Kogıl dünyâ bezeğini, bu dünyâ yeldir ya hayâl


Kogıl dünyâ bezeğini, bu dünyâ yeldir ya hayâl,
Ne kılısar bize vefâ, çünkü pusudadır zevâl.

İsteme ömr-i fânîyi, dünyâ kime kaldı bâkî,
Yüz bin melik yüz bin sultan râyegân kodu mülk ü mâl.

Nice uzun endişeler yoldaş idi bizim ile,
Dost fikretinden artığı cümleten fânîdir battâl.

Algıl kendi elin ile gene kendi hisâbını,
Yoksa serhengler elinde katı yaramaz olur hâl.

Öldür nefsin dileğini ilet teneşir üstüne,
Yoksa keksiz ölüceğiz ferman olur sana gassâl.

Her kim sana sorar ise i’tikadın nedir Hakk’a,
Öpgil elini ayağın budur cevâbına suâl.

Yunus sana farîzâdır işbu sırât-ı müstakîm,
İleyinde haşre-neşre Hakk’al-yakîn gerek visâl.

Yunus Emre
www.islamda.org