KÖTÜ İNSANLARDAN-DÜŞMANDAN VE ŞERLERİNDEN KORUNMAK İÇİN ESMA-ÜL HÜSNA ZİKRLERİ


KÖTÜ İNSANLARDAN-DÜŞMANDAN VE ŞERLERİNDEN KORUNMAK İÇİN ESMA-ÜL HÜSNA ZİKRLERİ:
YA MÜMİN
YA MÜHEYMİN
YA GAFFAR
YA HASİB
YA HAFID
YA HABİR
YA HAFIZ
YA KABID
YA MUZİLL
YA MÜNTEKİM
YA MUMİT
YA ŞEKUR
YA MUKTEDİR
YA VAHİD
YA BAİS
YA DAR
YA AHİR
YA MUCİB
islam
islam