Terfi Etmek Ya da İyi Bir Makama Gelmek İçin Esma-ül Hüsna Zikirleri


TERFİ ETMEK YADA İYİ BİR MAKAMA GELMEK İÇİN ESMA-ÜL HÜSNA ZİKRLERİ:
YA MALİKÜL MÜLK
YA FETTAH
YA BAKİ
YA MUKADDİM
YA BERR
YA MÜTEALİ
YA VALİ
YA MUCİB
islam
islam