Muvatta > NAMAZ > KIBLE KİTABI

 

islam


1. Helada Kıble Tarafına Dönülmemesi

2. Büyixî Ya Da Küçük Su Dökerken Kıbleye Dönmekte Mahzur Olmayan Haller

3. Kıble Tarafına Tükürülmesi

4. Kıbleyle İlgili Çeşitli Rivayetler

5. Mescid-İ Nebevtnin Kutsiyeti

6. Kadınların Camiye Namaza Gidebilmesi14- KIBLE KİTABI


1. Helada Kıble Tarafına Dönülmemesi


1. Resûlullah'ın (s.a.v.) arkadaşı Ebû Eyyüb el-Ensari Mısır'da iken şöyle derdi: «İnanın ki şu helaları ne yapacağımı bilmiyorum! Çünkü Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştu: «Sizden biri büyük veya küçük su dökmeye gittiği zaman önünü veya arkasını kıbleye karşı döndürmesin.»[1]2. Nafi’, Ensardan bir adamdan naklediyor: Resûlullah, (s.a.v.) büyük ya da küçük su dökerken kıbleye karşı dönmeyi yasaklamıştır.2. Büyixî Ya Da Küçük Su Dökerken Kıbleye Dönmekte Mahzur Olmayan Haller


3. Abdullah b. Ömer'den: Diyorlar ki: «def-i hacete oturduğunuz zaman kıbleye ve Beytülmakdise karşı dönmeyiniz.» Ben bir defasında evimin damına çıkmıştım, Resûlullah'ın (s.a.v.) iki kerpiç üzerine çıktığım ve Beytülmakdis'e karşı da dönmüş olarak def-i hacet yaptığını gördüm.

Daha sonra: «Her halde sen de uylukları üzerine yatarak namaz kılanlardansın.» dedi. Ben de: «Vallahi bilemiyorum.» diye karşılık verdim.

İmam Mâlik, uylukları üzerine yatarak namaz kılmayı, secdeye varıldığı zaman dizler yerde iken vücudu uyluklardan ayırmadan tamamen yere ve uyluklar üzerine yapıştırmak şeklinde tarif etmiştir.[2]3. Kıble Tarafına Tükürülmesi


4. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) kıble tarafındaki duvarda tükürük görmüştü, hemen onu kazıdı. Sonra da cemaate dönerek:

«— Namaz kılarken kıble tarafına tükürmeyiniz. Çünkü namaz kılarken Allah Teâlâ'nın huzurunda sayılırsınız.» buyurdu.[3]5. Resûlullah (s.a.v.)'in zevcesi Hz. Âişe'den: Resûlullah (s.a.v.) kıble tarafındaki duvarda tükürük (balgam) görmüştü, onu hemen kazıdı.[4]4. Kıbleyle İlgili Çeşitli Rivayetler


6. Abdullah b. Ömer anlatıyor: Halk sabah namazında Küba mescidinde iken biri gelerek:

«— Bu gece Resûlullah' a (s.a.v.) bir ayet gelmiş, bundan sonra Kâ*be'ye dönmesi emredilmiş, siz de oraya yönelin dedi. O sırada Şam'a (Kudüs'e) yönelmişlerdir. Bunun üzerine hemen yönlerini Kabe'ye doğru döndüler.[5]7. Saîd b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.), Medine'ye hicret ettikten sonra altı ay kadar namazı Beytü'l-Makdis'e (Kudüs'e) doğru dönerek kıldı. Daha sonra Bedir harbinden iki ay kadar önce kıble Kâ'beye çevrildi.[6]8. Ömer b. Hattab'dan: «Yüzünü Beytullah'a karşı dönmek şartıyla doğu ile batı arası hep kıbledir.»5. Mescid-İ Nebevtnin Kutsiyeti


9. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Benim bu mescidimde kılınan bir rekât namaz, Mescid-i Haram hariç diğer bütün mescitlerde kılınan bin rekât namazdan daha efdaldir.[7]10. Ebu Hüreyre'den veya[8] Ebû Saîd el-Hudrî'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise Havz'ımın üzerindedir.»11: Abdullah b. Zeyd el-Mâzini'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Evimle minberimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir,»[9]6. Kadınların Camiye Namaza Gidebilmesi


12. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Allah'ın cariyelerinin, (yani kadınların) Allah'ın mescitlerine gitmelerine engel olmayınız.»[10]13. Büsr b. Saîd'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Bir kadın yatsı namazına giderken güzel kokular sürünmesin.»[11]14. Amr b. Nüfeyl'in Zeyd'den olan torunu Ömer b. Hattab'ın hanımı Âtike'den: Ömer b. Hattab'dan mescide gitmek için izin istedim. Hiç cevap vermeden sustu. Ben kendi kendime: «Vallahi gitme deyinceye kadar gideceğim.» dedim. O da «gitme» demedi.15. Abdurrahman'ın kızı Amre'den: Hz. Peygamber'in hanımı Hz. Âişe: Eğer Resûlullah (s.a.v.) kadınların güzel kokular sürünüp mescide gittiklerini bilse tsrail oğulları kadınlarının mescide gitmekten men olundukları gibi o da onlara engel olurdu, dedi.

Hadisin râvisi Yahya b. Saîd der ki: Amre'ye;

«— îsrâil oğullan kadınları mescidlerden menedilmişler midir?» diye sordum.

«— Evet.» dedi.[12]
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buharî, Vudû, 4/11; Müslim, Taharet, 2/59.

[2] Buharı, Vudû, 4/12; Müslim, Taharet, 2/61; Şafiî, Risale, no: 812. Ayrıca bkz. Şeybanî, 277.

[3] Buharı, Salât, 8/33; Müslim, Mesacid, 5/50, Ayrıca bkz. Şeybanî, 281.

[4] Buharı, Salât, 8/33; Müslim, Mesacid, 5/52.

[5] Buharî, Salât, 8/32; Müslim, Mesâcid, 5/13; Şafiî, Risale, no: 365, Ayrıcabkz. Şeybanî, 283.

[6] et-Temhîd'de denir ki: Muvatta'da mürseldir. el-Bera hadisiyle manaca müsned gelmiştir.

Buharî, Salât, 8/31; Müslim, Mesâcid, 6/12; Şafiî, Risale, no: 366.

[7] Buharî, Salatfî Mescidi Mekke ve'1-Medîne, 20/1; Müslim, Hacc, 15/505.

[8] İbn Abdilber der ki: "Muvatta ravileri, bu şekilde ravi adım şüpheli olarak rivayet etmişlerdir."

Buhari (Salât fî Mescidi Mekke ve'1-medîne, 20/5) ve Müslim Hacc, 15/502); Ebu Hüreyre'den rivayet etmişlerdir.

[9] Buharî, Salât fî Mescidi Mekke ve'1-Medîne, 20/5; Müslim, Hacc, 15/501.

[10] Buharî, Cum'a, 11/13; Müslim, Salât, 4/136.

[11] Bu, mürseldir. Abdullah'ın karısı Zeyneb, mevsul yapmıştır. Müslim, Salât, 4/142.

[12] Buharı, Ezan, 10/163; Müslim, Salât, 4/144.

islam