НАЙ-ВАЖНИЯТ ИБАДЕТ


НАЙ-ВАЖНИЯТ ИБАДЕТ
 
В религията ни, след вярата най-важният ибадет е намаза. Намаза е основата, стълбът на религията. Той превъзхожда другите поклонения по значимост. Най-предпочитания ибадет от Аллах теаля, за което много често повелява, кланете намаз пет пъти на ден. След вярата най-важната повеля е намаза. В религията ни първият фарз е намаза. И в Съдния ден, след вярата, първият въпрос ще бъде относно намаза. И този, който се отчете на изпита по намаза, ще се освободи от всички мъки и неволи. Да се избавиш от Джехеннемския огън и да влезеш в Дженнета зависи от правилното изпълнение на намаза. За това най- важното нещо е безпогрешното изпълнение на абдеста (ритуално умиване преди намаза) и без отпуснатост започване на намаза. И да се стреми стриктно да изпълнява всяко негово действие.
Намазът е такъв благороден амел, който е събрал в себе си всичките обряди и най-много доближава човека до Аллахю теаля. Любимият ни Пейгамбер “саллелахю алейхи ве селлем” повели: “Намаза е стълбът на религията. Този, който кланя намаз, засилва религията си”. Човек, който вярно кланя намаза се предпазва от лоши, грозни неща. Тъй повелява в суре Анкебут в четиридесет и петия айет по смисъл: “Намаз, който е изпълнен правилно, отдалечава човека от извършване на лоши, грозни и забранени неща.”
Намаз, който не отдалечева човека от злините не е истински намаз. Той е формален намаз. Човек, докато се научи да кланя истинския намаз не трябва да се отказва и от формалния. Ислямските учени повеляват: “Едно нещо, ако не се изпълнява цялостно, не бива да изпуснем всичко”.
 
islam