ПРОИЗНЯСАНЕ НА КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ


ПРОИЗНЯСАНЕ НА КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ
 
Първото условя на исляма е произнясането на “Келиме-и шехадет”. Келиме- и шехадет означава произнасяне на думите: “Ешхедю ен ля иляхе иллалах ве ешхедю енне Мухаммеден абдюху ве ресулюх”. Значи всеки, който получил умствено и физическо съзряване  да произнесе тези думи и присърце да им вярва: “На земята и в небесата няма нищо и никой освен Аллахю теаля, който да заслужи поклонение и да има право за това. Истински ма’буд (божество) е само Той”. Той е ваджиб-ул-вюджуд. Всички превъзходства са у Него. Той не притежава никакви недостатъци. Неговото име е (Аллах) и от все сърце да повярва в това. И също, той с цвета на розата, бяло и червено сияещ, с привлекателно лице с черни вежди с черни очи, свещенното му чело открито, с красив ахляк, сянката му не падаща на земята и сладко думащ, наричащ се Арабин затова, че се е родил в Мекка в Арабия от децата на Хашими, (син на Абдуллах, Мухаммед алейхисселям, кул и Ресюл на Аллахю теаля, значи Пейгамбер). Син на дъщерята на Вехеб хазрети Амине.
 
islam