КАКВО Е ИМАН?Иман означава да харесваш и от все сърце да одобриш, всичко това, което казал Мухаммед алейхисселям. Вярващите така, се наричат “Мю’мин” или “Мюсюлманин”. Всеки мюслиманин, трябва да се подчинява на Мухаммед алейхисселям, и да върви по неговия път. Неговият път е пътят на Свещения Куран'ъ керим. Този път се нарича “Исламиййет”. За да се приспособиш към него, първо приемаш вярата, след това добре изучаваш исляма, след което изпълняваш задължителните обязаности (фарз), избягваш забраните (харам), после изпълняваш сюннетите. Трябва да се избягват и неодобрените неща от религията (мекрух). При позволените неща (мубах) трябва да се съобразим с Него.

Основата на религията ни е имана (вярата). Аллахю теаля не приема и не одобрява молитвите и делата на онези, които нямат вяра. Този, който желае да става мюслиманин, първо приема вярата, след това научава и изпълнява гусуля (цялостно миене на тялото), абдеста (ритуално умиване), намаза и при необходимост научава и другите фарзове и харами.

Dipnot:

Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH Bilir.