Recep Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri

"Recebden bir gün oruç tutan, bin sene oruç tutmuş ve bin köle azad etmiş gibi olur. Herkim Receb ayında bir sadaka verirse sanki bin dinar tasaddukta bulunmuş gibidir.ALLAH'u Teâlâ ona bedenindeki her tüy mukabili bin hasene yazar, bin derecesini yükseltir, bin günahını siler, tuttuğu her günün orucuna karşılık, bin hac ve bin umre yazar. Ve ona cennette bin yurt, bin köşk ve bin oda bina eder ki her bir odada bin zifafhane ve bin huri bulunur. Her bir huri ise güneşten bin kat güzeldir." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, Gunye,1/326-327, Safûri, Nüzhetü'l mecalis,1/141

"Her kim recebden nafile olmak üzere, ALLAH'u Teâlâ'nın sevabını umarak ve ihlâslı bir niyetle O'nun Cemâlini ve Zat'ını kasd ederek bir gün bile oruç tutarsa, o günün orucu ALLAH'u Teâlâ'nın gazabını söndürür. Cehennem kapılarından birini kendisine kapatır.Yer dolusu altın kendisine verilecek olsa, bu ona denk olmaz. Hesab gününden evvel, dünyadan ona verilecek hiçbir şey sevabını tamamlayamaz. O günün akşamında kendisine on tane makbul dua verilir. Peşin dünya ile alâkalı bir şey isterse mutlaka ona verilir. Değilse, ALLAH'u Teâlâ'nın velilerinden, dostlarından ve seçkin kullarından en üstün duayı yapanlara verilecek hayırların bir misli kendisine hazırlanır."

Hadis'i Şerif, Abdulkadir-i Geylani, el-Gûnye1/323, Ebu Muhammed el-Hallâl n;8, Tenzîhü'ş-şeria, savm:42

"Her kim recebden iki gün oruç tutarsa kendisine iki kat ecir verilir ki, her bir katın ağırlığı, dünyanın dağları

kadardır. ALLAH'u Teâlâ ona ikibin sene orucu yazar. (Bir gün tutana vaad edilen bütün mükafatlardan) sayılanların bir misli kendine ait olmakla birlikte, ne kadar(uzun) yaşamış olsalar da, on Sıddık kulun, ömürleri boyunca kazanmış oldukları ecir(ve sevaplar) kendisine ihsan edilir. O da onların şefaati gibi bir şefaate sahip kılınır, cennete onlarla birlikte girinceye kadar, onların zümresinde bulunur ve onların yakın arkadaşlarından olur. Bu kişinin ALLAH'u Teâlâ katındaki keramet(şeref)ini, gök ve yer ehlinden hiçbiri, tarif ve tavsif edemez."

"Recebden üç gün oruç tutan kimseyle cehennem arasına ALLAH'u Teâlâ öyle bir hendek koyar ki onun uzunluğu bir (diğer bir rivayette 70 sene) senedir. ALLAH'u Teâlâ, o kula, üç bin senelik oruç yazar. Bir ve iki gün tutanların ecri kadar sevabı(ayrıca) alır. İftar anında ALLAH'u Teâlâ: 'Bu kulumun hakkı gerçekten kesinleşti ve sevgimle dostluğum kendisine vacib oldu. Ey Meleklerim! Sizi şahit tutuyorum ki ben onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladım' buyurur. Her kim recebden üç gün oruç tutar ve gecelerini(ibadetle) kaim olursa, onun için, üç bin sene oruç tutup geceleri kaim olan gibi ecir vardır. Her güne karşılık ALLAH'u Teâlâ bu kulu için yetmiş büyük günahı bağışlar. Ruhunu teslim ederken, kabrinde, amel defterleri uçuşurken, mizanda(ameller tartılırken) ve sırat gibi geçitlerin her birinde onun yetmiş isteğini verir."

Hadis-i Şerif , Abrurahman ibni Abdisselâm es-Safûri,Nüzhetü'l-Mecalis,1/140, Tuhfetü'l-ihvân sh:12

"Recebden dört gün oruç tutan, bütün belalardan, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve Mesih-i deccâl

fitnesinden afiyet bulur. Geride zikredilenlerin ecri kadar sevap alacağı gibi, halis akıl sahibi çok tevbeli kulların sevabını da alır ve ilk kurtulanlar arasında(amel) defteri kendisine verilir.

"Recebden beş gün oruç tutan,kabir azabından korunur. Kıyamet günü, yüzü dolunay gibi(parlak olarak) diriltilir. Kendisine kumlar adedince haseneler yazılır. Cennete girdiğinde ise ona: 'ALLAH'u Teâlâ'ya karşı, istediklerini temenni et' denilir."

"Recebden altı gün oruç tutan kişi, ayın ondördünden daha parlak bir yüzle kabrinden çıkar, ayrıca kıyamette ona tüm mahşer halkının, kendisiyle aydınlanacağı bir nur verilir. (Azabdan) emin olanlar arasında diriltilerek hesaba tutulmaksızın sıratı (şimşek gibi) geçer. Ana-babaya isyan ve sıla-i rahimi kesme günahlarından kurtarılır. Kıyamet günü kendisiyle karşılaştığı zaman ALLAH'u Teâlâ ona, Cemâliyle yönelir."

Hadis'i Şerif, Abdulkâdir Geylâni, el-Gunye,1/321-

323, el-Hubeyşi, Kifâbu'l Bereke, esSafûri, Nüzhetü'l-Mecalis,1/238-140, Tuhfetü'l-ihvân sh:12

"Recebden yedi gün oruç tutana gelince; cehennemin yedi kapısı vardır. ALLAH'u Teâlâ, her günün orucuna mukabil, kendisine o kapılardan birini kitler, o kulunu cehenneme haram kılar ve ona cenneti vacib kılar ki ondan dilediği yere yerleşir."

"Sekiz gün oruç tutanaysa, cennetin sekiz kapısı açılır, o da o kapıların hangisinden istersen, ondan cennete girer." Hadis'i Şerif, Fedâi-ü şehri receb,No:8 sh:61, Beyhâki, Şu'abu'l-iman,no:35220, Abdulkâdir Geylâni, el-Gunye,1/323- 324, Ali el-Muttâki, Kenzü'l ummal, no:35168

"Recebden dokuz gün oruç tutan, kabrinden Kelime-i Şehadet nidasıyla çıkar ve yüzü cennetten çevrilmez. Geride zikredilen bütün sevaplarla birlikte(amel) defteri (mukarreb meleklerin yanında bulunan yüce divandan ibaret) Illıyyîn'e yükseltilir, kıyamet günü(azaptan) emin olanlar arasında diriltilir. Kabrinden, yüzü nûr gibi parlayarak çıkar ve mahşer halkına o kadar nûr saçar ki insanlar: 'bu seçilmiş bir peygamberdir' demekten kendilerin alamazlar. Bu kula verilecek olanların en aşağısı, cennete hesapsız olarak girmesidir." Hadis'i Şerif, Geylani, el-Gunye,1/321-324, Safûri, Nüzhetü'l

Mecâlis,1/138, Suyûti, Enisü'l-celis,sh:195

"On gün oruç tutan kişi, ALLAH Azze ve Celle'den ne türlü bir şey istese mutlaka ona verir. ALLAH'u Teâlâ ona, sırattan her(dörtbin adımlık) milin üzerinde, istirahat edeceği bir döşek serer ki o kişiye ne mutlu, ne mutlu! Onun durumu ne iyi! Geride anlatılan faziletlerin misliyle birlikte on katı mükafat kendisine ihsan edilir. Bu kişi, ALLAH'u Teâlâ'nın, günahlarını sevaplara dönüştürdüğü kimselerdendir. ALLAH'u Teâlâ için adaletle tamamen kaim olan mukarrab kullarından olur ve ihlâsla sabrederek(gece) kaim, (gündüz) sâim halde ALLAH'u Teâlâ'ya bin sene ibadet etmiş gibi olur. ALLAH'u Teâlâ bu kuluna, inci ve yakutla bezenmiş iki kanat verir ki onlarla sırat üzerinde parlak şimşek gibi uçar. Gökten bir münadi: 'ALLAH'u Teâlâ seni muhakkak bağışladı, ameline yeniden başla' diye nida eder. Artırana ALLAH'u Teâlâ'da artırır." Hadis'i şerif, Beyhaki, Geylani, el-Gunye,1/321-324, Safûri, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138-

139, Suyûti, Heysemi, Taberani, Kenzü'l-ummâl,no:35168 (Önemli not: Receb-i Şerifin onuncu gününün oruç ve duaları çok önemlidir. Zira bu günde ALLAH'u Teâlâ'nın kaza ve kaderle ilgili dilediği hükümlerisilip, dilediklerini sabit bıraktığı rivayet edilmiştir.)

"Recebden onbir gün oruç tutandan daha üstün bir kişi kıyamette görülmeyecektir, ancak onun kadar tutan veya daha fazla tutan müstesna.

"Recebden oniki gün oruç tutana, ALLAH'u Teâlâ kıyamet günü iki hûlle giydirir ki, bir hûlle, dünya ve içindekilerden daha değerlidir.

"Recebden onüç gün oruç tutana kıyamet günü Arş'ın gölgesinde sofra kurulur ki insanlar çok büyük darlık

içindeyken o, ondan yer "Recebden ondört gün tutana, ALLAH Azze ve Celle, hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık ve hiçbir beşerin kalbinden dahi geçmedik nimetler verir" Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, el-Gunye,1/321-322, Safûri, Nüzhetü'l

Mecâlis,1/138, Suyûti, Tenzihü'ş-şeri'a,Savm 1,no:18,2/151-152

"Recebden onbeş gün tutana gökten bir münadi 'Geçen (günahların),senin için kesinlikle bağışlandı, artık ameline yeniden başla, şüphesiz senin günahların sevaplara tebdil olundu. (Amelini) Artırana ALLAH'u Teâlâ'da (sevabını)artırır.

ALLAH'u Teâlâ bu kişiyi kıyamet günü emin kimselerin makamına yerleştirir ki hangi mürsel Nebi, onun yanına uğrasa ,mutlaka ona, 'Müjde olsun sana! Şüphesiz ki sen azaptan kurtulmuş kişilerdensin' der. Recebin yarısını tutana ALLAH'u Teâlâ rızasını yazar, rızasını yazdığına da azab etmez ve onu çok kolay bir hesapla muhasebe eder." Hadis'i Şerif,

Abdulkadir Geylani, el-Gunye,1/322-327, Beyhâki, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138, Suyûti, Tenzihü'ş-şeri'a,Savm 1,no:18-19,2/151-152

"Recebden onaltı gün tutan, Rahman Teâlâ'yı ilk ziyaret eden, O'nu ilk gören ve Kelâmını en evvel duyanlar arasında yer alır. "Recebden Onyedi gün tutana, ALLAH'u Teâlâ sıratın her bir durağında, üzerinde istirahat edeceği bir istirahatgâh kurar.

"Recebden onsekiz gün tutan, İbrahim Halil(A.S.) ile özel kubbesinde beraber olur."

"Recebden Ondokuz gün tutana ALLAH'u Teâlâ cennette İbrahim ve Adem(A.S.)'ın köşklerinin önünde bir kasr bina eder de o kendilerine selam verir, onlarda selamına cevap verirler." Hadis'i Şerif, Abdulkadir Geylani, el-Gunye,1/322,

Safûri, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138, Suyûti

"Recebden Yirmi gün oruç tutana bir çağırıcı(melek) gökten: 'Ey ALLAH'u Teâlâ'nın kulu! Geçmiş olanı muhakkak ALLAH'u Teâlâ senin için şimdi mağfiret eyledi. Artık kalan hayatında(sana yeni bir amel defteri açılacağından) ameline yeniden başla' der.Geçen bütün faziletlerin bir misli ve yirmi katı ona bahşedilir. Hepsi de günah ehlinden olan Rabi'a ve Mudar gibi(kalabalık nüfusa sahip kabilelerin fertleri kadar çok) kimselere şefaatçi kılınır." Hadis'i Şerif, Abdulkadir

Geylani, el-Gunye,1/322-324, Safûri, Nüzhetü'l Mecâlis,1/138

"Otuz gün oruç tutana, Bir münadi Semadan; 'Ey ALLAH'u Teâlâ'nın veli kulu! En büyük kerameti kazandığına sevin ki o, ALLAH'u Teâlâ'nın güzel Cemâline bakmak ve Nebiler, Sıdıklar, Şehitler ve Salihlerle arkadaşlık yapmaktır.Bunlar ne güzel yoldaştır.' Yarın ölüp perde açıldığı zaman, Kerim olan Rabb'inin ulu sevabına kavuştuğunda, müjdeler olsun sana!' diye seslenir. Ölüm meleği bu kişiye geldiğinde, ruhu çıkarken ona Firdevs havuzlarından bir şerbet içirir. Ölümün sekeratı kendisine o kadar kolaylaştırılır ki, ölüm acısı diye bir şey hissetmez. Kabrinde suya kanmış bir halde kalır ve RASULULLAH'ın (SAV) havuzuna varıncaya kadar geçen(binlerce senelik) süre boyunca,()insanların ciğerleri kavrulurken) mahşerde hiç susuzluk çekmez.Kabrinden çıkarken, beraberlerinde güzeide ve seçkin incilerle, yakutlar ve- ilgi çekici takılarla şaheser elbiseler bulunan yetmiş bin melek onu karşılayarak, kendisine: 'Ey ALLAH'ın dostu!

Gündüzünü, kendisi için susuz geçirdiğin ve rızası uğrunda cismini erittiğin o Aziz ve Celil olan Rabbine koşup kurtul' derler. İşte bu kişi Kıyamet günü kurtulanlarla birlikte Adn cennetine ilk girenlerden olacaktır ki onlar, ALLAH'u Teâlâ'nın, kendilerinden razı olduğu, kendileri de ALLAH'u Teâlâ'dan razı olan kimselerdir." Hadis'i Şerif, Beyhâki, Taberani, Heysemi, Suyûti, Kenzü'l-ummal

"Kıyamet günü bütün insanlar açtır. Ancak Peygamberler, ehl-i beytleri ve recep, şaban, ramazanı peşpeşe oruçlu geçirenler tokturlar. Onlar için ne açlık ne de susuzluk yoktur." Hadis'i Şerif, Dürretü'n nâsihin sh:47, Enisü'l-celis

hâmişi, Tuhfetü'l-ihvân sh:12-13
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski