Büruc Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

BÜRUC süresini , yirmi bir kere okuyan kimse , düşman şerrinden halas olur.

İmam Ahmed Ebu Hureyre’den Rasulullah (s.a.)’ın yatsı namazında Büruc ve Tarık surelerini okuduğunu rivayet etti.

Yine Ahmed Ebu Hureyre’den Rasulullah (s.a.)’ın yatsı namazında bu dört surenin okunmasını emrettiğini rivayet etti.

Yatağına yatan kimse, uyumadan önce bu sureyi okur ve uyumak üzere yerine uzanırsa, Allah’u Teala, o kulunu kendi himayesine alır.

Yolculuğa çıkan kişi, evin kapısının üzerine Büruc suresinin 20-22. ayetlerini üç kere okursa, Allah’u Teala evini ve eşyasını koruması altına alır.

Sütten kesilmek istenen çocuğun üstüne bu sure konulmalıdır.

Zihin açıklığı için okunur.


dua
Bu surenin amacı Yemen Necran’ında Ashab-ı Uhdud, Firavun ve Se-mud gibi diğer ümmetlerin de Mekke ehli gibi olduğunu açıklayarak, Pey­gamber (s.a.) ve ashabını kâfirlerin eziyetine karşı teselli etmektir. Kâfirle­rin hepsi yalanlama bakımından aynı idi. Allah onlardan intikam aldı. Zira onların tamamı ilâhi kudretin kabzasında idi: “Halbuki Allah arkaların­dan kuşatıcıdır.” Bu, Levh-i Mahfuz’da sabit, değişmez bir hükümdür. “Da­ha doğrusu o, çok şerefli bir Kur’an’dır, ki mahfuz bir levhadadır.”

Surenin nüzul sebebi, hendeklerin sahipleri etrafında dönmektedir. Müslim «Salih’inde, Ahmed ve Nesai rivayet ettiler. Özeti şöyledir:

Adı Zur’a b. Tübban Es’ad el-Humeyri olan kâfir krallardan birisine Yahudi Zü Nüvas’a tebasından bazılarının Hıristiyanlık dinine girdiği ha­beri ulaşır. Himyer’den bir orduyla onların üzerine yürür. Yakaladıkla­rından, Yahudilik ve ateşte yanma arasında seçim yapmalarını ister. Ölü­mü tercih ettiklerinde onlar için çukurlar kazılır, ateş alevlendirilince mü­minlere denilir ki: “Sizden dininden döneni bırakanz, dönmeyeni yakarız.” Onlar ise sabrederler. Ateşe atılmalarını ve yakılmalarım kral ve adamla­rı da seyreder. Yirmi bin kişi veya on iki bin kişinin öldürüldüğü rivayet edilir. Kelbî der ki: Uhdud halkı yetmiş bin kişi idi.

Kısaca: Müşrik olan Humeyr krallarının sonuncusu Zü Nüvvas, yirmi bin kişiye yakın olan Hıristiyan Uhdut halkını öldürdü.

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski