Zor Olan İşlerin Kolayca Halledilmesi İçin Esma-ül Hüsna Zikirleri


ZOR OLAN İŞLERİN KOLAYCA HALLEDİLMESİ İÇİN ESMA-ÜL HÜSNA ZİKRLERİ:
YA BARİ
YA VASİ
YA FETTAH
YA HAMİD
YA ŞEKUR
YA MUĞNİ
YA CAMİ
YA REŞİD
YA MUCİB
islam
islam