MÜNAZARA


Emevîler zamanında ayaklanan Haricîlerden Dahhak b. Kays Küfe Mescidine baskın yaptı. Onlara göre Haricîlerden başka bütün müslümanların kanı helâldi.
Mescidde İmam-ı A'zam Hazretlerinin karşısına geçip:
— Tövbe et, dedi. O:
— Neden tövbe edeyim?, dedi. Dahhak:
— Neden olacak? Hazreti Ali ve Muaviye ihtilâfında hakemleri caiz görmeden tövbe edeceksin!, deyince Hazreti İmam:
— Beni öldürecek misin? Yoksa münazara mı yapalım? dedi. Dahhak:
— Münazara yapalım, dedi.
— Münazara yaptığımızda bir mes'ele hakkında ihtilâf edersek senin veya benim haklı olduğuma kim hükmedip arabulucu olacak?
— Kimi istersen olsun!
Dahhak hakeme razı olmuştu artık. İmam-ı A'zam Hazretleri Dahhak'ın adamlarından birine:
— Şuraya otur bakalım, ihtilâf edersek; ihtilâf ettiğimiz mes'ele hakkında bizim aramızda hakemlik yapacaksın, dedi.
Sonra da Dahhak'a dönerek:
— Aramızda bunun hükmüne razı mısın? diye sordu. O da razı olduğunu söyleyince, Hazreti İmam-ı A'zam:
— İşte hakemliği sen de caiz gördün, kabul ettin. Bir de Hazreti Ali ve Muaviye arasında hakemliği caiz görmüyorsun, deyince, Dahhak buna diyecek bir şey bulamadı, sustu ve kendi kendine biraz bekledikten sonra da çekip gitti.
* * *


www.islamda.org