Muvatta > Namaz > Kıble Kitabıislam


1. Helada Kıble Tarafına Dönülmemesi


2. Büyixî Ya Da Küçük Su Dökerken Kıbleye Dönmekte Mahzur Olmayan Haller


3. Kıble Tarafına Tükürülmesi


4. Kıbleyle İlgili Çeşitli Rivayetler


5. Mescid-İ Nebevtnin Kutsiyeti


6. Kadınların Camiye Namaza Gidebilmesi
14- KIBLE KİTABI1. Helada Kıble Tarafına Dönülmemesi1. Resûlullah'ın (s.a.v.) arkadaşı Ebû Eyyüb el-Ensari Mısır'da iken şöyle derdi: «İnanın ki şu helaları ne yapacağımı bilmiyorum! Çünkü Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştu: «Sizden biri büyük veya küçük su dökmeye gittiği zaman önünü veya arkasını kıbleye karşı döndürmesin.»[1]
2. Nafi’, Ensardan bir adamdan naklediyor: Resûlullah, (s.a.v.) büyük ya da küçük su dökerken kıbleye karşı dönmeyi yasaklamıştır.
2. Büyixî Ya Da Küçük Su Dökerken Kıbleye Dönmekte Mahzur Olmayan Haller3. Abdullah b. Ömer'den: Diyorlar ki: «def-i hacete oturduğunuz zaman kıbleye ve Beytülmakdise karşı dönmeyiniz.» Ben bir defasında evimin damına çıkmıştım, Resûlullah'ın (s.a.v.) iki kerpiç üzerine çıktığım ve Beytülmakdis'e karşı da dönmüş olarak def-i hacet yaptığını gördüm.


Daha sonra: «Her halde sen de uylukları üzerine yatarak namaz kılanlardansın.» dedi. Ben de: «Vallahi bilemiyorum.» diye karşılık verdim.


İmam Mâlik, uylukları üzerine yatarak namaz kılmayı, secdeye varıldığı zaman dizler yerde iken vücudu uyluklardan ayırmadan tamamen yere ve uyluklar üzerine yapıştırmak şeklinde tarif etmiştir.[2]
3. Kıble Tarafına Tükürülmesi4. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) kıble tarafındaki duvarda tükürük görmüştü, hemen onu kazıdı. Sonra da cemaate dönerek:


«— Namaz kılarken kıble tarafına tükürmeyiniz. Çünkü namaz kılarken Allah Teâlâ'nın huzurunda sayılırsınız.» buyurdu.[3]
5. Resûlullah (s.a.v.)'in zevcesi Hz. Âişe'den: Resûlullah (s.a.v.) kıble tarafındaki duvarda tükürük (balgam) görmüştü, onu hemen kazıdı.[4]
4. Kıbleyle İlgili Çeşitli Rivayetler6. Abdullah b. Ömer anlatıyor: Halk sabah namazında Küba mescidinde iken biri gelerek:


«— Bu gece Resûlullah' a (s.a.v.) bir ayet gelmiş, bundan sonra Kâ*be'ye dönmesi emredilmiş, siz de oraya yönelin dedi. O sırada Şam'a (Kudüs'e) yönelmişlerdir. Bunun üzerine hemen yönlerini Kabe'ye doğru döndüler.[5]
7. Saîd b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.), Medine'ye hicret ettikten sonra altı ay kadar namazı Beytü'l-Makdis'e (Kudüs'e) doğru dönerek kıldı. Daha sonra Bedir harbinden iki ay kadar önce kıble Kâ'beye çevrildi.[6]
8. Ömer b. Hattab'dan: «Yüzünü Beytullah'a karşı dönmek şartıyla doğu ile batı arası hep kıbledir.»
5. Mescid-İ Nebevtnin Kutsiyeti9. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Benim bu mescidimde kılınan bir rekât namaz, Mescid-i Haram hariç diğer bütün mescitlerde kılınan bin rekât namazdan daha efdaldir.[7]
10. Ebu Hüreyre'den veya[8] Ebû Saîd el-Hudrî'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise Havz'ımın üzerindedir.»
11: Abdullah b. Zeyd el-Mâzini'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Evimle minberimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir,»[9]
6. Kadınların Camiye Namaza Gidebilmesi12. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Allah'ın cariyelerinin, (yani kadınların) Allah'ın mescitlerine gitmelerine engel olmayınız.»[10]
13. Büsr b. Saîd'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Bir kadın yatsı namazına giderken güzel kokular sürünmesin.»[11]
14. Amr b. Nüfeyl'in Zeyd'den olan torunu Ömer b. Hattab'ın hanımı Âtike'den: Ömer b. Hattab'dan mescide gitmek için izin istedim. Hiç cevap vermeden sustu. Ben kendi kendime: «Vallahi gitme deyinceye kadar gideceğim.» dedim. O da «gitme» demedi.
15. Abdurrahman'ın kızı Amre'den: Hz. Peygamber'in hanımı Hz. Âişe: Eğer Resûlullah (s.a.v.) kadınların güzel kokular sürünüp mescide gittiklerini bilse tsrail oğulları kadınlarının mescide gitmekten men olundukları gibi o da onlara engel olurdu, dedi.


Hadisin râvisi Yahya b. Saîd der ki: Amre'ye;


«— îsrâil oğullan kadınları mescidlerden menedilmişler midir?» diye sordum.


«— Evet.» dedi.[12]

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Buharî, Vudû, 4/11; Müslim, Taharet, 2/59.


[2] Buharı, Vudû, 4/12; Müslim, Taharet, 2/61; Şafiî, Risale, no: 812. Ayrıca bkz. Şeybanî, 277.


[3] Buharı, Salât, 8/33; Müslim, Mesacid, 5/50, Ayrıca bkz. Şeybanî, 281.


[4] Buharı, Salât, 8/33; Müslim, Mesacid, 5/52.


[5] Buharî, Salât, 8/32; Müslim, Mesâcid, 5/13; Şafiî, Risale, no: 365, Ayrıcabkz. Şeybanî, 283.


[6] et-Temhîd'de denir ki: Muvatta'da mürseldir. el-Bera hadisiyle manaca müsned gelmiştir.


Buharî, Salât, 8/31; Müslim, Mesâcid, 6/12; Şafiî, Risale, no: 366.


[7] Buharî, Salatfî Mescidi Mekke ve'1-Medîne, 20/1; Müslim, Hacc, 15/505.


[8] İbn Abdilber der ki: "Muvatta ravileri, bu şekilde ravi adım şüpheli olarak rivayet etmişlerdir."


Buhari (Salât fî Mescidi Mekke ve'1-medîne, 20/5) ve Müslim Hacc, 15/502); Ebu Hüreyre'den rivayet etmişlerdir.


[9] Buharî, Salât fî Mescidi Mekke ve'1-Medîne, 20/5; Müslim, Hacc, 15/501.


[10] Buharî, Cum'a, 11/13; Müslim, Salât, 4/136.


[11] Bu, mürseldir. Abdullah'ın karısı Zeyneb, mevsul yapmıştır. Müslim, Salât, 4/142.


[12] Buharı, Ezan, 10/163; Müslim, Salât, 4/144.


www.islamda.org