagriliyor öyle birsey tehlikeli degilmi öyle yaziyor bendeki havasta öyle bir söz gecmyior. Sadece meleklerin ismi geciyor.

  YanıtlaSil
 5. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılanlara cevap vermek istedim. Sırf Allah rızasını niyet alın. Sonra isteklerinizi sıralayın isteyin Allah'tan. Çok okursak bir şey olur mu diye düşünmeyin Fatiha suresini ya da diğer sureleri.Kuranı okuyun.Allah'ın ayetleriyle Allah'tan istiyorsunuz. Allah'a sarılın. Allah'tan bağışlanma dileyin. Rızasını isteyin.Kimin kapısında olduğunuzun farkına varın. Sonra dileyin. Allah her şeyi bilen gören duyandır. Kalplerdeki sinelerde gizleneni bilendir. Selametle..

  YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski