Recep Ayındaki Çok Yüksek Faziletleri Olan İbadetler

"Her kim kendisinde sevap bulunan bir hadis duyarda o sevaba kavuşma arzusuyla, o hadisle amel ederse, hadis batılda olsa, ALLAH'u Teâlâ ona o sevabı verir." Hadis'i Şerif, Suyûti
Hadis Şerifle bildirildiğine göre Recep ayındaki(haram ay olması hasebiyle) herhangi bir Cuma günü önceki ve sonraki günüyle beraber 3 gün oruç tutana 900 sene ibadet sevabı vardır. "Her kim haram aydan, üçgün , Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, ALLAH C.C. ona 900 sene ibadet (sevabı) yazar." Hadis'i Şerif, İbn-i Asâkir, İhya(İmam-ı Gazali), Gunye(A.Kadir Geylani)
Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir. Kabrinden yüzü ayın ondördü gibi çıkar ve ALLAH C.C. indinde sıddık olarak yazılır. "Lailaheillalahu velâ ne'büdü illa iyyehü muhlisine lehüddine velev kerihel kâfirune"
"O ayı (Receb) oruçlu geçiren, ALLAH'u Teâlâ'dan üç şeyi hak eder. Bunlarda; geçmiş günahlarının bağışlanması, kalan ömründe günahlardan korunması ve ALLAH'u Teâlâ'nın huzuruna çıkılacak en büyük arz gününde, susuz kalmaktan emin olmasıdır."Hadis'i Şerif,Geylani, El-Gunye
"Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlardan, şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için ALLAH'u Teâlâ'ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, receb ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi" Hadis'i Şerif, Nüzhetü'l mecalis,1/139,Tuhfetü'l İhvân 11, Enisü'l-Celis İsa A.S. kıssasındaki habere göre, Receb ayında tutulan bir gün oruç 600 sene ibadetten efdaldir. Nüzhetü'l mecalis, Tuhfetü'l-İhvân ALLAH'u Teâlâ buyurdu ki "Günlerin BANA en sevgilisi, recebin yarı günüdür. Her kim recebin ortasında, oruç, namaz ve sadakayla BANA takarrub ve ibadette bulunursa, Benden ne isterse, mutlaka ona veririm, Benden af isterse, mutlaka onu bağışlarım. Ey Adem! Recebin yarı günü her kim, namusunu koruyarak, malından tasaddukta bulunarak, oruçlu ve zikir üzere bulunursa , onun için cennetten başka başka bir karşılık yoktur." Hadis'i Kûdsi, Allame Safuri, Nüzhetü'l mecâlis,1/140
"Recebte birgün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kaim olan kişi, zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de kıyamla(gece ibadeti ve) geçirmiş gibi olurki o gün, Receb'in bitmesine üç gün kaladır.(Mirac)" Hadis'i Şerif, Deylemi, Beyhâki
"Recebin yirmi yedinci(mirac) günü oruç tutana, 60 ay orucu(nun sevabı) yazılır" Geylani el-Gunye,1/332, Nüzhetü'l mecâlis,1/141
"Herkim recebin 27. günü oruç tutup, o gün sadak verirse, ALLAH'u Teâlâ, orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve ikibin köle azadı(sevabı) yazar." Hadsi'i Şerif, Nüzhetü'l mecâlis,1/141, el-Cami'uş şafi fi'-lva'zı'l-kâfi
"Her kim recebten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, ALLAH'u Teâlâ onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü tehlîl ve tekbirlerle geçer" Hadis'i ŞerifDeylemi
"Kalplerin öldüğü günde, recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez, ALLAH'u Teâlâ, onun üzerine hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gün gibi, günahlarından çıkar ve günahkarlardan, cehennemi hak etmiş yetmişbin kişiye şefaatçi kılınır." Hadis'i Şerif, Lübbü'l-elbâb, Dürretü'n-nasıhîn 45
"Recebin ilk gününün orucu üç senenin(günahlarının)kefaretidir. İkinci günün orucu, iki senenin ,üçüncü gününki ise ,bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir ay(lık bağışlanma) dır" Hadis'i Şerif, Suyuti, Cami'u's-Sağir
"Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak, ALLAH'u Teâlâ üzerine bir hak olur" Hadis'i Şerif,Nüzhetü'l mecâlis,1/138, Geylani El Gunye,1/330
"Recebin 13. gününün orucu,3000 sene oruç gibidir,14'ünün orucu 3000 sene gibidir,15. gün ise 13000 seneye denktir"
Hz Ali RA Suyûti
"(Herhangi bir aydan) onüç, ondört ve onbeşinci günler olan, eyyam-bıyd-ı oruçlu geçirene, ALLAH C.C.,birinci gününde onbin sene, ikinci gününde yüzbin sene, üçüncü günde ise, üçyüzbin senelik ecir verir." Hadis'i Şerif, Suyûti, el- Leâli,2/107
"Recebin yarısının(15'i) orucu, otuz senelik oruca denktir." Hadis'i Şerif, Nüzhetü'l mecâlis,1/140
"Her kim recebin 27. günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, ALLAH'u Teâlâ, orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve ikibin köle azadı(sevabı) yazar." Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecâlis,1/141
"Şüphesiz cennette, kendisine receb denilen bir ırmak vardırki sütten daha beyazdır, baldan daha tatlıdır. Recebden bir gün(bile) oruçlu geçirene, ALLAH'u Teâlâ o ırmaktan su içirecektir." Hadis'i Şerif, Beyhâki, Camiû's Sağir, Kenzü'l-ummal
"Şüphesiz ki receb ayı pek büyük bir aydır. Ondan bir günü oruçlu geçirene ALLAH'u Teâlâ, bin sene oruç(sevabı) yazar." Abdulkadir-i Geylani, el-Gûnye1/322
"ALLAH'u Teâlâ'nın rızası için recebden bir gün tutan, cennete girer." Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecâlis,1/141 Not: Haramlardan son derece sakınmak(harama bakmak, gıybet v.s.) lazımdır. Haram aylarda işlenen masiyet, ihramlı iken Kâbe Hareminde işlenmiş gibi kat kat fazla yazılır.
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski