Zor Ve Kötüye Giden İşlerin Düzelmesi İçin Esna-ül Hüsna Zikirleri


ZOR VE KÖTÜYE GİDEN İŞLERİN DÜZELMESİ İÇİN ESMA-ÜL HÜSNA ZİKRLERİ:
YA LATİF
YA BARİ
YA FETTAH
YA HAMİD
YA MUHYİ
YA KAYYUM
YA VASİ
YA MUĞNİ
YA MUCİB
islam