КАКВО Е ФАРЗ?


КАКВО Е ФАРЗ?
 
Фарз се наричат онези неща, които ги повелил Аллахю теаля ясно и категорично да се изпълняват в свещените айети. Изоставянето на фарза е харам (забранено). Този, който не вярва или пък ги подценява, се смята за кяфир. Фарзът бива два вида:
а) Фарз-ъ Айн: Всеки мюслиманин мюкеллеф лично трябва да ги изпълнява. Да се вярва, взимане абдест (ритуално умиване), гусл (умиване на цялото тяло), кланяне намаз пет пъти на ден, изпълняване на оруч в месец Рамазан, при забогатяване даване зекят и ходене на хадж при появата на необходимите условия. Известни са тридесет и два фарза и петдесет и четири фарза.
б) Фарз-ъ Кифайе: Онези фарзове, които при изпълнението им от няколко мюслиманина или само от един, другите се освобождават от отговорност. Те са такива като: произнасяне отговора на даден поздрав, умиване на покойника (извършване гасил), извършване на погребален намаз,  наизустяване на Куран-ъ керим, да се воюва в името на вяра (Джихад), изучаване на религиозни и научни знания в повече отколкото са необходими в своята работа.
islam