КУРАН-Ъ КЕРИМ


КУРАН-Ъ КЕРИМ
 
За да живеят хората в мир и спокойствие и за да сдобият вечно щастие на ахирета, Аллахю теаля, чрез многобройните си Пейгамбери, изпратил книги на първия човек и първия Пейгамбер Адем алейхисселям до последния Пейгамбер Мухаммед алейхисселям. В тези книги изяснил основите на вярата и начина на поклоненията. Осветлил хората със знания по всички направления.
От тези книги Куран-и керим е последната книга. След появяването на Куран'ъ керим, постановките на другите Алахови книги се отмени. Джебраил алейхиселям донесе Куран'ъ керим на Мухаммед алейхиселям, в продължения на двадесет и три години. В Куран-и керим има 114 суре, 6236 айет. В някои източници тази цифра се посочва различна. Понеже, някои от дългите айети се приемат за няколко. От изпращането до сега Куран-и керим не е претърпял никакви промени и няма да претърпи. Защото той е слово на Аллахю теаля. Такава книга не е възможно да се създаде от хората. Дори един айет не е по човешките възможности.
Пейгамберът ни “салеллахю алейхи ве селлем” след като му беше оказана честа да премине във вечността, неговият пръв халиф хазрет-и Ебу Бекр-и Съддък “радиаллахю анх” събра всичките айети на Куран-и керим. И по този начин се получи Мусхаф. Целият Есхаб-ъ кирам, с пълно единодушие обяви, че мусхафът е слово на Аллахю теаля. Третият халиф, Хазрети Осман “радиаллахю анх”, накара да препишат от мусхафа още шест екземпляра и ги изпрати по вилайетите.
Куран-и керим трябва да се чете в оригиналния вид. Ако е написана с други букви или азбуки, това не е Куран-и керим. Едебите при четенето на Куран-и керим са следните:
а) Преди да вземеш на ръка мусхафа се извършва абдест, след което се застава срещу къбле и се чете концентрирано.
б) Четенето се извършва бавно и със смирение.
в) Да се чете по правилата на Теджвид.
г) Да не се забравя, че това са слова на Аллахю теаля.
д) Да се съблюдават заповедите и забраните на Куран-и керим;
е) Да чете гледайки мусхафа и да дава хакка на всеки айет.
islam